476/2017 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

Schválený:
476/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2017,
kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3, § 41 odst. 6, § 45 odst. 8 písm. a) a b), § 52 odst. 6, § 63 odst. 5, § 68 odst. 3, § 69 odst. 4, § 79 odst. 3, § 82 odst. 3 a § 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 84 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu
Čl.I
Vyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu, se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova "a statutu důchodového fondu" zrušují.
2. V § 1 se slova "a statutu důchodového fondu" a slova "a zákona o důchodovém spoření" zrušují a slovo "jejich" se nahrazuje slovem "jeho".
3. V § 5 písm. i) se slova "a důchodových fondů" zrušují.
4. § 15 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zrušuje.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
Čl.II
Vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu, ve znění vyhlášky č. 145/2014 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova " , důchodového fondu" zrušují.
2. V § 1 písm. d) se slova "v § 79 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
3. V § 1 písm. e) se slova "v § 82 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
4. V § 1 písm. f) se slova "které může důchodový fond používat k efektivnímu obhospodařování majetku podle § 52 odst. 6 písm. a) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
5. V § 1 písm. g) se slova "podle § 52 odst. 6 písm. b) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
6. V § 1 písm. h) se slova "způsob stanovení reálné hodnoty majetku v důchodovém fondu a závazků důchodového fondu podle § 63 odst. 5 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
7. V § 1 písm. j) se slova "podle § 68 odst. 1 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
8. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova "důchodové jednotky důchodového fondu a" zrušují.
9. V § 19 odst. 2 se slova "§ 31 odst. 2 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
10. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova "důchodovému spoření nebo" zrušují.
11. V části třetí nadpisu hlavy II se slova "V DŮCHODOVÉM FONDU A" zrušují.
12. V části třetí v textu pod nadpisem hlavy II se slova "§ 52 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
13. V § 30 odst. 1 se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
14. V § 30 odst. 2 písm. a) a b), § 32 odst. 1, § 37 a § 38 odst. 4 se slova "důchodový fond a" zrušují.
15. V § 30 odst. 2 písm. c), § 31 odst. 1 písm. a) a b), § 32 odst. 1, § 34 úvodní části ustanovení, § 35 odst. 1 písm. c) a § 41 odst. 1 písm. b) se slova "důchodového fondu a" zrušují.
16. V § 30 odst. 2 písm. c) se slovo "jejich" nahrazuje slovem "jeho".
17. V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení a odst. 2, § 32 odst. 2 a 5, § 35 odst. 1 úvodní části ustanovení, odst. 2 a 3 úvodní části ustanovení, § 36 a § 38 odst. 6 se slova "Důchodový fond a účastnický" nahrazují slovem "Účastnický".
18. V § 34 úvodní části ustanovení se slova "§ 53 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
19. V § 36 se slova "§ 53 odst. 1 a 5 zákona o důchodovém spoření nebo podle" zrušují.
20. V části třetí v nadpisu hlavy III se slova "DŮCHODOVÉHO FONDU A" zrušují.
21. V části třetí v textu pod nadpisem hlavy III se slova "§ 63 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
22. V § 38 odst. 4 a 6 se slova "nebo důchodový fond" zrušují.
23. V textu pod nadpisem části čtvrté se slova "§ 79 a 82 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
24. V § 39 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
25. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova " , investiční politiku důchodových fondů" a slova "o důchodovém spoření nebo" zrušují.
