55/2016 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Schválený:
55/2016 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. října 2015 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 1. listopadu 2016.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHILSKOU REPUBLIKOU O PROGRAMU PRACOVNÍ DOVOLENÉ
Česká republika a Chilská republika (dále jen "strany")
s cílem podporovat výměnu a vzájemné porozumění mezi českými a chilskými mladými lidmi a umožnit jim strávit dovolenou na území druhého státu a během pobytu tam dočasně pracovat za účelem zlepšení znalosti jazyka, kultury a společnosti druhé strany, a tím posílit vzájemné porozumění mezi oběma státy,
uzavřely následující Dohodu o programu pracovní dovolené (dále jen "program"):
Povinnosti chilské strany
ČLÁNEK 1
Chilská republika vydá prostřednictvím svého velvyslanectví v České republice podle obecných pokynů svého ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí a v souladu s obecnými podmínkami stanovenými chilskými právními předpisy dočasné pobytové vízum občanům České republiky, kteří o ně požádají a splňují následující požadavky:
(a) jsou v době podání žádosti ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;
(b) nejsou doprovázeni na nich závislými osobami;
(c) jsou držiteli platného cestovního pasu České republiky;
(d) mají zpáteční letenku či dostatečné prostředky k zakoupení takové letenky;
(e) mají podle posouzení příslušných úřadů dostatečné prostředky k úhradě svých životních nákladů po dobu svého pobytu v Chilské republice;
(f) zaplatí předepsaný poplatek za žádost o dočasné pobytové vízum;
(g) předloží potvrzení o zdravotním pojištění v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy Chilské republiky a platném po celou dobu pobytu;
(h) splní veškeré zdravotní požadavky pro vstup na území Chilské republiky; a
(i) předloží podepsané prohlášení, že nemají záznam v trestním rejstříku.
ČLÁNEK 2
Splněním všech podmínek uvedených v článku 1 vyhoví chilským právním předpisům požadujícím, aby pobyt držitele dočasného pobytového víza byl pro Chilskou republiku užitečný nebo výhodný.
ČLÁNEK 3
Občan České republiky, kterému bylo uděleno dočasné pobytové vízum podle tohoto programu, ho ke vstupu na území Chilské republiky může použít do devadesáti (90) dní od jeho vydání a toto dočasné pobytové vízum bude platné dvanáct (12) měsíců ode dne vstupu na území Chilské republiky. Platnost tohoto víza může být prodloužena v souladu s právními předpisy Chilské republiky.
ČLÁNEK 4
1. Kterýkoliv občan České republiky, který vstoupil na území Chilské republiky na základě této dohody, je povinen dodržovat právní předpisy Chilské republiky a podmínky tohoto programu. Účastníci programu se mohou během svého pobytu v Chilské republice zapsat do vzdělávacích či studijních kurzů.
2. Podle právních předpisů Chilské republiky mohou občané České republiky, kterým bylo uděleno dočasné pobytové vízum za podmínek uvedených v článku 1, vykonávat během svého pobytu v Chilské republice jakoukoliv legální pracovní činnost, včetně krátkodobého zaměstnání.
Povinnosti české strany
ČLÁNEK 5
Česká republika, aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 6, vydá prostřednictvím svého velvyslanectví v Chilské republice dlouhodobé vízum, platné dvanáct (12) měsíců, občanům Chilské republiky, kteří o ně požádají a splňují následující požadavky:
(a) hodlají strávit dovolenou v České republice s tím, že zaměstnání bude spíše vedlejším než hlavním účelem návštěvy;
(b) jsou v době podání žádosti ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;
(c) nejsou doprovázeni na nich závislými osobami;
(d) jsou držiteli cestovního pasu Chilské republiky platného nejméně o tři měsíce déle, než bude trvat jejich předpokládaný pobyt na území České republiky;
(e) mají zpáteční letenku či dostatečné prostředky k zakoupení takové letenky;
(f) mají podle posouzení příslušných úřadů dostatečné prostředky k úhradě svých životních nákladů po dobu pobytu v České republice;
(g) předloží podepsané prohlášení, že nikdy nebyli v Chilské republice odsouzeni pro trestný čin či drobný delikt;
(h) předloží dvě fotografie;
(i) zaplatí předepsaný poplatek za udělení víza;
(j) předloží potvrzení o zdravotním pojištění v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy České republiky a platném po celou dobu pobytu; a
(k) splní veškeré zdravotní požadavky pro vstup na území České republiky.
ČLÁNEK 6
Česká republika každoročně vydá víza uvedená v článku 5 až do počtu stanoveného výměnou diplomatických nót.
ČLÁNEK 7
Občané Chilské republiky, kterým bylo uděleno vízum podle článku 5 a splňují požadavky uvedené v článku 5, mohou během svého pobytu na území České republiky vykonávat legální výdělečnou Činnost bez pracovního povolení po dobu nejvýše jednoho roku.
ČLÁNEK 8
Všichni občané Chilské republiky, kteří vstoupili na území České republiky na základě této dohody, jsou povinni dodržovat právní předpisy České republiky a podmínky tohoto programu.
ČLÁNEK 9
Platnost víza vydaného českou stranou podle tohoto programu nemůže být prodloužena.
Obecná ustanovení
ČLÁNEK 10
1. Každá ze stran může v souladu se svými právními předpisy žádost o vízum odmítnout.
2. Každá ze stran může v souladu se svými právními předpisy odepřít vstup na své území jakémukoliv občanovi druhé strany, kterého by považovala za nežádoucí osobu, či vyhostit ze svého území jakéhokoliv takového občana, kterému byl povolen vstup na základě této dohody.
ČLÁNEK 11
1. Příslušné orgány obou stran budou vydávat víza podle tohoto programu bez prodlení.
2. Strany si navzájem diplomatickou cestou oznámí administrativní postupy a podmínky související s prováděním této dohody.
3. Strany se budou vzájemně informovat o jakýchkoliv změnách svých příslušných právních předpisů souvisejících s prováděním této dohody.
ČLÁNEK 12
Kterákoliv ze stran může dočasně pozastavit provádění této dohody, úplně či částečně, z důvodů veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví či z jakýchkoliv jiných důvodů uvedených v jejích právních předpisech. Takové pozastavení, jakož i datum nabytí jeho účinnosti a jeho zrušení bude druhé straně oznámeno diplomatickou cestou.
ČLÁNEK 13
1. Každá ze stran si může kdykoliv diplomatickou cestou vyžádat konzultace týkající se výkladu a provádění ustanovení této dohody, včetně jakýchkoliv otázek vztahujících se k možné neslučitelnosti jakýchkoli změn jejich příslušných právních předpisů nebo administrativních postupů a podmínek s ustanoveními této dohody, nebo ohledně jakýchkoliv návrhů změn této dohody. Druhá strana odpoví na takovou žádost do 60 dní.
2. Dohoda bude přezkoumána po uplynutí dvou (2) let od data jejího vstupu v platnost a poté na žádost kterékoliv ze stran.
Vstup v platnost a ukončení
ČLÁNEK 14
1. Strany se budou vzájemně informovat diplomatickou cestou o splnění svých vnitrostátních právních podmínek nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne třetího měsíce následujícího po obdržení pozdějšího z oznámení.
2. Každá strana může ukončit platnost této dohody na základě výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou oznámené druhé straně písemně diplomatickou cestou. V takovém případě se ustanovení této dohody budou nadále vztahovat na osoby, kterým již bylo vydáno vízum na základě této dohody, a to až do skončení platnosti jejich víza.
Dáno v Praze dne 7. října 2015 ve dvou původních vyhotoveních, v jazyce českém, španělském a anglickém, přičemž všechna zněm mají stejnou platnost. V případě nesrovnalostí má přednost anglické znění.
Za Českou republiku
PhDr. Lubomír Zaorálek v. r.
ministr zahraničních věcí
Za Chilskou republiku
Edgardo Riveros Marín v. r.
náměstek ministra zahraničních věcí

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2017 – 6. 2. 2017)