363/2011 Sb. o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

Schválený:
363/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2011
o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
Změna: 415/2013 Sb.
Změna: 400/2016 Sb.
Změna: 12/2022 Sb.
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 7 odst. 3, § 9 odst. 8, § 64, § 85 odst. 5 a § 135 písm. a) až f) a h) až k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Vzory v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti
(1) Vzor prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti podle § 7 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti podle § 13 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 94 odst. 2 písm. g) a § 99 odst. 2 písm. d) zákona je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.
 
§ 2
Vzory v oblasti personální bezpečnosti
(1) Vzor oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené podle § 6 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Vzor poučení podle § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
(3) Vzor žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(4) Vzor dotazníku fyzické osoby podle § 95 zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(5) Vzor osvědčení fyzické osoby podle § 54 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(6) Vzor žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby pro cizí moc podle § 57 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(7) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění fyzické osoby podle § 62 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(8) Vzor poučení podle § 58 odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
 
§ 3
Vzory v oblasti bezpečnostní způsobilosti
(1) Vzor žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.
(2) Vzor dotazníku podle § 100 zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(3) Vzor dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby podle § 85 zákona je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.
 
§ 4
Zdůvodnění žádosti fyzické osoby podle § 94 odst. 1 zákona
Zdůvodnění žádosti fyzické osoby obsahuje uvedení
a) funkce nebo činnosti v rámci služebního poměru nebo pracovněprávního, členského či obdobného vztahu, na jehož základě má být osvědčení fyzické osoby vydáno,
b) nejvyššího stupně utajení utajované informace, k níž bude mít fyzická osoba přístup,
c) potvrzení zdůvodnění nutnosti přístupu k utajované informaci odpovědnou osobou, bezpečnostním ředitelem nebo tím, kdo bude fyzické osobě utajovanou informaci poskytovat, včetně označení konkrétního místa nebo funkce stanovené podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona a zařazení tohoto místa nebo funkce v tomto přehledu,
d) specifikace utajovaných informací, které na daném místě nebo funkci již byly poskytnuty nebo vznikaly, a utajovaných informací, které zde budou poskytnuty nebo zde mohou vznikat.
 
§ 5
Zdůvodnění žádosti o doklad podle § 99 odst. 1 zákona
Zdůvodnění žádosti o doklad obsahuje uvedení
a) citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na základě vydaného dokladu vykonávat,
b) ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého bude vykonávána citlivá činnost,
c) potvrzení zdůvodnění výkonu citlivé činnosti odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou, včetně popisu konkrétního místa nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti.
 
§ 6
Písemnosti podle § 94 odst. 2 písm. b) zákona přikládané k žádosti fyzické osoby a písemnosti podle § 99 odst. 2 písm. c) zákona přikládané k žádosti o doklad
(1) Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby nebo k žádosti o doklad přiloží
a) rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady a
b) potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let.
(2) Písemnosti uvedené v odstavci 1 může fyzická osoba předložit i v kopii.
(3) Způsob a forma podání písemností uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny v § 9 odst. 3.
 
§ 7
Žádost fyzické osoby podle § 94 odst. 4 a 5 zákona
(1) K žádosti fyzické osoby podané podle § 94 odst. 4 a 5 zákona fyzická osoba přiloží dotazník fyzické osoby, ve kterém uvede
a) základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození,
b) příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů za období od podání předchozí žádosti a
c) údaje, které se změnily v průběhu platnosti osvědčení fyzické osoby a nebyly oznámeny podle § 10.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) a c) fyzická osoba dokládá písemnostmi uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 a způsobem a formou stanovenou v § 9.
 
§ 8
Žádost o doklad podle § 99 odst. 4 a 5 zákona
(1) K žádosti o doklad podané podle § 99 odst. 4 a 5 zákona fyzická osoba přiloží dotazník, ve kterém uvede
a) základní identifikační údaje, v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pokud nebylo přiděleno, datum narození,
b) příjmy s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů za období od podání předchozí žádosti a
c) údaje, které se změnily v průběhu platnosti dokladu a nebyly oznámeny podle § 10.
(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) a c) fyzická osoba dokládá písemnostmi uvedenými v § 6 odst. 1 a 2 a způsobem a formou stanovenou v § 9.
 
§ 9
Způsob a forma podání žádostí a oznamování změn
(1) Žádost fyzické osoby, žádost o doklad, prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti, prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti a prohlášení k osobnostní způsobilosti se podávají v listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě1).
(2) Dotazník fyzické osoby a dotazník se podávají v listinné podobě a dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu nebo v elektronické podobě ve formátu stanoveném na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu. Podání v elektronické podobě lze učinit i na technickém nosiči dat.
(3) Písemnosti uvedené v § 6 a oznámení změn podle § 10 lze podat v listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě1).
(4) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílohách č. 1 až 6, 8 až 11 a 13 k této vyhlášce zveřejňuje Národní bezpečnostní úřad na svých internetových stránkách.
(5) Vzhled listinné podoby vyplněného dotazníku fyzické osoby a vyplněného dotazníku musí odpovídat vzhledu zobrazení v elektronické podobě.
 
§ 10
Omezení rozsahu hlášení změn údajů
(1) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, fyzická osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby nebo dokladu, oznamuje Národnímu bezpečnostnímu úřadu pouze
a) změnu adresy pro účely doručování,
b) změnu zaměstnavatele,
c) nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky,
d) zahájení trestního řízení včetně uvedení, kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,
e) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami, nebo
f) změnu údajů k osobě manžela nebo partnera a osob starších 18 let žijících s ní v domácnosti; fyzická osoba, jež podala žádost o doklad nebo je jeho držitelem, změnu těchto údajů neuvádí,
g) léčbu v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách, nebo
h) změnu v prohlášení k osobnostní způsobilosti.
(2) Fyzická osoba, která podala žádost fyzické osoby, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného osvědčení fyzické osoby, oznamuje v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a) až g).
(3) Fyzická osoba, která podala žádost o doklad, nebo fyzická osoba, která je držitelem vydaného dokladu, oznamuje v rozsahu položek dotazníku uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce změny podle odstavce 1 písm. a) až e) a g).
(4) Fyzická osoba uvedená v § 140 odst. 1 písm. a) zákona mimo údajů uvedených v odstavci 1 oznamuje zpravodajské službě
a) změnu v příslušnosti ke spolkům, nadacím a obecně prospěšným společnostem,
b) nabytí či pozbytí movité věci, jejíž hodnota přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,
c) nabytí či pozbytí nemovitého majetku, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. c),
d) vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, pokud nebylo oznámeno podle odstavce 1 písm. e),
e) vznik pohledávek, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší,
f) mimořádnou splátku závazku, přesáhla-li její hodnota 100 000 Kč nebo pětinásobek jejího průměrného měsíčního příjmu po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, nebo
g) nařízení výkonu rozhodnutí.
 
§ 11
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti), se zrušuje.
 
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.
Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.
 
Příloha 1
PROHLÁŠENÍ FYZICKÉ OSOBY O SVÉPRÁVNOSTI
(§ 7 zákona č. 412/2005 Sb.)
 


 
Příloha 2
PROHLÁŠENÍ K OSOBNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI
(§ 13 zákona č. 412/2005 Sb.)
      
Příloha 3
OZNÁMENÍ
o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené
(§ 6 zákona č. 412/2005 Sb.)
  
Příloha 4
POUČENÍ
Podle § 9 odst. 1 /§ 11 odst. 2* zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 


 
Příloha 5
ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY
(§ 94 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.)
  
Příloha 6
Vzor
DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK
(§ 95 zákona č. 412/2005 Sb.)
 

