223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě

Schválený:
223/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. června 2016
o prodejní době v maloobchodě
Změna: 183/2017 Sb.
Změna: 276/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
§ 1
Prodejní doba v maloobchodě
(1) V maloobchodě1) je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích2)
a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,
b) Velikonoční pondělí,
c) 8. květen - Den vítězství,
d) 28. září - Den české státnosti,
e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,
f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a
g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.
(2) V maloobchodě1) je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.
(3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování
a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m
2
,
b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c) lékáren,
d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
e) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
f) maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí3), nouzový stav4), stav ohrožení státu4) nebo válečný stav4).
 
§ 2
Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
 
§ 3
Přestupky
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.
(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce5).
 
§ 4
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
1) Příloha č. 4 bod 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
5) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.