55/2008 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Schválený:
55/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2008,
kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 23 odst. 2 a § 79 odst. 7 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 32/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , a rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené".
2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
"d) přenosnou schránkou jakýkoliv druh aktovky, kufříku, kufru, přenosné bezpečnostní schránky nebo kurýrního vaku, který je při přepravě nebo přenášení utajovaného dokumentu zajištěn proti neoprávněné manipulaci s jejím obsahem, například uzamčením mechanickým nebo kódovým zámkem nebo pečetěním, plombováním a opatřen na vhodném místě názvem a adresou orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a nápisem: "V případě nálezu neotevírejte a předejte neprodleně útvaru Policie ČR nebo Národnímu bezpečnostnímu úřadu!",
e) originálem utajovaného dokumentu výtisk utajovaného dokumentu doručeného nebo výtisk utajovaného dokumentu vzniklého, uvedený v rozdělovníku.".
3. Pod označení § 7 se vkládá nadpis, který zní: "Evidence utajovaného dokumentu".
4. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
5. V § 7 odst. 1 se slova " , a to nejméně v rozsahu sloupců č. 1 až 12 a 14 až 16 jednacího protokolu" zrušují.
6. V § 7 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a doplňují se slova "Jako jiné evidenční označení lze použít například evidenční označení původce nebo odesílatele,".
7. Pod označení § 8 se vkládá nadpis, který zní: "Vyhotovení utajovaného dokumentu a jeho náležitosti".
8. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
"(3) Čistopis utajovaného dokumentu se vyhotovuje v počtu výtisků uvedeném v rozdělovníku. Ten, kdo vyhotovuje čistopis, neprodleně po jeho schválení, zničí vadné výtisky, výtisky, které nejsou uvedeny v rozdělovníku, a návrhy neschváleného čistopisu tak, aby byla znemožněna jejich rekonstrukce a identifikace utajované informace, kterou obsahovaly. Stejně tak se zničí podkladový materiál po jeho využití, pokud není evidován. Podkladovým materiálem stupně utajení Vyhrazené k čistopisu utajovaného dokumentu stupně utajení Vyhrazené je materiál v listinné i nelistinné podobě obsahující utajovanou informaci stupně utajení Vyhrazené, který není originálem ani čistopisem, je určen pro jeho vyhotovení; například se jedná o materiál, který vzniká při jednání a je podkladem pro výsledný utajovaný dokument nebo oficiální závěr z jednání, nebo kopie utajovaného dokumentu. Pokud se stane podkladový materiál součástí utajovaného dokumentu, musí být evidován. Při vyhotovení kryptografické písemnosti2a) se podkladový materiál nesmí vytvářet.
2a) § 37 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb.".
9. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 a 6 zní:
 
"§ 9
Příprava zásilky k přepravě a přeprava zásilky
(1) Při přepravě zásilky držitelem poštovní licence3) se utajovaný dokument přepravuje ve dvou obálkách. Na vnitřní obálku se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení. Na vnější obálku se uvede odesílatel a adresát, neuvádí se stupeň utajení ani jeho zkratka v čísle jednacím utajovaného dokumentu, pokud je použito. Když utajovaný dokument nelze vložit do obálky, vloží se do pevných obalů, které se opatří stejnými náležitostmi.
(2) V případě přepravy zásilky držitelem poštovní licence3) lze použít formu poštovní služby, při které
a) je místo dodání zásilky v České republice,
b) držitel poštovní licence písemně potvrzuje odesílateli převzetí zásilky,
c) adresát písemně potvrzuje držiteli poštovní licence převzetí zásilky,
d) držitel poštovní licence odpovídá za ztrátu, poškození a úbytek obsahu zásilky.
(3) Při přepravě zásilky kurýrní službou se utajovaný dokument přepravuje v přenosné schránce, v obálce nebo pevném obalu. Na obálku nebo pevný obal se uvede odesílatel, název a úplná adresa adresáta, stupeň utajení a číslo jednací utajovaného dokumentu nebo jiné evidenční označení.
(4) Při přepravě zásilky kurýrní službou kurýr učiní taková opatření, aby se zabránilo přístupu neoprávněné osoby6) k utajované informaci.
3) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.
6) § 2 písm. h) zákona č. 412/2005 Sb.".
10. Pod označení § 10 se vkládá nadpis, který zní: "Ukládání a zapůjčování vyřízeného utajovaného dokumentu".
11. V § 13 odst. 3 se slova "§ 7 odst. 2" nahrazují slovy "§ 7 odst. 1".
12. V § 19 odst. 1 se poslední věta zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.
Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

Související dokumenty

Související články

Od jakého okamžiku působí u zaměstnavatele odborová organizace