271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

Schválený:
271/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2012
o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., a podle § 90 odst. 2 písm. f) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka (dále jen „posuzovaná osoba“), obsah lékařských prohlídek posuzované osoby a náležitosti lékařského posudku k výkonu povolání posuzované osoby.
 
§ 2
Seznam nemocí, stavů nebo vad
Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 3
Obsah lékařských prohlídek
Obsahem lékařských prohlídek posuzované osoby je
a) rozbor údajů
1. anamnestických s cíleným zaměřením zejména na výskyt dědičných nemocí, které mohou ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povolání,
2. o dosud prodělaných onemocněních a úrazech,
3. o dlouhodobém užívání léčiv nebo jejich kombinací,
4. o užívání alkoholu a psychoaktivních látek a
5. z pracovní anamnézy,
b) hodnocení anamnestických údajů ve zdravotnické dokumentaci vedené
1. o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
2. poskytovatelem pracovnělékařských služeb, popřípadě hodnocení závěru lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb, je-li posuzovaná osoba zaměstnancem,
c) komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku a kůže a orientačního neurologického vyšetření se zaměřením na zjištění nemocí, stavů nebo vad uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
d) základní chemické vyšetření moče a
e) odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem za účelem posouzení zdravotního stavu z hlediska nemocí, stavů nebo vad uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, jestliže to zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje nebo je podezření na takovou nemoc, stav nebo vadu; pokud jde o provedení odborného vyšetření za účelem posouzení zdravotního stavu z hlediska nemocí, stavů nebo vad uvedených v příloze č. 1 části B, musí být ze závěru odborného vyšetření provedeného lékařem se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru zřejmé, že nastala úzdrava nebo remise anebo je prováděna klinicky uspokojivá udržovací nebo profylaktická léčba, která umožňuje i nadále výkon zdravotnického povolání.
 
§ 4
Náležitosti lékařského posudku
(1) Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s omezením. Lékařský posudek neobsahuje diagnózu.
(2) Náležitosti lékařského posudku jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
Ministr: doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Příloha 1
Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání
A.
Nemoci, stavy nebo vady, které vylučují zdravotní způsobilost posuzované osoby k výkonu povolání, a současně způsobují zdravotní komplikace nebo odchylky negativně ovlivňující bezpečné poskytování zdravotních služeb
a) klinicky závažné poruchy pozornosti, paměti, intelektu, úsudku a orientace, a to
1. demence atroficko-degenerativního původu, sekundární demence, organický amnestický syndrom, chronické či recidivující organicky podmíněné poruchy vědomí,
2. organicky podmíněná porucha osobnosti nebo
3. klinicky závažné formy specifické poruchy osobnosti, a to paranoidní, schizoidní, disociální nebo emočně nestabilní poruchy osobnosti,
b) neléčené, recidivující nebo chronické psychotické poruchy, a to
1. schizofrenie,
2. schizoafektivní porucha,
3. porucha s bludy nebo
4. schizotypní porucha,
c) neléčené, recidivující nebo chronické poruchy nálady, a to
1. manická epizoda,
2. depresivní epizoda nebo
3. bipolární afektivní porucha,
d) poruchy osobnosti nebo poruchy chování vyvolané účinkem zneužívání alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací, a to
1. neschopnost vzdát se požívání alkoholu nebo zneužívání psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací ovlivňujících bezprostředně a opakovaně schopnost výkonu zdravotnického povolání,
4. aktivní závislost na alkoholu, psychoaktivních látkách, léčivech nebo na jejich kombinacích,
5. reziduální stavy nebo psychotické poruchy s pozdním začátkem vyvolané účinkem alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací, a to poruchy osobnosti nebo chování, psychotické reminiscence, amnestický syndrom, demence.
B.
Nemoci, stavy nebo vady, které omezují zdravotní způsobilost posuzované osoby k výkonu povolání a u kterých předpokladem uznání zdravotní způsobilosti k výkonu povolání s omezením je provedení odborného vyšetření
a) symptomatické organické psychické poruchy nebo trvalé organické psychické poruchy klinické závažnosti, včetně postencefalitického nebo postkontuzního syndromu,
b) přechodné psychotické poruchy, a to
1. akutní psychotická porucha s příznaky schizofrenie nebo bez příznaků schizofrenie,
2. akutní schizoformní psychotická porucha nebo
3. indukovaná porucha s bludy,
c) poruchy nálady s uspokojivou remisí, a to
1. rekurentní depresivní porucha,
2. bipolární afektivní porucha,
3. dystymie nebo
4. cyklotymie,
d) závažné formy obsedantně-kompulzivní poruchy, fobické úzkostné poruchy nebo přetrvávající změna osobnosti po katastrofické zkušenosti,
e) klinicky závažné formy specifických poruch osobnosti, a to histriónská, anankastická nebo anxiózní porucha osobnosti,
f) poruchy osobnosti nebo poruchy chování vyvolané účinkem alkoholu, psychoaktivních látek, léčiv nebo jejich kombinací, především závislost na alkoholu nebo psychoaktivních látkách anebo léčivech nebo jejich kombinacích; za zdravotně způsobilého s omezením lze uznat posuzovanou osobu, pokud délka abstinenčního období trvá nepřetržitě nejméně 2 roky; délka abstinenčního období se potvrdí čestným prohlášením posuzované osoby a potvrzením lékaře provádějícího protialkoholní léčbu.
 
Příloha 2
Náležitosti lékařského posudku
        


Související dokumenty

Související články

Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část