                                 Fotografie
1. Základní identifikační údaje
1.1 Jméno 
1.2 Příjmení
1.3 Rodné příjmení
1.4 Dříve užívaná příjmení
1.5 Akademický titul 
1.6 Datum narození                            
1.7 Rodné číslo
1.8 Místo narození
1.9 Okres narození
1.10 Stát narození (pokud není Česká republika)
1.11 Státní občanství současná
1.12 Státní občanství předchozí
1.13 Rodinný stav
2. Adresa místa trvalého pobytu
2.1 Ulice
2.2 Číslo popisné                     
2.3 Číslo orientační/evidenční
2.4 Obec
2.5 PSČ
2.6 Stát
2.7 Vztah k místu trvalého pobytu (například narození, na základě úředního zrušení předchozího
trvalého pobytu, vlastnictví nemovitosti, souhlas s užíváním nemovitosti)
3. Adresa jiného místa, kde se zdržujete nebo jste se zdržoval(a) nepřetržitě déle než 90 dní v posledních deseti letech
3.1 Ulice
3.2 Číslo popisné                     
3.3 Číslo orientační/evidenční
3.4 Obec
3.5 PSČ
3.6 Stát
3.7 Od                              do 
3.8 Vztah k adrese jiného místa pobytu (například vlastnictví nemovitosti, souhlas s užíváním 
nemovitosti, právo nájmu)
4. Adresa pro účely doručování a další kontakty
4.1 Ulice
4.2 Číslo popisné                     
4.3 Číslo orientační/evidenční
4.4 Obec
4.5 PSČ                            
4.6 Stát
4.7 Vztah k adrese pro účely doručování (například vlastnictví nemovitosti, souhlas s užíváním 
nemovitosti, právo nájmu)
4.8 Telefon
4.9 E-mail
4.10 ID datové schránky
5. Údaje o dokladu totožnosti
(pouze u cizích státních příslušníků)
5.1 Druh dokladu 
(pas, občanský průkaz apod.)
5.2 Číslo 
5.3 Stát vydání
5.4 Datum vydání                     
5.5 Platnost do
6. Zaměstnavatel
6.1 Zaměstnavatel
6.2 Identifikační číslo 
6.3 Ulice
6.4 Číslo popisné                     
6.5 Číslo orientační
6.6 Obec
6.7 PSČ                            
6.8 Telefon
6.9 Stát
6.10 Popis zastávaného pracovního místa/funkce a vykonávané činnosti 
6.11 Zaměstnán od
7. Předchozí zaměstnavatelé
a) v posledních 10 letech v případě žádosti fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné 
a žádosti o doklad, nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je kratší

b) v posledních 15 letech v případě žádosti fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné, 
nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je kratší

c) v posledních 20 letech v případě žádosti fyzické osoby pro stupeň utajení Přísně tajné, 
nebo za období od 15 let věku podle toho, které z nich je kratší 

7.1 Zaměstnavatel
7.2 Identifikační číslo
7.3 Zaměstnán(a) OdDo 
7.4 Případné další upřesnění, nelze-li uvést přesný název zaměstnavatele a identifikační číslo
8. Příslušnost k nadacím, spolkům a obecně prospěšným společnostem v posledních 5 letech
8.1 Název
8.2 Identifikační číslo 
8.3 Od        Do 
8.4 Funkce
9. Majetkové poměry
9.1 Osoby finančně na Vás závislé
9.1.1 Jméno
9.1.2 Příjmení
9.1.3 Rodné číslo/Datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno                      
9.1.4 Vztah k Vaší osobě  

9.2 Společné jmění manželů
Ano Ne
9.3 Úprava majetkových poměrů
(v případě kladné odpovědi podrobně rozveďte) Ano Ne
9.4 Finance
(bankovní účty, účty vedené u spořitelních a úvěrových družstev, životní pojištění, penzijní pojištění, spoření a jiné peněžní produkty a dispoziční práva k účtu jiných osob s výjimkou položky 9.4.4)
9.4.1 Druh
9.4.2 Číslo
9.4.3 Veden u
9.4.4 Aktuální zůstatek     
9.4.5 Měna
9.4.6 Případné další vyjádření    
9.4.7 Výše pravidelného vkladu fyzické osoby

9.5 Investiční nástroje
(podle § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů) 9.5.1 Druh 9.5.2 ISIN 9.5.3 Jiná identifikace investičního nástroje 9.5.4 Pořizovací cena 9.5.5 Měna 9.5.6 Způsob a datum nabytí 9.5.7 Případné další vyjádření
9.6 Roční příjmy po odečtení povinných zákonných odvodů za posledních 5 let, v případě podání žádosti podle § 94 odst. 4 a 5 zákona nebo podle § 99 odst. 4 a 5 zákona za období, které uplynulo od uvedení těchto údajů v předcházející žádosti
9.6.1 Rok 9.6.2 Částka 9.6.3 Měna
9.7 Jiný příjem než mzda nebo plat po odečtení povinných zákonných odvodů za posledních 5 let, v případě podání žádosti podle § 94 odst. 4 a 5 zákona nebo podle § 99 odst. 4 a 5 zákona za období, které uplynulo od uvedení těchto údajů v předcházející žádosti (výsluhový příspěvek, příjem z podnikání, příjem z pronájmu, příjem z prodeje nemovitého majetku, příjem za pobyt v zahraniční misi, sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, mateřský příspěvek, výživné, dary, dědictví apod.)
9.7.1 Rok 9.7.2 Druh 9.7.3 Výše 9.7.4 Měna
9.8 Movitý majetek
(podle druhů, jejichž hodnota v případě jednoho druhu převyšuje 100 000 Kč, např. sbírka, osobní 
automobil, starožitnosti, technika, elektronika, podíl v obchodní korporaci, virtuální aktiva, 
například kryptoměny, nezastupitelný token - tzv. NFT dílo)
9.8.1 Druh
9.8.2 Počet kusů
9.8.3 Celková hodnota

9.9 Nemovitý majetek
9.9.1 Vedeno u katastrálního úřadu (v případě nemovitosti mimo Českou republiku uveďte adresu) 9.9.2 Popis nemovitosti a způsob jejího využití 9.9.3 Způsob nabytí 9.9.4 Vlastní odhad ceny 9.9.5 Nabývací cena 9.9.6 Měna
9.10 Vztah k objektu bydlení
9.10.1 Vlastník/spoluvlastník člen bytového družstva plátce nájemného ubytován bezplatně ostatní 9.10.2 Průměrné měsíční náklady spojené s bydlením (nájemné, platby za služby spojené s provozem objektu bydlení)
9.11 Finanční pohledávky
9.11.1 Právní důvod 9.11.2 Výše 9.11.3 Měna 9.11.4 Dlužník
9.11.5 Případné další vyjádření (například úrok, výše nesplacené části)
 
9.12 Finanční závazky
9.12.1 Právní důvod 9.12.2 Výše 9.12.3 Měna 9.12.4 Věřitel 9.12.5 Průměrné měsíční splátky 9.12.6 Případné další vyjádření
10. Trestní řízení
Uveďte všechna trestní stíhání, která proti Vám byla vedena, a to bez ohledu na výsledek 
řízení i případné zahlazení trestu a osvědčení se u podmíněných trestů, včetně zkrácených řízení. 

10.1 Zákonné označení trestného činu
10.2 Datum zahájení trestního stíhání
10.3 Trestní stíhání vedl (označení orgánu činného v trestním řízení, spisové značky, čísla jednacího)
10.4 Datum a způsob ukončení
10.5 Podrobné vyjádření 
11. Nařízené výkony rozhodnutí
(exekuce, srážky ze mzdy, vydání věci apod., trvající i skončené)
11.1 Orgán, který výkon rozhodnutí nařídil
11.2 Druh
11.3 Rok nařízení výkonu rozhodnutí
11.4 Podrobné vyjádření
12. Nejvyšší ukončené vzdělání
12.1 Název školy
12.2 Obec
12.3 Stát
12.4 Rok ukončení
12.5 Stupeň vzdělání
13. Nepřetržité pobyty v zahraničí delší než 90 dnů
13.1 Stát
13.2 Místo pobytu
13.3 Podrobné vyjádření k pobytu (důvod, kdo vyslal, prostředky k hrazení nákladů pobytu apod.) 
13.4 Od Do
14. Osobní kontakty s cizími státními příslušníky, nebo se státními občany České republiky žijícími v nečlenských státech Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990, pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné
14.1 Podrobné vyjádření
15. Příslušnost, kontakty a vazby na bývalé i současné bezpečnostní služby cizí moci nebo na její služby v oblasti zpravodajství a na složky uvedené v § 14 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990
(tj. složky bývalé Státní bezpečnosti s rozvědným nebo kontrarozvědným zaměřením, včetně Vojenské kontrarozvědky, zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády nebo odboru vnitřní ochrany Sboru nápravné výchovy.)
15.1 Podrobné vyjádření
16. Užívání omamné nebo psychotropní látky podle zákona upravujícího oblast návykových látek a požívání alkoholu, účast na hazardních hrách a léčba v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách
     
16.1 Omamné a psychotropní látky
16.1.1 Podrobné vyjádření (například četnost a doba užívání v minulosti i v současnosti, 
včetně jednorázové zkušenosti, užité/užívané druhy a množství omamných nebo psychotropních 
látek, okolnosti užití/užívání)
 
16.2 Alkohol
16.2.1 Podrobné vyjádření (například četnost požívání v minulosti i v současnosti, 
požívané druhy a množství, okolnosti požívání, pobyty na protialkoholní záchytné stanici)
 
16.3 Účast na hazardních hrách ve smyslu zákona upravujícího hazardní hry (například kursové sázky, technická hra, živá hra)
16.3.1 Podrobné vyjádření (četnost v minulosti i v současnosti, druh hry, vložené/vkládané/vsazené částky týdně/měsíčně, celková bilance, apod.)
 
16.4 Léčba v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek (problémové užívání, škodlivé užívání, závislost) nebo s účastí na hazardních hrách, a to v minulosti i v současnosti
16.4.1 Podrobné vyjádření (například období a způsob léčby, název zařízení nebo jméno odborníka)
17. Předchozí bezpečnostní řízení
(bezpečnostní prověrka, ověřování bezpečnostní způsobilosti)
17.1 Důvěrné, Tajné, Přísně tajné, Bezpečnostní způsobilost. 
17.2 Výsledek řízení        Vydáno       Nevydáno          Zastaveno v roce
17.3 Orgán státu, který řízení prováděl 
18. Podrobný životopis
Napište volnou formou. Doporučujeme Vám následující členění: rodina, škola a příprava na zaměstnání, existenční osamostatnění, partnerský a rodinný život, zaměstnání, případná podnikatelská činnost, provozování živnosti, členství v orgánech právnických osob, způsob trávení volného času, tělesné a duševní zdraví. V případě žádosti podle § 94 odst. 4 a 5 nebo podle § 99 odst. 4 a 5 omezte obsah životopisu na období od podání předchozí žádosti.
19. Manžel(ka) nebo partner(ka) a osoby starší 18 let žijící v domácnosti s fyzickou osobou
(nevyplňuje se u žádosti o doklad)
19.1 Jméno,
19.2 Příjmení
19.3 Rodné příjmení
19.4 Dříve užívaná příjmení
19.5 Datum narození                        
19.6 Rodné číslo
19.7 Místo narození
19.8 Okres narození
19.9 Stát narození (pokud není Česká republika) 
19.10 Státní občanství současná
19.11 Státní občanství předchozí
19.12 Vztah k vaší osobě
19.13 Zaměstnavatel
19.14 Identifikační číslo
19.15 Podrobný popis zastávaného pracovního místa/funkce
19.16 Zaměstnán od
 
Příloha 7
OSVĚDČENÍ
fyzické osoby
  
Příloha 8
ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY PRO CIZÍ MOC
(§ 57 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.)
  
Příloha 9
ŽÁDOST O UZNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍHO OPRÁVNĚNÍ FYZICKÉ OSOBY
(§ 62 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.)
  
Příloha 10
POUČENÍ
Podle § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  
Příloha 11
ŽÁDOST O DOKLAD
(§ 99 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.)
  
Příloha 12
DOKLAD
o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby
  
Příloha 13
PROHLÁŠENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI MLČENLIVOSTI
podle § 52 odst. 2 daňového řádu