280/2011 Sb. jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %

Schválený:
280/2011 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 15. září 2011,
jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“), a určuje emisní podmínky Kuponového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2011-2016, VAR %:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %
Zkrácený název: SSD-K ČR, VAR %, 16
Pořadové číslo emise: 65.
Jmenovitá hodnota: 1,- Kč (jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum počátku emisní lhůty: 3. 10. 2011
Datum ukončení emisní lhůty: 1. 11. 2011
Datum emise: 11. 11. 2011
Datum splatnosti: 11. 11. 2016
Úrokový výnos pro první výnosové období od 11. 11. 2011 do 11. 11. 2012: 0,85 % p. a.
Úrokový výnos pro druhé výnosové období od 11. 11. 2012 do 11. 11. 2013: 1,50 % p. a.
Úrokový výnos pro třetí výnosové období od 11. 11. 2013 do 11. 11. 2014: 3,00 % p. a.
Úrokový výnos pro čtvrté výnosové období od 11. 11. 2014 do 11. 11. 2015: 4,50 % p. a.
Úrokový výnos pro páté výnosové období od 11. 11. 2015 do 11. 11. 2016: 6,00 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003305
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí (dále jen „evidence ministerstva“).
4. Dluhopisy může upsat pouze:
a) fyzická osoba,
b) občanské sdružení,
c) nadace nebo nadační fond,
d) registrovaná církev nebo náboženská společnost,
e) obecně prospěšná společnost, nebo
f) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech b) až e).
5. Ministerstvo financí jako emitent nehodlá požádat o přijetí dluhopisů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému se sídlem v členském státě Evropské unie. Obchodování s dluhopisy na uvedených převodních místech je vyloučeno.
6. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise dluhopisů je 3 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 11 zákona o dluhopisech vydány v menším nebo ve větším objemu emise, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů.
7. Dluhopisy jsou nabídnuty k úpisu v České republice. Činnosti spojené s upisováním dluhopisů zajišťuje Česká národní banka a osoby, které k výkonu takových činností společně pověřily Ministerstvo financí a Česká národní banka (dále jen „distributoři“). Seznam distributorů se uveřejní na internetových stránkách Ministerstva financí.
8. Upisovatelé uvedení v bodě 4 podávají žádost o úpis prostřednictvím distributora. Jeden upisovatel může upsat prostřednictvím jedné žádosti o úpis dluhopisy v počtu kusů nejméně 1 000 (jeden tisíc). Upisovatelé jsou povinni při podání žádosti o úpis distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4. Cenou úpisu se rozumí celková jmenovitá hodnota upisovaných dluhopisů násobená emisním kurzem. Upisovatel je povinen uhradit cenu úpisu do pěti pracovních dnů ode dne podání žádosti o úpis prostřednictvím distributora. Okamžikem uhrazení ceny úpisu upisovatelem na peněžní účet distributora se žádost o úpis stává platnou, závaznou a nelze ji již zrušit. Ode dne uhrazení ceny úpisu do data emise není tato částka úročena. Úpis dluhopisů je ukončen rozhodnutím emitenta nebo dnem ukončení emisní lhůty podle toho, co nastane dříve. Po dni, kdy byl úpis ukončen, již nebudou žádosti o úpis přijímány. Upisovatelé, kteří podají žádost o úpis nejpozději v den, který předchází dnu ukončení úpisu, jsou oprávněni do pěti pracovních dnů uhradit cenu úpisu na peněžní účet distributora.
9. Žádost o převod dluhopisu podává vlastník dluhopisu prostřednictvím distributora. Dluhopisy jsou převáděny bez peněžního vypořádání. Dluhopisy lze převést pouze na osoby uvedené v bodě 4 těchto emisních podmínek. Osoba, na kterou se dluhopisy převádějí, je povinna při úpisu distributorovi důvěryhodným způsobem prokázat, že patří mezi osoby uvedené v bodě 4. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům dluhopisů v evidenci ministerstva, je 11. 10. 2016.
10. Dluhopisy se úročí pevnou úrokovou sazbou, která pro každé výnosové období narůstá. Úrokové výnosy (kupony) jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 11. 11. počínaje rokem 2012. Celková částka úrokového výnosu ze všech dluhopisů vlastníka vyplácená vlastníkovi se zaokrouhluje na haléře. Připadne-li den výplaty úrokového výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
11. Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu předchází o jeden měsíc dnu výplaty úrokového výnosu. Úrokový výnos obdrží vždy osoba, která je vlastníkem dluhopisu 11. 10. počínaje rokem 2012. Úrokový výnos za první výnosové období od data emise do 11. 11. 2012 obdrží osoba, která je vlastníkem dluhopisu 11. 10. 2012.
12. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi skutečného počtu kalendářních dní v roce a skutečného počtu dní v období (standard act/act). Poměrná část naběhlého úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
13. Oddělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu se vylučuje.
14. Ministerstvo financí jako emitent není oprávněno předčasně splatit vydané dluhopisy před datem splatnosti, nepožádá-li o předčasné splacení vlastník dluhopisu, ani je nabývat do vlastního majetku.
15. Vlastník dluhopisu má právo požádat Ministerstvo financí jako emitenta prostřednictvím distributora o předčasné splacení všech nebo části jím vlastněných dluhopisů v následujících termínech:
 
