461/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
461/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. f) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:
Čl.I
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb., vyhlášky č. 149/2013 Sb. a vyhlášky č. 365/2014 Sb., se mění takto:
1. Za § 5a se vkládá nový § 5b, který zní:
 
"§ 5b
(1) Vyrozumění o zahájení exekuce a základní informaci o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce vyhotoví exekutor s použitím vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech je určena pouze povinnému, kterému ji exekutor zasílá spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce. V exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva se základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech povinnému nezasílá.
(3) Vyžaduje-li to konkrétní exekuční řízení, může exekutor písemnost vyhotovit odchylně od vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.".
2. Za přílohu č. 4 se vkládá příloha č. 5, která zní:
 
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.
Vzory písemností v exekučním řízení
Seznam vzorů písemností:
1. vzor vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech,
2. vzor výzvy ke splnění vymáhané povinnosti,
3. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
4. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu,
5. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,
6. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky,
7. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (vydání nebo dodání movitých věcí),
8. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti, komplementáře v komanditní společnosti nebo účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, není-li jejich podíl převoditelný),
9. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, je-li jejich podíl převoditelný),
10. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem movitých věcí,
11. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí,
12. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením obchodního závodu,
13. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce správou nemovité věci,
14. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění,
15. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce vyklizením,
16. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce odebráním věci,
17. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné movité věci),
18. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné nemovité věci),
19. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (rozdělení společné věci jinak než prodejem),
20. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (provedení práce, kterou může vykonat někdo jiný než povinný),
21. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (nezastupitelné jednání),
22. vzor exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva,
23. vzor příkazu k úhradě nákladů exekuce.
_________________
Pozn. ASPI: Vzory jsou k dispozici na stránce http://ftp.aspi.cz/opispdf/2017.html#castka_166
".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.