250/2014 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

Schválený:
250/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. října 2014
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Změna: 123/2017 Sb.
Změna: 110/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 12 a 13, které znějí:
„12. Úřad pro ochranu osobních údajů,
13. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.“.
2. V § 2 se odstavec 3 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
3. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí připravuje a předkládá vládě návrhy právních úprav v oblasti odměňování státních zaměstnanců.“.
4. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova „sdružovací a“ a slova „a povolování organizací s mezinárodním prvkem“ zrušují.
5. V § 12 odst. 3 se za slovo „oblasti“ vkládají slova „organizace a“ a slova „svěřené orgánům územní samosprávy“ se zrušují.
6. V § 12 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „a státní služby“.
7. V § 28 odst. 2 se slova „a jejích orgánů“ nahrazují slovy „ , jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda,“ a věta druhá se zrušuje.
8. V § 28 odst. 3 se slova „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.
9. Poznámky pod čarou č. 4 a 5 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. II
V § 1 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., odstavec 2 zní:
„(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí zákonem o státní službě. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.“.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. III
V § 38 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 184/2011 Sb., odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. IV
V § 1 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Inspekce se člení na ústředí a oblastní inspektoráty. V čele inspekce je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. V čele oblastního inspektorátu je vedoucí; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Inspekce je organizační složkou státu a účetní jednotkou.“.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. V
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 4 zní:
„(4) V čele Fondu je ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.“.
2. V § 1 odst. 5 se slovo „ministr“ nahrazuje slovy „ministr životního prostředí (dále jen „ministr“)“.
3. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
 
㤠5a
(1) Na zaměstnance Fondu, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.
(2) Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje ředitel.
(3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.“.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. VI
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992 vyhlášeného v částce 116/1992 Sb., zákona č. 254/1995 Sb., zákona č. 422/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
„(2) Funkcemi podle odstavce 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky služební místa představených podle zákona o státní službě a pracovní místa vedoucích zaměstnanců, kteří jsou veřejnými funkcionáři podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů, a vedoucích zaměstnanců zařazených v Národním bezpečnostním úřadu a v Nejvyšším kontrolním úřadu a funkcemi podle odstavce 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním štábu Armády České republiky7) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce vojenských přidělenců.
7) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 1 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „a služební místa představených podle zákona o státní službě“.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VII
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3a odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou správními úřady.“.
2. V § 3a odst. 1 větě třetí se za slovo „účetnictví“ vkládají slova „ , služebních vztahů státních zaměstnanců“.
3. V § 3a odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Služební vztahy státních zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákonem o státní službě. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.
(3) V čele České správy sociálního zabezpečení je ústřední ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
4. V § 3a se odstavce 4 a 5 zrušují.
5. V § 7 písmeno f) zní:
„f) místem sídla organizačního útvaru, ve kterém je vedena evidence platů státních zaměstnanců, pokud jde o kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,“.
6. V § 35a se slova „podle služebního zákona3a)“ nahrazují slovy „podle zákona o státní službě3a)“.
Poznámka pod čarou č. 3a zní:
„3a) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.
7. V § 36 písmeno v) zní:
„v) státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,“.
8. V § 110 odst. 3 se slova „Vojenského úřadu sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „orgánu sociálního zabezpečení Ministerstva obrany“ a slova „Vojenský úřad sociálního zabezpečení“ se nahrazují slovy „orgán sociálního zabezpečení Ministerstva obrany“.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VIII
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 175/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 58 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
2. V § 75 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“),“.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i).
3. V § 75 odst. 1 písm. f) se slova „a chráněných krajinných oblastí“ zrušují.
4. V § 75 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Zřizuje se Agentura jako správní úřad, který je podřízený Ministerstvu životního prostředí. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Sídlem Agentury je Praha. Agentura vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými zákony.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. § 78 včetně nadpisu zní:
 
㤠78
Působnost Agentury a správ národních parků
(1) Agentura na území chráněných krajinných oblastí, nejde-li o vojenské újezdy, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Agentura dále na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde-li o vojenské újezdy nebo o území národních parků a jejich ochranných pásem, vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí.
(2) Správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných pásem vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a Agentury, není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správa Národního parku Šumava vykonává státní správu též na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, nejde-li o vojenský újezd Boletice a není-li podle tohoto zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí. Správy národních parků, jejich sídla a jejich správní obvody tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.
(3) Agentura a správy národních parků dále v obvodu své území působnosti podle odstavců 1 a 2
a) vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování ostatních odpadů majících původ na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. b) a k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 1 písm. a),
b) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů podle § 16 odst. 1 písm. c) a návštěvní řády podle § 19 odst. 1,
c) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů na území chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 1 písm. b),
d) vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. d) a chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 1 písm. c),
e) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání a organizování hromadných sportovních, turistických a jiných veřejných akcí na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. e) a k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních kolech na území chráněných krajinných oblastí podle § 26 odst. 3 písm. c),
f) vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro provozování horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích a jízdu na kole na území národních parků podle § 16 odst. 1 písm. f),
g) vydávají souhlasy k vyznačení cest na území národních parků podle § 16 odst. 2 písm. b) a národních přírodních rezervací podle § 29 písm. d),
h) vydávají opatření obecné povahy k vyhrazení míst k činnostem a k táboření a rozdělávání ohňů podle § 29 písm. f) a j),
i) omezují nebo vylučují výkon práva myslivosti a práva rybářství v národních parcích podle § 21 a vydávají na žádost nebo z vlastního podnětu souhlasy k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území národních přírodních rezervací podle § 30,
j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům v ochranných pásmech zvláště chráněných území podle § 37 odst. 1 a 2,
k) připravují ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí plány péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma podle § 38 a připravují záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 52,
l) povolují výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 43 odst. 3,
m) vydávají závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 potřebné k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona,
n) vydávají souhlasy podle § 44 odst. 3 k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území,
o) vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu podle § 64.
(4) Agentura na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava, a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavce 2, poskytují finanční náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření z prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst. 3.
(5) Agentura na celém území České republiky a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavce 2 dále za účelem podpory výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny provádějí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, monitoring, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládají, zpracovávají, vyhodnocují a poskytují data v ochraně přírody; přitom spolupracují s odbornými, výzkumnými a vědeckými pracovišti a zajišťují informační a osvětovou činnost. Agentura a správy národních parků plní zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody podle požadavků Ministerstva životního prostředí.
(6) Agentura může vydávat nařízení pro obvod své územní působnosti podle odstavce 1, a to podle § 33 odst. 1, § 36 odst. 1, § 37 odst. 1 a § 45 odst. 1, není-li k tomu příslušné Ministerstvo životního prostředí.
(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž územních obvodů se týká. Nařízení Agentury musí být vyvěšeno na úřední desce Agentury po dobu 15 dnů. Za den vyhlášení se považuje první den vyvěšení nařízení na úřední desce. Nařízení Agentury nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení, pokud v něm není stanovena účinnost pozdější. V případech, kdy to vyžaduje naléhavý veřejný zájem, může nařízení Agentury nabýt účinnosti již dnem vyhlášení. Nařízení Agentury musí být každému přístupné na obecních úřadech v obcích, jejichž územních obvodů se týká. Nařízení Agentura zašle do 15 dnů ode dne vyhlášení Ministerstvu životního prostředí a předá do ústředního seznamu. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení Agentury vykonává Ministerstvo životního prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo životního prostředí Agenturu ke zjednání nápravy.
(8) Agentura a správy národních parků v obvodu své územní působnosti podle odstavců 1 a 2 v souladu se schválenými plány péče zajišťují péči o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich složky. K zajištění těchto povinností jsou příslušné hospodařit s majetkem státu.
(9) Agentura a správy národních parků jsou v obvodu své územní působnosti podle odstavců 1 a 2 odvolacím orgánem proti rozhodnutím orgánů obcí vydaným podle tohoto zákona.
(10) Správy národních parků na území národních parků vykonávají působnost pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů na úseku ochrany zemědělského půdního fondu21b). Správy národních parků zřizují radu národního parku podle § 20.“.
6. V § 78a odst. 1 a v § 79 odst. 2 písm. g) se slova „a správ“ nahrazují slovy „ , Agentury a správ národních parků“.
7. V § 79 odst. 3 písm. h) se slova „se správami“ nahrazují slovy „s Agenturou a se správami národních parků“.
8. V § 79 odst. 3 písm. p) se slovo „správami“ nahrazuje slovy „Agenturou, správami národních parků“.
9. V § 79 odst. 4 písm. o) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
10. V § 79 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ministerstvo životního prostředí zveřejní ve Věstníku Ministerstva životního prostředí nařízení Agentury do 60 dnů od jeho obdržení.“.
11. V § 79a odst. 1 se slova „vykonávají správy“ nahrazují slovy „vykonává Agentura nebo správa národního parku“.
12. V § 79a odst. 2 písm. a) a v § 79a odst. 3 větě druhé se slova „ke správám“ nahrazují slovy „k Agentuře nebo správě národního parku“.
13. V § 79a odst. 2 písm. b) a v § 79a odst. 4 větě třetí se slovo „správ“ nahrazuje slovy „Agentury nebo správy národního parku“.
14. V § 79a odst. 5 se slova „Správy jsou povinny“ nahrazují slovy „Agentura nebo správa národního parku je povinna“.
15. V § 80 odst. 3 větě druhé, třetí a čtvrté se slova „nebo správa“ nahrazují slovy „ , Agentura nebo správa národního parku“.
16. V § 81 odst. 1 a v § 85 odst. 1 větě první se slova „a správy“ nahrazují slovy „ , Agentura a správy národních parků“.
17. V § 82 odst. 1 se slovo „správ“ nahrazuje slovy „Agentury, správ národních parků“.
18. V § 88a větě první se slova „nebo správou“ nahrazují slovy „ , Agenturou nebo správou národního parku“ a ve větě čtvrté se slovo „správou“ nahrazuje slovy „Agenturou, správou národního parku“.
19. V § 90 odst. 11 se slova „nebo správou“ nahrazují slovy „ , Agenturou nebo správou národního parku“.
20. V § 90 odst. 16 se slova „ , správ národních parků“ zrušují.
21. Příloha k zákonu zní:
 
„Příloha k zákonu č. 114/1992 Sb.
Správy národních parků, jejich sídla a správní obvody, tvořené národními parky a jejich ochrannými pásmy, podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona:
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název správy         Sídlo správy    Správní obvod        Právní předpis, kterým byl
                                      národní park vyhlášen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku    Krásná Lípa    Národní park        zákon č. 161/1999 Sb. 
České Švýcarsko                 České Švýcarsko      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Krkonošského     Vrchlabí      Krkonošský národní park   nařízení vlády ČR č. 165/1991 Sb.
národního parku                 a jeho ochranné pásmo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku    Znojmo       Národní park Podyjí     nařízení vlády ČR č. 164/1991 Sb. 
Podyjí                     a jeho ochranné pásmo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Správa Národního parku    Vimperk      Národní park Šumava     nařízení vlády ČR č. 163/1991 Sb.
Šumava
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“.
Čl. IX
Přechodná ustanovení
1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složka státu zřízená Ministerstvem životního prostředí, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stává Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky zřízenou podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Správy chráněných krajinných oblastí jako orgány ochrany přírody vykonávající státní správu podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají.
3. Řízení zahájené správou chráněné krajinné oblasti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené dokončí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky zřízená podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k České republice, jakož i výkon dalších práv a povinností České republiky, vážících se k Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky zřízenou podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, vážící se k Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky zřízenou podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
Čl. X
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 175/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
2. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé; jejich výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XI
V § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., se slova „služebního zákona69)“ nahrazují slovy „zákona o státní službě69)“.
Poznámka pod čarou č. 69 zní:
„69) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. XII
§ 22a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 54 zní:
 
㤠22a
Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad54).
54) § 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 20a se zrušuje.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
Čl. XIII
V § 1 zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, odstavec 3 zní:
„(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Čl. XIV
Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 157/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se za slovo „úřad“ vkládají slova „jako správní úřad“ a věta druhá se zrušuje.
2. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) V čele Puncovního úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
3. V § 1 se odstavec 3 zrušuje.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Čl. XV
V zákoně č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 137/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., § 1 zní:
 
㤠1
(1) Zřizuje se Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze, který je podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Úřad je účetní jednotkou.
(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Čl. XVI
V § 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb. a zákona č. 241/2000 Sb., odstavec 3 zní:
„(3) V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o dráhách
Čl. XVII
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 180/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 53 odstavec 2 zní:
„(2) V čele Drážního úřadu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
2. V § 53a odst. 2 se slova „na návrh ministra dopravy“ nahrazují slovy „ ; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě“.
3. V § 53a se odstavec 4 zrušuje.
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XVIII
V zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb. a zákona č. 275/2012 Sb., § 3 včetně nadpisu zní:
 
