37/1959 Sb. o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí

Schválený:
37/1959 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. července 1959
o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí
Pod vedením Komunistické strany Československa úspěšně postupuje výstavba socialismu v naší zemi, upevňují se socialistické výrobní vztahy v národním hospodářství, což posílilo postavení dělnické třídy a zvýšilo význam společenské funkce její nejmasovější organizace, Revolučního odborového hnutí. V období dovršení výstavby socialismu dále vzrůstá význam a úloha Revolučního odborového hnutí při získávání pracujících ke stále širší účasti na rozvoji a řízení národního hospodářství a na správě státu, při jejich výchově v duchu marx-leninských idejí a péči o soustavné zlepšování jejich pracovních a ostatních životních podmínek. Všestranný rozvoj tvůrčí iniciativy a aktivity pracujících při plnění hospodářských úkolů v závodech vyžaduje pohotovou organizátorskou a výchovnou činnost všech orgánů Revolučního odborového hnutí, zejména orgánů jeho základních organizací. V zájmu toho přijal IV. všeodborový sjezd usnesení o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí. Na uskutečňování tohoto usnesení má zájem všechen lid Československa. Proto Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
 
§ 1
Vztahy soudružské spolupráce orgánů Revolučního odborového hnutí, zejména závodních výborů jeho základních organizací, a vedení závodů i ostatních hospodářských a státních orgánů, se řídí usnesením IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí, které je uvedeno v příloze k tomuto zákonu.
 
§ 2
(1) Zrušují se
a) dekret č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících,
b) zákon č. 144/1946 Sb., o jednotné odborové organizaci,
c) vládní nařízení č. 216/1946 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení dekretu č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách,
d) vládní nařízení č. 17/1953 Sb., o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti, s výjimkou ustanovení § 3, které pozbude platnosti dnem 31. prosince 1959.
(2) Nedotčeny zůstávají předpisy o bezpečnosti při práci a o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení zaměstnanců. Pokud jiné předpisy upravují odchylně vztahy vedení závodů, popřípadě i ostatních hospodářských a státních orgánů, a orgánů Revolučního odborového hnutí při opatřeních uvedených v usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí, je třeba napříště při nich postupovat podle tohoto usnesení.
 
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Dolanský v.r.              Poláček v.r.
Kopecký v.r.               Štrougal v.r.
Barák v.r.                Uher v.r.
inž. Šimůnek v.r.            Beran v.r.
inž. Jankovcová v.r.           Jonáš v.r.
dr. Kyselý v.r.             dr. Kahuda v.r.
Plojhar v.r.               Reitmajer v.r.
dr. Šlechta v.r.             dr. Škoda v.r.
David v.r.                dr. Vlasák v.r.
Ďuriš v.r.                Brabec v.r.
Krajčír v.r.               inž. Černý v.r.
Krosnář v.r.               dr. Neuman v.r.
generálplukovník Lomský v.r.       Ouzký v.r.
Machačová v.r.              Pospíšil v.r.
dr. Nejedlý v.r.             inž. Púčik v.r.
 
Příloha
Usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí
Výstavba socialismu a komunismu v naší zemi je základním zájmem všech našich pracujících. O úspěšném splnění úkolů výstavby rozhodují pracující na svých pracovištích. Proto odbory rozvíjejí stále více svou úlohu školy komunismu především v závodech, ve svých základních organizacích.
Aby základní organizace ROH ještě účinněji rozvíjely tvůrčí a uvědomělou iniciativu kolektivů závodů při zachování zásady odpovědnosti jediného vedoucího, je třeba:
soustavně posilovat výchovnou a organizátorskou práci odborové organizace mezi pracujícími, aby se kolektivy pracujících stále šíře účastnily na rozvoji, řízení a kontrole činnosti závodu;
prohlubovat úlohu odborové organizace při zlepšování pracovních a životních podmínek pracujících;
upevňovat vztahy soudružské spolupráce mezi vedením závodu a orgány základní organizace ROH v závodě.
K tomu cíli IV. všeodborový sjezd stanoví:
Závodní výbor základní organizace ROH
(1) Základní organizace ROH plní úkoly uložené jí stanovami Revolučního odborového hnutí a usneseními vyšších odborových orgánů, projednává a řeší jménem kolektivu pracujících závodu v souladu se zájmy celé společnosti všechny věci, týkající se jejich životních zájmů, zejména pracovních, sociálních, zdravotních a kulturních, a tím uskutečňuje v závodě bezprostřední účast pracujících na rozvoji, řízení a kontrole činnosti závodu.
(2) Za základní organizaci ROH a tím i za kolektiv pracujících závodu jedná a vyjadřuje se závodní výbor, který si volí základní organizace podle stanov Revolučního odborového hnutí k výkonu a řízení denní práce. Závodní výbor se usnáší jako kolektivní orgán podle zásad odborové demokracie a odpovídá za svou činnost členské schůzi základní organizace ROH. Při plnění svých úkolů se opírá závodní výbor o celý odborový aktiv i ostatní pracující v závodě a důležité věci, týkající se kolektivu pracujících, projednává na členských schůzích odborové organizace.
(3) Působnost základních organizací ROH a závodních výborů mají též místní organizace ROH a jejich místní výbory, jakož i jiné odborové orgány, pokud jsou jim postaveny na roveň stanovami Revolučního odborového hnutí nebo usneseními Ústřední rady odborů.
Součinnost závodního výboru s vedením závodu
(4) Součinnost závodního výboru s vedením závodu se uskutečňuje tím, že závodní výbor jménem pracujících a v jejich zájmu, zejména
a) účastní se přípravy a sestavení všech plánů závodu, jejich operativního rozpisu i kontroly jejich plnění a komplexních rozborů činnosti podniku,
b) uzavírá kolektivní smlouvu s vedením závodu a soustavně zabezpečuje kontrolu plnění závazků z této smlouvy, sestavuje ve spolupráci s vedením závodu návrh rozpočtu podnikového fondu pracujících a používá prostředků tohoto fondu podle příslušných směrnic,
c) vede pracující k socialistickému poměru k práci, organizuje socialistické soutěžení a hodnotí jeho výsledky, ve spolupráci s vedením závodu organizuje masový rozvoj hnutí zlepšovatelů a vynálezců a pomáhá při zavádění nových pracovních metod a při uplatňování zlepšovacích návrhů, účastní se uplatňování socialistických zásad odměňování za práci, projednává opatření k upevnění pracovní kázně a ke zvýšení ochrany socialistického vlastnictví,
d) projednává s vedením závodu důležité otázky, týkající se provozu, hospodaření, investiční výstavby a technického rozvoje závodu, zvláště opatření ke zvýšení produktivity a kvality práce, ke zlepšení ochrany života a zdraví při práci, zaměstnávání c) vede pracující k socialistickému poměru k práci, organizuje socialistické soutěžení a hodnotí jeho výsledky, ve spolupráci s vedením závodu organizuje masový rozvoj hnutí zlepšovatelů a vynálezců a pomáhá při zavádění nových pracovních metod a při uplatňování zlepšovacích návrhů, účastní se uplatňování socialistických zásad odměňování za práci, projednává opatření k upevnění pracžen, mládeže a osob se změněnou pracovní schopností a důchodců,
e) dbá o zřizování závodních zdravotnických a sociálních zařízení, kontroluje jejich činnost a dává souhlas k jejich kádrovému obsazení, popřípadě ke kádrovým změnám, a spolupůsobí při provádění ostatní péče o pracující,
f) organizuje spolu s vedením závodu podnikovou bytovou výstavbu, poskytování technické a jiné pomoci závodu při družstevní a individuální bytové výstavbě, kontroluje provádění podnikové bytové výstavby a stav, údržbu a využití podnikových bytů,
g) pečuje o zvyšování socialistického uvědomění a odborné kvalifikace pracujících, dbá o zřizování kulturních zařízení (klubů, knihoven, rudých koutků, výrobně technických kabinetů apod.) a řídí jejich činnost, spolupůsobí při organizování a činnosti závodních škol práce a při výběru pracujících do odborných i jiných škol a kursů,
h) kontroluje dodržování pracovně právních předpisů, vyjadřuje se k opatřením, která připravuje vedení závodu a která se týkají všech nebo většího počtu zaměstnanců nebo důležitých zájmů jednotlivých zaměstnanců, včetně dohod o skončení pracovního poměru a jeho rozvázání ze strany zaměstnance,
i) vysílá své zástupce ke schvalovacím řízením a šetřením prováděným v závodě dozorčími nebo kontrolními orgány a pokud se jich nemohli zúčastnit, vyžaduje si od vedení závodu zprávy o jejich výsledcích, popřípadě předložení zápisu o provedené kontrole nebo revizi,
j) podává vedení závodu iniciativní návrhy, směřující ke zlepšení činnosti závodu a péče o pracující nebo k odstranění zjištěných nedostatků, organizuje výrobní porady, požaduje účast odpovědných zástupců vedení závodu na schůzích odborové organizace a jejích orgánů v závodě a na výrobních poradách, kontroluje, jaká opatření vedení závodu učinilo na základě podaných návrhů, usnesení přijatých na uvedených schůzích a závěrů z výrobních porad.
(5) Vedení závodu soustavně vytváří podmínky potřebné pro všestrannou činnost základní organizace ROH a jejích orgánů. Proto vedení závodu zejména projednává se závodním výborem nebo orgánem jím zmocněným všechny uvedené otázky, podává mu požadovaná vysvětlení, potřebné údaje, zprávy a doklady, přihlíží k jeho stanoviskům a návrhům a sděluje mu, jaká opatření učinilo na základě návrhů podaných odborovými orgány nebo pracujícími nebo na základě návrhů vyplývajících z usnesení schůzí odborové organizace a jejich orgánů a ze závěrů výrobních porad.
Spolurozhodování závodního výboru s vedením závodu
(6) Závodní výbor spolurozhoduje o těchto opatřeních, která může vedení závodu provést s právní účinností jen po předchozím souhlasu závodního výboru nebo orgánu jím zmocněného:
a) vydat nebo měnit pracovní řád,
b) provádět úpravy pracovní doby a nařizovat nezbytně nutnou práci přes čas,
c) stanovit, zavádět nebo měnit výkonové normy, zavádět mzdové a platové soustavy a závodní prémiové řády, měnit používané mzdové formy, provádět rozpis mzdových fondů a opatření k odstraňování příčin jejich překročení, přiznávat nebo odnímat prémie a odměny z prostředků prémiových fondů nebo obdobných zdrojů,
d) přijmout a propustit zaměstnance, s výjimkou přijetí zaměstnanců získaných náborem prováděným výkonnými orgány národních výborů nebo přijímaných jen na dobu přechodné potřeby nepřesahující dobu 6 pracovních dnů,
e) zařadit zaměstnance na pracovní místo nebo funkci, přiznat zaměstnanci kvalifikační třídu nebo stanovit plat podle příslušných mzdových předpisů, nebo převést zaměstnance na jiné pracovní místo nebo funkci na dobu delší jednoho měsíce,
f) přidělit zaměstnance na přechodnou dobu na pracoviště v jiné obci, pokud to nevyplývá z povahy jeho práce, přeložit nebo převést státního zaměstnance do jiného oboru státní správy,
g) přidělit zaměstnanecký byt nebo byt z podnikové výstavby, zařazovat zaměstnance do pořadníku uchazečů o podnikový byt ze státní výstavby a dávat souhlas ke směně podnikového bytu.
Závodní výbor při spolurozhodování o těchto otázkách dbá, aby opatření připravovaná vedením závodu byla v souladu se zájmy společnosti i odůvodněnými zájmy jednotlivců a odpovídala platným právním předpisům.
