441/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
441/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2021,
kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:
Čl.I
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění vyhlášky č. 507/2005 Sb., č. 452/2008 Sb., vyhlášky č. 390/2011 Sb., vyhlášky č. 340/2014 Sb., vyhlášky č. 101/2016 Sb. a vyhlášky č. 444/2017 Sb., se mění takto:
1. § 27 se včetně nadpisu zrušuje.
2. V § 31 větě druhé se text " , 27" zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty