309/2005 Sb. o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Schválený:
309/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. července 2005
o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 k provedení § 2 písm. nn), § 4a odst. 1, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 1 písm. m) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
(2) Tato vyhláška upravuje
a) způsob určení vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení,
b) technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení při výrobě a za provozu,
c) postupy pro posuzování shody vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení, s technickými požadavky a
d) způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení v provozu.
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vybraným zařízením speciálně navrhovaným pro jaderná zařízení (dále jen "speciálně navrhované vybrané zařízení") vybrané zařízení bezpečnostní třídy1) 1, 2 a 3, jehož případná porucha může způsobit únik radioaktivních látek nebo ionizujícího záření a ohrozit lidské zdraví,
b) tlakovým zařízením speciálně navrhované vybrané zařízení namáhané tlakem pracovního média, včetně prvků připojených k součástem vystaveným tlaku,
c) výpočtovým tlakem nejvyšší tlak použitý pro návrh základních rozměrů tlakového zařízení, při kterém se připouští provoz při normálních provozních podmínkách,
d) nejvyšším dovoleným tlakem nejvyšší tlak udávaný výrobcem, pro který je tlakové zařízení navrženo,
e) výpočtovou teplotou nejvyšší teplota použitá pro návrh základních rozměrů tlakového zařízení, při které se připouští provoz při normálních provozních podmínkách,
f) částí vybraného zařízení díl vybraného zařízení, jehož selhání nebo chybná funkce může ohrozit technickou bezpečnost tohoto zařízení,
g) autorizovanou osobou právnická osoba pověřená dle § 4b odst. 1 zákona k úkonům při posuzování shody s technickými požadavky,
h) výrobou proces směřující ke zhotovení vybraného zařízení, až po uvedení do provozu, nebo jeho jednotlivé fáze. Výroba zahrnuje zejména fáze návrhu, zhotovování jeho částí a sestavení nebo montáž vybraného zařízení z částí vybraného zařízení,
i) uvedením vybraného zařízení do provozu okamžik, kdy je vybrané zařízení převzato a použito držitelem povolení2) k účelu, ke kterému bylo zhotoveno,
j) technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou, kterými výrobce dokladuje způsob výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části a způsob a rozsah ověřování jeho technického stavu v provozu po celou dobu životnosti,
k) průvodní technickou dokumentací soubor dokumentů stanovených touto vyhláškou, kterými výrobce dokladuje stav speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části po ukončení jejich výroby,
l) prohlášením o shodě dokument, kterým výrobce podává prohlášení o vyhodnocení shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení s technickými požadavky při výrobě tohoto zařízení.
 
§ 3
Způsob určení speciálně navrhovaných vybraných zařízení
(K § 4a odst. 1 zákona)
(1) Speciálně navrhovanými vybranými zařízeními jsou
a) tlaková zařízení tvořící hranici tlakového okruhu chladiva jaderného reaktoru zařazená v bezpečnostní třídě 1 zahrnující tlakové nádoby a parogenerátory pracující s radioaktivními látkami, jejichž nejvyšší dovolený tlak přesahuje 0,05 MPa a jejichž objem je větší než 10 litrů, nebo čerpadla, potrubí a armatury pracující s radioaktivními látkami s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70,
b) tlaková zařízení zařazená v bezpečnostní třídě 1, 2 a 3 zabezpečující chlazení reaktoru, kompenzaci objemu a systémů chlazení hermetických prostorů, systémů normálního a havarijního doplňování, systémů dochlazování primárního okruhu a systémů chlazení zařízení pro skladování vyhořelého jaderného paliva pracující s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70,
c) tlaková zařízení systémů čistění pracovních médií jaderného zařízení zařazená v bezpečnostní třídě 2 a 3 (systém čistění pracovního média tlakového okruhu pracující s nejvyšším dovoleným tlakem přesahujícím 0,05 MPa o světlosti nad DN 70),
d) tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak zařazené v bezpečnostní třídě 2, včetně zařízení zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové nehodě,
e) tlaková zařízení sekundárního okruhu zařazená v bezpečnostní třídě 2 a 3, u nichž výpočtový tlak pracovního média při výpočtové teplotě vyšší než 100 st.C přesahuje 4 MPa a světlost potrubí je větší než DN 200, nebo
f) obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva zařazené v bezpečnostní třídě 2.
(2) V seznamu vybraných zařízení pro jaderné zařízení se speciálně navrhované vybrané zařízení zvlášť označí.
 
§ 4
Technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti, které se uplatňují při výrobě speciálně navrhovaných vybraných zařízení
[K § 2 písm. nn) a § 4a odst. 1 zákona]
(1) Výroba speciálně navrhovaného vybraného zařízení se k zajištění technické bezpečnosti provádí tak, aby výstupy jednotlivých fází výroby byly ve shodě s technickými požadavky. Technické požadavky na speciálně navrhovaná vybraná zařízení stanoví příloha č. 1.
(2) Technické požadavky na speciálně navrhované vybrané zařízení, které se uplatňují při výrobě tohoto zařízení podle přílohy č. 1, se vztahují i na části tohoto zařízení.
(3) Způsob výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části a způsob ověřování jejich technického stavu za provozu se dokladují v technické dokumentaci. Požadavky na technickou dokumentaci upravuje část I přílohy č. 2.
(4) V průběhu výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části se provádějí kontroly, kterými se ověřuje jejich soulad s technickými požadavky. Požadavky na tyto kontroly stanoví příloha č. 3.
(5) Po ukončení výroby speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části se jejich stav z hlediska technické bezpečnosti dokladuje v průvodní technické dokumentaci podle požadavků stanovených v části II přílohy č. 2. Jakost provedení výroby se prokazuje vyhodnocením shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části s technickými požadavky a dokládá se prohlášením o shodě vydaným výrobcem. Náležitosti prohlášení o shodě stanoví část III přílohy č. 2. Prohlášení o shodě je součástí průvodní technické dokumentace.
 
§ 5
Posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení s technickými požadavky stanovenými na tato zařízení
[K § 2 písm. nn) a § 4a a § 4b odst. 1 zákona]
(1) Posouzení shody s technickými požadavky k zajištění technické bezpečnosti (dále jen "posuzování shody") se provádí v souladu s odstavcem 2 a s postupy posuzování shody upravenými v příloze č. 4. Posuzování shody části speciálně navrhovaného vybraného zařízení se provádí před jejím použitím v jaderném zařízení.
(2) Jednotlivými postupy posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení jsou pro
a) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 1
1. přezkoušení typu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a D) podle částí 1 a 4 přílohy č. 4,
2. přezkoušení typu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,
3. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,
b) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2, s výjimkou obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva a tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak
1. přezkoušení typu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a D) podle částí 1 a 4 přílohy č. 4,
2. přezkoušení typu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,
3. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,
4. komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle části 7 přílohy č. 4,
c) obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva zařazené v bezpečnostní třídě 2 ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postup posuzování shody F) podle části 5 přílohy č. 4,
d) tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické obálky dimenzované na vnitřní přetlak zařazené v bezpečnostní třídě 2 ověřování jako celku (postup posuzování shody G) podle části 7 nebo přezkoušení typu a ověřování (postupy posuzování shody B a F) podle částí 1 a 5 přílohy č. 4,
e) speciálně navrhovaná vybraná zařízení bezpečnostní třídy 3
1. přezkoušení návrhu a zabezpečování jakosti při výrobě speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B1 a D) podle částí 2 a 4 přílohy č. 4,
2. přezkoušení návrhu a ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení (postupy posuzování shody B1 a F) podle částí 2 a 5 přílohy č. 4,
3. přezkoušení návrhu a shoda s typem (postupy posuzování shody B a C1) podle částí 1 a 3 přílohy č. 4,
4. ověřování speciálně navrhovaného vybraného zařízení jako celku (postup posuzování shody G) podle části 6 přílohy č. 4,
5. komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H) podle části 7 přílohy č. 4.
(3) Při posuzování shody speciálně navrhovaných vybraných zařízení podle odstavce 2 písm. e) se použije i jiný postup podle odstavce 2 písm. a) nebo b), pokud existuje.
(4) Pro posuzování shody části speciálně navrhovaného vybraného zařízení se přiměřeně použijí postupy posuzování shody stanovené v odstavci 2.
(5) Použitý postup posuzování shody se dokladuje. Doklady o použitém postupu posouzení shody zahrnují
a) technickou dokumentaci speciálně navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části uvedenou v příloze č. 2 a
b) dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou osobou v rozsahu uvedeném v jednotlivých postupech posuzování shody podle přílohy č. 4.
 
§ 6
Způsob zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení při provozu a technické požadavky na ně
[K § 17 odst. 1 písm. m) zákona]
(1) Vybrané zařízení se uvede do provozu pouze tehdy, pokud bude konečnou zkouškou ověřeno, že po ukončení výroby je zajištěna technická bezpečnost vybraného zařízení v souladu s technickými požadavky.
(2) Technické požadavky na vybrané zařízení, které se uplatňují při provozu, stanoví zvláštní právní předpisy3) Technické požadavky na speciálně navrhované vybrané zařízení, které se uplatňují při provozu, stanoví příloha č. 1.
(3) Základním požadavkem k zajištění technické bezpečnosti při provozu vybraného zařízení je provádění a vyhodnocení kontrol, kterými se ověřuje soulad vybraného zařízení s technickými požadavky. Pro kontroly se vypracovávají v souladu s provozními předpisy programy kontrol, plány kontrol a postupy pro jejich provedení a vyhodnocení. Požadavky na tyto kontroly stanoví část III přílohy č. 3.
(4) Dokumentace dokladující technickou bezpečnost vybraných zařízení, zahrnující dokumentaci přípravy a provádění rekonstrukcí, oprav a údržby, aktualizovanou průvodní technickou dokumentaci, včetně záznamů, se archivuje po celou dobu provozu vybraného zařízení v souladu se zvláštním právním předpisem1).
(5) Po celou dobu provozu vybraných zařízení se na základě výsledků kontrol pravidelně hodnotí technická bezpečnost.
 
§ 7
Přechodné ustanovení
Držitel povolení, který provozuje vybraná zařízení v době nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky zajistí, aby v seznamu vybraných zařízení byla označena speciálně navrhovaná vybraná zařízení v souladu s § 3 odst. 2, a předloží seznam vybraných zařízení ke schválení Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. srpna 2005.
Předsedkyně:
Ing. Drábová v. r.
 
Příl.1
Technické požadavky na speciálně navrhovaná vybraná zařízení
1. Všeobecné požadavky
  1.1. Technické požadavky uvedené v této příloze se vztahují na
    speciálně navrhovaná vybraná zařízení stanovená v § 3
    odst. 1.
  1.2. Technickými požadavky na  speciálně navrhované vybrané
    zařízení jsou
    1.2.1. technická  specifikace  obsažená  v  souboru
        technických  předpisů,  technických  norem nebo
        technických  podmínek,  která stanoví požadované
        charakteristiky speciálně navrhovaného vybraného
        zařízení,  jakými jsou  úroveň jakosti, užitné
        vlastnosti,  bezpečnost,  rozměry,  podmínky  a
        požadavky na kontroly zařízení a metody kontrol
        zařízení, požadavky na označování zařízení, postupy
        posuzování shody, výrobní metody a procesy mající
        vliv na  charakteristiku speciálně navrhovaných
        vybraných zařízení, nebo
    1.2.2. požadavky uplatňující se poté, co bylo speciálně
        navrhované vybrané zařízení uvedeno do provozu, a
        to vlastní  podmínky pro provoz, podmínky pro
        provozní kontroly a jejich metody a podmínky pro
        opakované používání po  provedené  opravě   či
        rekonstrukci  speciálně  navrhovaného  vybraného
        zařízení,  pokud  mohou  ovlivnit  technickou
        bezpečnost zařízení po celou dobu jeho životnosti.
  1.3. Speciálně navrhované vybrané  zařízení se navrhuje v
    souladu
    1.3.1. s požadavky zvláštního právního předpisu,4)
    1.3.2. s  technickými  požadavky  stanovenými  touto
        vyhláškou,
    1.3.3. s  požadavky  stanovenými  v  jeho technické
        specifikaci.
  1.4. Speciálně navrhované vybrané zařízení se navrhuje tak, aby
    1.4.1. nemohlo dojít k jeho náhlému porušení za všech
        zkušebních   a   provozních  stavů,  včetně
        nepřípustných úniků média,
    1.4.2. bylo možné bezpečně provádět v průběhu jeho provozu
        všechny nezbytné plánované i neplánované kontroly,
        zkoušky nebo revize nebo diagnostiku zařízení,
    1.4.3. bylo umožněno bezpečně provádět čištění a omývání
        dezaktivačními roztoky, opravy a údržbu zařízení.
  1.5. Speciálně  navrhované  vybrané  zařízení  se  vyrábí,
    přezkušuje a montuje takovým způsobem, aby po jeho uvedení
    do provozu byla zajištěna jeho technická bezpečnost.
  1.6. Speciálně navrhované vybrané zařízení musí být schopné
    plnit  požadovanou  funkci  za  normálního  provozu,
    abnormálního provozu, havarijních podmínek, projektové i
    maximální projektové nehody a schopné omezovat důsledky
    poruch a nehod.
  1.7. Při zpracování návrhu speciálně navrhovaného vybraného
    zařízení nebo modifikaci jeho technických vlastností,
    případně i v důsledku změn stavu zařízení způsobených
    provozní  degradací materiálu,  se zpracovává analýza
    nebezpečí z hlediska technické bezpečnosti a konečný návrh
    se provede se zřetelem k výsledku této analýzy.
  1.8. Při výběru nejvhodnějšího řešení výrobce uplatňuje níže
    uvedené zásady v tomto pořadí
    1.8.1. v přiměřeně dosažitelné míře vyloučit nebo omezit
        každé předvídatelné nebezpečí,
    1.8.2. uplatnit vhodná ochranná opatření proti nebezpečím,
        která nelze vyloučit.
  1.9. Na materiály použité k výrobě speciálně navrhovaných
    vybraných  zařízení  a  jejich  částí zabezpečujících
    hermetičnost  hermetické obálky  se vztahují  obdobné
    požadavky jako na materiály pro tlaková zařízení dle bodu
    4.
2. Návrh tlakového zařízení
  2.1. Všeobecně
     2.1.1. Tlakové zařízení se navrhuje v souladu s jeho
        technickou specifikací a s ohledem na stanovená
        zatížení, zejména pro normální provozní podmínky,
        abnormální provozní podmínky, havarijní podmínky a
        zkušební tlakové zkoušky tak, aby byla zajištěna
        technická bezpečnost tlakového zařízení po celou
        dobu jeho předpokládané životnosti.
     2.1.2. Do návrhu tlakového zařízení je nutné uplatnit
        vhodné činitele bezpečnosti za použití komplexních
        metod, o kterých je známo, že vhodným způsobem
        počítají s přiměřenou mírou bezpečnosti vůči všem
        druhům poruch, které přicházejí v úvahu.
     2.1.3. Při tvorbě návrhu tlakového zařízení je nutno
        vycházet ze stanovených
        2.1.3.1. výpočtových,  provozních  a zkušebních
             zatížení a jejich limitů,
        2.1.3.2. provozních podmínek příslušných pro dané
             tlakové zařízení,
        2.1.3.3. limitních  parametrů  provozuschopnosti
             tlakového  zařízení,  ve  kterém  je
             vyžadován mechanický pohyb,
        2.1.3.4. provozních režimů s  ohledem na jeho
             zařazení do příslušné bezpečnostní třídy
             podle zvláštního právního předpisu,1)
        2.1.3.5. chemických  a  fyzikálních  parametrů
             používaných médií v tlakovém zařízení,
        2.1.3.6. korozních  vlivů  médií  na  materiál
             tlakového zařízení za dobu požadované
             životnosti konstrukce tohoto zařízení,
        2.1.3.7. požadavků na prokazování odolnosti vůči
             seismickým účinkům nebo vůči cyklickým
             zatížením.
     2.1.4. Tlakové zařízení se navrhuje a vyrábí tak, aby se
        vyloučilo nebo na nejmenší míru snížilo nebezpečí
        podstatné ztráty odolnosti vůči tlaku v důsledku
        poruchy vedoucí až k porušení integrity tlakového
        zařízení a šíření radioaktivních látek. V těchto
        případech se zajišťují vhodné prostředky ochrany k
        udržení provozních parametrů, a to navazujícími
        napájecími  systémy  a  systémy  odvodu tepla
        zajišťujícími  udržení výše  hladiny média  v
        tlakovém zařízení a umožňujícími bezpečný odvod
        zbytkového tepla již v průběhu provozu nebo po
        odstavení.
     2.1.5. Tlakové zařízení tvořící stavební část hermetické
        obálky, včetně  zařízení ovlivňujících těsnost
        hermetické obálky, se navrhuje, staví a montuje
        tak,  aby  bylo  možné  stanovit těsnost při
        projektovaném výpočtovém tlaku po instalaci všech
        průchodek.
     2.1.6. Potrubí, jež je tlakovým zařízením, se navrhuje a
        vyrábí tak, aby nebezpečí přetížení v důsledku
        nepřípustných  vůlí  nebo  nadměrných  sil
        vznikajících na  přírubách, spojích, vlnovcích
        apod. bylo regulováno např. pomocí podpor, výztuh,
        ukotvení, vyrovnání polohy a předpětí závěsů.
  2.2. Návrh zabezpečující náležitou pevnost
     2.2.1. Tlakové zařízení se navrhuje pro zatížení, které
        odpovídá  jeho  určenému  použití  a  rozumně
        předvídatelným provozním podmínkám. Je nutné brát
        v úvahu  různá zatížení,  která mohou působit
        společně, se zřetelem k pravděpodobnosti jejich
        současného výskytu.
     2.2.2. Návrh zabezpečující náležitou pevnost je založen
        na výpočtové metodě podle bodu 2.2.3, v případě
        potřeby  doplněné experimentální  metodou. Při
        zpracování  výpočtu se  použijí pouze ověřené
        výpočtové programy.
     2.2.3. Výpočtová metoda
        2.2.3.1. Výpočtové metody poskytují dostačující
             míru bezpečnosti v souladu s požadavky
             stanovenými technickými      předpisy nebo
             technickými normami
             2.2.3.1.1. na provádění výpočtů pevnosti,
             2.2.3.1.2. na  mechanické  vlastnosti
               použitých základních  a přídavných
               materiálů,
             2.2.3.1.3. na nerozebíratelné (svarové)
               spoje a
             2.2.3.1.4. na provádění kontrol a zkoušek
               tlakového zařízení.
        2.2.3.2. Odolnost vůči vnitřnímu tlaku a další
             hlediska zatížení
             Dovolené namáhání u tlakových zařízení je
             omezeno  s ohledem  na druhy poruch,
             jejichž výskyt za provozních podmínek a
             provozních režimů je možné předvídat.
             Proto je nutné použít takové součinitele
             bezpečnosti,  které  umožňují  zcela
             vyloučit jakékoli nejistoty vyplývající z
             výroby, skutečných provozních podmínek,
             namáhání, výpočtových modelů, jakož i
             vlastností a chování materiálu.
        2.2.3.3. Pevnost
             2.2.3.3.1. K zajištění pevnosti tlakového
               zařízení  se  používají  vhodné
               pevnostní   výpočty   zahrnující
               příslušná  výpočtová,  provozní  a
               zkušební zatížení.
             2.2.3.3.2. Při výpočtu pevnosti tlakového
               zařízení se berou v úvahu zejména
               tato zatížení
               2.2.3.3.2.1. vnitřní a vnější tlak,
               2.2.3.3.2.2. účinek  vlastní  tíhy
                  zařízení a jeho náplně,
               2.2.3.3.2.3. doplňková    zatížení
                  (účinek   tíhy  připojených
                  zařízení,  izolace,  potrubí
                  apod.),
               2.2.3.3.2.4. síly  od  podpěr  a
                  potrubí,
               2.2.3.3.2.5. teplotní účinky včetně
                  teplotních rázů,
               2.2.3.3.2.6. vibrační zatížení,
               2.2.3.3.2.7. seismické    účinky,
                  zatížení větrem, povodní,
               2.2.3.3.2.8. procesy   způsobující
                  degradaci  materiálu  vlivem
                  radioaktivity,
               2.2.3.3.2.9. hydraulické  odpory  a
                  tlakové rázy,
               2.2.3.3.2.10. pád letadla
               a   jiná   relevantní  zatížení
               vyplývající z analýzy nebezpečí  dle
               bodu 1.7.
             2.2.3.3.3. Výpočtová zatížení
               2.2.3.3.3.1. Výpočtový tlak se rovná
                  nebo je  větší než nejvyšší
                  dovolený tlak a bere v úvahu
                  tlakové rázy, chyby řídícího
                  systému a  vlivy konfigurace
                  systému. Zkušební tlak rovný
                  nebo  větší  než 1,25násobek
                  výpočtového tlaku se použije
                  pro návrh základních rozměrů
                  zařízení. U částí konstrukce,
                  zatížených současně vnitřním a
                  vnějším tlakem, se za výpočtový
                  tlak bere rozdíl obou tlaků,
                  při kterém je dosažena největší
                  tloušťka stěny.
               2.2.3.3.3.2. Výpočtová  teplota  se
                  stanovuje s příslušnou mírou
                  bezpečnosti. Výpočtová teplota
                  nesmí být menší než očekávaná
                  maximální střední teplota po
                  tloušťce uvažované části, na
                  kterou se vztahují limity pro
                  normální a abnormální provozní
                  podmínky. Jsou-li zařízení nebo
                  potrubí  vyhřívána  přenosem
                  tepla ze  zdrojů, jako jsou
                  indukční  spirály,  opláštění
                  nebo vnitřní zdroj tepla, bere
                  se jejich vliv v úvahu při
                  stanovení výpočtové teploty.
               2.2.3.3.3.3. Výpočtová  zatížení se
                  vybírají tak, aby v kombinaci s
                  vlivy výpočtového tlaku byla
                  určena největší tloušťka stěny
                  zařízení, na které se vztahují
                  limity pro normální provozní
                  podmínky.
               2.2.3.3.3.4. Nejvyšší     hodnoty
                  namáhání a koncentrace napětí
                  musí být udrženy v bezpečných
                  mezích.
             2.2.3.3.4. Provozní zatížení
               Při  výpočtu  pevnosti tlakového
               zařízení se vhodným způsobem berou v
               úvahu veškerá zatížení vyskytující se
               při normálních provozních podmínkách,
               dále i ta zatížení, která jsou dána
               technologickým provozem, ke kterému
               je tlakové zařízení určeno, a vnější
               zatížení, která se běžně vyskytují.
               Náleží  k  nim  také  zatížení
               způsobující napětí  a deformace v
               materiálu  zařízení  při  výrobě,
               přepravě,  montáži  a  tlakových
               zkouškách, a to včetně zbytkových
               napětí, jejichž vliv na mezní stavy
               pevnosti se posoudí jednotlivě dle
               jejich významnosti.
             2.2.3.3.5. Zkušební zatížení
               2.2.3.3.5.1. Při pevnostním výpočtu
                  tlakového   zařízení   se
                  zohledňují    předpokládaná
                  zkušební zatížení, kterými se
                  prověřuje celistvost zařízení
                  po  ukončení  jeho  výroby,
                  montáže, dané periodě provozu,
                  opravě nebo rekonstrukci.
               2.2.3.3.5.2. Zkušebním zatížením jsou
                  zejména   tlakové  zkoušky,
                  jejichž cílem je zkontrolovat,
                  při  tlaku  stanoveném mírou
                  bezpečnosti  v  poměru  k
                  výpočtovému,   případně   k
                  nejvyššímu  dovolenému tlaku,
                  zda   zařízení   nevykazuje
                  významné   deformace   nebo
                  netěsnosti,  které překračují
                  stanovenou mez.
               2.2.3.3.5.3. Zkušební   tlak  se
                  stanovuje  s  přihlédnutím k
                  hodnocení  geometrických  a
                  materiálových  vlastností  a
                  zkušebních podmínek ve výrobním
                  závodě či za provozu v souladu
                  s  požadavky  uvedenými  v
                  technických     předpisech,
                  technických   normách  nebo
                  technických     podmínkách
                  pro výrobu tlakového zařízení.
             2.2.3.3.6. Výpočet pevnosti pro tlaková
               zařízení  se   vypracovává  pro
               následující mezní stavy
               2.2.3.3.6.1. náhlé      porušení
                  (houževnaté nebo křehké),
               2.2.3.3.6.2. plastické  deformace v
                  celém průřezu součásti,
               2.2.3.3.6.3. jednosměrný     růst
                  plastické   složky  poměrné
                  deformace   při   cyklickém
                  zatížení vedoucí k nepřípustné
                  změně rozměrů nebo k porušení,
               2.2.3.3.6.4. vznik   trhlin   při
                  cyklickém zatížení,
               2.2.3.3.6.5. ztráta stability.
             2.2.3.3.7. Ve výpočtu pevnosti pro mezní
               stavy, uvedené v bodě 2.2.3.3.6, se
               používají hodnoty, které odpovídají
                   materiálovým, pevnostním, plastickým,
               křehkolomovým  charakteristikám  a
               odolnosti vůči deformaci, stanoveným
               v  technických   předpisech  či
               technických  normách  pro  dané
               materiály,   nebo  experimentálně
               stanovené akreditovanou zkušebnou.
             2.2.3.3.8. V případě svarových spojů je
               nutné  zvolit  pro  materiálové
               vlastnosti vhodné hodnoty součinitelů
               spojů závislé na druhu spojovaných
               materiálů,  na  druhu  použitých
               nedestruktivních    kontrol   a
               předpokládaných      provozních
               podmínkách.
             2.2.3.3.9. U návrhu tlakového zařízení se
               berou  vhodným  způsobem  v úvahu
               předvídatelné degradační mechanizmy
               (např. vliv radioaktivity, koroze,
               únavy   materiálu)   odpovídající
               určenému  použití   zařízení  a
               související s životností zařízení.
             2.2.3.3.10. Výpočet  pevnosti tlakového
               zařízení se vypracuje ve dvou etapách
               2.2.3.3.10.1. výpočet  pro  návrh
                  základních  rozměrů  zařízení
                  (dále jen  "návrh základních
                  rozměrů"),
               2.2.3.3.10.2. kontrolní    výpočet
                  zařízení (dále jen "kontrolní
                  výpočet").
             2.2.3.3.11. Při návrhu základních rozměrů
               se  dovolená  napětí  vypočtou  z
               pevnosti v tahu a ze smluvní meze
               kluzu,  které  jsou  základními
               charakteristikami     materiálů,
               přípustných pro výrobu zařízení. Při
               výpočtu dovolených napětí se uvažují
               příslušné součinitele bezpečnosti.
             2.2.3.3.12. Při návrhu základních rozměrů
               je nutno uvažovat mezní stavy
               2.2.3.3.12.1. houževnatého porušení,
               2.2.3.3.12.2. plastické deformace v
                  celém průřezu součásti,
               2.2.3.3.12.3. ztráty stability.
             2.2.3.3.13. Po návrhu základních rozměrů
               zařízení  se  vypracuje  kontrolní
               výpočet, jehož cílem je
               2.2.3.3.13.1. prokázání pevnosti při
                  statickém     (monotónním)
                  zatížení,
               2.2.3.3.13.2. prokázání pevnosti při
                  cyklickém (proměnném) zatížení,
               2.2.3.3.13.3. prokázání   odolnosti
                  proti  náhlému (nestabilnímu)
                  porušení,
               2.2.3.3.13.4. prokázání pevnosti při
                  vibracích,
               2.2.3.3.13.5. prokázání   odolnosti
                  proti ztrátě stability a
               2.2.3.3.13.6. prokázání   odolnosti
                  proti seismickým účinkům.
               V  kontrolním  výpočtu  tlakového
               zařízení se berou v úvahu všechna
               zatížení, včetně teplotních účinků a
               všechny provozní režimy uvedené v
               technických   specifikacích   a
               provozních podmínkách.  Zejména se
               berou v úvahu  degradace vlastností
               materiálu  během  provozu,  jakost
               povrchu, vliv gradientu napětí, vliv
               korozního prostředí apod.
     2.2.4. Experimentální metoda provedení návrhu
        2.2.4.1. Správnost návrhu tlakového zařízení jako
             celku nebo jeho částí se ověřuje vhodným
             programem kontrol a zkoušek uskutečněným
             na reprezentativním vzorku zařízení.
        2.2.4.2. Před  zahájením zkoušek  se stanovuje
             program  kontrol  a  zkoušek. Program
             kontrol  a   zkoušek  je  uznáván
             autorizovanou osobou odpovědnou za postup
             posuzování shody návrhu, pokud takový
             existuje.
        2.2.4.3. V programu kontrol a zkoušek se definují
             zkušební podmínky a kritéria přijetí nebo
             zamítnutí.  Před  zkoušením  se změří
             skutečné hodnoty základních rozměrů a
             vlastností materiálů, z nichž se zkoušené
             zařízení skládá.
  2.3. Ustanovení k zajištění bezpečné manipulace a provozu
     2.3.1. Předepsaný  způsob provozu  tlakového zařízení
        vylučuje  v  návrhu  analyzované předvídatelné
        nebezpečí v provozu zařízení. Tam, kde to připadá
        v úvahu, se zvláštní pozornost věnuje
        2.3.1.1. uzávěrům a otvorům,
        2.3.1.2. nebezpečným odfukům z pojistných armatur,
        2.3.1.3. zařízením, která brání fyzickému vstupu,
             pokud je v zařízení tlak nebo vakuum.
     2.3.2. Zejména tlaková zařízení vybavená vstupním otvorem
        se opatřují automatickým nebo ručně ovládaným
        zařízením, pomocí něhož uživatel snadno zjistí,
        zda je možné otvor bez nebezpečí otevřít. V
        případě rychlouzávěru se tlakové zařízení opatřuje
        zařízením, jež zabrání jeho otevření, pokud tlak
        nebo teplota média představují nebezpečí.
  2.4. Prostředky přezkoušení
     2.4.1. Tlakové zařízení se navrhuje a vyrábí tak, aby
        bylo možné uskutečnit všechna nezbytná přezkoušení
        k zajištění technické bezpečnosti.
     2.4.2. Tam, kde to je nezbytné pro zabezpečení trvalé
        technické bezpečnosti zařízení, jsou k dispozici
        prostředky umožňující  přezkoušet vnitřní stav
        tlakového zařízení tak, aby příslušné prohlídky a
        kontroly  bylo  možné  provádět  bezpečně  a
        ergonomicky.
     2.4.3. Pokud tlakové zařízení nemůže být navrženo tak,
        aby ho bylo možné v průběhu provozu kontrolovat v
        požadovaném rozsahu, stanoví se jiné náhradní
        anebo nepřímé metody nebo použití schválených
        výpočtových metod a  použijí se konzervativní
        bezpečnostní  rezervy  nebo  jiná  přiměřená
        bezpečnostní  opatření  k  vyloučení  možného
        neočekávaného selhání.
  2.5. Prostředky odvodnění a odvzdušnění
     2.5.1. Tam, kde  to je nutné,  se používají vhodné
        prostředky umožňující  odvodnění a odvzdušnění
        tlakového zařízení,
        2.5.1.1. aby se zabránilo nepříznivým účinkům,
             jako je vodní ráz, zborcení vlivem vakua,
             koroze a nekontrolované chemické reakce
             ve všech stádiích provozu a zkoušení,
             zejména u tlakových zkoušek, a
        2.5.1.2. aby  bylo  možné  bezpečným  způsobem
             provádět dekontaminaci, čištění, kontrolu
             a údržbu.
  2.6. Koroze
     Tam, kde to je nutné, se navrhují přídavky k zesílení
     tloušťky stěny nebo ochrana proti korozi, s patřičným
     zřetelem k zamýšlenému použití.
  2.7. Opotřebení
     Pokud může dojít ke značné erozi nebo otěru, navrhují se
     opatření, která sníží tyto účinky na co nejmenší míru
     vhodným  řešením  návrhu,  např.  zvětšením tloušťky
     materiálu nebo použitím výstelky či přeplátování, který
     umožní výměnu součástí, jež jsou nejvíce postiženy.
  2.8. Sestavy tlakového zařízení
     2.8.1. Sestavy tlakového zařízení se navrhují tak, aby
        2.8.1.1. společně  sestavované konstrukční díly
             byly pro daný účel vhodné a spolehlivé,
        2.8.1.2. všechny konstrukční díly byly správně
             začleněny a vhodným způsobem smontovány.
  2.9. Plnění a vypouštění
     2.9.1. Tam, kde to připadá v úvahu, se tlakové zařízení
        navrhuje a vybavuje příslušenstvím nebo se učiní
        opatření  pro jeho  instalaci tak,  aby bylo
        zajištěno bezpečné plnění a vypouštění tlakového
        zařízení, zejména se zřetelem k nebezpečím, jakým
        je
        2.9.1.1. při plnění
             2.9.1.1.1. přeplnění  nebo  překročení
               tlaku, zejména s ohledem na plnící
               poměr a na tlak par při odpovídající
               teplotě,
             2.9.1.1.2. nestabilita     tlakového
               zařízení,
        2.9.1.2. při vypouštění nekontrolovaný únik média
                 pod tlakem,
        2.9.1.3. při plnění nebo vypouštění nebezpečná
             spojení a porušení spojení.
  2.10. Ochrana  proti překročení  dovolených mezí tlakových
     zařízení
     2.10.1. Jestliže by za provozních podmínek mohlo dojít k
         překročení dovolených mezí, vybavuje se tlakové
         zařízení vhodným ochranným zařízením nebo se
         učiní vhodná opatření pro jeho instalaci, pokud
         se  nepředpokládá  ochrana  jiným  ochranným
         zařízením v rámci sestavy.
     2.10.2. Vhodné ochranné zařízení nebo kombinace takových
         zařízení se navrhuje se zřetelem ke specifickým
         vlastnostem příslušného tlakového zařízení nebo
         sestavy.
     2.10.3. Za vhodná ochranná zařízení a jejich kombinace se
         považují
         2.10.3.1. bezpečnostní výstroj, nebo
         2.10.3.2. vhodná kontrolní zařízení, jako jsou
            indikátory nebo výstražná zařízení, která
            umožňují, aby byl automaticky nebo manuálně
            proveden vhodný zásah, pomocí něhož se
            provoz  tlakového  zařízení  udrží  v
            dovolených mezích.
  2.11. Bezpečnostní výstroj
     2.11.1. Bezpečnostní výstroj
         2.11.1.1. se navrhuje a vyrábí tak, aby byla
            spolehlivá a vhodná pro svou předpokládanou
            funkci, popřípadě s ohledem na požadavky
            údržby a zkoušení těchto zařízení,
         2.11.1.2. je oproštěna od jiných funkcí, kromě
            případů, kdy těmito dalšími funkcemi nemůže
            být ovlivněna její bezpečnostní funkce,
         2.11.1.3. vyhovuje příslušným  zásadám návrhu,
            aby  byla  zajištěna  vhodná spolehlivá
            ochrana. K těmto zásadám zejména patří
            zabezpečení  funkce  proti  poruchám,
            zálohování bezpečnostní  výstroje, různá
            provedení a automatická diagnóza vlastní
            funkčnosti.
     2.11.2. Zařízení omezující tlak
         Tato zařízení se navrhují tak, aby nedocházelo k
         trvalému  překračování  nejvyššího  dovoleného
         tlaku; případné krátkodobé zvýšení tlaku při
         zapůsobení  bezpečnostní   výstroje  je však
         přípustné, nesmí ale přesáhnout 10 % hodnoty
         nejvyššího dovoleného tlaku.
     2.11.3. Zařízení na kontrolu teploty
         Tato  zařízení mají  z bezpečnostních důvodů
         vhodnou dobu prodlevy v souladu s měřicí funkcí.
  2.12. Vnější požár
     Tam, kde to je nutné, se tlakové zařízení navrhuje a
     popřípadě vybavuje vhodným příslušenstvím nebo se učiní
     opatření pro jeho instalaci tak, aby splňovalo požadavky
     na omezení škod v případě vnějšího požáru, s patřičným
     zřetelem k určenému použití tlakového zařízení.

