217/2010 Sb. o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Schválený:
217/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2010
o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
Změna: 131/2012 Sb.
Změna: 285/2016 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:
 
§ 1
Kvalifikační předpoklady
(1) Kvalifikačním předpokladem je vzdělání1) stanovené pro výkon služby v příslušném služebním zařazení.
(2) Pro výkon služby v příslušném služebním zařazení se stanoví toto minimální dosažené vzdělání v hodnostním sboru:
a) mužstvo - střední vzdělání s výučním listem,
b) poddůstojníci - střední vzdělání s výučním listem,
c) praporčíci - střední vzdělání s maturitní zkouškou,
d) nižší důstojníci - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
e) vyšší důstojníci - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
f) generálové - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
(3) Ustanovení odstavce 2 písm. d) a e) se nepoužijí pro vojáky služebně zařazené na místech v organizačním systému vojenských hudeb. Pro zařazení v tomto systému se stanoví minimální dosažené vzdělání v hodnostním sboru nižší důstojníci a vyšší důstojníci - vyšší odborné vzdělání v konzervatoři.
 
§ 2
Přechodné ustanovení
Pro výkon služby v příslušném služebním zařazení se za stanovené kvalifikační předpoklady považují kvalifikační předpoklady stanovené ve vyhlášce č. 221/2007 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, nejdéle však po dobu 4 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 221/2007 Sb., kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání, se zrušuje.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:
MUDr. Barták v. r.
1) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)