37/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle otorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
37/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. března 2018,
kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 101/2013 Sb., k provedení § 84 odst. 7 zákona o silničním provozu:
Čl.I
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb., vyhlášky č. 72/2011 Sb. a vyhlášky č. 271/2015 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.".
2. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 1 písm. a) se slovo "vážné" nahrazuje slovy "neúčinně léčené závažné".
3. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 1 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje.
4. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:
"d) neúčinně léčená kardiovaskulární onemocnění spojená s rizikem náhlé ztráty vědomí, například závažné kardiomyopatie, velká aneurysmata hrudní nebo břišní aorty, závažné chlopenní vady nebo vrozené srdeční vady, nebo
e) stavy vyžadující mechanickou podporu srdeční činnosti.".
5. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 2 písmeno b) zní:
"b) závažná onemocnění srdce, cév nebo chlopní včetně vrozených ve funkční třídě III. a IV. NYHA klasifikace,".
6. V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 2 písm. e) se slovo "defibrilátoru" nahrazuje slovy "kardioverteru-defibrilátoru".
7. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 písm. a) se za slovo "myokardu" vkládají slova "a jiné závažné formy ischemické choroby srdeční".
8. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 písm. b) se slovo "defibrilátoru" nahrazuje slovy "kardioverteru-defibrilátoru".
9. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 písm. d) se slovo "a" nahrazuje čárkou, za slovo "cév" se vkládají slova "nebo chlopní včetně vrozených" a na konci písmene d) se slovo "nebo" zrušuje.
10. V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) léčená kardiovaskulární onemocnění spojená s rizikem náhlé ztráty vědomí, například závažné kardiomyopatie, velká aneurysmata hrudní nebo břišní aorty, závažné chlopenní vady nebo vrozené srdeční vady.".
11. V příloze č. 3 kapitole V položce 1 se slova "skupina 1 a 2" nahrazují slovy "skupina 2".
12. V příloze č. 3 kapitole V položce 1 skupině 2 písm. b) se slova "a to bez varovných příznaků nebo si je žadatel nebo řidič neuvědomuje" nahrazují slovy "a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat ("syndrom nerozpoznávání hypoglykemie")".
13. V příloze č. 3 kapitole V položce 2 skupina 1 zní:
"skupina 1
a) druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby,
b) druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat ("syndrom nerozpoznávání hypoglykemie"),
c) stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,
d) diabetes mellitus doprovázený závažnými orgánovými komplikacemi, nebo
e) diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, u nichž hrozí riziko vyvolání hypoglykemie, a řidič nebo žadatel
1. je o hypoglykemii dostatečně informován a
2. prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší, a prokáže, že tento stav dokáže dostatečně kontrolovat; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.
Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.".
14. V příloze č. 3 kapitole V položce 2 skupině 2 písm. a) se za slova "pro skupinu 1" vkládají slova "v písmenech c) a d)".
15. V příloze č. 3 kapitole V položce 2 skupině 2 závěrečné části ustanovení se slova "3 roky" nahrazují slovem "rok".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 12. 2. 2018 do 8. 3. 2018