365/1999 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody

Schválený:
365/1999 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 1999
o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
Změna: 414/2000 Sb.
Změna: 414/2000 Sb. (část)
Změna: 171/2008 Sb.
Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:
 
§ 1
Pracovní odměna odsouzeného
(1) Pracovní odměna odsouzeného zařazeného do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen "odměna") je souhrnem základní složky odměny, odměny za práci přesčas, příplatků a ohodnocení pracovního výkonu podle tohoto nařízení.
(2) Výši odměny stanoví odsouzenému věznice v závislosti na množství a kvalitě odvedené práce.
(3) Odměna je splatná pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. Plátcem odměny je věznice.
 
§ 2
Základní složka odměny
(1) Pokud není dále stanoveno jinak, přísluší odsouzenému podle druhu jím vykonávané práce základní složka odměny
a) v I. skupině, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace,
b) ve II. skupině, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vyučení v oboru nebo jiná odborná kvalifikace,
c) ve III. skupině, jedná-li se o samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných prací vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší než úplné střední odborné vzdělání.
(2) Výše základní složky odměny činí
a) v I. skupině částku 4 500 Kč,
b) ve II. skupině částku o polovinu vyšší než v I. skupině,
c) ve III. skupině částku ve výši dvojnásobku základní složky odměny v I. skupině.
(3) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se výše základní složky odměny uvedená v odstavci 2 úměrně upraví podle délky týdenní pracovní doby.
(4) Odsouzenému, který neodpracuje v měsíci všechny pracovní směny, přísluší základní složka odměny ve výši odpovídající odpracované době.
(5) Odsouzenému zařazenému do práce v rámci vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti věznice nebo na základě smlouvy mezi věznicí a jiným subjektem vykonávajícím podnikatelskou činnost může věznice přiznat základní složku odměny vyšší, než by mu jinak příslušela podle odstavce 2. Pokud odsouzený vykonává práci, pro kterou jsou stanoveny normy spotřeby práce, může mu věznice přiznat základní složku odměny v závislosti na míře plnění těchto norem; norma musí být stanovena tak, aby při jejím splnění v rámci pracovní doby takto přiznaná výše základní složky odměny nebyla nižší než výše základní složky odměny, která by odsouzenému jinak příslušela podle odstavce 2.
(6) Odvede-li odsouzený zaviněně vadnou práci nebo vadnou prací zmetek (vadný výrobek), nepřísluší mu za tuto práci odměna. Lze-li vadnou práci napravit nebo vadný výrobek opravit a provede-li odsouzený opravu sám, přísluší mu odměna za práci nebo odměna za práci na tomto výrobku, nikoliv však odměna za provedení opravy. Jestliže odsouzený vadnou práci nebo vadný výrobek nezavinil, přísluší mu odměna jako za práci bezvadnou.
(7) Neplní-li odsouzený zaviněně uložené pracovní úkoly, věznice mu přiznanou základní složku odměny za tuto dobu úměrně sníží; pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu,1) může mu věznice takto snížit základní složku odměny na základě návrhu tohoto subjektu.
 
§ 3
Odměna za práci přesčas
Za každou odpracovanou hodinu práce přesčas2) přísluší odsouzenému část základní složky odměny a ohodnocení pracovního výkonu (§ 7 odst. 1) připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci přesčas konal, a příplatek ve výši 25 % částky základní složky odměny připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas, a jde-li o práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku odsouzeného v týdnu, ve výši 50 % této částky.
 
§ 4
Příplatek za práci ve svátek
Za každou odpracovanou hodinu ve svátek přísluší odsouzenému příplatek ve výši 100 % částky základní složky odměny připadající na jednu hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci ve svátek konal.
 
§ 5
Příplatek za práci v noci
Za práci v noci náleží odsouzenému pracovní odměna a příplatek ve výši 10 % ze součtu základní složky odměny a ohodnocení pracovního výkonu, nejméně však ve výši 6,50 Kč za hodinu.
 
§ 6
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
(1) Odsouzenému, který vykonává práci na základě smlouvy mezi věznicí a podnikatelským subjektem3), náleží příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši, v jaké jej podnikatelský subjekt vyplácí svým zaměstnancům4).
(2) Odsouzenému, který je zařazen do práce v jiných případech než uvedených v odstavci 1, náleží příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve stejném rozsahu, v jakém je poskytován zaměstnancům ve veřejných službách a správě podle jiného právního předpisu5).
 
§ 7
Ohodnocení pracovního výkonu
(1) Za vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě nebo za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob lze odsouzenému
a) kterému byla stanovena základní složka odměny v I. nebo II. skupině, přiznat měsíčně ohodnocení pracovního výkonu až do výše 20 % základní složky odměny, a odsouzenému, kterému byla stanovena základní složka odměny ve III. skupině, až do výše 50 % základní složky odměny,
b) odměňovanému podle § 2 odst. 5 přiznat ohodnocení pracovního výkonu až do výše 50 % základní složky odměny.
(2) Ohodnocení pracovního výkonu lze poprvé přiznat po uplynutí dvou měsíců od zařazení odsouzeného do práce. V odůvodněných případech může věznice přiznat odsouzenému ohodnocení pracovního výkonu před uplynutím této lhůty.
 
§ 8
Pravidla pro zařazování prací do jednotlivých skupin, určení základní složky odměny podle § 2 odst. 1 a 5 a pravidla pro ohodnocení pracovního výkonu podle § 7 odst. 1 stanoví Vězeňská služba České republiky vnitřním předpisem.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení vlády č. 91/1997 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.
 
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Motejl v. r.
1) § 30 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb.
2) § 96 zákoníku práce.
3) § 30 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
4) § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
5) § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Související dokumenty

Související články

Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody