285/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.

Schválený:
285/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2016,
kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova "se stanovenou hodností desátník a četař" zrušují.
2. V § 1 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).
3. V § 1 odst. 3 se slova "písm. e) a f)" nahrazují slovy "písm. d) a e)".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
MgA. Stropnický v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)