462/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
462/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. prosince 2016,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 410/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1c odst. 1 písm. b) se slova "čistý obrat" nahrazují slovy "roční úhrn čistého obratu".
2. V § 1f odst. 1 písm. d) bodech 1 až 3 a v § 9 odst. 4 písm. b) a c) se slovo "a" nahrazuje slovem "nebo".
3. V § 1f odst. 1 písm. d) bodu 4 a § 9 odst. 4 písm. d) se slova "církví a náboženskou" nahrazují slovy "církví, náboženskou".
4. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:
"(3) Účetní období při přeměně účetní jednotky
a) začíná pro nezanikající účetní jednotku rozhodným dnem stanoveným postupem podle zvláštního právního předpisu41) a končí posledním dnem účetního období, ve kterém nastaly právní účinky přeměny,
b) končí pro zanikající účetní jednotku dnem předcházejícím rozhodnému dni stanovenému postupem podle zvláštního právního předpisu41).
41) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.".
5. V § 3 odst. 4 písm. e) se slova " , u účetní jednotky rozdělované odštěpením nebo u přejímajícího společníka v případě převodu jmění na společníka" nahrazují slovy "nebo rozdělované účetní jednotky" a slova "obchodní korporace do obchodního" se nahrazují slovy "do veřejného".
6. V § 3 odst. 6 písm. b) se slova " , účetní jednotkou rozdělovanou odštěpením nebo přejímajícím společníkem v případě převodu jmění na společníka" nahrazují slovy "nebo rozdělovanou účetní jednotkou" a slova "obchodní korporace do obchodního" se nahrazují slovy "do veřejného".
7. V § 4 odst. 8 písm. v) se slovo "společnosti" zrušuje, slova "obchodní korporace" se nahrazují slovy "účetní jednotky" a slovo "obchodního" se nahrazuje slovem "veřejného".
8. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo " , pobočným" nahrazuje slovy "nebo pobočným".
9. V § 9 odst. 4 písm. i) se slovo "nebo" zrušuje.
10. V § 9 odst. 4 písmeno j) zní:
"j) bytovým družstvem, nebo".
11. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje písmeno k), které zní:
"k) sociálním družstvem.".
12. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova "obchodních korporací" zrušují.
13. V § 17 odst. 3 větě první se za slova "přeměně obchodní korporace" vkládají slova "podle zákona upravujícího přeměny obchodních korporací" a slovo "společnosti" se zrušuje, ve větách druhé a třetí se slovo "společnosti" zrušuje a ve větách třetí a čtvrté se slova "obchodní korporace" zrušují.
14. V § 17 odst. 5 větě první se slova "obchodní korporace" a věta poslední zrušují.
15. V § 17 odst. 6 větách první a druhé se slovo "společnosti" zrušuje, větě třetí se slova " , účetní jednotka rozdělovaná odštěpením nebo přejímající společník v případě převodu jmění na společníka" nahrazují slovy "a rozdělovaná účetní jednotka" a větě čtvrté se slova "obchodní korporace" zrušují.
16. V § 17 odst. 7 se slova "přeměny obchodní korporace" nahrazují slovem "přeměn" a slovo "případnou" se nahrazuje slovem "nezbytnou".
17. V § 17 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 42 zní:
"(9) Účetní jednotka, která není obchodní korporací a která postupuje při přeměnách podle zvláštního právního předpisu42) použije odstavce 3 až 8 obdobně.
42) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.".
18. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova "v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík")" zrušují.
19. V § 18 odst. 3 větě poslední se slova "obchodní korporace do obchodního" nahrazují slovy "do veřejného".
20. V § 19 odst. 8 se za větu druhou vkládá věta "Pro účely vykazování v účetní závěrce se aktiva mohou členit na stálá a oběžná.".
21. V § 21a odst. 1 větě první se za slova "zapisují do" vkládá slovo "veřejného".
22. V § 21a odstavec 8 zní:
"(8) Odstavce 1 až 7 platí obdobně pro konsolidovanou účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu o platbách, konsolidovanou zprávu o platbách podle části sedmé a pro uvádění nefinančních informací podle § 32h písm. a).".