+-------------------+-------------------+-------------------+
| První možný    | Poslední     | Datum       |
| den podání    | možný den     | předčasného    |    
| žádosti      | podání žádosti  | splacení     |     
| o předčasné    | o předčasné    |          | 
| splacení     | splacení     |          | 
+-------------------+-------------------+-------------------+
|  31. 8. 2012  |  29. 11. 2012  |  31. 12. 2012  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|  3. 12. 2012  |  27. 2. 2013  |   2. 4. 2013  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|   1. 3. 2013  |  29. 5. 2013  |   1. 7. 2013  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|  31. 5. 2013  |  29. 8. 2013  |  30. 9. 2013  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|   2. 9. 2013  |  28. 11. 2013  |  31. 12. 2013  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|  2. 12. 2013  |  27. 2. 2014  |  31. 3. 2014  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|   3. 3. 2014  |  29. 5. 2014  |  30. 6. 2014  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|   2. 6. 2014  |  28. 8. 2014  |  30. 9. 2014  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|   1. 9. 2014  |  27. 11. 2014  |  31. 12. 2014  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|  1. 12. 2014  |  26. 2. 2015  |  31. 3. 2015  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|   2. 3. 2015  |  28. 5. 2015  |  30. 6. 2015  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|   1. 6. 2015  |  28. 8. 2015  |  30. 9. 2015  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
    |   1. 9. 2015  |  27. 11. 2015  |  31. 12. 2015  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|  1. 12. 2015  |  26. 2. 2016  |  31. 3. 2016  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|   1. 3. 2016  |  27. 5. 2016  |  30. 6. 2016  |
+-------------------+-------------------+-------------------+
Vlastník dluhopisu má nárok na poměrnou část naběhlého úrokového výnosu za období od data emise do data předčasného splacení. Jeden vlastník může k jednomu datu předčasného splacení prostřednictvím jedné žádosti o předčasné splacení požádat o předčasné splacení jím vlastněných dluhopisů v počtu kusů nejméně 1 000 (jeden tisíc). Jeden vlastník může k jednomu datu předčasného splacení požádat o předčasné splacení 100 % jím vlastněných dluhopisů do počtu kusů 500 000 (pět set tisíc) včetně a nejvýše 50 % jím vlastněných dluhopisů nad počet kusů 500 000 (pět set tisíc). Dluhopisy předčasným splacením zanikají současně s právem vlastníka na výplatu budoucích úrokových výnosů. Jmenovitá hodnota dluhopisů vlastníka a poměrná část příslušného úrokového výnosu bude vlastníkovi při předčasném splacení uhrazena bezhotovostním převodem na peněžní účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu peněžního účtu oznámí vlastník dluhopisu prostřednictvím distributora.
16. Emitent prohlašuje, že ke dni splatnosti dluží každému vlastníkovi dluhopisu jmenovitou hodnotu jím vlastněných dluhopisů. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 11. 11. 2016. Tímto dnem končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota všech dluhopisů vlastníka bude spolu s posledním úrokovým výnosem vyplacena osobě, která je vlastníkem dluhopisu dne 11. 10. 2016. Připadne-li den splátky jmenovité hodnoty dluhopisu a výplaty posledního úrokového výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
17. Emitent se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů vlastníkům dluhopisů podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Česká národní banka. Úrokové výnosy a jmenovitá hodnota dluhopisů jsou vypláceny bezhotovostním převodem na peněžní účet, který je veden v tuzemsku v domácí měně a který je vlastník dluhopisů povinen uvést při úpisu, převodu či přechodu dluhopisu. Případnou změnu peněžního účtu oznámí vlastník dluhopisu prostřednictvím distributora.
18. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků ke dni určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni AA-.
19. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.
20. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony k nim vydanými se ve smyslu ustanovení § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
21. Tyto emisní podmínky se vyhlašují ve Sbírce zákonů. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů se zveřejňují na internetových stránkách Ministerstva financí a dalšími způsoby umožňujícími dálkový přístup.
22. Provozní řád samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí je závazný pro všechny vlastníky dluhopisů a zveřejňuje se na internetových stránkách Ministerstva financí.
23. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo činit veškeré úkony související s vedením evidence ministerstva, úpisem, převodem, předčasným splacením, zápisy do evidence ministerstva, změny údajů a ostatní související činnosti vymezené Provozním řádem samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí.
24. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, rozhoduje verze česká.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty

Související články

Daňové aktuality