(7) V případech, ve kterých příslušné pracovně právní předpisy výslovně stanoví, že nároky zaměstnance mohou být uspokojovány v rámci daného rozsahu a po souhlasu závodního výboru, uspokojuje vedení závodu takové nároky ve výši, kterou uznal závodní výbor za přiměřenou.
Rozhodování pracovních sporů
(8) Spory mezi zaměstnancem a vedením závodu o vznik a skončení pracovního poměru a za trvání pracovního poměru i všechny ostatní spory o nároky vyplývající z pracovního poměru a spory o nároky na odměnu za vynález nebo zlepšovací návrh projednává a rozhoduje v rozhodčím řízení závodní výbor nebo orgán, který závodní výbor rozhodováním těchto sporů pověřil.
(9) Při rozhodování pracovních sporů se řídí závodní výbor platnými předpisy a postupuje podle směrnic Ústřední rady odborů. Tyto předpisy též stanoví, ve kterých případech je možno uvedené nároky uplatnit u soudu, zejména zůstalo-li rozhodčí řízení bezvýsledné.
Působnost závodního výboru ve státních orgánech a některých organizacích
(10) Působnost závodních výborů ve státních úřadech a v jiných orgánech státní správy, v soudech a v orgánech společenských organizací, pokud to vyžadují zvláštní podmínky a povaha činnosti těchto úřadů a orgánů, může Ústřední rada odborů upravit odchylně.
Funkcionáři základní organizace ROH v závodě
(11) Navrhne-li to závodní výbor, uvolní vedení závodu zcela nebo na část pracovní doby potřebný počet členů závodního výboru od práce na jejich pracovišti na dobu jejich funkčního období, popřípadě na dobu kratší. Členové závodního výboru zůstávají po dobu uvolnění v pracovním poměru k závodu. Závodní výbor jim poskytuje za výkon funkce odměnu, která se považuje za mzdu z pracovního poměru. Po skončení funkce budou uvolnění členové závodního výboru zařazeni na dřívější pracovní místo nebo funkci, kterou zastávali před uvolněním. Není-li takové zařazení možné, poněvadž toto pracovní místo nebo funkce byly mezitím zrušeny, mohou být zařazeni se souhlasem závodního výboru i na jiné pracovní místo nebo funkci odpovídající jejich znalostem a schopnostem. Uvolňování členů závodního výboru, výše jejich odměn a způsob jejich vyplácení řídí se směrnicemi Ústřední rady odborů.
(12) Neuvolnění členové závodního výboru a jiní funkcionáři základní organizace ROH vykonávají svou funkci zásadně mimo pracovní dobu. Pokud však zameškají v nezbytně nutném rozsahu pracovní dobu výkonem funkce v neodkladné věci, mají vůči vedení závodu nárok na náhradu ušlé mzdy za takto zameškanou pracovní dobu. Závodní výbor uhradí vedení závodu vyplacenou náhradu ušlé mzdy v případech, které stanoví Ústřední rada odborů.
(13) Členové závodního výboru a ostatní funkcionáři základní organizace ROH jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dovědí při výkonu své funkce, pokud mají zůstat utajeny, zejména zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení funkce.
Prostředky poskytované vedením závodu k usnadnění činnosti základní organizace ROH
(14) Na úhradu nákladů činnosti základní organizace ROH poskytuje vedení závodu závodnímu výboru příspěvek. Příspěvek je splatný čtvrtletně předem a počínaje 1. lednem 1960 činí
a) v závodech s méně než 250 zaměstnanci 1/2 % z úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí,
b) v závodech s větším počtem zaměstnanců, ale nepřesahujícím 500 zaměstnanců 1/3 % úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, nejméně však částku odpovídající 1/2 % úhrnu průměrných hrubých mezd a platů, které by připadly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí na 250 zaměstnanců tohoto závodu,
c) v závodech s více než 500 zaměstnanci 1/4 % úhrnu hrubých mezd a platů vyplacených zaměstnancům závodu v předcházejícím kalendářním čtvrtletí, nejméně však částku odpovídající 1/3 % úhrnu průměrných hrubých mezd a platů, které by připadly v předcházejícím kalendářním čtvrtletí na 500 zaměstnanců tohoto závodu.