23. V § 21a odst. 10 větě první se slovo "kde" nahrazuje slovy "ve které sbírce listin veřejného rejstříku".
24. V § 24 odst. 3 písm. a) se slova "obchodní korporace" zrušují.
25. V § 24 odst. 5 větě první se slova "vyžadovaném zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev" nahrazují slovy "při přeměnách".
26. V § 27 odst. 1 písm. d) se slova "to neplatí v případech uvedených v odstavci 3" zrušují.
27. V § 27 odst. 1 písm. g) se slovo "závazky" nahrazuje slovem "povinnosti".
28. V § 28 odst. 4 se za slovo "nájemce" vkládají slova "nebo pachtýř".
29. V § 32e se slovo "členem" nahrazuje slovy "členským státem".
30. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST OSMÁ
UVÁDĚNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ
 
§ 32f
Rozsah působnosti
Účetní jednotkou uvádějící nefinanční informace se rozumí
a) velká účetní jednotka, která je obchodní společností a je zároveň subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období,
b) konsolidující účetní jednotka velké skupiny účetních jednotek, která je zároveň subjektem veřejného zájmu, pokud k rozvahovému dni překročí na konsolidovaném základě kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců v průběhu účetního období.
 
§ 32g
Nefinanční informace
(1) Účetní jednotka uvádějící nefinanční informace uvede nefinanční informace v rozsahu potřebném k pochopení vývoje účetní jednotky nebo skupiny, její výkonnosti a postavení a dopadů její činnosti a to nefinanční informace týkající se alespoň otázek
a) životního prostředí,
b) sociálních a zaměstnaneckých,
c) respektování lidských práv a
d) boje proti korupci a úplatkařství.
(2) Nefinanční informace podle odstavce 1 se uvádějí v této struktuře:
a) stručný popis obchodního modelu účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny,
b) popis opatření, která účetní jednotka uvádějící nefinanční informace nebo skupina ve vztahu k těmto otázkám uplatňuje, včetně uplatňovaných postupů náležité péče; není-li k některé z těchto otázek uplatňováno žádné opatření, uvádí se odůvodnění, z jakého důvodu se opatření v dané otázce neuplatňuje,
c) popis výsledků těchto opatření,
d) popis hlavních rizik souvisejících s těmito otázkami, jež jsou spojeny s činností účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny, včetně, přichází-li to u ní v úvahu a je-li to přiměřené, s jejími obchodními vztahy, výrobky nebo službami, které by mohly mít nepříznivé dopady v těchto oblastech, a způsobu, jakým tato účetní jednotka uvádějící nefinanční informace nebo skupina tato rizika řídí,
e) nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti, které se vztahují k příslušné podnikatelské činnosti.
(3) Nefinanční informace podle odstavce 1 uvede účetní jednotka uvádějící nefinanční informace ve výroční zprávě nebo v konsolidované výroční zprávě, anebo v samostatné zprávě. Účetní jednotka uvádějící nefinanční informace může pro uvedení těchto informací použít metodiky upravující zveřejňování zpráv o společenské odpovědnosti, a pokud tak učiní, je povinna uvést, ze které metodiky vycházela.
(4) Nefinanční informace podle odstavce 1 obsahují, je-li to možné a účelné, odkazy na částky vykazované v účetní závěrce nebo v konsolidované účetní závěrce s případným dalším podrobnějším komentářem.
(5) Nefinanční informace podle odstavce 1 týkající se budoucího vývoje účetní jednotky uvádějící nefinanční informace, anebo týkající se záležitostí, které se právě touto účetní jednotkou nebo skupinou projednávají, nemusí být ve výjimečných případech uvedeny, pokud by podle řádně odůvodněného stanoviska členů řídícího nebo kontrolního orgánu uvedení těchto nefinančních informací výrazně poškodilo obchodní postavení účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny a pokud jejich neuvedení neznemožňuje objektivní a vyvážené pochopení vývoje této účetní jednotky uvádějící nefinanční informace nebo skupiny, její výkonnosti a postavení a dopadu její činnosti.
