237/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
237/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. srpna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Čl.I
Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb. a vyhlášky č. 116/2022 Sb., se mění takto:
1. § 2 a 3 znějí:
 
"§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 
§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.".
2. V § 4 písm. b) se částka "40,50 Kč" nahrazuje částkou "51,40 Kč".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování