342/2016 Sb. o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

Schválený:
342/2016 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2016
o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
Změna: 491/2020 Sb.
Změna: 368/2021 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 264/2016 Sb.:
 
§ 1
(1) Toto nařízení stanoví příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu (dále jen "příspěvek") a podmínky a způsob jeho poskytování.
(2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").
(3) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) určenou těžební společností právnická osoba zabývající se těžbou uhlí nebo uranu, uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) restrukturalizací částečné uzavření provozu nebo ukončení části činnosti určené těžební společnosti,
c) útlumem činnosti snižování těžby nebo její ukončení.
 
§ 2
(1) Příspěvek se poskytne zaměstnanci určené těžební společnosti, u které dochází ke snižování počtu zaměstnanců v důsledku restrukturalizace nebo útlumu její činnosti, jehož pracovní poměr u této určené těžební společnosti byl rozvázán výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů a ke dni skončení pracovního poměru jeho pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky (dále jen "oprávněná osoba").
(2) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že v kraji, v němž měla oprávněná osoba místo výkonu práce u určené těžební společnosti, byl v kalendářním pololetí předcházejícím dni skončení jejího pracovního poměru průměrný podíl nezaměstnaných osob podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí vyšší nebo roven průměrnému podílu nezaměstnaných osob v České republice.
(3) Příspěvek se poskytuje měsíčně ve výši
a) 8 000 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené těžební společnosti s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu, nebo
b) 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené těžební společnosti s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu.
 
§ 3
(1) Nestanoví-li toto nařízení jinak, příspěvek se poskytuje po dobu
a) 3 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k určené těžební společnosti trval méně než 5 let, nebo
b) 6 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k určené těžební společnosti trval alespoň 5 let; za každý další rok nepřetržitého trvání pracovního poměru k určené těžební společnosti se poskytování příspěvku prodlužuje o 3 měsíce, nejvýše však o 30 měsíců.
(2) Příspěvek se poskytuje po dobu 60 měsíců, jedná-li se o oprávněnou osobu, která byla zaměstnancem u určené těžební společnosti s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu a ke dni skončení pracovního poměru u určené těžební společnosti dosáhla věku alespoň 50 let a její pracovní poměr u těžební společnosti trval nepřetržitě alespoň 25 let a odpracovala v zaměstnání v hlubinném hornictví alespoň 3 300 směn s místem výkonu práce v podzemí uhelného dolu, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hlubinném hornictví v uranových dolech, 2 200 směn.
(3) Příspěvek se poskytuje po dobu 60 měsíců, jedná-li se o oprávněnou osobu, která byla zaměstnancem u určené těžební společnosti s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu a ke dni skončení pracovního poměru u určené těžební společnosti dosáhla věku alespoň 55 let a její pracovní poměr u určené těžební společnosti trval nepřetržitě alespoň 25 let.
(4) Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru u určené těžební společnosti se oprávněné osobě započítává též doba pracovního poměru u jiné právnické osoby zabývající se
a) těžbou uhlí nebo uranu, pokud došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u této právnické osoby na určenou těžební společnost, nebo
b) hornickou činností1), pokud bezprostředně po skončení tohoto pracovního poměru vznikl oprávněné osobě pracovní poměr k určené těžební společnosti.
(5) Má-li oprávněná osoba nárok na poskytování zvláštního příspěvku horníkům podle zákona upravujícího zvláštní příspěvek horníkům2), poskytuje se příspěvek ve výši rozdílu mezi příspěvkem stanoveným podle § 2 odst. 3 a zvláštním příspěvkem horníkům.
(6) Má-li oprávněná osoba nárok na náhradu za ztrátu na výdělku podle zákoníku práce3), poskytuje se příspěvek ve výši rozdílu mezi příspěvkem stanoveným podle § 2 odst. 3 a náhradou za ztrátu na výdělku.
 
§ 4
(1) Nárok na příspěvek vzniká dnem následujícím po dni skončení pracovního poměru oprávněné osoby u určené těžební společnosti.
(2) Nárok na příspěvek může oprávněná osoba uplatnit ve lhůtě 6 měsíců od ukončení pracovního poměru u určené těžební společnosti. Po uplynutí této lhůty nárok na příspěvek zaniká.
(3) Žádost o příspěvek může oprávněná osoba podat na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení, prostřednictvím státního podniku, který je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanoven pro určenou těžební společnost jako příslušný státní podnik (dále jen "příslušný státní podnik").
(4) Je-li žádost o příspěvek podána prostřednictvím příslušného státního podniku, příslušný státní podnik ji do 10 dnů ode dne jejího obdržení předá ministerstvu s doporučením přiznání nebo nepřiznání příspěvku.
(5) Ministerstvo žádost do 10 dnů ode dne jejího obdržení posoudí a rozhodne o přiznání nebo nepřiznání příspěvku.
(6) Ministerstvo oznámí své rozhodnutí, kterým oprávněné osobě příspěvek přiznalo, příslušnému státnímu podniku, který do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí písemně sdělí oprávněné osobě zahájení vyplácení příspěvku. V písemném oznámení o zahájení vyplácení příspěvku příslušný státní podnik uvede výši příspěvku, který bude měsíčně vyplácen, počet měsíců, po které bude příspěvek vyplácen, a podmínky zániku nároku na příspěvek.
(7) Příspěvek se vyplácí měsíčně pozadu počínaje měsícem následujícím po měsíci, v němž byl příspěvek oprávněné osobě přiznán.
(8) Příspěvek se vyplácí prostřednictvím příslušného státního podniku na účet oprávněné osoby nebo formou poštovní poukázky na doručovací adresu, pokud ji oprávněná osoba sdělí, nebo na adresu trvalého pobytu nebo místa bydliště.
 
§ 5
(1) Nárok na příspěvek zaniká, jestliže oprávněná osoba
a) byla jako uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. b), d) a e) nebo § 30 odst. 2 zákona o zaměstnanosti4),
b) vstoupila do pracovního poměru u právnické osoby zabývající se těžbou uhlí nebo uranu,
c) začala pobírat starobní důchod,
d) byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
e) nastoupila k výkonu trestu odnětí svobody nebo k výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence,
f) byla vzata do vazby a od jejího vzetí do vazby uplynulo 6 měsíců, nebo
g) zemřela.
(2) Oprávněná osoba podá u příslušného státního podniku nejpozději k dvacátému dni každého měsíce čestné prohlášení, že u ní nenastaly skutečnosti vedoucí k zániku příspěvku podle odstavce 1 písm. a) až f).
(3) V případě, že nastala skutečnost uvedená v odstavci 1, nárok na příspěvek zaniká prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž k takové skutečnosti došlo.
 
§ 6
(1) Příslušný státní podnik sestaví k osmému dni každého měsíce přehled nároků oprávněných osob podle tohoto nařízení za předchozí měsíc a odhad předpokládaných nároků za následující měsíc a předloží je ministerstvu.
(2) Na základě přehledu o nárocích oprávněných osob podle odstavce 1 ministerstvo do 15 dnů ode dne obdržení přehledu posoudí požadovanou výši finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na výplatu příspěvku a zašle je na zvláštní vázaný účet příslušného státního podniku, ze kterého příslušný státní podnik vyplácí příspěvky oprávněným osobám.
(3) Příslušný státní podnik eviduje stav a pohyb finančních prostředků vedených na zvláštním vázaném účtu podle odstavce 2 ve svém účetnictví na samostatném podrozvahovém účtu a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí prokazuje ministerstvu správnost vyplacených částek z tohoto účtu způsobem, který stanoví ministerstvo.
(4) V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu určených na výplatu příspěvku oprávněným osobám se postupuje podle jiného právního předpisu upravujícího porušení rozpočtové kázně5).
 
§ 7
(1) Určená těžební společnost, u níž má dojít k restrukturalizaci nebo útlumu její činnosti, oznámí ministerstvu nejméně 3 měsíce před předpokládaným dnem zahájení snižování počtu zaměstnanců plán postupu při snižování počtu zaměstnanců.
(2) V plánu postupu při snižování počtu zaměstnanců určená těžební společnost uvede:
a) počet zaměstnanců, jejichž pracovní poměr má být ukončen v důsledku restrukturalizace nebo útlumu činnosti výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů,
b) termíny ukončování jejich pracovního poměru,
c) údaje o průměrné délce jejich pracovního poměru k určené těžební společnosti,
d) jejich rozdělení podle převažujícího charakteru jejich pracovní činnosti u určené těžební společnosti na
1. zaměstnance s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu a
2. zaměstnance s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu.
 
§ 8
Přechodná ustanovení
(1) Určená těžební společnost, která zahájila restrukturalizaci nebo útlum činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve svém plánu postupu při snižování počtu zaměstnanců uvede vedle skutečností vymezených v § 7 odst. 2, seznam zaměstnanců, se kterými v souvislosti s restrukturalizací nebo útlumem své činnosti skončila pracovní poměr výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů od 1. ledna 2016 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(2) Zaměstnanec určené těžební společnosti, jehož pracovní poměr u určené těžební společnosti trval nepřetržitě nejméně 2 roky a v důsledku její restrukturalizace nebo útlumu její činnosti byl výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů ukončen v období od 1. ledna 2016 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, může podat žádost o příspěvek do 31. března 2017.
 
§ 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.
 
Příl.1
Seznam určených těžebních společností a příslušných státních podniků
Určená těžební společnost        Příslušný státní podnik
 
