241/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Schválený:
241/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. října 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 a k provedení § 34 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 267/2015 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 2 se v textu pod tabulkou ve větě čtvrté slova "a v ochranném pásmu drah" nahrazují slovy "v ochranném pásmu drah a pro hluk z tramvajových a trolejbusových drah".
2. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 v bodě 2 za slovo "drahách," vkládají slova "není-li dále uvedeno jinak, na".
3. V příloze č. 3 části A se v textu pod tabulkou č. 1 na konci bodu 3 doplňuje věta "Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.".
4. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v prvním řádku tabulky se slovo "železniční" zrušuje.
5. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 v druhém řádku tabulky se za slova "komunikace I. a II. tř." vkládají slova "a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. a II. tř. a místních komunikacích I. a II. tř.".
6. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve třetím řádku tabulky se slova "a účelové komunikace" nahrazují slovy " , účelové komunikace a tramvajové a trolejbusové dráhy vedené po silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř.".
7. V příloze č. 3 části A v tabulce č. 2 ve čtvrtém řádku tabulky se slova "Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy" nahrazují slovy "Železniční, speciální a tramvajové dráhy v ochranném pásmu dráhy".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.