61/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
61/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5, § 19 odst. 3, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 a § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb.
Čl. I
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„a) inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy2). Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní,
2) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 2 písm. n) se slovo „pískovny“ nahrazuje slovem „odkaliště“.
3. V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:
„u) mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu nebo jiného podobného odpadu kategorie ostatní odpad spočívající v kombinaci fyzikálních a biologických postupů,
v) recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených.“.
4. V § 3 odst. 2 písm. b) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.
5. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„(4) Celkové množství vznikajících průsakových vod po uložení inertních odpadů na skládku a obsah znečišťujících látek v těchto odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod musí být zanedbatelné a nesmí poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod20). Koncentrace škodlivin v sušině a ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny S-inertní odpad v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.
20) Zákon č. 254/2001 Sb.“.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
6. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Záznam o umístění každého druhu nebezpečného odpadu na skládce je součástí průběžné evidence odpadů. Způsob záznamu a měřítko rastrové mapy, podle které se záznam provádí, jsou stanoveny v provozním řádu.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
7. V § 4 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
8. V § 6 odst. 1 se slovo „využity“ nahrazuje slovem „použity“ a slovo „využít“ slovem „použít“.
9. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Odpady využívané na povrchu terénu, s výjimkou odpadů využívaných k rekultivaci skládek podle § 13 odst. 1, nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. Na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů využívat pouze vytěžené zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.“.
10. V § 12 odst. 2 se za slovo „nesmějí“ vkládá slovo „dále“.
11. V § 15 odst. 1 se slova „písm. o)“ nahrazují slovy „písm. n)“.
12. V příloze č. 1 bodě 2 písm. g) se slovo „předpisemu“ nahrazuje slovem „předpisem“.
13. V příloze č. 1 bodě 5.2. písm. b) se na konci textu doplňují slova „ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce“.
14. V příloze č. 2 se na konci textu poznámky k tabulce č. 2.1. doplňují slova „a naopak“.
15. V příloze č. 4 bodě 3 se slova „ , S-OO2“ zrušují.
16. V příloze č. 4 se bod 7 zrušuje.
Dosavadní body 8 až 10 se označují jako body 7 až 9.
17. V příloze č. 4 bodě 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu podle § 3 odst. 2 písm. b) bodu 2“.
18. V příloze č. 4 bodě 7 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , výjimkou je pouze stabilizovaný bioodpad (výstup ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.), u kterého se ukazatel DOC nezjišťuje“.
19. V příloze č. 4 se na konci bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) výstup ze zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů, kterým je stabilizovaný bioodpad, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy č. 2, pouze pokud vzniká úpravou směsných komunálních odpadů a odpadů jim podobných a za předpokladu splnění parametru stability AT4 uvedeného v tabulce 4.2 a pokud jeho výhřevnost nepřekročí hodnotu 8 000 kJ/kg“.
20. V příloze č. 4 bodě 8 písm. c) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“ a na konci textu se čárka nahrazuje tečkou a doplňují slova „Obsah TOC v sušině stabilizovaného odpadu (kód D9 v příloze č. 6 k této vyhlášce) se nezjišťuje“.
21. V příloze č. 4 bodě 9 úvodní části ustanovení se za slovo „ukazatelů“ vkládají slova „vyjma pH“.
22. V příloze č. 4 bodě 9 písm. b) se slova „podle posouzení rizik (§ 12 odst. 4)“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „podle zvláštních právních předpisů2)“.
23. V příloze č. 4 bodě 9 písmeno g) zní:
„g) bude ohlášeno podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.“.
24. V příloze č. 4 se doplňuje bod 10, který zní:
„10. Odpady z mechanicko-biologické úpravy odpadů ukládané na skládky musí splňovat parametr 
stability AT4 uvedený v tabulce č. 4.2.

Tabulka č. 4.2.
------------------------------------------------------------------------------- --------------
       Parametr             Limitní hodnota      Jednotka
------------------------------------------------------------------------------- --------------
 spotřeba kyslíku po 4 dnech (AT4)*)         10        mg O
2
/g sušiny ------------------------------------------------------------------------------- -------------- *) AT4 - test respirační aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability bioodpadu na základě měření spotřeby O
2
za 4 dny podle vyhlášky č. 341/2008 Sb.“.
25. V příloze č. 5 v nadpisu se za slovo „skupin“ vkládají slova „a používat jako technologický materiál“.
26. V příloze č. 5 písm. A. v nadpisu se za slovo „skupin“ vkládají slova „a používat jako technologický materiál“.
27. V příloze č. 5 písm. A. bod 6 včetně poznámek pod čarou č. 13, 21 a 22 zní:
„6. Veškerá léčiva13), návykové látky a přípravky21), makovina21) a prekursory drog22).
13) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi společenstvím a třetími zeměmi.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog.“.
28. V příloze č. 5 písm. B. bod 1 zní:
„1. Využitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné využitelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud v souladu s § 11 odst. 2 zákona není jejich využití technicky a ekonomicky možné.“.
29. V příloze č. 5 písm. B. bod 4 zní:
„4. Biologicky rozložitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce.“.
30. V příloze č. 5 písm. B. se doplňuje bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
„5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství23).
23) Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/ /2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.“.
31. Příloha č. 9 se zrušuje.
32. V příloze č. 11 bodě 1 písm. c) se slova „(např. kaly z čistíren odpadních vod),“ zrušují a slova „je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem18),“ se nahrazují slovy „se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.“.
Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
33. V příloze č. 11 bodě 1 se písmeno d) zrušuje.
34. V příloze č. 11 bodě 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a ve svrchní rekultivační vrstvě v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem)“.
35. V příloze č. 11 bodě 2 písmeno b) zní:
„b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce,“.
36. V příloze č. 11 bodě 2 písm. c) se slova „(např. kaly z čistíren odpadních vod),“ zrušují a slova „je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem18),“ se nahrazují slovy „se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.“.
37. V příloze č. 11 bodě 2 se písmeno d) zrušuje.
38. V příloze č. 11 bodě 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako a) až d).
39. V příloze č. 11 bodě 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a ve svrchní vrstvě (rekultivační, terénní úpravy apod.) v mocnosti minimálně 1 m od povrchu terénu splňují požadavky stanovené v sloupci I tabulky č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce (stimulace růstu řas a semene není omezujícím faktorem)“.
40. V příloze č. 11 bodě 3 písmeno b) zní:
„b) obsahy škodlivin v sušině odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce,“.
41. V příloze č. 11 bodě 3 písm. c) se slova „v písm. c)“ nahrazují slovy „v písm. a) a b)“, slova „(např. kaly z ČOV),“ se zrušují a slova „je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem18),“ se nahrazují slovy „se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.“.
42. V příloze č. 11 bodě 3 se písmeno d) zrušuje.
43. V příloze č. 11 se doplňují body 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:
„4. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 v daném místě v množství větším než 1 000 t musí být pro toto místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštním právním předpisem19).
5. Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených v bodech 1 až 3 se toleruje v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí, pokud využívané odpady při normálních klimatických podmínkách nepodléhají žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické přeměně, která by vedla k uvolňování škodlivin do životního prostředí, a pokud jsou upravené limitní hodnoty, včetně kritických ukazatelů neuvedených v bodech 1 až 3, stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení. V případě využívání odpadů podle bodů 2 a 3 musí být navíc vždy splněny požadavky stanovené v bodě 4 a v § 12 odst. 4.
19) Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.“.
44. V příloze č. 12 kolonka Mikrobiologické testy zní:
„Mikrobiologické testy ČSN ISO 10381 - 6 Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchování půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři
Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica (AHEM) č. 1/2008“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Skládky podskupiny S-OO2 se od 1. dubna 2012 považují za skládky podskupiny S-OO1.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III
V bodě 10 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo že byl přijat na základě písmene B. bodu 1 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů“.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 27 a ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2011, a ustanovení čl. I bodů 4, 6, 14 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2012.
Ministr:
JUDr. Dusík, M.Sc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020