42/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Schválený:
42/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. února 2018,
kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 327/2017 Sb., (dále jen "zákon"):
Čl.I
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, se mění takto:
1. V § 1 písm. g) se slova "rozvrh hodin vzorového výukového dne, jedná-li se o prezenční formu vzdělávání" nahrazují slovy "časový rozvrh vzdělávání".
2. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova " , není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak".
3. V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova "nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu podle § 5a".
4. V § 1 písmeno j) zní:
"j) učební plán, jehož obsahem je seznam tematických celků s určenou minimální hodinovou dotací a s minimálním celkovým počtem hodin výuky s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,".
5. V § 1 písm. k) se slovo "předmětů" nahrazuje slovy "tematických celků" a slova "popřípadě jeho částí, pokud je na ně rekvalifikační program členěn," se zrušují.
6. V § 1 písmeno n) zní:
"n) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a případné akademické tituly a vědecké hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikačního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání a odborné praxi a její souhlas, že bude odpovídat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek (§ 4),".
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
7. V § 1 písmeno o) zní:
"o) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů pro výuku jednotlivých tematických celků, údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedagogické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat lektorskou činnost,".
8. V § 1 písm. q) se za slovo "osvědčení" vkládají slova "o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu".
9. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého právního předpisu se řídí způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise.
(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a jejich souhlas se zabezpečením.".
10. V § 2 odst. 3 větě druhé se slovo "vzdělávání" zrušuje.
11. V § 3 odstavec 1 zní:
"(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se ukončuje úspěšným ověřením získaných znalostí a dovedností formou závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního programu (dále jen "závěrečná zkouška") nejpozději do 15 dnů po ukončení výuky, nestanoví-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností jiný právní předpis nebo nepřipravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu.".
Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.
12. V § 3 odst. 2 se slova "ukončení vzdělávání má účastník vzdělávání" nahrazují slovy "vykonání závěrečné zkoušky podle § 4 má účastník".
13. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 3a
Podmínky vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Neověřují-li se získané znalosti a dovednosti podle § 4, má účastník právo na vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, pokud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního programu.".
14. V § 4 se za text "§ 1" vkládá text "odst. 1".
15. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova " , v termínu stanoveném zkušební komisí, nejpozději však do 30 dnů po termínu řádné závěrečné zkoušky".
16. V § 5 písm. d) se za slovo "příjmení," vkládají slova "případné akademické tituly a vědecké hodnosti,".
17. V § 5 písmeno h) zní:
"h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu a hodinové dotace výuky podle jednotlivých tematických celků s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,".
18. V § 5 se na konci textu písmene i) doplňují slova "podle § 4".
19. V § 5 se na začátek písmene k) vkládají slova "jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a" a za slova "komise a" se vkládají slova "jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a".
20. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 5a
Náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu obsahuje:
a) údaje stanovené v § 5 písm. a) až h),
b) údaj, že toto potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu nenahrazuje doklad o úspěšném ověření získaných znalostí a dovedností podle jiného právního předpisu,
c) místo a datum vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu,
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis fyzické osoby odpovědné za odbornou úroveň rekvalifikace podle § 1 odst. 1 písm. n) a podpis osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifikační zařízení.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 13. 3. 2018 do 18. 4. 2018