㤠3
Orgány vykonávající státní statistickou službu
(1) Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad, který je ústředním správním úřadem.
(2) V čele Českého statistického úřadu stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky. S funkcí předsedy Českého statistického úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí. Předsedovi Českého statistického úřadu náleží plat a další náležitosti související s výkonem jeho funkce ve stejném rozsahu jako prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu podle zvláštního zákona. Předseda Českého statistického úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(3) Předsedu Českého statistického úřadu zastupuje místopředseda Českého statistického úřadu, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu. Jmenuje-li předseda Českého statistického úřadu více místopředsedů, určí pořadí jejich zastupování.
(4) Předseda Českého statistického úřadu a místopředseda Českého statistického úřadu jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.
(5) Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední správní úřady (dále jen „ministerstva“). Postupují přitom podle metodiky stanovené Českým statistickým úřadem a projednané s ministerstvy.
(6) Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu důvěrných statistických údajů způsobem stanoveným tímto zákonem. Obsahují-li důvěrné statistické údaje též osobní údaje, podléhají tyto osobní údaje ochraně způsobem stanoveným zvláštním zákonem.“.
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XIX
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 38 odstavec 2 zní:
„(2) V čele Státní plavební správy je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
2. V § 38 se odstavec 3 zrušuje.
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XX
V § 64 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 453/2003 Sb., se věta druhá nahrazuje větou „Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu.“.
 
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXI
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb. a zákona č. 183/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „služebního zákona5b)“ nahrazují slovy „zákona o státní službě5b)“.
Poznámka pod čarou č. 5b zní:
„5b) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.“.
2. V § 6 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) pobytu v cizině, pokud následovaly do místa vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby svého manžela nebo registrovaného partnera, který je státním zaměstnancem podle zákona o státní službě nebo jiným zaměstnancem organizační složky státu, se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby; v takovém případě může hradit pojistné zaměstnavatel manžela nebo registrovaného partnera.“.
 
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Čl. XXII
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 417/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 1 odst. 6 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slovo „této“ nahrazuje slovem „své“.
3. V § 1 odst. 7 písm. a) se za slovo „vyhotoveného“ a za slovo „doručeném“ vkládají slova „rozhodnutí o“.
4. V § 1 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.
 
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna atomového zákona
Čl. XXIII
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 250/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Státní správu při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“), který je ústředním správním úřadem.“.
Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.
2. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; výběr, jmenování a odvolání předsedy se řídí zákonem o státní službě.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 31 odst. 4 se slova „§ 3 odst. 2 písm. u)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. u)“.
4. V § 38 odst. 2 se slova „§ 3 odst. 2 písm. j)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. j)“.
5. V § 46c odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „§ 3 odst. 2 písm. i) a o)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. i) a o)“.
 
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XXIV
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
„o) manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby,“.
Dosavadní písmena o) až q) se označují jako písmena p) až r).
2. V § 7 odst. 2 se slovo „q)“ nahrazuje slovem „r)“.
 
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXV
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
2. V § 3 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Nesnese-li věc odkladu a je-li to potřebné k plnění závazku vyplývajícího z přímo použitelného předpisu Evropské unie, Úřad může do doby schválení jeho organizační struktury nebo její změny podle zákona o státní službě prozatímně postupovat tak, jako by navržená organizační struktura nebo její změna byla schválena; to neplatí, pokud by tím došlo ke skončení služebního poměru.“.
 
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl. XXVI
zrušen
 
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna veterinárního zákona
Čl. XXVII
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 47 odstavec 5 zní:
„(5) V čele Státní veterinární správy je ústřední ředitel, který řídí Ústřední veterinární správu; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské veterinární správy se řídí zákonem o státní službě.“.
2. V § 47 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
 
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. XXVIII
V § 7 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, se na konci textu věty první doplňují slova „a v rozsahu své působnosti se podílí na plnění úkolů, které ministerstvu stanoví jiný právní předpis“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Vláda stanoví na návrh ministra systemizaci Generálního štábu Armády České republiky na následující kalendářní rok.“.
 
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXIX
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) V čele Úřadu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
2. V § 57 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Zaměstnanci uvedení ve větě první jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle věty první a druhé i po skončení pracovního vztahu.“.
 
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
zrušena
Čl. XXX
zrušen
 
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. XXXI
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.
2. V § 1 odst. 2 se slova „a spojů“ zrušují.
3. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) V čele Fondu je ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.“.
4. V § 8 se odstavce 4 a 5 zrušují.
5. § 12 včetně nadpisu zní:
 
㤠12
Zaměstnanci Fondu
(1) Na zaměstnance Fondu, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.
(2) Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna plemenářského zákona
Čl. XXXII
V § 24 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., odstavec 1 zní:
„(1) Zřizuje se Česká plemenářská inspekce (dále jen „inspekce“) jako orgán státní správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
Čl. XXXIII
V § 17 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb. a zákona č. 170/2013 Sb., odstavec 2 zní:
„(2) V čele Úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. XXXIV
V § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se za slova „zaměstnancům v pracovním poměru k zaměstnavateli,“ vkládají slova „státním zaměstnancům podle zákona o státní službě,“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XXXV
V zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se za § 14 vkládají nové § 14a a 14b, které včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 znějí:
 
㤠14a
(1) Zřizuje se Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) jako státní příspěvková organizace se sídlem v Praze. Centrum má právo hospodařit s majetkem státu a při své činnosti se řídí zvláštními zákony. Centrum je podřízeno ministerstvu, které vykonává funkci zřizovatele. Bližší podmínky činnosti Centra a jeho organizační uspořádání upraví statut, který schvaluje ministr pro místní rozvoj.
(2) Statutárním orgánem Centra je generální ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(3) Centrum
a) vykonává v určeném rozsahu činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie11) pro vybrané operační programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů,
b) plní funkce společného sekretariátu a kontrolora podle přímo použitelného předpisu Evropské unie12) pro vybrané operační programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce,
c) poskytuje poradenské služby v souvislosti s využíváním prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů,
d) plní další úkoly v oblasti podpory regionálního rozvoje.
 
§ 14b
(1) Na zaměstnance Centra, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.
(2) Centrum se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje generální ředitel.
(3) Nadřízeným služebním úřadem Centra je ministerstvo.
11) Čl. 123 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
12) Čl. 23 odst. 2 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. XXXVI
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 se věta první zrušuje.
2. V § 9 odstavec 3 zní:
„(3) Výběr, jmenování a odvolání ředitele se řídí zákonem o státní službě a přiměřeně se použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu.“.
3. Za § 13c se vkládá nový § 13d, který včetně nadpisu zní:
 
㤠13d
Zaměstnanci Fondu
(1) Na zaměstnance Fondu, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, se vztahuje zákon o státní službě.
(2) Fond se považuje za služební úřad. Za vedoucího služebního úřadu a služební orgán se považuje ředitel.
(3) Nadřízeným služebním úřadem Fondu je ministerstvo.“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XXXVII
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 80 odstavec 8 zní:
„(8) V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; ve věcech ochrany veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky jako orgán Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje vláda; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v ústředním správním úřadu.“.
Poznámka pod čarou č. 43a se zrušuje.
2. V § 82 odst. 1 se věta šestá nahrazuje větou „Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice se řídí zákonem o státní službě.“.
 
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
Čl. XXXVIII
Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se věty první a druhá nahrazují větou „Zřizuje se Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze.“.
2. V § 1 odst. 2 se slova „kterého jmenuje1) nebo služebně zařazuje2) a odvolává ministr obrany (dále jen „ministr“)“ nahrazují slovy „jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují.
 
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna energetického zákona
Čl. XXXIX
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 90/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 17b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „předseda. Předseda“ nahrazují slovy „předseda, který“.
2. V § 17b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Předseda se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.“.
3. V § 17b odst. 8 větě první se slovo „pracovněprávním“ nahrazuje slovem „pracovním“.
4. V § 17b se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Předseda a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.
5. V § 92 odstavec 1 zní:
„(1) Státní energetická inspekce je správním úřadem se sídlem v Praze.“.
6. V § 92 odstavec 4 zní:
„(4) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel. V čele územního inspektorátu je ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 12b se zrušuje.
 
