427/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
427/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb. a nařízení vlády č. 346/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se číslo "10 300" nahrazuje číslem "11 000".
2. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost   Služební tarif v Kč měsíčně
---------------------------------------------------
 Vojín            11 000
 Svobodník          11 400
 Desátník           11 800
 Četař            12 200
 Rotný            12 600
 Rotmistr           13 000
 Nadrotmistr         13 400".
3. V příloze č. 1 bodě II se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) činnost předsunutého leteckého návodčího.".
4. V příloze č. 1 bodě III písmeno e) zní:
"e) výkon služby ve výškách
1. při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, nebo
2. při provádění praktické výuky a výcviku ošetřování, revidování a kontroly zařízení uvedených v bodě 1,".
5. V příloze č. 1 bodě III se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby,".
Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena g) až l).
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.