414/2000 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody

Schválený:
414/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. listopadu 2000,
kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:
Čl.I
Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
"(2) Výši odměny stanoví odsouzenému věznice v závislosti na množství a kvalitě odvedené práce.".
2. V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:
"a) v I. skupině částku 4 500 Kč,".
Poznámka pod čarou č. 1) se zrušuje.
3. V § 2 odst. 3 se slova "42,5 hodiny" nahrazují slovy "40 hodin".
4. V § 2 odst. 5 větě druhé se slova "výše takto přiznané základní složky odměny nesmí být nižší než výše základní složky odměny, která by jinak odsouzenému příslušela podle odstavce 2" nahrazují slovy "norma musí být stanovena tak, aby při jejím splnění v rámci pracovní doby takto přiznaná výše základní složky odměny nebyla nižší než výše základní složky odměny, která by odsouzenému jinak příslušela podle odstavce 2".
5. V § 2 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
"(7) Neplní-li odsouzený zaviněně uložené pracovní úkoly, věznice mu přiznanou základní složku odměny za tuto dobu úměrně sníží; pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu,1) může mu věznice takto snížit základní složku odměny na základě návrhu tohoto subjektu.
1) § 30 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb.".
6. Poznámka pod čarou č. 3) zní:
"3) § 5 nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., nařízení vlády č. 356/1997 Sb., nařízení vlády č. 318/1998 Sb., nařízení vlády č. 132/1999 Sb., nařízení vlády č. 312/1999 Sb. a nařízení vlády č. 163/2000 Sb.".
7. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4) a 5) zní:
 
"§ 6
Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
Za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí přísluší odsouzenému příplatek za podmínek a ve výši částky
a) stanovených zvláštním právním předpisem4) jako minimální mzdové zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, pokud je odsouzený zařazen do práce v rámci podnikatelské činnosti věznice nebo na základě smlouvy mezi věznicí a jiným subjektem,
b) stanovených zvláštním právním předpisem5) jako zvláštní příplatek za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, pokud je odsouzený zařazen do práce v rámci provozu, vlastní výroby nebo jiné nepodnikatelské činnosti věznice.
4) § 4 nařízení vlády č. 333/1993 Sb.
5) Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č.77/1994 Sb.".
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2000, s výjimkou čl. I bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti:
JUDr. Rychetský v. r.

Související dokumenty

Související články

Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody