257/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
257/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. října 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 168/1989 Sb., nařízení vlády č. 195/1995 Sb. a nařízení vlády č. 497/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "změněnou pracovní schopností nebo částečně invalidním nebo invalidním" nahrazují slovy "zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti2)".
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 1 odst. 2 se slova "nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře" nahrazují slovy "hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství".
3. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo "šestinásobku" nahrazuje slovem "dvanáctinásobku".
4. V § 2 odst. 2 písm. b) až d) se slovo "čtyřnásobku" nahrazuje slovem "dvanáctinásobku".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr vnitra:
Hamáček v. r.