(6) Pokud účetní jednotka uvádějící nefinanční informace uvádí nefinanční informace podle odstavce 1, neuvádí informace podle § 21 odst. 2 písm. e).
(7) Povinnosti podle odstavců 1 až 6 nemusí plnit konsolidovaná účetní jednotka uvádějící nefinanční informace, pokud jsou nefinanční informace uvedeny v konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě konsolidující účetní jednotky. To platí i pro konsolidující účetní jednotku uvádějící nefinanční informace, která je sama konsolidovanou účetní jednotkou.
 
§ 32h
Samostatná zpráva
Pokud účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovává za stejné účetní období samostatnou zprávu podle § 32g odst. 3, která obsahuje nefinanční informace podle § 32g odst. 1, musí být tato samostatná zpráva
a) zveřejněna společně s výroční zprávou nebo konsolidovanou výroční zprávou, nebo
b) zpřístupněna veřejnosti v přiměřené lhůtě, která nesmí překročit 6 měsíců od rozvahového dne, na internetových stránkách účetní jednotky uvádějící nefinanční informace a ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě je uveden odkaz na její zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 32i
Ověřování vypracování nefinančních informací auditorem
Auditor ověří, zda účetní jednotka uvádějící nefinanční informace vypracovala nefinanční informace a uvedla je ve výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě nebo zda vypracovala samostatnou zprávu podle § 32g odst. 3.".
Dosavadní část osmá se označuje jako část devátá.
31. V § 37a odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) nesestaví zprávu o platbách podle § 32b,".
Dosavadní písmena e) až p) se označují jako písmena f) až q).
32. V § 37a odst. 1 písm. h) se slova "jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v" nahrazují slovy "nezajistí, aby jí sestavená účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti podle".
33. V § 37a odst. 1 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) a o), která znějí:
"n) neuvede nefinanční informace ve výroční zprávě nebo samostatné zprávě podle § 32g,
o) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,".
Dosavadní písmena n) až q) se označují jako písmena p) až s).
34. V § 37a odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:
"e) neuvede v konsolidované výroční zprávě nebo samostatné zprávě nefinanční informace podle § 32g,
f) v rozporu s § 32h nezveřejní nebo nezpřístupní samostatnou zprávu,".
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena g) až l).
35. V § 37a odst. 2 písm. g) se slova "jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti" nahrazují slovy "nezajistí, aby jí sestavená konsolidovaná účetní závěrka obsahovala veškeré povinné součásti".
36. V § 37a odst. 2 písm. k) se slovo "nesestaví" nahrazuje slovem "nezveřejní".
37. V § 37a odst. 3 písm. c) se slova "jí zpracované přehledy neobsahují veškeré údaje" nahrazují slovy "nezajistí, aby jí zpracované přehledy obsahovaly veškeré údaje".
38. V § 37a odst. 4 písm. a) se text "h)" nahrazuje textem "i)".
39. V § 37a odst. 4 písm. b) se text "g)" nahrazuje textem "h)", text "i)" se nahrazuje textem "j)" a text "n)" se nahrazuje textem "q)".
40. V § 37a odst. 4 písm. d) se slova "o) nebo p)" nahrazují slovy "r) nebo s)".
41. V § 37aa odst. 1 se text "odst. 3" nahrazuje textem "odst. 4".
42. V § 37aa odst. 2 se slova "uložení pokuty" nahrazují slovy "správním deliktu", slova "odst. 3 tato zjištěná" nahrazují textem "odst. 4" a slova "neupravená o položky podle § 26 odst. 3" se nahrazují slovy "zjištěná v řízení o správním deliktu".
43. V § 37ab odst. 2 se text "k)" nahrazuje textem "r) nebo s)".
44. V § 37b odst. 1 se text "§ 30 odst. 5" nahrazuje textem "§ 30 odst. 9".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 563/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.