1. Severní energetická a.s.       Palivový kombinát Ústí, státní podnik
2. Sev.en WT, a.s.           Palivový kombinát Ústí, státní podnik
3. Coal Services a.s.          Palivový kombinát Ústí, státní podnik
4. Czech Coal Power s.r.o.       Palivový kombinát Ústí, státní podnik
5. KSK - BELT, a.s.           Palivový kombinát Ústí, státní podnik
6. Slovácké strojírny, a.s. - závod 05 Palivový kombinát Ústí, státní podnik
7. Důl Kohinoor a.s.          Palivový kombinát Ústí, státní podnik
8. DIAMO, státní podnik,        DIAMO, státní podnik
  odštěpný závod GEAM
9. Slezská důlní díla a.s.       DIAMO, státní podnik
10. OKD, HBZS, a.s.           DIAMO, státní podnik
11. Sokolovská uhelná, právní      Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  nástupce, a.s.            
12. DIAMO, státní podnik,        DIAMO, státní podnik.
  odštěpný závod HBZS
13. Vršanská uhelná a. s.        Palivový kombinát Ústí, státní podnik
14. Severočeské doly a. s.        Palivový kombinát Ústí, státní podnik
15. PRODECO, a. s.            Palivový kombinát Ústí, státní podnik
16. Revitrans, a. s.           Palivový kombinát Ústí, státní podnik
17. SD - Kolejová doprava, a. s.     Palivový kombinát Ústí, státní podnik".
 
Příl.2
Žádost_________________ 
Pozn. ASPI: V tabulce se za slova "Adresa trvalého pobytu" doplňují slova " , adresa bydliště" a doplňuje se nový řádek, který zní:
I--------------------------------------I--------------------------------------I
I Doručovací adresa          I                   I
I--------------------------------------I--------------------------------------I
Žadatel o příspěvek potvrzuje, že za účelem posouzení nároku na příspěvek je povinen zejména předložit níže uvedené doklady:
- Doklad o občanství a věku - Občanský průkaz nebo cestovní doklad
- Doklad o ukončení pracovního poměru - Výpověď z pracovního poměru v důsledku restrukturalizace nebo útlumu činnosti podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohoda o rozvázání pracovního poměru u určené těžební společnosti podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů
- Doklad o nepřetržitém trvání pracovního poměru, o průběhu a délce zaměstnání - Potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru vystavené určenou těžební společností podle § 313 zákoníku práce, včetně potvrzení o počtu směn odpracovaných v podzemí a o odpracované době v povrchových profesích
- Potvrzení příslušného plátce o výplatě a výši zvláštního příspěvku horníkům
1
a o výplatě a výši náhrady za ztrátu na výdělku
2
- Případně další
Žadatel dále bere na vědomí, že trvání skutečností rozhodných pro poskytování příspěvku bude k dvacátému dni každého kalendářního měsíce prokazovat
3
- Potvrzení plátce o výši náhrady za ztrátu na výdělku za daný měsíc
- Potvrzením úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
- Potvrzením zaměstnavatele o pracovním poměru,
- Potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení (platí pro osoby samostatně výdělečně činné)
- Čestným prohlášením, že:
- nebyl jako uchazeč o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. b), d) a e) nebo odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
- mu nevznikl pracovní poměr k právnické osobě zabývající se těžbou uhlí nebo uranu,
- nezačal pobírat starobní důchod, nebo
- nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, nenastoupil k výkonu trestu odnětí svobody nebo k výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence,
- nebyl vzat do vazby, a pokud ano, že od jeho vzetí do vazby neuplynulo 6 měsíců.
Žadatel prohlašuje, že všechny skutečnosti rozhodné pro přiznání příspěvku uvedl pravdivě a úplně, a že předložené doklady jsou pravé. Je si vědom veškerých následků v případě uvedení nepravdivých, zkreslených nebo neúplných údajů nebo předložených dokladů, které mají vliv na výplatu příspěvku, jakožto zejména toho, že neprávem nebo v nesprávné výši vyplacené příspěvky, je povinen vrátit ode dne, od něhož nenáležel příspěvek vůbec nebo od něhož náležel v nižší výši.
Žadatel potvrzuje, že pokud ministerstvo rozhodne o přiznání příspěvku, má povinnost oznamovat příslušnému státnímu podniku všechny skutečnosti, které mají vliv na zánik nároku. Neoprávněně vyplacené příspěvky se zavazuje vrátit.
Podpisem žádosti v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) žadatel stvrzuje, že souhlasí, aby příslušný státní podnik pro účely posouzení nároku na příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti určených těžebních společností a dále pak pro účely provádění personální agendy, zpracování a výplatu tohoto příspěvku zpracovávala žadatelem poskytnuté osobní údaje, jakož i to, že byl příslušným státním podnikem náležité informován o svých právech vyplývajících ze zákona o zpracování osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Dne: .......................         podpis žadatele: ......................... 
 
_______________________
1
Platí pro poživatele zvláštního příspěvku horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů.
2
Platí pro poživatele náhrady za ztrátu na výdělku podle § 271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
3
Žadatelé, kteří jsou státními občany jiných států, doloží obdobná potvrzení vydaná tímto státem.
Vybraná ustanovení novel
Čl.II nařízení vlády č. 491/2020 Sb.
Přechodné ustanovení
Zaměstnanec určené těžební společnosti uvedené v bodech 11 a 12 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 342/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, jehož pracovní poměr u určené těžební společnosti trval nepřetržitě nejméně 2 roky a v důsledku její restrukturalizace nebo útlumu její činnosti byl výpovědí z důvodů podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů ukončen v období od 1. července 2020 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, může podat žádost o příspěvek do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
1) § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 271b zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 44 a 44a rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020