(15) Pro organizační, kulturní výchovnou a ostatní činnost základní organizace ROH a jejích orgánů vedení závodu poskytuje bezplatně závodnímu výboru v přiměřeném rozsahu místnosti s potřebným vybavením a hradí náklady spojené s jejich výstavbou, údržbou i technickým provozem. To platí i o místnostech, které vedení závodu k těmto účelům najalo.
(16) U zařízení, která slouží k účelům uvedeným v předchozím článku základním organizacím ROH několika závodů, se podílejí vedení závodů na poskytování místností a úhradě nákladů s tím spojených v poměru mezi nimi dohodnutém.
(17) Poskytování prostředků k usnadnění činnosti odborové organizace v závodě se řídí v podrobnostech směrnicemi Ústřední rady odborů.
Vztahy odborových orgánů ke státním a hospodářským orgánům
(18) Stanovy odborové organizace a opatření podle nich učiněná nepodléhají schválení ani evidenci státních orgánů.
(19) Odborové orgány spolupracují se státními a hospodářskými orgány všech stupňů. Spolupráce s národními výbory se uskutečňuje nejen prostřednictvím odborových funkcionářů, kteří jsou jejich členy, ale také vzájemnou soustavnou úzkou součinností národních výborů a příslušných odborových orgánů při řešení otázek, které se týkají zaměstnanců závodů v obvodu jejich působnosti.
(20) Odborové orgány se účastní jednání státních a hospodářských orgánů v otázkách, týkajících se rozvoje národního hospodářství a životních podmínek zaměstnanců a podávají jim v těchto věcech návrhy a podněty. Státní a hospodářské orgány jejich návrhy a podněty projednávají, oznamují k nim v přiměřené lhůtě stanovisko tomu odborovému orgánu, který návrh nebo podnět podal, a sdělují odborovým orgánům bezplatně na jejich žádost údaje potřebné pro jejich činnost. Pokud jmenování vedoucích pracovníků a jejich odvolávání přísluší nadřízeným státním nebo hospodářským orgánům, činí tyto orgány tato opatření po projednání s příslušným vyšším odborovým orgánem; toto projednání nahrazuje spolurozhodování závodního výboru.
(21) Pokud podle předchozích článků vykonávají působnost závodního výboru jiné odborové orgány, plní vůči nim vedení závodu v přiměřeném rozsahu povinnosti, které má vůči závodnímu výboru.
(22) Pracovníky vedení závodu, kteří neplní povinnosti vyplývající pro ně z tohoto usnesení, pracovního řádu nebo z kolektivní smlouvy, porušují pracovně právní předpisy nebo zaviňují průtahy v plnění úkolů, vede závodní výbor k odstraňování těchto nedostatků tím, že je na tyto nedostatky upozorňuje, popřípadě je kritizuje na odborových schůzích. Nevedou-li tyto prostředky k cíli, může závodní výbor navrhnout příslušným orgánům, aby v rámci platných předpisů použily vůči těmto pracovníkům vhodných opatření, jako například odnětí prémií, uložení kárného opatření nebo i odvolání z funkce.
(23) Spory, vzniklé mezi závodním výborem a vedením závodu, řeší, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, vyšší odborový orgán v dohodě s orgánem nadřízeným závodu.
(24) Závodní výbor je právnickou osobou. Ústřední rada odborů může prohlásit za právnické osoby i jiné odborové orgány nebo účelová zařízení Revolučního odborového hnutí.
(25) K zajištění jednotného výkladu a provádění tohoto usnesení vydává potřebné směrnice Ústřední rada odborů.

Související dokumenty

Související články

Postavení členů rad zaměstnanců v českém právním prostředí