366/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
366/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. prosince 2019,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 391 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., se za slovo "vznikla" vkládají slova "dětem v mateřských školách,".
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.