47/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
47/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2018,
kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 5 a § 35 odst. 4 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb., vyhlášky č. 57/2013 Sb., vyhlášky č. 7/2015 Sb., vyhlášky č. 253/2015 Sb. a vyhlášky č. 78/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "kolej" vkládají slova "nebo její vyloučenou část".
2. V § 18 odst. 2 se za slovo "koleji" vkládají slova "nebo její vyloučené části".
3. V § 18 odst. 3 se za slovo "koleji" vkládají slova "nebo její vyloučené části" a za slovo "kolej" se vkládají slova "nebo její vyloučenou část".
4. V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Na dráze v traťových úsecích provozovaných traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h smí být použito pro jízdu vlaku pouze vedoucí drážní vozidlo vybavené mobilní částí vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS, která je kompatibilní s traťovou částí systému ERTMS/ETCS použitou na dané dráze.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V příloze č. 1 části I se doplňuje bod 15, který zní:
"15. Návěsti systému ETCS:
Návěsti systému ETCS platí jen pro osoby řídící vedoucí drážní vozidla vybavená mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS v činnosti.
15.1. Návěst "Předvěst změny úrovně ETCS" je žlutá čtvercová tabule s černým orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis "LT", ve spodní polovině "ETCS". Informuje osobu řídící drážní vozidlo o tom, že nejméně na zábrzdnou vzdálenost bude následovat návěstidlo s návěstí "Změna úrovně ETCS".15.2. Návěst "Změna úrovně ETCS" je bílá čtvercová tabule s černým orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis "LT", ve spodní polovině "ETCS". Označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda drážních vozidel pod dohledem ERTMS/ETCS jiné úrovně, a informuje o tom, že přepnutí zapnuté mobilní části ERTMS/ETCS do jiné úrovně ETCS je řízeno traťovou částí systému ERTMS/ETCS.15.3. Návěst "Vstup do oblasti ETCS úrovně 2" je bílá čtvercová tabule s černým orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis "ETCS", ve spodní polovině "L2". Označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda drážních vozidel pod dohledem ETCS úrovně 2, a kde přitom není přepnutí řízeno traťovou částí systému ERTMS/ETCS. Návěst přikazuje osobě řídící drážní vozidlo po zastavení přepnout mobilní část vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS do úrovně 2, pokud bude vedoucí drážní vozidlo jedoucí jako vlak nebo posunový díl dále pokračovat v jízdě v oblasti ETCS.15.4. Návěst "Stop značka ETCS" je modrá čtvercová tabule, na ní žlutá šipka s bílým okrajem, směřující ke koleji, pro kterou návěstidlo platí. Označuje místo, které drážní vozidlo, jedoucí pod omezeným dohledem vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS, nesmí projet v případech stanovených vnitřním předpisem provozovatele dráhy pro provoz ERTMS/ETCS.
Návěst "Stop značka ETCS" může být doplněna jednou nebo více svítilnami pro vyjádření návěstí stanovených vnitřním předpisem provozovatele dráhy.15.5. Návěst "Lokalizační značka ETCS" je bílá čtvercová tabule, na ní černá šipka směřující ke koleji, pro kterou návěstidlo platí. Označuje místo, před kterým musí osoba řídící drážní vozidlo potvrdit, že kolej mezi čelem vlaku a tímto návěstidlem je volná, je-li k tomu zařízením ETCS vyzván. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis provozovatele dráhy.15.6. Návěst "Výstupní hranice oblasti ETCS" je bílá čtvercová tabule s černým orámováním, uvnitř černý nápis "ETCS" a červený pruh z levého dolního do pravého horního rohu. Označuje místo na trati, kde končí oblast, ve které se zajišťuje jízda pod dohledem vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS, a informuje o samočinném přepnutí mobilní části vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS do úrovně národního vlakového zabezpečovače, je-li jím vozidlo vybaveno, nebo do ETCS úrovně.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.
Ministr:
Ing. Ťok v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018