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XL
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb. a zákona č. 181/2014 Sb., se mění takto:
1. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:
 
㤠11
Zabezpečení činnosti Rady
(1) Rada hospodaří s vlastním rozpočtem podle jiného zákona8) a její činnost je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu České republiky.
(2) Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady zajišťuje Úřad Rady, který je orgánem Rady, a jeho činnost je hrazena z rozpočtu Rady.
(3) V čele Úřadu Rady je vedoucí Úřadu Rady, kterého jmenuje a odvolává Rada; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v jiném správním úřadu s celostátní působností. Vedoucí Úřadu Rady se považuje za samostatný stupeň představeného a je podřízen předsedovi Rady.
(4) Zaměstnanci zařazení v Úřadu Rady, kteří vykonávají činnosti uvedené v § 5 zákona o státní službě, jsou státními zaměstnanci podle zákona o státní službě. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců, kteří nejsou státními zaměstnanci, se řídí pracovněprávními předpisy.
(5) Vedoucí Úřadu Rady se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě.
(6) Rada, předseda Rady a místopředseda Rady jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.
(7) Podrobnosti a organizaci činnosti Rady upravuje jednací řád Rady.
(8) Zaměstnanec, který není státním zaměstnancem, zařazený k výkonu práce v Radě, je kromě povinnosti zachovávat mlčenlivost vyplývající ze zákoníku práce povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu své činnosti dozvěděl, a to i po skončení zaměstnání; povinnosti zachovávat mlčenlivost může být zproštěn jen na základě zákona nebo vysloví-li se zproštěním této povinnosti souhlas osoba, jíž se předmětná skutečnost týká. Obdobná povinnost se vztahuje také na fyzickou osobu v jiném právním vztahu k Radě, na jehož základě vykonává pro Radu činnost.
8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.
2. Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XLI
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb. a zákona č. 138/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 5 zní:
„(5) V čele inspekce je ústřední ředitel, který řídí ústřední inspektorát a ředitele inspektorátů. Výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátu se řídí zákonem o státní službě.
2. V § 1 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. XLII
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) V čele Ústavu je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna soudního řádu správního
Čl. XLIII
V zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 294/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb. a zákona č. 369/2012 Sb., se v části třetí hlavě druhé doplňuje díl 8, který včetně nadpisů zní:
„Díl 8
Řízení o zrušení služebního předpisu
 
§ 101e
(1) Návrh na zrušení služebního předpisu je oprávněn podat náměstek ministra vnitra pro státní službu do 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro zjednání nápravy podle zákona o státní službě.
(2) Návrh na zrušení služebního předpisu musí kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) obsahovat návrhové body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje navrhovatel služební předpis nebo jeho část za nezákonný. Obsahuje-li návrh tyto náležitosti, nelze již v dalším řízení návrh rozšiřovat na dosud nenapadené části služebního předpisu nebo jej rozšiřovat o další návrhové body. Navrhovatel může kdykoli za řízení návrhové body omezit.
(3) Ustanovení § 34, s výjimkou odstavce 2 věty první a odstavce 4, a § 76 se použijí přiměřeně.
(4) K řízení o návrhu na zrušení služebního předpisu je příslušný Městský soud v Praze.
 
§ 101f
Rozsudek a jeho účinky
(1) Při rozhodování je soud vázán rozsahem a důvody návrhu.
(2) Dojde-li soud k závěru, že služební předpis nebo jeho část je v rozporu se zákonem, nebo že ten, kdo jej vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že služební předpis nebyl vydán zákonem stanoveným způsobem, služební předpis nebo jeho část zruší dnem, který v rozsudku určí. Není-li návrh důvodný, soud jej zamítne.
(3) Bylo-li na základě služebního předpisu, který byl zrušen, nebo bylo-li na základě části služebního předpisu, která byla zrušena, rozhodnuto o kárném opatření a toto rozhodnutí nabylo právní moci, ale nebylo dosud vykonáno, je zrušení takového služebního předpisu nebo jeho části důvodem pro obnovu řízení podle ustanovení příslušného procesního předpisu.
(4) Práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením služebního předpisu nebo jeho části zůstávají nedotčena.“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o válečných veteránech
Čl. XLIV
V § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 308/2008 Sb. a zákona č. 88/2014 Sb., se slova „Vojenský úřad sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „orgán sociálního zabezpečení ministerstva“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. XLV
V § 33 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost z obecné části se nevztahuje na fyzickou osobu, která vykonala úřednickou zkoušku podle zákona o státní službě.“.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XLVI
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.
2. V § 37a odst. 2 větě první a v § 37a odst. 3 větě první se slova „pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu94)“ nahrazují slovy „služebních míst státních zaměstnanců“.
Poznámka pod čarou č. 94 se zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. XLVII
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 56/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 45 odstavec 3 zní:
„(3) V čele Národního archivu stojí ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 45 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
3. V § 47 odstavec 4 zní:
„(4) V čele státního oblastního archivu stojí ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
4. V § 47 odst. 6 se věta druhá zrušuje.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna správního řádu
Čl. XLVIII
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 14 odst. 6 se slova „a státní tajemníky“ zrušují.
3. V § 152 odst. 1 se slova „ , státní tajemník ministerstva,“ zrušují.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna školského zákona
Čl. XLIX
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 173 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí České školní inspekce se sídlem v Praze a inspektoráty České školní inspekce. Ministerstvo je ve věcech státní služby nadřízeným služebním úřadem České školní inspekce.
(3) V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 43 se zrušuje.
2. Poznámka pod čarou č. 55 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
 