3. Výroba tlakového zařízení
  3.1. Výrobní postupy
    Tlakové zařízení  se vyrábí v  souladu s technickou
    dokumentací  zahrnující vhodné  metody a odpovídající
    výrobní postupy tak, aby bylo možné uskutečnit všechny
    předepsané kontroly k zajištění technické bezpečnosti. Při
    výrobě se realizují  technické požadavky, které byly
    přijaty v etapě návrhu.
    3.1.1. Výroba dílů
        Při výrobě dílů nesmí docházet ke vzniku vad a
        trhlin nebo ke změnám mechanických vlastností,
        které  by mohly  ohrozit technickou bezpečnost
        tlakového zařízení.
    3.1.2. Svarové spoje
        3.1.2.1. Svarové spoje a  přilehlé  oblasti se
            provádějí prosté jakýchkoli povrchových
            nebo vnitřních vad, které by mohly ohrozit
            technickou bezpečnost tlakového zařízení.
        3.1.2.2. Vlastnosti  svarových  spojů odpovídají
            minimálně   vlastnostem   základních
            materiálů, které jsou spojovány, pokud
            nebyly při  pevnostním výpočtu úmyslně
            vzaty v úvahu hodnoty jiných příslušných
            vlastností.
        3.1.2.3. Technické  a  technologické  činnosti
            vztahující  se ke  svarovým spojům na
            tlakových  zařízeních  provádějí  jen
            kvalifikovaní pracovníci (svářečský dozor)
            v souladu s technickou normou.5)
        3.1.2.4. Pracovníky,  kteří  proces  svařování
            navrhují, kontrolují a ověřují, schvaluje
            autorizovaná osoba.
        3.1.2.5. Svarové spoje konstrukčních dílů tlakového
            zařízení, které přispívají k odolnosti
            zařízení  vůči  vnitřnímu  tlaku  i
            konstrukčních dílů, jež jsou k němu přímo
            připojeny,    provádějí    příslušně
            kvalifikovaní  pracovníci  s  použitím
            vhodných pracovních postupů. Tyto pracovní
            postupy a příslušné pracovníky schvaluje
            autorizovaná osoba. Pro účely schválení
            postupů svařování a schválení pracovníků
            autorizovaná osoba  provádí dohled nad
            prováděním příslušných kontrol a zkoušek
            svarových spojů k vyhodnocení těchto spojů
            v souladu  s  technickými  normami.6)
            Autorizovaná osoba  v rámci posuzování
            shody speciálně  navrhovaných vybraných
            zařízení bezpečnostní třídy 1 a 2 provádí
            dohled  nad  prováděním  kontrolních
            svarových  spojů,  včetně  dohledu nad
            prováděním příslušných kontrol a zkoušek k
            vyhodnocení těchto spojů, a dohled nad
            přenášením značení.
        3.1.2.6. V technické   dokumentaci   tlakového
            zařízení, zahrnující svařovací proces, se
            dokládá splnění požadavků
            3.1.2.6.1. na  zpracování,  posouzení a
               schválení  technologických  postupů
               svařování,
            3.1.2.6.2. na   potřebnou  kvalifikaci
               pracovníků, kteří proces svařování
               provádějí,
            3.1.2.6.3. na   potřebnou  kvalifikaci
               pracovníků, kteří proces svařování
               navrhují, ověřují a hodnotí,
            3.1.2.6.4. na  způsobilost  zařízení  k
               provádění procesu svařování, kontroly
               a zkoušek.
    3.1.3. Nedestruktivní kontroly
        Nedestruktivní zkoušky svarových spojů tlakových
        zařízení bezpečnostní třídy  1 až 3 provádějí
        kvalifikovaní  pracovníci,   dle  příslušných
        technických  norem,7)  schválení  autorizovanou
        osobou.
    3.1.4. Tepelné zpracování
        3.1.4.1. V případě nebezpečí, že výrobní postup
            změní vlastnosti  materiálu v rozsahu,
            který  by  mohl  ohrozit  technickou
            bezpečnost  tlakového zařízení,  se ve
            vhodném stadiu výroby provádí přiměřené
            tepelné zpracování.
        3.1.4.2. Tepelné  zpracování  částí  tlakového
            zařízení   provádějí   kvalifikovaní
            pracovníci. Vlastní  tepelné zpracování
            částí speciálně  navrhovaných vybraných
            zařízení bezpečnostní třídy 1 se provádí
            pod dohledem autorizované osoby.
    3.1.5. Identifikovatelnost
        Je  nutné zavést  a dodržovat  vhodné postupy
        zabezpečující  identifikaci  materiálů,  částí
        tlakového zařízení, jejich kontrol a zkoušek, které
        přispívají  k  jeho  odolnosti  proti  tlaku,
        uplatňované  vhodnými  prostředky  od přejímání
        materiálů a částí, přes výrobu až po konečnou
        zkoušku vyrobeného tlakového zařízení.
  3.2. Konečné posouzení
    3.2.1. U tlakového zařízení se provede konečné posouzení
        zahrnující
        3.2.1.1. konečnou zkoušku podle požadavků uvedených
            v části II přílohy č. 3 a
        3.2.1.2. tlakovou zkoušku, která má za normálních
            okolností  podobu  zkoušky hydraulickým
            tlakem při tlaku stanoveném v souladu s
            bodem 2.2.3.3.5.3, a provádí se v souladu
            s požadavky uvedenými v bodě 2.2 části II
            přílohy č. 3.
    3.2.2. Kontrola bezpečnostní výstroje
        U sestav konečné  posouzení  zahrnuje  kontroly
        bezpečnostní výstroje v souladu s požadavky bodu
        2.3 části II přílohy č. 3.
  3.3. Označování a opatřování štítkem
    3.3.1. Podle charakteru tlakového zařízení se tlaková
        zařízení  označují  štítkem  obsahujícím  tyto
        informace
        3.3.1.1. u všech     tlakových zařízení
            3.3.1.1.1. název a adresa či jiný způsob
               identifikace výrobce,
            3.3.1.1.2. rok výroby,
            3.3.1.1.3. identifikace tlakového zařízení
               podle jeho povahy, například typ,
               série nebo identifikace výrobní dávky
               a výrobní číslo,
            3.3.1.1.4. základní nejvyšší nebo nejnižší
               pracovní meze,
            3.3.1.1.5. označení  autorizované  osoby
               provádějící posuzování shody.
        3.3.1.2. v závislosti na typu tlakového zařízení
            další informace nezbytné pro bezpečnou
            instalaci, provoz či použití, pro údržbu a
            pravidelné prohlídky.
    3.3.2. Označení a  požadované informace se  uvádí na
        tlakovém zařízení nebo na štítku pevně k němu
        připojeném, až na následující výjimky
        3.3.2.1. přichází-li to v úvahu, lze použít vhodnou
            dokumentaci, aby se předešlo opakovanému
            označování jednotlivých konstrukčních dílů
            určených  pro tutéž sestavu, například
            potrubních částí,
        3.3.2.2. je-li tlakové zařízení příliš malé, mohou
            být informace podle bodu 3.3.1.2 uvedeny
            na  štítku  připevněném  k  tlakovému
            zařízení.
  3.4. Návody k použití
    3.4.1. Je-li  tlakové  zařízení  uváděno  do provozu,
        připojuje se k němu, pokud to připadá v úvahu,
        návod nebo jiná odpovídající provozní dokumentace
        obsahující všechny nezbytné informace vztahující se
        k technické bezpečnosti a týkající se
        3.4.1.1. montáže tlakového zařízení, případně jeho
            částí,
        3.4.1.2. uvádění do provozu,
        3.4.1.3. použití, včetně označení částí tlakových
            zařízení,
        3.4.1.4. údržby,  včetně  kontrol  a zkoušek
            prováděných v průběhu provozu.
    3.4.2. Návod obsahuje informace připojené k tlakovému
        zařízení podle bodu 3.3,  popřípadě je provázen
        doplňující  technickou  dokumentací,  výkresy a
        schématy nezbytnými k  plnému pochopení tohoto
        návodu.

4. Materiály tlakového zařízení
  Pro výrobu, opravy nebo rekonstrukce tlakových zařízení se
  použijí pouze schválené základní materiály zařazené do seznamu
  materiálů přípustných pro použití zpracovávaného v návaznosti
  na zařazení tlakového zařízení do bezpečnostní třídy.1)
  Použité základní materiály musí být vhodné pro toto použití po
  celou dobu předpokládané životnosti.
  Přídavné materiály pro svařování a navařování musí vyhovovat
  pouze příslušným požadavkům uvedeným v bodech 4.1.1 až 4.1.7,
  a to jak samostatně, tak ve spojené konstrukci.
  4.1. Materiály částí vystavených tlaku
    4.1.1. Materiály  ovlivňující  technickou  bezpečnost
        tlakového  zařízení  musí  splňovat  požadavky
        odpovídajících  technických předpisů  pro návrh
        tlakového zařízení, zejména pak požadavky na vhodné
        vlastnosti za  všech předpokládaných provozních
        podmínek jak samostatně,  tak v konstrukci ve
        spojení s vhodným přídavným materiálem.
    4.1.2. Při volbě  materiálu pro výrobu,  opravu nebo
        rekonstrukci tlakového zařízení se přihlíží k jeho
        chemickému  složení,  fyzikálním  a mechanickým
        vlastnostem, svařitelnosti a způsobilosti k provozu
        v podmínkách  využití  zařízení  během  jeho
        předpokládané životnosti.
    4.1.3. K výrobě, opravám nebo rekonstrukci části tlakového
        zařízení je nutné  přednostně použít materiály
        shodné  s materiály  původní části  uvedené v
        technické specifikaci pro dané zařízení a současně
        zařazené do seznamu  materiálů přípustných pro
        použití. Pokud  je použit materiál  uvedený v
        seznamu, ale jiné značky než materiál původní
        části, je třeba prokázat, že jeho vlastnosti jsou
        vhodné pro použití s ohledem na provozní podmínky a
        bezpečnostní třídu, do které je dané zařízení
        zařazeno.
    4.1.4. V případě, že navrhovaný materiál není uveden v
        seznamu materiálů přípustných pro použití a nelze
        využít  náhradního  materiálu,  schváleného pro
        odpovídající  provozní  podmínky,  provede  se
        specifické ohodnocení navrhovaného materiálu.
    4.1.5. U tlakových zařízení bezpečnostní  třídy 1 a 2
        zajišťuje  specifické  ohodnocení  navrhovaného
        materiálu  dle bodu  4.1.4  autorizovaná osoba
        příslušná pro posuzování shody tlakového zařízení.
    4.1.6. Výrobce tlakového zařízení učiní vhodná opatření,
        aby zajistil, že použitý materiál je v souladu se
        specifikovanými požadavky. Zejména musí být pro
        všechny použité základní a přídavné materiály k
        dispozici dokumentace připravená jejich výrobcem a
        potvrzující  shodu  s  technickou specifikací
        materiálu.
    4.1.7. K výrobě  tlakového zařízení  se použije pouze
        materiál, u kterého bylo provedeno posouzení shody
        s technickou specifikací materiálu dokladované u
        zařízení zařazeného
        4.1.7.1. v bezpečnostní třídě 1 a 2 materiálovým
            osvědčením výrobce vydaným společně k tomu
            účelu autorizovanou osobou,
        4.1.7.2. v  bezpečnostní  třídě  3 materiálovým
            osvědčením vydaným výrobcem.
  4.2. Kontrola jakosti materiálů
    4.2.1. Kontrola jakosti materiálů přípustných pro použití
        v souladu s bodem 4.1.2 se provádí v rozsahu
        a metodami uvedenými  v příslušných technických
        předpisech, technických normách nebo technických
        podmínkách na materiály, pokud tyto existují.
    4.2.2. Polotovary pro výrobu tlakových zařízení (plechy,
        výkovky, výlisky, odlitky,  válcovaná ocel pro
        spojovací díly) odpovídají požadavkům příslušných
        technických norem nebo technických podmínek, které
        určují rozsah a metody kontrol za účelem prověření
        jejich jakosti a další požadavky (např. značení).
    4.2.3. U polotovarů z austenitických ocelí pro výrobu
        tlakových zařízení, která jsou ve styku s médiem
        primárního okruhu, se stanovují limitní hodnoty pro
        obsah kobaltu v oceli.

5. Obalové soubory pro přepravu, skladování a ukládání vyhořelého
  jaderného paliva
  5.1. Pro obalové soubory pro přepravu a skladování vyhořelého
    paliva se uplatňují kromě všeobecných požadavků podle bodu
    1  obdobné technické požadavky jako pro tlaková zařízení
    stanovené v bodech 2.2 až 2.4, 2.10, 2.11 3.1  až
    3.4, 4 a 5.
  5.2. Obalové soubory pro  přepravu, skladování a ukládání
    vyhořelého jaderného paliva se vyrábějí v souladu s
    technickou dokumentací typu obalového souboru schváleného
    podle příslušných požadavků zvláštního předpisu.8)
 
Příl.2
Požadavky na dokumentaci speciálně navrhovaných vybraných zařízení
I. Technická dokumentace

Technická dokumentace speciálně navrhovaného vybraného zařízení se
přehledně zpracovává tak, aby umožnila posuzování shody speciálně
navrhovaného vybraného zařízení  v míře nezbytné pro takové
posuzování. Technická dokumentace obsahuje
 1. všeobecný popis speciálně navrhovaného vybraného zařízení,
 2. koncepční návrh, výrobní výkresy, výkresy sestav a podsestav,
  schémata zapojení; výkresy obsahující
  2.1. označení předepsané jakosti a stavu hutních polotovarů,
     případně jiných částí, dílů a přídavných materiálů,
     jakosti  betonů se  stanovením technických  dodacích
     podmínek použitých materiálů,
  2.2. rozměry, tloušťky stěn a potřebné údaje pro jejich
     dimenzování,
  2.3. umístění, druh, rozměry, hodnoty součinitelů svarových
     spojů a jejich klasifikační stupeň,
  2.4. druh zkoušek,  zkušební média a  jejich  parametry,
     kritéria úspěšnosti zkoušek,
  2.5. popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených
     výkresů,  schémat  a  funkce  speciálně navrhovaného
     vybraného zařízení s ohledem na rozumně předvídatelné
     provozní podmínky (analýza nebezpečí);
  výkresy tlakových zařízení navíc obsahují:
  2.6. nejvyšší dovolený tlak, nejvyšší dovolenou teplotu a
     zkušební tlak kompletně smontovaného zařízení,
  2.7. důležité technické údaje  pro navrženou bezpečnostní
     výstroj;
 3. seznam technických norem a technických podmínek či jiných
  technických předpisů, které mají být použity,
 4. výsledky  pevnostních výpočtů  a provedených přezkoušení,
  výsledky výpočtů životnosti, seismické odolnosti a další
  důležité  technické  údaje  vypracované  podle příslušných
      technických norem, technických  podmínek, případně nových
  poznatků vědy a techniky,
 5. doklady potvrzující shodu s technickou specifikací materiálu
  pro základní a přídavné materiály použité k výrobě speciálně
  navrhovaného vybraného zařízení nebo jeho části,
 6. technické podmínky pro výrobu speciálně navrhovaného vybraného
  zařízení, nebo jim na úroveň postavené jiné doklady, které
  zejména obsahují vhodné technické specifikace, zejména pro
  6.1. základní materiál a přídavný materiál či polotovary pro
     části speciálně navrhovaného vybraného zařízení,
  6.2. specifické požadavky na technologii zpracování materiálu
     (postup  tepelného  zpracování,  vnitřní krystalickou
     strukturu, homogenitu atd.),
  6.3. předpokládané pracovní podmínky,
  6.4. údaje důležité pro spolehlivost, předpokládanou životnost
     a bezpečnost při montáži a provozu,
  6.5. přesnou identifikaci výrobce a jím vyráběného zařízení,
  6.6. vstupní, mezioperační a výstupní kontroly a zkoušky,
     včetně  určení přípustných  mezních hodnot,  průběhy
     zkoušek, zkušební média a jejich parametry, jakož i
     způsob a rozsah ověřování technického stavu speciálně
     navrhovaného vybraného zařízení v provozu po celou dobu
     jeho životnosti, včetně kritérií úspěšnosti zkoušek,
  6.7. kvalifikaci  výrobních,  stavebních  a  montážních
     pracovníků, jakož i pracovníků provádějících svářečský
     dozor, kontrolu a vyhodnocování svarových spojů,
  6.8. rozsah, druh a provedení průvodní technické dokumentace
     speciálně navrhovaného vybraného zařízení;
 7. programy a plány kontrol a zkoušek a technologické postupy
  výroby nezbytné pro posouzení aspektů technické bezpečnosti,
  včetně technických, organizačních a bezpečnostních opatření k
  jejich provedení,
 8. předpisy pro montáž, uvedení do provozu a provoz,
 9. seznam kvalifikovaných osob s vyznačením druhu a platnosti
  oprávnění a uvedením jejich jména, příjmení a data narození
  podílejících se na zvláštních procesech (svařování, kontroly
  nedestruktivními metodami a tepelné zpracování),
10. vzory záznamů (tj. zejména osvědčení a protokolů o zkouškách)
  použitých v rámci výroby.

II. Průvodní technická dokumentace

1. Průvodní technická dokumentace speciálně navrhovaného vybraného
  zařízení obsahuje
  1.1. pasport vyhotovený výrobcem s těmito doklady
    1.1.1. prohlášení o shodě s odpovídajícími náležitostmi
        dle části III a
    1.1.2. vyhodnocené  plány kontrol  a zkoušek,  včetně
        materiálových  osvědčení,  atestů  polotovarů a
        kontrolních zpráv,
  1.2. výkresovou dokumentaci speciálně navrhovaného vybraného
    zařízení (výkres sestavy s hlavními připojovacími rozměry,
    případně výkres pro předpokládaný rozsah oprav uvedený v
    návodu, alternativně axonometrické výkresy s vyznačením
    odchylek  odpovídajících skutečnému  provedení tras s
    identifikovatelným označením svarů, závěsů, podpěr, včetně
    jejich vyhodnocení z hlediska bezpečnosti),
  1.3. v případě použití technologie svařování osvědčení této
    technologie,
  1.4. seznam svářečů provádějících svářečské práce, s vyznačením
    druhu a platnosti jejich oprávnění, seznam pracovníků
    svářečského dozoru s uvedením jejich kvalifikace, seznam
    pracovníků  provádějících  nedestruktivní  zkoušky  na
    svarových spojích a tepelné zpracování; k identifikaci
    svářečů a pracovníků v  seznamech lze použít jméno,
    příjmení a datum narození,
  1.5. údaje  o  bezpečnostní  a  tlakové výstroji zařízení
    (pojistných ventilech, uzavírací armatuře a přístrojích
    pro měření, signalizaci, ovládání a automatickou ochranu,
    pokud jsou součástí dodávky zařízení),
  1.6. seznam  dokumentace vydané  autorizovanou  osobou při
    posuzování shody,
  1.7. návod  k obsluze  a pokyny  pro údržbu  nebo jinou
    ekvivalentní  provozní  dokumentaci  pro provozovatele
    obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k
    technické  bezpečnosti během  provozu po  celou dobu
    životnosti zařízení.
2. Pro speciálně navrhované vybrané zařízení uvedené v § 3 odst. 1
  písm. d) průvodní technická dokumentace obsahuje
  2.1. pasport vyhotovený výrobcem pro jednotlivé místnosti s
    těmito doklady
    2.1.1. prohlášení o shodě s odpovídajícími náležitostmi
        dle části III,
    2.1.2. vyhodnocené  plány kontrol  a zkoušek,  včetně
        materiálových  osvědčení,  atestů  polotovarů a
        kontrolních zpráv,
  2.2. výkresy s vyznačením odchylek odpovídající skutečnému
    provedení  s  identifikovatelným  vyznačením  svarů,
    průchodek, poklopů a hermetických dveří,
  2.3. seznam svářečů provádějících svářečské práce, s vyznačením
    druhu a platnosti jejich oprávnění, seznam pracovníků
    svářečského dozoru s uvedením jejich kvalifikace, seznam
    pracovníků  provádějících  nedestruktivní  zkoušky;  k
    identifikaci svářečů a pracovníků v seznamech lze použít
    jméno, příjmení a datum narození,
  2.4. seznam  dokumentace vydané  autorizovanou osobou  při
    posuzování shody,
  2.5. návod  k obsluze  a pokyny  pro údržbu  nebo jinou
    ekvivalentní provozní dokumentaci pro držitele povolení
    obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k
    technické  bezpečnosti během  provozu po  celou dobu
    životnosti zařízení,
  2.6. v případě použití technologie svařování osvědčení této
    technologie.

III. Náležitosti Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě obsahuje zejména tyto náležitosti:
1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno, příjmení
  a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické osoby název
  nebo obchodní firmu a její sídlo),
2. popis speciálně navrhovaného vybraného zařízení, včetně údajů
  uvedených v technických specifikacích, s nimiž je deklarována
  shoda.
  U tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické obálky
  dimenzované na vnitřní přetlak případně i popis dotčených
  speciálně navrhovaných vybraných zařízení a  jejich částí
  zabezpečujících její hermetičnost při maximální projektové
  nehodě,
3. použitý postup posuzování shody,
4. identifikační údaje  o autorizované osobě,  která provádí
  posuzování shody speciálně navrhovaného vybraného zařízení,
5. odkazy na vydané doklady při posuzování shody,
6. odkazy  na použité  právní předpisy,  technické předpisy,
  technické normy nebo technické podmínky,
7. údaje o osobě oprávněné podepsat prohlášení za výrobce (jméno,
  příjmení a funkce osoby).
 
Příl.3
Požadavky na kontroly vybraných zařízení
I. Všeobecné požadavky na kontroly

1. Základní požadavky na rozsah, druh, způsob provedení kontrol a
  jejich kritéria přijatelnosti v průběhu a po ukončení výroby se
  stanovují v technické dokumentaci výroby vybraného zařízení.
2. Rozsah, druh a způsob provedení kontrol vybraného zařízení se
  volí tak, aby bylo prokázáno, že vybrané zařízení splňuje
  požadavky na technickou bezpečnost a je provozovatelné s
  minimálním rizikem poškození lidského zdraví a majetku nebo s
  úplným vyloučením tohoto rizika.
3. Výsledky kontrol dokladuje  pracovník provádějící kontrolu
  písemnou formou. Písemný doklad o výsledku kontroly (záznam,
  zpráva) obsahuje identifikaci předmětu kontroly, rozsah, postup
  nebo metodiku kontrolní činnosti, zjištěný stav v době konání
  kontroly a hodnocení splnění požadavků kladených na technickou
  bezpečnost.
4. Základní požadavky  na rozsah, druh,  způsob provedení a
  periodicitu kontrol vybraných  zařízení v průběhu provozu
  stanoví provozní předpisy a další dokumentace pro bezpečný
  provoz jaderného zařízení držitele povolení určené zvláštními
  právními předpisy.1),2) Při stanovení těchto požadavků se
  přihlíží zejména k vlastnostem vybraného zařízení, stanoveným
  podmínkám bezpečného provozu, požadavkům technických předpisů
  pro  provoz  jaderného  zařízení  stanoveným v projektové
  dokumentaci a ke znalostem a zkušenostem držitele povolení s
  dosavadním provozem jaderného zařízení.
5. Kontroly vybraných zařízení se provádějí ve shodě s postupy
  stanovenými v programech nebo plánech kontrol zpracovaných pro
  oblast výroby a pro oblast provozu. K jejich provedení se
  zajistí odpovídající technická,  organizační a bezpečnostní
  opatření.
6. Kontroly vybraných zařízení za provozu jsou plánovány a časové
  plány těchto kontrol schvaluje držitel povolení před jejich
  vlastním prováděním.
7. Kontroly vybraných zařízení mohou provádět jen pracovníci s
  platnými doklady, dokládajícími jejich kvalifikaci, pověření
  výrobcem  nebo  držitelem  povolení.  Kontrolní  zprávy o
  provedených kontrolách musí být potvrzeny podpisem a přidělenou
  značkou jejich zpracovatele.