26. V § 39 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "důchodového spoření nebo" zrušují.
27. V § 39 odst. 2 písm. c) se slova "důchodový fond nebo" zrušují.
28. V § 40 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
29. V § 40 odst. 2 se slova "v § 82 odst. 1 písm. a) až h) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
30. V § 40 odst. 3 se slova "podle § 82 odst. 1 písm. j) až l) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
31. V textu pod nadpisem části páté se slova "§ 67 a 68 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
32. V § 42 odst. 1 a 2 se slova " , důchodového fondu" zrušují.
33. V § 43 odst. 1 se slova "podle § 68 odst. 1 písm. c) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
34. V § 43 odst. 2 se slova "podle § 68 odst. 1 písm. d) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
35. V § 43 odst. 3 se slova "podle § 68 odst. 1 písm. e) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
36. V § 44 odst. 2 se slova "nebo podle zákona o důchodovém spoření" zrušují.
37. V nadpisu přílohy č. 1 se slova " , důchodového fondu" zrušují.
38. V textu pod nadpisem přílohy č. 1 se slova "§ 67 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
39. V příloze č. 1 bodu 1 písm. b) se slova "důchodových fondech nebo" zrušují.
40. V příloze č. 1 bodu 1 písm. e) se slova " , důchodového fondu" a slova "důchodový fond nebo" zrušují.
41. V příloze č. 1 bodu 1 písm. j) se slova "důchodovým fondům nebo" zrušují.
42. V příloze č. 1 bodu 1 písm. k) se slova "důchodového fondu nebo" a slova "v důchodovém fondu nebo" zrušují.
43. V příloze č. 1 bodu 1 písm. k) se čárka za slovem "společnosti" nahrazuje slovem "nebo".
44. V příloze č. 1 bodu 2 úvodní části ustanovení se slova "nebo důchodového fondu" zrušují.
45. V příloze č. 1 bodu 2 písm. a), c) až h) a k) se slova "důchodového fondu nebo" zrušují.
46. V příloze č. 1 bodu 2 písm. b) se slova "důchodový fond nebo" zrušují.
47. V příloze č. 1 bodu 2 písm. g) se slova "v důchodovém fondu nebo" zrušují.
48. V příloze č. 1 bodu 2 písm. h) se slova "důchodovou jednotku nebo" zrušují.
49. V příloze č. 1 bodu 2 písm. i) se slova "důchodové jednotky nebo" zrušují.
50. V příloze č. 1 bodu 2 písm. l) se slova "nebo v důchodovém fondu" zrušují.
51. V nadpisu přílohy č. 2 se slova " , důchodového fondu" zrušují.
52. V textu pod nadpisem přílohy č. 2 se slova "§ 67 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
53. V příloze č. 2 bodu 1 písm. a) se slova "důchodových fondech nebo" zrušují.
54. V příloze č. 2 bodu 1 písm. c) se slova "důchodovým fondům nebo" zrušují.
55. V příloze č. 2 bodu 2 úvodní části ustanovení, písmenech a), c) až g) a i) se slova "důchodového fondu nebo" zrušují.
56. V příloze č. 2 bodu 2 písm. b) se slova "důchodový nebo" a slova "důchodový fond nebo" zrušují.
57. V příloze č. 2 bodu 2 písm. h) se slova" v důchodovém fondu nebo" zrušují.
58. V příloze č. 2 bodu 2 písm. i) se slova "důchodovou jednotku nebo" zrušují.
59. V poznámce pod čarou č. 2 se slova "§ 3 písm. l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření." zrušují.
60. V poznámce pod čarou č. 3 se slova "§ 82 odst. 4 zákona č. 426/2011 Sb." zrušují.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
Čl.III
Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu, se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
2. V § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až c) se slova "důchodové spoření a" zrušují.
3. V § 4 odst. 2 písm. d) se slova "důchodovém spoření a" zrušují.
4. V příloze č. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu
Čl.IV
Vyhláška č. 341/2012 Sb., o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu, se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova "depozitáře důchodového fondu a" zrušují.
2. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "depozitáře důchodového fondu a" zrušují.
3. V § 1 odst. 1 písm. a) až c), f) až h) a j) a § 2 úvodní části ustanovení se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
4. V § 1 odst. 1 písm. d) se slova "důchodových jednotek důchodového fondu (dále jen "důchodová jednotka") a" zrušují.
5. V § 1 odst. 1 písm. e) se slova "důchodové jednotky a" zrušují.
6. V nadpisech § 2 a 3 se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
7. V textu pod nadpisem § 2 se slova "§ 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
8. V textu pod nadpisem § 3 se slova "§ 39 odst. 1 písm. a) a b) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
9. V nadpisu § 4 se slova " , důchodového fondu" zrušují.
10. V textu pod nadpisem § 4 se slova "§ 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
11. V § 4 úvodní části ustanovení se slova "peněžních prostředků důchodového fondu na účtech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
12. V § 4 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).
13. V nadpisu § 5 se slova "důchodových jednotek a" zrušují.
14. V textu pod nadpisem § 5 se slova "§ 39 odst. 1 písm. c) a j) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
15. V § 5 odst. 1 se slova "důchodových jednotek a", slova "důchodové jednotky a" a slova "účet důchodového fondu a" zrušují.
16. V § 5 odst. 2 se slova "důchodových jednotek a", slova "účastníkům důchodového spoření a" a slova "účet důchodového fondu a" zrušují.
17. V § 5 odst. 3 se slova "důchodových jednotek a" a slova "statutu důchodového fondu a" zrušují.
18. V nadpisu § 6 se slova "důchodové jednotky a" zrušují.
19. V textu pod nadpisem § 6 se slova "§ 39 odst. 1 písm. d) a i) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
20. V § 6 se slova "důchodové jednotky a" zrušují.
21. V nadpisu § 7 se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
22. V textu pod nadpisem § 7 se slova "§ 39 odst. 1 písm. f) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
23. V § 7 úvodní části ustanovení, § 8 odst. 1, 2 a 5 se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
24. V § 7 písm. a) se slova "v důchodovém fondu nebo" zrušují.
25. V nadpisu nad označením § 8 se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
26. V textu pod označením § 8 se slova "§ 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
27. V § 8 odst. 2 a § 9 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova "zákona o důchodovém spoření," zrušují.
28. V § 8 odst. 3 se slova "v § 48 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém spoření nebo" zrušují.
29. V § 8 odst. 5 se slova "zákonu o důchodovém spoření," zrušují.
30. V § 8 odst. 6 se slova "v důchodovém fondu nebo" zrušují.
31. V textu pod označením § 9 se slova "§ 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
32. V § 9 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě 2 se slova "v důchodovém fondu nebo" zrušují.
33. V § 9 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova "aktiva uvedená v § 46 odst. 1, § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 48 odst. 1 písm. b) a c) zákona o důchodovém spoření nebo" zrušují.
34. V § 9 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova "v § 48 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém spoření nebo" zrušují.
35. V textu pod označením § 10 se slova "§ 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
36. V § 10 odst. 1 se slova "a důchodových" a slova "důchodových fondů a" zrušují.
37. V textu pod označením § 11 se slova "§ 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
38. V § 11 písm. a) se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
39. V § 11 písm. b) se slova "v důchodovém fondu a účastnickém" nahrazují slovem "účastnického".
40. V § 11 písm. c) se slova "zákona o důchodovém spoření," zrušují.
41. V nadpisu § 12 se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
42. V textu pod nadpisem § 12 se slova "§ 39 odst. 1 písm. k) zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
43. V § 12 se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
44. V textu pod nadpisem § 13 a v § 13 úvodní části ustanovení se slova "§ 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
45. V § 13 písm. b) se slova "zákonem o důchodovém spoření," a slova "v důchodovém fondu nebo" zrušují.
46. V textu pod nadpisem § 14 se slova "§ 39 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a" zrušují.
47. V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova "v důchodovém fondu a" zrušují.
48. V § 14 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova "důchodového fondu a" zrušují.
49. V poznámce pod čarou č. 3 se slova "§ 68 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření." zrušují.
50. V poznámce pod čarou č. 5 se slova "§ 51 a 52 zákona č. 426/2011 Sb." a slova " , důchodového fondu" zrušují.
51. V poznámce pod čarou č. 6 se slova "§ 53 a 54 zákona č. 426/2011 Sb." zrušují.
52. V poznámce pod čarou č. 7 se slova "§ 55 zákona č. 426/2011 Sb." zrušují.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky o předkládání informací penzijní společností České národní bance
Čl.V
Vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, se mění takto:
1. V § 2 písm. a) se slova "důchodový fond," zrušují.
2. V § 3 odst. 1 písm. a) bodě 3 se slovo "důchodové/" zrušuje.
3. V textu přílohy prvním a druhém odstavci se slovo "důchodové," zrušuje.
4. V textu přílohy druhém odstavci se slova "zákonech upravujících důchodové a" nahrazují slovy "zákoně upravujícím".
5. V textu přílohy třetím odstavci se slova "důchodové/", "důchodové a" a "důchodových/" zrušují.
6. V textu přílohy pátém odstavci se slova "důchodovým a" zrušují.
7. V textu přílohy šestém odstavci se slova "§ 29 zákona č. 426/2011 Sb. a" zrušují.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna vyhlášky o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
Čl.VI
Vyhláška č. 474/2013 Sb., o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů, se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "důchodové fondy," zrušují.
2. V § 3 odst. 2 písm. a) a § 9 odst. 1 písm. a) se slova "důchodových fondů a" zrušují.
3. V § 3 odst. 6 a § 5 odst. 4 písm. c) se slova "důchodového fondu a" zrušují.
4. V § 4 odst. 3 písm. c) se slova "obhospodařovaných důchodových fondů," nahrazují slovem "obhospodařovaného".
5. V § 5 odst. 2 se slova "důchodové fondy," a slova "důchodových fondů," zrušují.
6. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "důchodové fondy," zrušují.
7. V § 9 odst. 5 se slova "důchodového fondu a" zrušují.
8. V § 10 odst. 1 a 2 se slova "zákona o důchodovém spoření," zrušují.
9. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova "důchodových fondů," zrušují.
10. V § 10 odst. 3 písm. e) se slova "důchodového fondu," zrušují.
11. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova "§ 99 odst. 5 zákona o důchodovém spoření," zrušují.
12. V poznámce pod čarou č. 2 se slova "§ 99 odst. 5 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění zákona č. 241/2013 Sb." zrušují.
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.