227/2016 Sb. o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

Schválený:
227/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2016
o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Změna: 43/2019 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 17a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 204/2015 Sb., (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Obecné náležitosti formulářů
Náležitostmi formulářů žádosti o opis z evidence Rejstříku trestů, o výpis z evidence Rejstříku trestů a o opis z evidence přestupků jsou kolonky pro
a) údaj o tom, zda žadatel žádá o opis z evidence Rejstříku trestů, o výpis z evidence Rejstříku trestů nebo o opis z evidence přestupků,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, rodné číslo, je-li přiděleno, místo a okres narození nebo v případě narození v cizině místo a stát narození fyzické osoby, jíž se má výpis nebo opis týkat, anebo identifikační číslo právnické osoby, jíž se má výpis nebo opis týkat, a není-li přiděleno, její název, právní forma, adresa sídla a údaj obdobný identifikačnímu číslu,
c) označení žadatele jménem, příjmením, datem narození a místem trvalého pobytu, adresou pro doručování, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu, je-li žadatel fyzickou osobou, anebo názvem, identifikačním číslem nebo obdobným údajem a adresou sídla nebo adresou pro doručování, pokud je odlišná od sídla, je-li právnickou osobou nebo orgánem veřejné moci,
d) podpis žadatele, nejde-li o žádost podle § 11aa zákona, a datum podání žádosti a
e) otisk razítka orgánu veřejné moci, jde-li o žádost orgánu veřejné moci podávanou v listinné podobě.
 
§ 2
Náležitosti formulářů žádosti o opis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Kromě náležitostí podle § 1 jsou náležitostmi formuláře žádosti o opis z evidence Rejstříku trestů a formuláře žádosti o opis z evidence přestupků dále kolonky pro vymezení účelu podání žádosti a pro označení řízení, pro jehož potřeby má být opis vydán, spisovou značkou žadatele.
 
§ 3
Náležitosti formuláře žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů
(1) Kromě náležitostí podle § 1 jsou náležitostmi formuláře žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů dále kolonky pro
a) údaj o tom, zda žadatel žádá, aby výpis z evidence Rejstříku trestů byl vydán s přílohou, která bude obsahovat informace o jeho pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci jiného členského státu Evropské unie, ve kterém žadatel měl nebo má bydliště nebo jehož byl státním příslušníkem, a určení tohoto členského státu Evropské unie, a zda žádá informace z evidence rejstříku trestů členského státu Evropské unie pro účel výkonu profesní nebo organizované dobrovolné činnosti, která zahrnuje přímý a pravidelný kontakt s dětmi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii,
b) údaj o tom, zda žadatel, který je fyzickou osobou, žádá, aby výpis z evidence Rejstříku trestů byl vydán s přílohou obsahující vícejazyčný standardní formulář, a pro uvedení úředního jazyka členského státu Evropské unie, ve kterém má být výpis předložen, nebo má-li tento členský stát více úředních jazyků, úředního jazyka místa, kde má být výpis předložen, je-li tento jazyk rovněž jedním z úředních jazyků orgánů Evropské unie,
c) označení orgánu, který ověřil totožnost žadatele a správnost údajů uvedených v žádosti, a razítko, datum ověření a podpis ověřovatele, jde-li o žádost podle § 11 nebo § 11a zákona, a
d) označení dokladu, na jehož základě byla ověřena totožnost žadatele, jde-li o žádost podle § 11 nebo § 11a zákona.
(2) Náležitostmi formuláře žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů jsou kromě náležitostí podle § 1 také kolonky pro vymezení účelu podání žádosti a pro označení řízení, pro jehož potřeby má být výpis vydán, spisovou značkou žadatele, jde-li o žádost orgánu veřejné moci.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019