II. Požadavky  na  kontroly  po  ukončení  výroby  speciálně
  navrhovaných vybraných zařízení

1. Kontroly po ukončení výroby speciálně navrhovaného vybraného
  zařízení nebo  jeho části podléhají  při použití postupů
  posuzování shody C1, D, F, G a H dle přílohy č. 4 dohledu
  autorizované osoby.
2. Po ukončení výroby speciálně navrhovaných vybraných zařízení se
  provede jejich konečné posouzení zahrnující
  2.1. konečnou zkoušku, při které  se na základě vizuální
    prohlídky  a kontroly      průvodní technické dokumentace
    zhodnotí dodržení požadavků této vyhlášky. Přitom lze
    přihlédnout i ke zkouškám provedeným během výroby. Pokud
    je  to nezbytné  z bezpečnostních  důvodů, musí být
    konečná zkouška provedena zevnitř i zvnějšku každé části
    zařízení, v případě potřeby, zejména pokud již není možná
    prohlídka během konečné zkoušky, ještě v průběhu výroby;
    při konečné  zkoušce se kontroluje,  zda souhlasí s
    předloženou průvodní technickou dokumentací
    2.1.1. identifikační znaky zařízení (údaje na štítcích
        a údaje vyražené na  tlakových částech, značky
        materiálů, taveb, polotovarů),
    2.1.2. hlavní rozměry zařízení, umístění hrdel, průlezů,
        výstroje,  patek,  podstavců  a  smontování
        jednotlivých částí podle výkresů,
    2.1.3. výsledky kontrol kvality svarových spojů (vnější a
        vnitřní prohlídka) včetně výsledků předepsaných
        kontrol v průběhu provádění zvláštních procesů,
        značky svářečů, záznamy o výsledcích svářečského
        dozoru, záznamy o  tepelném zpracování, atesty
        materiálů a použitých polotovarů,
    2.1.4. identifikační znaky svářečů uvedených na vybraném
        zařízení se seznamy svářečů s vymezením jejich
        odborné způsobilosti;
  2.2. tlakovou zkoušku, případně zkoušku těsnostní prováděnou u
    tlakových zařízení hydraulickým  tlakem předepsaným v
    technické specifikaci pro  tato zařízení. Tam, kde je
    zkouška hydraulickým tlakem nevhodná nebo neproveditelná,
    se provedou jiné rovnocenné zkoušky a zhodnotí se jejich
    adekvátnost vůči tlakové zkoušce,
  2.3. konečné  posouzení sestav  tlakových zařízení,  které
    zahrnuje také kontroly bezpečnostní výstroje k ověření
    jejich plné shody s požadavky bodu 2.11 přílohy č. 1.
3. U zařízení dle § 3 odst. 1 písm. d) se provede po ukončení
  stavebních a montážních prací konečná zkouška zahrnující
  3.1. kontrolu kompletnosti dokladů o jakosti vybraných zařízení
    a jeho částí,
  3.2. vypracování  protokolu  o  dokončení  a  kompletnosti
    stavebních a montážních prací,
  3.3. individuální  těsnostní  kontroly  jednotlivých  prvků
    tlakového zařízení tvořícího stavební část hermetické
    obálky dimenzované na vnitřní přetlak,
  3.4. integrální těsnostní kontrolu stavební části hermetické
    obálky tlakem předepsaným v technické specifikaci.
4. Před zahájením konečné zkoušky dle bodu 2 a 3 má autorizovaná
  osoba k dispozici všechny  potřebné podklady a informace
  zahrnující zejména
  4.1. postupy  provádění konečného  posouzení (tj.  konečné
    zkoušky,  případně tlakové  a těsnostní  hydraulickým
    tlakem),
  4.2. průvodní technickou dokumentaci speciálně navrhovaného
    vybraného zařízení, jejíž správnost a úplnost je potvrzena
    kontrolním pracovníkem výrobce.

III. Požadavky na kontroly vybraných zařízení při provozu

1. K naplnění povinnosti podle § 17 odst. 1 písm. m) zákona
  zajistí držitel povolení podle zpracovaných programů a plánů
  kontrol u provozovaných vybraných zařízení provedení
  1.1. periodických provozních kontrol,
  1.2. opakovaných  tlakových  nebo  těsnostních  zkoušek po
    provedených opravách nebo rekonstrukcích,
  1.3. periodických kontrol pevnosti a těsnosti primárního a
    sekundárního okruhu jaderného zařízení,
  1.4. periodických kontrol pevnosti a těsnosti hermetických
    prostor tlakové obálky.
2. Provedení kontrol nebo revizí vybraných zařízení a jejich
  vyhodnocení se dokladuje kontrolními zprávami, které prokazují
  shodu s použitými plány, programy kontrol a postupy.
 
Příl.4
Postupy posuzování shody
1. PŘEZKOUŠENÍ TYPU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY B)

1. Přezkoušení typu je postup, kdy autorizovaná osoba zkouší a
  osvědčuje, že vzorek speciálně navrhovaného vybraného zařízení,
  které má být vyráběno, splňuje ustanovení této vyhlášky, která
  se na něj vztahují.
2. Výrobce poskytuje autorizované osobě pro přezkoušení typu
  2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a
    příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické
    osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),
  2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3 a
  2.3. vzorek  speciálně  navrhovaného  vybraného  zařízení
    reprezentující  zamýšlenou výrobu  (dále jen  "typ").
    Autorizovaná osoba si vyžádá další vzorky tohoto typu,
    jestliže je to nutné k provedení zkušebního programu. Typ
    může zahrnovat více modifikací speciálně navrhovaného
    vybraného zařízení  za předpokladu, že  rozdíly mezi
    jednotlivými modifikacemi neovlivňují úroveň technické
    bezpečnosti.
3. Technická dokumentace umožňuje  posuzování shody speciálně
  navrhovaného  vybraného zařízení  s technickými  požadavky
  stanovenými v příloze č. 1, které se na něj vztahují. Technická
  dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení
  návrh, výrobu  a funkci speciálně  navrhovaného vybraného
  zařízení v souladu s požadavky části I přílohy č. 2.
4. Autorizovaná osoba
  4.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska požadavků
    stanovených v části I přílohy č. 2 a ověří, zda typ byl
    vyroben ve shodě s technickou dokumentací,
  4.2. posoudí použité materiály, a pokud nejsou uvedeny v
    seznamu materiálů přípustných  pro příslušné použití,
    provede specifické ohodnocení navrhovaného materiálu,
  4.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje speciálně
    navrhovaného vybraného zařízení nebo zkontroluje, zda byly
    již dříve schváleny v souladu s technickými předpisy,
    technickými  normami  nebo  technickými  podmínkami
    příslušnou autorizovanou osobou,
  4.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové spoje a
    nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci, kteří proces
    svařování navrhují, kontrolují a ověřují, mají kvalifikaci
    doloženou  platnými  doklady  vydanými  k tomu účelu
    autorizovanou  osobou,  nebo  uznávanou  nezávislou
    organizací. K identifikaci pracovníků pro účely ověření
    nebo schválení jejich  kvalifikace lze použít jméno,
    příjmení a datum narození,
  4.5. provede nebo dá provést ověření a potřebné kontroly, aby
    zjistila, zda tam, kde byly použity technické normy, byly
    tyto normy správně použity a v případě, že technické normy
    nebyly použity, splňují řešení přijatá výrobcem v rámci
    technických podmínek technické  požadavky stanovené v
    příloze č. 1.
5. Odpovídá-li typ požadavkům této vyhlášky, vydá autorizovaná
  osoba výrobci doklad o přezkoušení typu. Doklad, který je
  obnovitelný, obsahuje identifikační údaje o výrobci (jméno a
  příjmení fyzické osoby, její bydliště a místo podnikání, u
  právnické  osoby obchodní  firmu a  její sídlo), závěry
  přezkoušení,  podmínky  platnosti  a  potřebné  údaje pro
  identifikaci prověřovaného typu. Autorizovaná osoba označí
  konečnou dokumentaci typu svou identifikací. K dokladu o
  přezkoušení typu se přikládá seznam důležitých částí technické
  dokumentace, jednu kopii seznamu uchovává autorizovaná osoba.
6. Výrobce informuje autorizovanou osobu, která vydala doklad o
  přezkoušení typu,  o všech změnách  schváleného speciálně
  navrhovaného vybraného  zařízení. Pokud tyto  změny mohou
  ovlivnit shodu speciálně navrhovaného vybraného zařízení s
  technickými požadavky dle přílohy č. 1 nebo podmínky pro
  použití či provoz speciálně navrhovaného vybraného zařízení,
  vydá autorizovaná osoba, po prověření těchto změn, dodatek k
  původnímu dokladu o přezkoušení typu.
7. Výrobce uchovává spolu s technickou dokumentací podle bodu 3
  kopie dokladů o přezkoušení typu a jejich dodatků po celou dobu
  životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného
  typu.

2. PŘEZKOUŠENÍ NÁVRHU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY B1)

1. Tento postup zahrnuje část posuzování shody, kdy autorizovaná
  osoba kontroluje, zda byly uplatněny metody a postupy návrhu
  speciálně navrhovaného vybraného zařízení dle ustanovení této
  vyhlášky, která se na něj vztahují. V souvislosti s tímto
  postupem nelze použít experimentální metodu návrhu.
2. Výrobce poskytuje autorizované osobě k přezkoušení návrhu
  2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a
    příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické
    osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),
  2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3.
  Návrh může zahrnovat několik modifikací speciálně navrhovaného
  vybraného zařízení za předpokladu, že rozdíly jednotlivých
  modifikací neovlivňují úroveň jeho technické bezpečnosti.
3. Technická  dokumentace umožňuje posuzování shody speciálně
  navrhovaného  vybraného zařízení  s technickými  požadavky
  stanovenými v příloze č. 1, které se na něj vztahují. Technická
  dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení
  návrh, výrobu  a funkci speciálně  navrhovaného vybraného
  zařízení v souladu s požadavky přílohy č. 2.
4. Autorizovaná osoba
  4.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska požadavků
    stanovených v části I přílohy č. 2,
  4.2. posoudí použité materiály, a pokud nejsou uvedeny v
    seznamu materiálů přípustných  pro příslušné     použití,
    provede specifické ohodnocení navrhovaného materiálu,
  4.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje speciálně
    navrhovaného vybraného zařízení nebo zkontroluje, zda byly
    již dříve schváleny v souladu s technickými předpisy,
    technickými normami či technickými podmínkami,
  4.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové spoje a
    nedestruktivní zkoušky, nebo  pracovníci, kteří proces
    svařování navrhují, kontrolují a ověřují, mají kvalifikaci
    doloženou  platnými  doklady  vydanými  k tomu účelu
    autorizovanou  osobou,  nebo  uznávanou  nezávislou
    organizací. K identifikaci pracovníků pro účely ověření
    nebo schválení jejich  kvalifikace lze použít jméno,
    příjmení a datum narození,
  4.5. provede nebo dá provést ověření a potřebné kontroly, aby
    zjistila, zda tam, kde byly použity technické normy, byly
    tyto normy správně použity a v případě, že technické normy
    nebyly použity, splňují řešení přijatá výrobcem v rámci
    technických podmínek technické  požadavky stanovené v
    příloze č. 1.
5. Odpovídá-li návrh požadavkům této vyhlášky, autorizovaná osoba
  vydá výrobci doklad o přezkoušení návrhu. Doklad obsahuje
  identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení fyzické osoby,
  její bydliště a místo podnikání, u právnické osoby obchodní
  firmu a  její sídlo), závěry  přezkoušení, podmínky jeho
  platnosti a potřebné údaje pro identifikaci schváleného návrhu.
  Autorizovaná osoba označí konečnou dokumentaci návrhu svou
  identifikací. K dokladu o přezkoušeném návrhu se přikládá
  seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož kopii
  uchovává autorizovaná osoba.
6. Výrobce informuje autorizovanou osobu, která vydala doklad o
  přezkoušení návrhu, o všech změnách schváleného speciálně
  navrhovaného vybraného  zařízení. Pokud tyto  změny mohou
  ovlivnit shodu speciálně navrhovaného vybraného zařízení s
  technickými požadavky nebo podmínkami pro používání tohoto
  zařízení, vydá autorizovaná osoba, po prověření těchto změn,
  dodatek k původnímu dokladu o přezkoušení návrhu.
7. Výrobce spolu s technickou dokumentací podle bodu 3 uchovává
  kopie dokladů o přezkoušení návrhu a jejich dodatků po celou
  dobu životnosti navrhovaného vybraného zařízení daného typu.

3. SHODA S TYPEM (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY C1)

1. Shoda s typem je postup, kdy výrobce zajišťuje a vydává
  prohlášení, že speciálně navrhované vybrané zařízení je ve
  shodě s typem popsaným v dokladu o přezkoušení typu a splňuje
  ustanovení této vyhlášky, která se na něj vztahují. Výrobce
  každé speciálně navrhované vybrané zařízení označí a vydá
  prohlášení o shodě.
2. Výrobce přijme všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní
  postup zajišťoval soulad vyráběných speciálně navrhovaných
  vybraných zařízení s typem popsaným v dokladu o přezkoušení
  typu a s požadavky této vyhlášky, které se na ně vztahují.
3. Výrobce uchovává kopii prohlášení o shodě po celou dobu
  životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného
  typu.
4. Výrobce provádí konečné posouzení a jeho provádění je pod
  dohledem autorizované osoby.
5. Autorizovaná osoba v rámci prováděného dohledu
  5.1. přesvědčí se,  zda výrobce skutečně  provádí konečné
    posouzení v souladu s částí II přílohy č. 3,
  5.2. odebere vzorky speciálně navrhovaných vybraných zařízení z
    výrobních nebo skladových prostor ke kontrole.
6. Autorizovaná  osoba posoudí  počet speciálně  navrhovaných
  vybraných zařízení ve vzorku a stanoví, zda je nezbytné provést
  nebo dát provést konečné posouzení všech nebo jen některých
  speciálně navrhovaných vybraných zařízení ve vzorku
  6.1. v případech, kdy jedno nebo více speciálně navrhovaných
    vybraných zařízení nevyhovuje, autorizovaná osoba učiní
    vhodná opatření; a
  6.2. zajistí, aby jeho identifikací výrobce označil každé
    speciálně navrhované vybrané zařízení.
7. Autorizovaná osoba na základě výsledků hodnocení shody s typem
  vydává doklad o způsobilosti výrobce k provádění konečného
  posouzení.

4. ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY D)

1. Při  posuzování  shody  tímto  postupem výrobce splňující
  ustanovení bodu 2  zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně
  navrhované vybrané zařízení je ve shodě s typem popsaným v
  dokladu o přezkoušení typu nebo v dokladu o přezkoušení návrhu
  a splňuje ustanovení  této  vyhlášky,  která  se  na  něj
  vztahují.Výrobce každé speciálně navrhované vybrané zařízení
  označí a vydá písemné prohlášení o shodě. Označení se doplňuje
  identifikací autorizované osoby odpovědné za dohled podle bodu
  4.
2. Výrobce  uplatňuje schválený  systém jakosti  zohledňující
  požadavky stanovené zvláštním právním předpisem1) pro výrobu,
  pro konečné posouzení podle bodu 3. Výrobce podléhá dohledu
  podle bodu 4.
3. Systém jakosti
  3.1. Výrobce poskytuje k  posouzení svého systému jakosti
    autorizované osobě
    3.1.1. všechny potřebné informace o příslušném speciálně
        navrhovaném vybraném zařízení,
    3.1.2. dokumentaci systému jakosti,
    3.1.3. technickou dokumentaci ke schválenému typu a kopii
        dokladu  o  přezkoušení  typu  nebo dokladu o
        přezkoušení návrhu.
  3.2. Systémem jakosti se zaručuje soulad speciálně navrhovaných
    vybraných zařízení s typem, který je popsán v dokladu o
    přezkoušení typu nebo v dokladu o přezkoušení návrhu, a s
    požadavky této vyhlášky, které se ně vztahují.
    Všechny podklady, požadavky a opatření přijaté výrobcem se
    systematicky a řádně  dokumentují ve formě písemných
    postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí
    umožnit jednotný výklad programů jakosti, plánů jakosti,
    příruček  jakosti  a  záznamů  o  jakosti. Struktura
    dokumentace systému jakosti je popsána v příručce jakosti
    a plánech jakosti.
    Dokumentace systému jakosti obsahuje zejména popis
    3.2.1. cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností
        a pravomocí vedení, týkajících se jakosti speciálně
        navrhovaného vybraného zařízení,
    3.2.2. výroby a postupů při řízení jakosti a zabezpečování
        jakosti procesů a dalších systematických opatření,
        která  budou   používána,  zejména  postupů
        zabezpečujících naplnění základních požadavků k
        zajištění technické bezpečnosti,
    3.2.3. kontrol, které budou  prováděny před zahájením
        výroby, během výroby a  po jejím ukončení, s
        uvedením četnosti jejich uskutečňování a kritérií
        přijatelnosti,
    3.2.4. záznamů o jakosti,  jako jsou např. kontrolní
        zprávy, které obsahují výsledky zkoušek, údaje o
        kalibraci,  doklady  o  kvalifikaci  pracovníků
        pro oblasti činností  souvisejících  s výrobou,
        zejména  pracovníků,  kteří  provádějí zvláštní
        procesy  (svařování, nedestruktivní  kontroly a
        tepelné  zpracování) s  uvedením jejich jména,
        příjmení a data narození,
    3.2.5. prostředků umožňujících  dohled nad dosahováním
        požadované jakosti speciálně navrhovaných vybraných
        zařízení a účinnému fungování systému jakosti.
  3.3. Autorizovaná osoba posoudí systém jakosti, aby určila, zda
    splňuje požadavky podle  bodu 3.2. Posouzení systému
    jakosti provádí autorizovaná osoba v provozu výrobce.
    Posouzení se zúčastní alespoň jeden pracovník autorizované
    osoby, který má zkušenosti s posuzováním technologie
    daného  speciálně  navrhovaného  vybraného  zařízení.
    Autorizovaná osoba je povinna oznámit výrobci závěry
    posouzení systému jakosti včetně požadavků na odstranění
    případných neshod. Na základě kladného výsledku posouzení
    vydá autorizovaná osoba výrobci doklad o schválení systému
    jakosti  vztahující  se  ke  konkrétnímu  speciálně
    navrhovanému vybranému zařízení, případně k jeho části.
  3.4. Výrobce plní požadavky stanovené v systému jakosti tak,
    jak byl schválen autorizovanou osobou, a pečuje, aby i
    nadále byl  věcně správný a  účinný. Výrobce podává
    autorizované  osobě, která  schválila systém jakosti,
    informace  o zamýšlené  aktualizaci  systému  jakosti.
    Autorizovaná osoba posoudí navržené změny a rozhodne, zda
    změněný systém jakosti bude splňovat požadavky podle bodu
    3.2,  nebo zda je třeba provést nové posouzení systému
    jakosti. Autorizovaná osoba sdělí své rozhodnutí výrobci.
    Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.
4. Dohled autorizované osoby
  4.1. Dohled má zajistit, aby výrobce náležitě plnil požadavky
    vyplývající ze schváleného systému jakosti.
  4.2. Výrobce umožní autorizované osobě pro výkon dohledu vstup
    do výrobních, kontrolních, zkušebních prostor a do skladů
    a poskytne jí všechny potřebné informace, zejména
    4.2.1. dokumentaci systému jakosti a
    4.2.2. záznamy o jakosti obsahující výsledky zkoušek,
        údaje  o  kalibraci,  protokoly  o kvalifikaci
        pracovníků s uvedením jejich jména, příjmení a data
        narození apod.
  4.3. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se
    ujistila o tom, že výrobce udržuje a uplatňuje systém
    jakosti, a předává výrobci zprávy o výsledcích dohledu.
    Četnost pravidelných prověrek volí tak, aby nové úplné
    prověření bylo vykonáno každý třetí rok.
  4.4. Autorizovaná      osoba je  oprávněna provádět neohlášené
    kontroly u výrobce. Potřebnost takovýchto dalších kontrol
    a jejich četnost se stanoví na základě systému kontrol
    používaného autorizovanou osobou. K vykonání neohlášených
    kontrol se berou v úvahu zejména následující faktory
    4.4.1. bezpečnostní třída speciálně navrhovaného vybraného
        zařízení,
    4.4.2. výsledky dřívějších kontrol při vykonávání dohledu,
    4.4.3. potřeba sledovat dodržování nápravných opatření,
    4.4.4. případné zvláštní podmínky spojené se schválením
        systému jakosti,
    4.4.5. významné změny organizace výroby, koncepce nebo
        technologie výroby.
    Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo
    dát provést zkoušky pro ověření, zda systém jakosti
    správně funguje. Autorizovaná osoba předává výrobci zprávu
    o výsledcích dohledu.
5. Výrobce je povinen uchovávat pro potřebu autorizované osoby a
  držitele povolení po dobu deseti let po vyrobení posledního
  speciálně  navrhovaného  vybraného  zařízení  daného  typu
  dokumentaci systému jakosti, včetně jeho revizí. Doklad o
  posouzení systému  jakosti výrobce a  kontrolní zprávy o
  výsledcích konečných zkoušek speciálně navrhovaných vybraných
  zařízení nebo jeho částí a výsledky prováděného dohledu výrobce
  uschovává a archivuje po celou dobu životnosti speciálně
  navrhovaného vybraného zařízení daného typu.

5. OVĚŘOVÁNÍ SPECIÁLNĚ NAVRHOVANÉHO VYBRANÉHO ZAŘÍZENÍ (POSTUP
  POSUZOVÁNÍ SHODY F)

1. Při  posuzování shody  tímto postupem  výrobce, splňující
  ustanovení bodu 2,  zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně
  navrhované vybrané zařízení splňuje ustanovení této vyhlášky,
  která se na něj vztahují, a odpovídá typu popsanému
  1.1. v dokladu o přezkoušení typu, nebo
  1.2. v dokladu o přezkoušení návrhu.
2. Výrobce přijímá všechna potřebná opatření, jimiž při výrobě
  zabezpečuje soulad speciálně navrhovaného vybraného zařízení s
  požadavky této vyhlášky, které se na něj vztahují, a s typem
  popsaným
  2.1. v dokladu o přezkoušení typu nebo
  2.2. v dokladu o přezkoušení návrhu.
3. Výrobce každé speciálně navrhované vybrané zařízení označí a
  vydá písemné prohlášení o shodě.
4. Autorizovaná osoba ověří podle bodu 5 přezkoušením každého
  speciálně navrhovaného vybraného  zařízení shodu speciálně
  navrhovaného vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky.
  Výrobce uchová  kopii prohlášení o shodě  po celou dobu
  životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného
  typu.
5. Ověřování kontrolou a zkoušením každého speciálně navrhovaného
  vybraného zařízení
  5.1. Každé speciálně navrhované vybrané zařízení se jednotlivě
    kontroluje a provádějí se vhodné kontroly a zkoušky
    uvedené v technické  dokumentaci nebo jim rovnocenné
    ověření a kontroly, aby  se ověřila shoda speciálně
    navrhovaného vybraného zařízení s typem a s požadavky této
    vyhlášky, které se na něj vztahují.
  5.2. Autorizovaná osoba
    5.2.1. ověří, zda jsou pracovníci, kteří provádějí svarové
        spoje a nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci,
        kteří proces svařování  navrhují, kontrolují a
        ověřují, kvalifikováni a schváleni k tomu účelu
        autorizovanou osobou, nebo uznávanou nezávislou
        organizací. K identifikaci pracovníků pro účely
        ověření jejich kvalifikace nebo jejich schválení
        lze použít jméno, příjmení a datum narození,
    5.2.2. ověří materiálové osvědčení vydaná v souladu s
        bodem 4.1.7 přílohy č. 1,
    5.2.3. zajistí provedení konečné zkoušky případně tlakové
        zkoušky dle bodu 2 části II přílohy č. 3. V případě
        tlakového  zařízení  zajistí  přezkoušení  jeho
        bezpečnostní výstroje.
  5.3. Autorizovaná  osoba připojí  nebo dá  připojit svoji
    identifikaci ke každému speciálně navrhovanému vybranému
    zařízení a vystaví doklad o shodě týkající se provedených
    kontrol.  Tento doklad  se uschovává  po celou dobu
    životnosti speciálně navrhovaného vybraného zařízení.