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. L
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 181/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 107 odst. 1 se za větu čtvrtou vkládá věta „Předseda Rady se považuje za služební orgán a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.
2. V § 107 odst. 9 písm. a) bodě 4 se slovo „ , organizační“ zrušuje.
 
ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o inspekci práce
Čl. LI
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/2014 Sb., se mění takto:
1. § 2 zní:
  
㤠2
(1) Zřizují se Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „inspektorát“), které jsou správními úřady. Sídlem úřadu je Opava. Označení, sídla a územní obvody inspektorátů jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
(2) Úřad je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů mají inspektoráty postavení vnitřních organizačních jednotek úřadu.
(3) Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“).
(4) Ministerstvo je ve věcech státní služby nadřízeným služebním úřadem úřadu. Úřad je nadřízeným služebním úřadem inspektorátu.
(5) V čele úřadu je generální inspektor. V čele inspektorátu je vedoucí inspektor. Výběr, jmenování a odvolání generálního inspektora a vedoucího inspektora se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
2. V § 48 se slova „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.
Poznámka pod čarou č. 74 zní:
„74) § 33 odst. 2 zákoníku práce.“.
 
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. LII
V zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., § 2 včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:
  
㤠2
Úkoly Vojenského zpravodajství plní příslušníci Vojenského zpravodajství, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona o vojácích z povolání, a zaměstnanci zařazení ve Vojenském zpravodajství2a), kteří se na plnění úkolů Vojenského zpravodajství podílejí v rozsahu, který určuje statut Vojenského zpravodajství2b).
2a) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2b) § 6 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.“.
 
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. LIII
V § 136 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, odstavec 1 zní:
„(1) Státní správu v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vykonává Úřad, který je ústředním správním úřadem, pokud tento zákon nestanoví jinak.“.
 
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. LIV
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) bod 3 zní:
„3. státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,“.
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
2. V § 182 se slova „služebního zákona“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.
3. Na konci § 182 se doplňuje věta „Ustanovení § 10 odst. 6 se použije obdobně v případě, že na pracovní poměr dosavadního zaměstnance navazuje bezprostředně služební poměr státního zaměstnance.“.
 
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákoníku práce
Čl. LV
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Například zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 122 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
3. V § 122 odst. 2 se slova „ , nebo s ním sjednává smluvní plat“ zrušují.
4. V § 123 odst. 6 písmeno e) zní:
„e) podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce; výše platového tarifu určeného zvláštním způsobem pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který zaměstnanci jinak přísluší podle platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen podle odstavců 1 až 5,“.
5. V § 123 odst. 6 písm. f) se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „a s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu veřejné správy a služeb a k jeho významu“.
6. V § 136 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
7. V § 136 odst. 3 a v § 349 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
8. V § 137 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a Ministerstvu vnitra“.
9. V § 199 odst. 3 větě první se za slova „experta69) do“ vkládají slova „orgánu nebo“.
Čl. LVI
Přechodné ustanovení
Zaměstnanci, který byl ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona odměňován smluvním platem, se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stanoví platový tarif a osobní příplatek, popřípadě příplatek za vedení, zvláštní příplatek a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, tak, aby jejich úhrn odpovídal dosavadní výši sjednaného smluvního platu; pokud by však takto stanovená výše osobního příplatku, popřípadě příplatku za vedení, zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, přesahovala jejich nejvyšší přípustnou výši podle zákona č. 262/2006 Sb., tyto složky platu se sníží na jejich nejvýše přípustnou výši. Platový tarif musí odpovídat zařazení do platové třídy a do platového stupně v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.
 
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
Čl. LVII
V § 12 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, odstavec 3 zní:
„(3) V čele Archivu stojí ředitel Archivu, kterého jmenuje a odvolává po projednání s Radou ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Ředitel se považuje za služební orgán ředitele Archivu a je oprávněn dávat řediteli Archivu příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.
 
