464/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
464/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. d) a f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl.I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb. a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 7 písm. c) se slova "vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen" zrušují.
2. V § 4 odst. 7 písm. d) se slova " , dobu 2 roků," zrušují a číslo "3" se nahrazuje číslem "2".
3. V § 5 odstavec 2 zní:
"(2) Zaměstnanci, který není zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce nebo úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, je-li
a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení,
b) sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nebo
c) manželským nebo rodinným poradcem.".
4. V § 5 odstavec 5 zní:
"(5) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, je-li
a) pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících, nebo
b) akademickým pracovníkem státní vysoké školy podle zákona o vysokých školách.".
5. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5
(v Kč měsíčně)
I---------I---------------I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Platový I  Počet let  I                          Platová třída                           I
I stupeň I započitatelné I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
I     I   praxe   I  4  I  5  I  6  I  7  I  8  I  9  I  10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15*  I  16*  I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
I  1  I  do 2 let  I 15 540 I 16 860 I 18 230 I 19 750 I 25 040 I 31 290 I 31 550 I 32 120 I 32 820 I 33 600 I 34 860 I 37 480* I 40 380* I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
I  2  I  do 6 let  I 16 110 I 17 460 I 18 990 I 20 560 I 25 760 I 31 560 I 31 850 I 32 690 I 33 500 I 34 620 I 36 490 I 40 100* I 43 350* I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
I  3  I  do 12 let  I 17 120 I 18 620 I 20 200 I 22 000 I 26 430 I 31 930 I 32 330 I 33 100 I 34 850 I 36 070 I 38 450 I 42 270* I 46 400* I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
I  4  I  do 19 let  I 18 300 I 19 870 I 21 600 I 23 380 I 27 650 I 32 590 I 33 330 I 34 340 I 36 300 I 38 720 I 41 640 I 45 670* I 49 960* I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
I  5  I  do 27 let  I 19 470 I 21 170 I 23 000 I 25 020 I 28 870 I 33 600 I 34 380 I 35 780 I 38 560 I 41 700 I 45 750 I 49 520* I 53 640* I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
I  6  I  do 32 let  I 21 130 I 22 980 I 24 890 I 27 050 I 30 920 I 35 330 I 36 290 I 37 770 I 41 780 I 45 140 I 49 450 I 52 120* I 55 600* I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
I  7  I nad 32 let  I 21 720 I 23 580 I 25 590 I 27 810 I 31 800 I 36 130 I 37 060 I 38 790 I 42 780 I 46 260 I 50 630 I 54 000* I 57 670* I
I---------I---------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I---------I---------I
 *) 15. a 16. platová třída pouze pro akademické pracovníky státních vysokých škol podle zákona o vysokých školách.".
 
Čl.II
Přechodné ustanovení
Zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 4 odst. 7 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, přepočítá zaměstnavatel dobu praxe podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl.III
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 347/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb. a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 5 se na konci písmene a) slovo " , nebo" nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).
2. V § 3 odst. 6 písm. c) se slova "vyššího odborného vzdělání, doba 1 roku, nebo jen" zrušují.
3. V § 3 odst. 6 písm. d) se slova " , doba 2 let," zrušují a číslo "3" se nahrazuje číslem "2".
4. V § 6a odst. 1 písm. c) se slova "doba 1 roku, dosáhl-li jen vyššího odborného vzdělání," zrušují.
5. V § 6a odst. 1 písm. d) se slova " , doba 3 let, pokud dosáhl" nahrazují slovem "nebo".
6. V příloze č. 3 v I. skupině bod 2. zní:
"2. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle neuropsychické zátěže dané zvýšenou pravděpodobností vzniku a řešení konfliktních nebo emocionálně vypjatých situací, s omezenými časovými a prostorovými dispozicemi, výkonem služby mimo pracoviště v přirozeném prostředí osob nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí a s rizikem vyplývajícím z nepředvídatelnosti jednání osob.".
7. V příloze č. 3 se ve II. skupině doplňuje bod 8., který zní:
"8. Činnosti vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, vykonávané v omezených časových nebo prostorových podmínkách spočívající v soustavném přímém
8. 1. osobním styku s osobami v krizových sociálních situacích při provádění cíleného sociálního nebo místního šetření v souvislosti s řízením o nepojistných sociálních dávkách,
8. 2. styku s uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce,
8. 3. styku s osobami v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokujícími nepojistné sociální dávky.
Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle pravděpodobnosti vzniku a řešení konfliktních nebo emociálně vypjatých situací, podle míry nutnosti zvládání nepředvídatelného či nepřátelského jednání osob, podle míry neuropsychické zátěže nebo jiného možného rizika ohrožení zdraví nebo života způsobené výkonem služby v přirozeném prostředí osob s nepředvídatelným nebo rizikovým chováním nebo v jiném neznámém a rizikovém prostředí.".
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Státnímu zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 3 odst. 5 písm. b) nebo podle § 3 odst. 6 písm. c) nebo d) nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a zaměstnanci, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a byl mu proveden odečet praxe podle § 6a odst. 1 písm. c) a d) nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, přepočítá služební orgán dobu praxe podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti toho nařízení. U státního zaměstnance, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání a je zařazen nebo jmenován na služební místo zařazené v 11. až 16. platové třídě podle § 201 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se ustanovení věty první nepoužije.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.V
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.