6. OVĚŘOVÁNÍ CELKU (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY G)

1. Při posuzování shody tímto postupem výrobce zabezpečuje a
  prohlašuje, že speciálně navrhované vybrané zařízení, pro něž
  byl vydán doklad podle bodu 4.2,  splňuje ustanovení této
  vyhlášky, která se na něj vztahují. Výrobce všechna speciálně
  navrhovaná vybraná zařízení označí a vydá k nim písemné
  prohlášení o shodě.
2. Výrobce poskytuje autorizované osobě
  2.1. identifikační údaje o výrobci (u fyzické osoby jméno a
    příjmení a trvalý pobyt nebo místo podnikání, u právnické
    osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),
  2.2. technickou dokumentaci podle bodu 3.
3. Technická dokumentace umožňuje  posuzování shody speciálně
  navrhovaného  vybraného zařízení  s technickými  požadavky
  stanovenými v příloze č. 1, které se na ně vztahují. Technická
  dokumentace zahrnuje v míře nezbytné pro takové posouzení
  návrh, výrobu  a funkci speciálně  navrhovaného vybraného
  zařízení v souladu s požadavky přílohy č. 2.
4. Autorizovaná osoba prověří návrh a provedení každého speciálně
  navrhovaného  vybraného zařízení  a provede  během výroby
  odpovídající kontroly a zkoušky uvedené v technických normách a
  technických podmínkách, nebo  jim rovnocenná přezkoušení a
  zkoušky, aby byla  zajištěna shoda speciálně navrhovaného
  vybraného zařízení s  technickými požadavky stanovenými v
  příloze č. 1, které se na něj vztahují.
  4.1. Autorizovaná osoba zejména
    4.1.1. prověří úplnost technické dokumentace z hlediska
        požadavků stanovených v části I přílohy č. 2,
    4.1.2. posoudí použité materiály, pokud nejsou uvedeny v
        seznamu  materiálů  přípustných  pro  příslušné
        použití, provede specifické ohodnocení navrhovaného
        materiálu,
    4.1.3. schválí technologické postupy pro svarové spoje
        speciálně navrhovaného  vybraného zařízení nebo
        zkontroluje, zda byly již dříve schváleny v souladu
        s technickými předpisy, technickými normami nebo
        technickými podmínkami  příslušnou autorizovanou
        osobou,
    4.1.4. ověří, zda pracovníci, kteří provádějí svarové
        spoje a nedestruktivní zkoušky, nebo pracovníci,
        kteří proces svařování  navrhují, kontrolují a
        ověřují,  mají  kvalifikaci  doloženou platnými
        doklady vydanými k tomu účelu autorizovanou osobou,
        nebo  uznávanou  nezávislou  organizací.  K
        identifikaci pracovníků pro účely ověření nebo
        schválení jejich kvalifikace lze  použít jméno,
        příjmení a datum narození,
    4.1.5. zajistí provedení konečné zkoušky případně tlakové
        zkoušky dle přílohy č. 3. V případě tlakového
        zařízení zajistí  přezkoušení jeho bezpečnostní
        výstroje.
  4.2. Odpovídá-li návrh a  provedení speciálně navrhovaného
    vybraného zařízení požadavkům této vyhlášky, autorizovaná
    osoba připojí nebo dá připojit ke speciálně navrhovanému
    vybranému zařízení svoji identifikaci a vystaví doklad o
    shodě týkající se provedených zkoušek. Tento doklad se
    spolu s technickou dokumentací podle bodu 3 uchovává po
    celou dobu životnosti speciálně navrhovaného vybraného
    zařízení.

7. KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI (POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY H)

1. Při  posuzování shody  tímto postupem  výrobce, splňující
  ustanovení bodu 2,  zabezpečuje a prohlašuje, že speciálně
  navrhované vybrané zařízení splňuje ustanovení této vyhlášky,
  která se na něj vztahují. Výrobce označí každé speciálně
  navrhované vybrané zařízení a vydá k němu písemné prohlášení o
  shodě. Označení se doplní identifikací autorizované osoby
  odpovědné za dohled podle bodu 4.
2. Výrobce  uplatňuje  schválený  systém  jakosti zohledňující
  požadavky stanovené zvláštním právním předpisem1) pro návrh,
  pro výrobu, pro konečné posouzení podle bodu 3. Výrobce podléhá
  dohledu podle bodu 4.
3. Systém jakosti
  3.1. Výrobce poskytuje autorizované osobě k posouzení systému
    jakosti
    3.1.1. všechny  informace  o  příslušném  speciálně
        navrhovaném vybraném zařízení,
    3.1.2. dokumentaci týkající se systému jakosti.
  3.2. Systém jakosti zaručuje soulad speciálně navrhovaného
    vybraného zařízení s požadavky této vyhlášky, které se na
    něj vztahují. Všechny základní principy, požadavky a
    opatření přijatá výrobcem  jsou systematicky a řádně
    dokumentovány ve formě písemných postupů a návodů. Tato
    dokumentace systému jakosti  umožňuje  jednotný výklad
    programů jakosti, plánů  jakosti, příruček jakosti a
    záznamů o jakosti. Dokumentace systému jakosti obsahuje
    zejména popis
    3.2.1. cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností
        a pravomocí vedení, týkajících se jakosti speciálně
        navrhovaného vybraného zařízení,
    3.2.2. technických  specifikací návrhu, včetně seznamu
        použitých technických norem, které se používají
        celé nebo zčásti, a popis řešení přijatých v rámci
        technických  podmínek  ke  splnění  základních
        požadavků, pokud technické normy použity nejsou,
    3.2.3. metod řízení prací na návrhu a ověřování návrhu,
        procesů a systematických opatření, které budou
        použity při návrhu speciálně     navrhovaného vybraného
        zařízení, zejména ve vztahu k použitým materiálům,
    3.2.4. technologie  výroby,   kontroly  jakosti  a
        zabezpečování jakosti,  systematických opatření,
        zejména postupů používaných pro svarové spoje,
    3.2.5. kontrol a zkoušek, které budou prováděny před
        výrobou, během výroby a po jejím ukončení, s
        uvedením četnosti, s níž se budou provádět,
    3.2.6. záznamů o jakosti, které obsahují výsledky zkoušek,
        údaje o kalibraci, doklady  o kvalifikaci nebo
        schválení pracovníků, zejména těch, kteří provádějí
        zvláštní  procesy  (svařování,  nedestruktivní
        kontroly a tepelné zpracování) s uvedením jejich
        jména, příjmení a data narození,
    3.2.7. prostředků  umožňujících  sledovat  dosahování
        požadované jakosti návrhu speciálně navrhovaného
        vybraného zařízení, jakož  i účinného fungování
        systému jakosti.
  3.3. Autorizovaná osoba posoudí a na místě prověří zavedení
    systému jakosti, aby určila, zda splňuje požadavky podle
    bodu 3.2. Posouzení se zúčastní alespoň jeden pracovník
    autorizované osoby, který má zkušenosti s posuzováním
    technologie daného  speciálně  navrhovaného  vybraného
    zařízení.  Autorizovaná osoba  oznámí výrobci  závěry
    posouzení systému jakosti včetně požadavků na odstranění
    případných neshod. Na základě kladného výsledku posouzení
    vydává autorizovaná osoba výrobci doklad o schválení
    systému jakosti vztahující se ke konkrétnímu speciálně
    navrhovanému vybranému zařízení, případně k jeho části.
  3.4. Výrobce splní požadavky stanovené na systém jakosti tak,
    jak byl  autorizovanou osobou schválen, a pečuje, aby
    i nadále byl  věcně správný a  účinný. Výrobce podává
    autorizované  osobě, která  schválila systém jakosti,
    informace o zamýšlené aktualizaci systému jakosti.
  3.5. Autorizovaná osoba posoudí navržené změny a rozhodne, zda
    změněný systém jakosti bude splňovat požadavky podle bodu
    3.2,  nebo zda je třeba provést nové posouzení systému
    jakosti. Autorizovaná osoba sdělí své rozhodnutí výrobci.
    Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění.
4. Dohled autorizované osoby
  4.1. Dohled má zajistit, aby výrobce náležitě plnil závazky,
    vyplývající ze schváleného systému jakosti.
  4.2. Výrobce umožní autorizované osobě pro výkon dohledu vstup
    do výrobních, kontrolních, zkušebních prostor a do skladů
    a poskytne jí všechny potřebné informace, zejména
    4.2.1. dokumentaci systému jakosti,
    4.2.2. záznamy o jakosti, určené v systému jakosti pro
        oblast vývoje, jako jsou výsledky analýz, výpočtů,
        zkoušek a podobně,
    4.2.3. záznamy o jakosti obsahující výsledky zkoušek,
        údaje o kalibraci, kontrolní zprávy o kvalifikaci
        pracovníků  s uvedením jejich jména, příjmení a
        data narození apod.
  4.3. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se
    ujistila, že výrobce udržuje a uplatňuje systém jakosti, a
    předává výrobci zprávy o výsledcích dohledu. Četnost
    dohledů se  volí tak, aby se  úplné nové prověření
    uskutečnilo každý třetí rok.
  4.4. Autorizovaná osoba  je oprávněna provádět  u výrobce
    neohlášené kontroly. Potřeba těchto dalších kontrol a
    jejich četnost se stanoví na základě systému kontrol
    používaného autorizovanou osobou. V rámci tohoto systému
    se berou v úvahu zejména
    4.4.1. bezpečnostní třída speciálně navrhovaného vybraného
        zařízení,
    4.4.2. výsledky dřívějších kontrol při vykonávání dohledu,
    4.4.3. potřeba sledovat dodržování nápravných opatření,
    4.4.4. případné zvláštní podmínky spojené se schválením
        systému jakosti,
    4.4.5. významné změny organizace výroby, koncepce nebo
        technologie výroby.
  4.5. Při těchto kontrolách může autorizovaná osoba provést nebo
    dát provést zkoušky pro ověření, zda systém jakosti
    správně funguje. Autorizovaná osoba předává výrobci zprávu
    o výsledcích dohledu.
5. Výrobce je povinen uchovávat po dobu deseti let po vyrobení
  posledního speciálně navrhovaného vybraného zařízení daného
  typu dokumentaci podle bodu 3.1.2  a aktualizaci podle bodu
  4.5. Doklad o posuzování systému jakosti výrobce a kontrolní
  zprávy o výsledcích prováděného dohledu výrobce uschovává a
  archivuje po celou dobu životnosti speciálně navrhovaného
  vybraného zařízení daného typu.
1) Vyhláška č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd.
2) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívaní jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti.
Vyhláška č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu.
4) Vyhláška č. 195/1999 Sb.
5) ČSN EN 719.
6) Například ČSN EN 287, ČSN EN 288.
7) Například ČSN EN 473, ČSN EN 45013.
8) Vyhláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě).

Související dokumenty

Související články

Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu