415/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

Schválený:
415/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 7 odst. 3 a § 135 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 a v § 9 odst. 1 se slova „způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnosti“.
2. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „spolkům“.
3. Příloha č. 1 zní:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.
Vzor
PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O SVÉPRÁVNOSTI
(§ 7 zákona č. 412/2005 Sb.)
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa místa trvalého pobytu: 
 
1. Prohlašuji, že jsem - nejsem plně svéprávný/á.

2. Prohlašuji, že jsem v minulosti byl/a - nebyl/a omezen/a ve svéprávnosti.

3. V případě, že jste se v bodě 1 vyjádřil/a záporně nebo v bodě 2 kladně, uveďte:

a) Název soudu, který příslušné rozhodnutí vydal:

..................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................
 
b) Číslo jednací rozhodnutí soudu:

.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
c) Časové období, po které jste byl/a omezen/a ve svéprávnosti:

.................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................
 
V ....................... dne ....................

                             ......................................
                                   Podpis
________________ 
* Nehodící se škrtněte".
4. V příloze č. 6 položka 8 zní:
"8. Příslušnost k nadacím, spolkům a obecně prospěšným společnostem
v posledních 5 letech
8.1 Název
8.2 Identifikační číslo 
8.3 Od        Do 
8.4 Funkce".
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.