226/1994 Sb. o podepsání Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé a o Doplňkovém a Dodatkovém protokolu k ní

Schválený:
226/1994 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Změna: 227/1994 Sb.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. prosince 1991 byla v Bruselu podepsána Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé, která byla pozměněna výměnnými dopisy ze dne 15. prosince 1992.
Prozatímní dohoda pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila v platnost na základě svého článku 49 dnem 1. března 1992.
Dne 21. prosince 1993 byly v Bruselu podepsány:
Doplňkový protokol mezi Českou republikou na jedné straně a Evropským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé,
jímž bylo sjednáno právní nástupnictví České republiky dnem 1. ledna 1993 do práv a závazků bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, vyplývajících z Prozatímní dohody, a stanoven samostatný smluvní režim mezi Českou republikou a Evropským společenstvím, a
Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Společenstvím k Prozatímní dohodě o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé,
měnící a doplňující text Prozatímní dohody a jejích příloh.
Doplňkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 10 dnem 21. prosince 1993. Změny uvedené v článku 3 tohoto protokolu nabyly účinnosti v souladu se zněním jeho článku 8 dnem 1. ledna 1994.
Dodatkový protokol byl na základě svého článku 8 předběžně prováděn s výjimkou článku 6 od 1. července 1993 a vstoupil v platnost dnem 1. ledna 1994.
Do českého znění Prozatímní dohody, Doplňkového a Dodatkového protokolu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.
--------------------------------
*)
Pozn. ASPI: Článek 17 Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících byl změněn 227/1994 Sb..

Související dokumenty