28/2019 Sb. o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Schválený:
28/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2019
o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 a k provedení § 27 odst. 1 zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění zákona č. 77/2012 Sb. a zákona č. 136/2017 Sb.:
 
§ 1
Seznam odborných úkonů, které jsou prováděny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a výše úhrady výdajů za ně jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
 
Příl.
Seznam odborných úkonů, které jsou prováděny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, a výše úhrady výdajů za ně
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I Kód  I      Odborný úkon       I   Výše úhrady výdajů   I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-032 I Posuzování žádosti o povolení k   I    64 800,- Kč     I
I    I činnosti tkáňového zařízení     I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-032A I Posuzování žádosti o změnu povolení I    22 500,- Kč     I
I    I k činnosti tkáňového zařízení s   I              I
I    I šetřením na místě předpokládané   I              I
I    I činnosti               I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-033 I Posuzování žádosti o povolení nebo o I    16 200,- Kč     I
I    I změnu povolení k činnosti tkáňového I              I
I    I zařízení s šetřením na místě     I              I
I    I předpokládané činnosti - za každé  I              I
I    I další místo činnosti v rámci jedné  I              I
I    I žádosti               I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-034 I Posuzování žádosti o povolení k   I    38 700,- Kč     I
I    I činnosti odběrového zařízení     I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-034A I Posuzování žádosti o změnu povolení I    14 400,- Kč     I
I    I k činnosti odběrového zařízení s   I              I
I    I šetřením na místě předpokládané   I              I
I    I činnosti               I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-035 I Posuzování žádosti o povolení k   I    59 400,- Kč     I
I    I činnosti diagnostické laboratoře   I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-035A I Posuzování žádosti o změnu povolení I    20 700,- Kč     I
I    I k činnosti diagnostické laboratoře s I              I
I    I šetřením na místě předpokládané   I              I
I    I činnosti               I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-035B I Posuzování žádosti o povolení k   I    15 300,- Kč     I
I    I činnosti diagnostické laboratoře   I              I
I    I nebo o změnu povolení s šetřením na I              I
I    I místě předpokládané činnosti - za  I              I
I    I každé další místo činnosti v rámci  I              I
I    I jedné žádosti            I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-036 I Posuzování žádosti o změnu povolení I     9 000,- Kč     I
I    I k činnosti tkáňového zařízení,    I              I
I    I odběrového zařízení, diagnostické  I              I
I    I laboratoře nebo distribuce lidských I              I
I    I tkání a buněk bez šetření na místě  I              I
I    I činnosti               I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-037 I Posuzování žádosti o povolení k   I    26 100,- Kč     I
I    I činnosti distribuce lidských tkání a I              I
I    I buněk                I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-037A I Posuzování žádosti o změnu povolení I    12 600,- Kč     I
I    I distribuce lidských tkání a buněk s I              I
I    I šetřením na místě předpokládané   I              I
I    I činnosti               I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-037B I Posuzování žádosti o povolení    I    10 800,- Kč     I
I    I distribuce lidských tkání a buněk  I              I
I    I nebo o změnu povolení s šetřením na I              I
I    I místě předpokládané činnosti - za  I              I
I    I každé další místo činnosti v rámci  I              I
I    I jedné žádosti            I              I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I
I I-038 I Posuzování žádosti o povolení nebo o I  Úhrada podle obdobného  I
I    I změnu povolení k činnosti      I  úkonu s kódem I-032,  I
I    I dovážejícího tkáňového zařízení -  I I-032A nebo I-033 navýšená I
I    I šetření na místě činnosti u     I   o 20 % a náhradu   I
I    I dodavatele ve třetí zemi       I cestovních a pobytových  I
I    I                   I      výdajů      I
I--------I--------------------------------------I----------------------------I

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019