400/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.

Schválený:
400/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 135 písm. c), h) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby nebo k žádosti o doklad přiloží
a) rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady a
b) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let.
(2) Písemnosti uvedené v odstavci 1 může fyzická osoba předložit i v kopii.".
2. § 10 včetně nadpisu zní:
 
"§ 10
Omezení rozsahu hlášení změn údajů v dotazníku fyzické osoby nebo v dotazníku
(1) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, fyzická osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, oznamuje Národnímu bezpečnostnímu úřadu pouze
a) změnu adresy pro účely doručování,
b) změnu zaměstnavatele,
c) nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky,
d) zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,
e) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, nebo
f) změnu údajů k osobě manžela nebo partnera a osob starších 18 let žijících s ní v domácnosti; fyzická osoba, jež podala žádost o doklad nebo je jeho držitelem, změnu těchto údajů neuvádí.
(2) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby, oznamuje v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b), d) a f).
(3) Fyzická osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného dokladu, oznamuje v rozsahu položek dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a), b) a d).
(4) Fyzická osoba uvedená v § 140 odst. 1 písm. a) zákona mimo údajů uvedených v odstavci 1 oznamuje zpravodajské službě
a) změnu v příslušnosti ke spolkům, nadacím a obecně prospěšným společnostem,
b) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,
c) nabytí či pozbytí nemovitého majetku, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. c),
d) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. e),
e) vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,
f) mimořádnou splátku závazku, přesáhla-li její hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, nebo
g) nařízení výkonu rozhodnutí.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.