263/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
263/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. července 2021,
kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:
Čl.I
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb., vyhlášky č. 353/2015 Sb., vyhlášky č. 357/2019 Sb. a vyhlášky č. 612/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 se za slova "nouzový stav" vkládají slova "nebo stav nebezpečí".
2. V § 14 odst. 4 se slova "též jiným" zrušují a za slova "nouzový stav" se vkládají slova "nebo stav nebezpečí".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.