264/2019 Sb. , kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

Schválený:
264/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2019,
kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se za slovo "domě" vkládají slova "nebo rodinném domě".
2. V § 7 odst. 2 se za slovo "domě" vkládají slova "nebo rodinném domě".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.