38/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Schválený:
38/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. ledna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 250/2014 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, se mění takto:
1. V příloze č. 1 v prvním řádku tabulky, v příloze č. 2 ve druhém řádku tabulky „1. pro obecnou část“ a ve druhém řádku tabulky „2. pro zvláštní část“ a v příloze č. 3 v prvním řádku tabulky se slova „Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV)“ nahrazují slovy „Kód studijního programu“.
2. V příloze č. 2 v části „1. pro obecnou část“ se za oddíl B6202 Hospodářská politika a správa Veřejná ekonomika a správa
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná ekonomika a správa
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládá nový oddíl, který zní:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6731      Sociální politika a sociální   Veřejná správa a regionální politika
        práce
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
3. V příloze č. 2 v části „1. pro obecnou část“ se za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
N6202      Hospodářská politika a správa   Ekonomika veřejného sektoru
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládá nový oddíl, který zní:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
N6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná správa, l'Administration publique
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
4. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“ za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6202      Hospodářská politika a správa   Veřejné finance
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládají nové oddíly, které znějí:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6202      Hospodářská politika a správa   Evropská hospodářská, správní a kulturní
studia
B6202      Hospodářská politika a správa   Veřejná ekonomika a správa
B6202      Hospodářská politika a správa   Hospodářská politika
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
5. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu“ za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6208      Ekonomika a management      Účetnictví a finanční řízení podniku
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládají nové oddíly, které znějí:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6217     Finance a účetnictví       Finance a právo
B6804     Právní specializace       Právo a finance
B6804     Právní specializace       Veřejná správa
B6807     Veřejná správa          Veřejná správa
N6202     Hospodářská politika a správa  Regionální rozvoj a správa
N6202     Hospodářská politika a správa  Veřejná ekonomika a správa
N6202     Hospodářská politika a správa  Národní hospodářství
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
6. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „při správě daní a poplatků“ za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6208     Ekonomika a management      Daňové poradenství
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládají nové oddíly, které znějí:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6202     Hospodářská politika a správa   Evropská hospodářská, správní a kulturní
studia
B6804     Právní specializace        Právo ve veřejné správě
M6805     Právo a právní věda        Právo
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
7. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „v sociálních službách“ za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B6731     Sociální politika a sociální práce Sociální politika
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládají nové oddíly, které znějí:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B7508     Sociální práce           Sociální a charitativní práce
B7508     Sociální práce           Pastorační a sociální práce
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
8. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „v sociálních službách“ za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
N6731     Sociální politika a sociální práce  Charitativní a sociální práce
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládá nový oddíl, který zní:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
N7502     Sociální práce            Sociální a charitativní práce
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
9. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
N3908     Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnostní plánování
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládá nový oddíl, který zní:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
N6806     Veřejná správa           Bezpečnostní studia
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
10. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „v hospodaření s odpady a nakládání s obaly“ za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
    N2818     Procesní inženýrství a informatika Chemické inženýrství, bioinženýrství
                         a matematické modelování procesů
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládá nový oddíl, který zní:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B1601     Ekologie a ochrana prostředí    Ochrana životního prostředí
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
11. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se pro správní činnost „v hospodaření s odpady a nakládání s obaly“ za oddíl
„-------------------------------------------------------------------------------------------
N1601     Ekologie a ochrana prostředí    Odpadové hospodářství
-------------------------------------------------------------------------------------------“
vkládá nový oddíl, který zní:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
N4151    Péče o biosféru           Odpady a jejich využití
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
12. V příloze č. 2 v části „2. pro zvláštní část“ se na konci textu doplňují nové oddíly, které znějí:
„-------------------------------------------------------------------------------------------
B1604     Ekologie a ochrana prostředí    Ochrana a tvorba krajiny     v ochraně
B1604     Ekologie a ochrana prostředí    Ochrana životního prostředí   ovzduší
N2814     Technologie pro ochranu      Chemie a technologie ochrany
       životního prostředí        životního prostředí
-------------------------------------------------------------------------------------------“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. února 2016.
Ministr:
Chovanec v. r.