43/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

Schválený:
43/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. prosince 2018,
kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 17a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 204/2015 Sb.:
Čl. I
V § 3 odst. 1 vyhlášky č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků, se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) údaj o tom, zda žadatel, který je fyzickou osobou, žádá, aby výpis z evidence Rejstříku trestů byl vydán s přílohou obsahující vícejazyčný standardní formulář, a pro uvedení úředního jazyka členského státu Evropské unie, ve kterém má být výpis předložen, nebo má-li tento členský stát více úředních jazyků, úředního jazyka místa, kde má být výpis předložen, je-li tento jazyk rovněž jedním z úředních jazyků orgánů Evropské unie,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. února 2019.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019