34/2018 Sb.m.s. o sjednání Protokolu pozměňujícího Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení

Schválený:
34/2018 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. února 2017 byl v Praze podepsán Protokol pozměňující Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení1).
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. srpna 2018.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
PROTOKOL POZMĚŇUJÍCÍ SMLOUVU MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
Česká republika a
Japonsko,
přejíce si pozměnit Smlouvu mezí Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsanou v Praze 21. února 2008 (dále jen „Smlouva"),
se dohodly takto:
Článek 1
1. V článku 2 odstavci 2 Smlouvy se pododstavce (a) (iii), (iv) a (v) zrušují.
2. V článku 2 odstavci 2 pododstavci (a) Smlouvy se slova „(japonské důchodové systémy uvedené pod písmeny (ii) až (v) jsou dále uváděny jako Japonské důchodové systémy pro zaměstnance");" zrušují.
3. V článku 2 odstavci 2 pododstavci (b) (ii) Smlouvy se slova „(včetně ustanovení o pojištění zaměstnanosti a o pojištění pracovníků pro náhrady při úrazech" zrušují.
Článek 2
1. Článek 7 odstavec 1 Smlouvy se nahrazuje takto:
„1. Je-li zaměstnanec, který podléhá právním předpisům smluvního státu a je zaměstnán na území tohoto smluvního státu zaměstnavatelem se sídlem na tomto území, vyslán tímto zaměstnavatelem z tohoto území na území druhého smluvního státu, aby tam vykonával práci a:
(a) nesjedná pracovní smlouvu na území druhého smluvního státu; nebo
(b) sjedná pracovní smlouvu se zaměstnavatelem se sídlem na území druhého smluvního státu, avšak je řízen zaměstnavatelem se sídlem na území prvého smluvního státu,
bude tento zaměstnanec podléhat, pokud jde o tuto práci, pouze právním předpisům prvního smluvního státu tak, jako by tento zaměstnanec pracoval na území prvního smluvního státu, za předpokladu, že očekávaná doba takového vyslání nepřesahuje pět let."
2. V článku 7 odstavci 6 Smlouvy se slova „(i) až (v)“ zrušují.
Článek 3
1. Článek 17 odstavec 2 Smlouvy se nahrazuje takto:
„2. Článek 13 se nepoužije na jednorázové platby z důvodu úmrtí nebo vystoupení z japonských důchodových systémů uvedených v článku 2, odstavci 2 pododstavci (a).“
2. V článku 17 odstavec 3 Smlouvy se slova „japonských důchodových systémů pro zaměstnance“ nahrazují slovy „důchodového pojištění zaměstnanců“.
Článek 4
1. V článku 18 odstavci 1 Smlouvy se slova „S výhradou odstavce 2 písmeno (a) tohoto článku“ nahrazují slovy „S výhradou odstavce 2 tohoto článku“ a slova „odpovídajících vrácení příspěvků" se nahrazují slovy „z důvodu úmrtí z japonských důchodových systémů uvedených v článku 2, odstavci 2 pododstavci (a)".
2. Článek 18 odstavec 2 Smlouvy se nahrazuje takto:
„2. Pokud se nárok na invalidní dávky nebo na dávky pozůstalých (vyjma jednorázových dávek z důvodu úmrtí z japonských důchodových systémů uvedených v článku 2, odstavci 2 pododstavci (a)) na základě Národního důchodu stanoví bez použití odstavce 1 tohoto článku, nepoužije se tento odstavec pro stanovení nároku na invalidní dávky nebo na dávky pozůstalých (vyjma jednorázových dávek z důvodu úmrtí z japonských důchodových systémů uvedených v článku 2, odstavci 2 pododstavci (a)) na základě stejného pojistného případu podle důchodového pojištění zaměstnanců.“
Článek 5
1. V článku 19 odstavci 1 Smlouvy se slova „odstavců 2 až 5" nahrazují slovy „odstavců 2 až 4".
2. V článku 19 odstavci 3 Smlouvy se slova „japonských důchodových systémů pro zaměstnance“ nahrazují slovy „důchodového pojištění zaměstnanců", slova „těchto systémů" se nahrazují slovy „důchodového pojištění zaměstnanců“ a slova „těchto dob“ v první větě se nahrazují slovy „daných dob“.
3. Článek 19 odstavec 4 Smlouvy se zrušuje.
4. V článku 19 odstavci 5 Smlouvy se slova „japonských důchodových systémů pro zaměstnance“ nahrazují slovy „důchodového pojištění zaměstnanců“, slova „, z něhož budou takové dávky vypláceny,“ se zrušují a tento odstavec se přečíslovává na číslo 4.
Článek 6
1. Tento protokol vstoupí v platnost prvého dne třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž dojde k výměně diplomatických not, kterými si smluvní státy vzájemně oznámí, že byly splněny ústavní podmínky nezbytné pro vstup tohoto protokolu v platnost.
2. Tento protokol zůstane v platnosti po dobu platnosti Smlouvy.
Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tento protokol.
Dáno v Praze dne 1. února 2017 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, japonském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodující anglické znění.
 
    Za Českou republiku                                       Za Japonsko  

  Mgr. Michaela Marksová v. r.                                   Tetsuo Yamakawa v. r.
ministryně práce a sociálních věcí                              mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
                                                     Japonska v České republice 
1) Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 21. února 2008, byla vyhlášena pod č. 41/2009 Sb. m. s. Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsané v Tokiu dne 17. března 2009, bylo vyhlášeno pod č. 42/2009 Sb. m. s.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 6. 2018 - 6. 8. 2018)