61/2018 Sb. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

Schválený:
61/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. dubna 2018
o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 65 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2)
a) seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen "osoba s odbornou způsobilostí"),
b) seznam prachů, kterým mohou být žáci v rámci praktického vyučování vystaveni při výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu,
c) podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
d) podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu.
 
§ 2
Podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
(1) S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části I. přílohy k této vyhlášce, mohou žáci při praktickém vyučování nakládat pod dozorem osoby s odbornou způsobilostí. Tato osoba musí být přítomna v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.
(2) S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části II. přílohy k této vyhlášce, může žák při praktickém vyučování nakládat pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí. Tato osoba musí dohlížet přímo na žáka v učebně či jiném místě, ve kterém žáci pracují s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi.
(3) S nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, jejichž seznam je uveden v části II. přílohy k této vyhlášce, mohou žáci nakládat až po osvojení si základních dovedností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi uvedenými v části I. přílohy k této vyhlášce.
(4) Zásady bezpečnosti práce při praktickém vyučování a podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi se řídí příslušnými pokyny pro bezpečné zacházení, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek3).
 
§ 3
Nebezpečná expozice prachu
(1) Činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu dřevin, jejichž seznam je uveden v části III. přílohy k této vyhlášce, mohou žáci při praktickém vyučování vykonávat pod přímým dohledem osoby, která vyučuje daný předmět, nebo instruktora na pracovišti právnických nebo fyzických osob, kde žáci vykonávají praktické vyučování. Tato osoba musí dohlížet přímo na žáka v učebně nebo na jiném místě, ve kterém žáci vykonávají činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu.
(2) Žáci mohou vykonávat při praktickém vyučování činnosti spojené s expozicí prachu, pokud se jedná o činnosti, kdy průměrné osmihodinové koncentrace prachu v pracovním ovzduší nepřekračují přípustný expoziční limit stanovený pro daný druh prachu nařízením vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
 
§ 4
Společná ustanovení
(1) Žáci mohou v rámci praktického vyučování vykonávat pouze práce a činnosti, které nejsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny jako riziková práce do kategorií 3 a 4.
(2) S vlastnostmi nebezpečných chemických látek, směsí nebo prachů, se zásadami bezpečného nakládání s nimi a bezpečného výkonu činností seznámí žáky
a) v případě nebezpečných chemických látek a směsí osoba s odbornou způsobilostí,
b) v případě činností spojených s nebezpečnou expozicí prachu osoba, která vyučuje daný předmět, nebo instruktor na pracovišti právnických nebo fyzických osob, kde žáci vykonávají praktické vyučování.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
 
Příl.
Seznam nebezpečných chemických látek a směsí a seznam prachů dřev
 
Část I.
Seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými smějí žáci nakládat pod dozorem
Seznam nebezpečných chemických látek a směsí je tvořen na základě třídy a kategorie nebezpečnosti chemických látek a směsí v souladu s jejich klasifikací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí4).
(1) Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti pro zdraví:
a) "Akutní toxicita" kategorie 3 nebo 4, označené kódem Acute Tox. 3 nebo Acute Tox. 4,
b) "Žíravost/dráždivost pro kůži" kategorie 1, 1A, 1B, 1C nebo 2, označené kódem Skin Corr. 1, Skin Corr. 1A, Skin Corr. 1B, Skin Corr. 1C nebo Skin Irrit. 2,
c) "Vážné poškození očí/podráždění očí" kategorie 1 nebo 2, označené kódy Eye Dam. 1 nebo Eye Irrit. 2,
d) "Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže" kategorie 1, 1A nebo 1B, označené kódy Resp. Sens. 1, Resp. Sens. 1A, Resp. Sens. 1B, Skin. Sens. 1, Skin. Sens. 1A nebo Skin. Sens. 1B,
e) "Mutagenita v zárodečných buňkách" kategorie 2, označené kódem Muta. 2,
f) "Karcinogenita" kategorie 2, označené kódem Carc. 2,
g) "Toxicita pro reprodukci" kategorie 2 nebo dodatečná kategorie pro účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace, označené kódy Repr. 2 nebo Lact.,
h) "Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice" kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy STOT SE 1, STOT SE 2 nebo STOT SE 3,
i) "Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice" kategorie 1 nebo 2, označené kódy STOT RE 1 nebo STOT RE 2,
j) "Nebezpečnost při vdechnutí" kategorie 1, označené kódem Asp. Tox. 1.
(2) Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti fyzikální nebezpečnosti:
a) "Hořlavé plyny včetně chemicky nestálých plynů" kategorie 1, 2, resp. A nebo B, označené kódy Flam. Gas 1, Flam. Gas 2, Chem. Unst. Gas A nebo Chem. Unst. Gas B,
b) "Aerosoly" kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy Aerosol 1, Aerosol 2 nebo Aerosol 3,
c) "Oxidující plyny" kategorie 1, označené kódem Ox. Gas 1,
d) "Plyny pod tlakem, označené kódy Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.) nebo Press. Gas (Diss.),
e) "Hořlavé kapaliny" kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy Flam. Liq. 1, Flam. Liq. 2 nebo Flam. Liq. 3,
f) "Hořlavé tuhé látky" kategorie 1 nebo 2, označené kódy Flam. Sol. 1 nebo Flam. Sol. 2,
g) "Samovolně reagující látky a směsi" typů A, B, C, D, E, F nebo G, označené kódy Self-react. A, Self-react. B, Self-react. CD, Self-react. EF nebo Self-react. G,
h) "Samozápalné kapaliny" kategorie 1, označené kódem Pyr. Liq. 1,
i) "Samozápalné tuhé látky" kategorie 1, označené kódem Pyr. Sol. 1,
j) "Samozahřívající se látky a směsi" kategorie 1 nebo 2, označené kódy Self-heat. 1 nebo Self-heat. 2,
k) "Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny" kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy Water-react. 1, Water-react. 2 nebo Water-react. 3,
l) "Oxidující kapaliny" kategorie 1, 2 nebo 3, označené kódy Ox. Liq. 1, Ox. Liq. 2 nebo Ox. Liq. 3,
m) "Oxidující tuhé látky" kategorie 1, 2, nebo 3, označené kódy Ox. Sol. 1, Ox. Sol. 2 nebo Ox. Sol. 3,
n) "Látky a směsi korozivní pro kovy" kategorie 1, označené kódem Met. Corr. 1.
(3) Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti nebezpečnosti pro životní prostředí:
a) "Nebezpečný pro vodní prostředí" kategorie 1, 2, 3 nebo 4, označené kódy Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Chronic 2, Aquatic Chronic 3 nebo Aquatic Chronic 4,
b) "Nebezpečný pro ozonovou vrstvu" kategorie 1, označené kódem Ozone 1.
(4) Látky a směsi, které jsou označeny doplňkovou větou o nebezpečnosti (EUH větou).
 
Část II.
Seznam nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými mohou žáci nakládat pod přímým dohledem
Seznam nebezpečných chemických látek a směsí je tvořen na základě třídy a kategorie nebezpečnosti chemických látek a směsí v souladu s jejich klasifikací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí4).
(1) Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti pro zdraví:
a) "Akutní toxicita" kategorie 1 nebo 2, označené kódy Acute Tox. 1, nebo Acute Tox. 2,
b) "Karcinogenita" kategorie 1A nebo 1B, označené kódy Carc. 1A nebo Carc. 1B,
c) "Toxicita pro reprodukci" kategorie 1A nebo 1B, označené kódy Repr. 1A nebo Repr. 1B,
d) "Mutagenita" kategorie 1A nebo 1B, označené kódy Muta. 1A nebo Muta. 1B.
(2) Chemické látky a směsi, které jsou klasifikovány jako nebezpečné v oblasti fyzikální nebezpečnosti:
a) "Výbušniny" podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 nebo 1.6, označené kódy Expl. 1.1, Expl. 1.2, Expl. 1.3, Expl. 1.4, Expl. 1.5, nebo Expl. 1.6, nejedná-li se o výbušniny podle zákona o hornické činnosti
b) "Organické peroxidy" typů A, B, C, D, E, F nebo G, označené kódy Org. Perox. A, Org. Perox. B, Org. Perox. CD, Org. Perox. EF nebo Org. Perox.
 
Část III.
Seznam dřevin s nebezpečnou expozicí prachu
Prachy tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících) dřev pocházejících z dřevin břízy (Betula), buku (Fagus), bílého ořechu (Hikory), dubu (Quercus), ebenu afrického cejlonského a pod. (Diospyros), habru (Carpinus), jasanu (Fraxinus), javoru (Acer), jilmu (Ulnus), kaštanu (Castanes), lípy (Tilia), olše (Alnus), ořešáku vlašského (Juglans), platanu (Platanus), švestky (Prunus), topolu (Populus), třešně (Prunus), dřeviny botanické skupiny Dalbergia - (indický palisandr, brazilské růžové dřevo, africké černé dřevo a pod.), honduraské růžové dřevo, meranti bílé a rudé (Shorea talurda acurtisii), wawa (Triplochiton sclerowylon), mahagon africký, senegalský a pod. (Khaya ivorensis anthoteca), limba - afara (Terminalia superba), kokosové dřevo (Brya ebenus), aiele (Canarian scweinfůrtii), andoung (Monopetalanthus heitzii), tola/agba (Gossweilerodendron balsamiferum), Pau Marfim (Balfourodendron riedelianum).
1) Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků, ve znění směrnic 2007/30/ES a 2014/27/ES, v platném znění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/94, nařízení komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/115/EHS a směrnic Komise č. 91/1555/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (Nařízení REACH).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (Nařízení CLP).
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/94, nařízení komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/115/EHS a směrnic Komise č. 91/1555/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění (Nařízení REACH).
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění (Nařízení CLP).