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o léčivech
Čl. LVIII
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 75/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb. a zákona č. 70/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odstavec 1 zní:
„(1) Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze (dále jen „Ústav“) je správním úřadem s celostátní působností podřízeným Ministerstvu zdravotnictví. V čele Ústavu stojí ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.
2. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova „ , kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel Státní veterinární správy, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak25)“ nahrazují slovy „ ; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě“.
 
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl. LIX
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 1 písm. c) se slova „správy chráněných krajinných oblastí“ nahrazují slovy „Agentura ochrany přírody a krajiny“.
2. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „a správ“ nahrazují slovy „ , správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny“.
3. V § 16 odst. 4 větě první se slova „chráněných krajinných oblastí“ nahrazují slovy „Agentury ochrany přírody a krajiny“ a ve větě druhé se slova „chráněné krajinné oblasti je“ nahrazují slovy „Agentura ochrany přírody a krajiny je“.
4. V § 16 odst. 7 se slova „nebo chráněné krajinné oblasti“ nahrazují slovy „ , Agentury ochrany přírody a krajiny“.
5. V § 20 odst. 4 se slova „správa chráněné krajinné oblasti“ nahrazují slovy „Agentura ochrany přírody a krajiny“.
 
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o Úřadu práce České republiky
Čl. LX
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.
2. V § 3 odstavec 3 zní:
„(3) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a ředitele krajské pobočky se řídí zákonem o státní službě.“.
Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
3. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „služebního zákona2)“ nahrazují slovy „zákona o státní službě“.
 
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Čl. LXI
Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, se mění takto:
1. V § 7 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Jednotlivými úkony v řízení, s výjimkou vydání rozhodnutí, mohou být pověřeni státní zaměstnanci vykonávající státní službu v Úřadu vlády České republiky; přitom jsou podřízeni pouze Komisi.“.
2. V § 7 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Výkon působnosti Komise a její ostatní činnost odborně, organizačně, finančně a materiálně zabezpečuje Úřad vlády České republiky. Komise se pro tyto účely považuje za organizační jednotku Úřadu vlády České republiky.“.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. LXII
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.“.
2. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
3. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.“.
4. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a jeho zástupce se řídí zákonem o státní službě.“.
5. Nadpis části třetí zní:
„PRÁVA A POVINNOSTI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANCŮ V ORGÁNECH FINANČNÍ SPRÁVY“.
6. § 14 včetně nadpisu zní:
 
㤠14
Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání
(1) V orgánech finanční správy vykonávají státní službu státní zaměstnanci a pracují ostatní zaměstnanci.
(2) Ve služebních vztazích státních zaměstnanců v orgánech finanční správy a v pracovněprávních vztazích ostatních zaměstnanců v orgánech finanční správy právně jedná příslušný služební orgán.
(3) V ostatních věcech v orgánech finanční správy právně jedná generální ředitel nebo jeho zástupce. V případech stanovených služebním předpisem finanční správy nebo na základě písemného pověření generálního ředitele může v ostatních věcech v orgánech finanční správy právně jednat jménem státu i jiný státní zaměstnanec.“.
7. V § 15 úvodní části ustanovení se slovo „Zaměstnanec“ nahrazuje slovy „Státní zaměstnanec“.
8. V nadpisu § 16 se slovo „zaměstnance“ nahrazuje slovy „státního zaměstnance“.
9. V § 16 odst. 1 se slovo „Zaměstnanec“ nahrazuje slovy „Státní zaměstnanec“ a slovo „zaměstnavatelem“ se nahrazuje slovy „služebním orgánem“.
10. V § 17 odst. 1 se za slova „která poskytla“ vkládají slova „státnímu zaměstnanci nebo“.
11. V § 17 odstavec 2 zní:
„(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle zákona o státní službě.“.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. LXIII
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 256/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) V čele Státního pozemkového úřadu je ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústřední ředitel“); jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Ústřední ředitel je současně ředitelem ústředí.“.
2. V § 2 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „ ; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě“ a věta druhá se zrušuje.
3. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o civilním letectví
Čl. LXIV
V čl. I bodě 45 zákona č. 127/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se v § 55 odst. 2 za větu druhou vkládá věta „Ředitel Ústavu se považuje za služební orgán a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. LXV
Zrušuje se:
1. Zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
2. Část desátá zákona č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování.
3. Část padesátá sedmá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
4. Část druhá zákona č. 531/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. LXVI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.