21/2016 Sb.m.s. sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Schválený:
21/2016 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. září 2013 byla v Praze podepsána Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými1).
Se smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku II dne 1. května 2016.
České znění smlouvy se vyhlašuje současně.
DOPLŇKOVÁ SMLOUVA POZMĚŇUJÍCÍ SMLOUVU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI
Česká republika a
Spojené státy americké, (dále jen "smluvní strany"),
přezkoumavše Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsanou 7. září 2007 (dále jen "Smlouva"), a
shledavše potřebu vyjasnit ustanovení Smlouvy,
se dohodly takto:
Článek I
Článek 2 odstavec 1 písmeno b) Smlouvy se nahradí takto:
,,b) ve vztahu k České republice,
- zákon o důchodovém pojištění a předpisy související s tímto zákonem,
- zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpisy související s tímto zákonem, a
- pokud jde o část II Smlouvy, zákon o veřejném zdravotním pojištění."
Článek II
Tato doplňková smlouva vstoupí v platnost prvého dne prvého měsíce následujícího po měsíci, v němž si smluvní státy vzájemně písemně oznámí, že byly splněny všechny nezbytné zákonné a ústavní podmínky pro vstup této doplňkové smlouvy v platnost.
Na důkaz čehož níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto doplňkovou smlouvu.
Dáno v Praze dne 23. září 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
 
   Za Českou republiku                                      Za Spojené státy americké

 Ing František Koníček v. r.                                    Norman Larry Eisen v. r.
ministr práce a sociálních věcí                                mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
                                              Spojených států amerických v České republice 
1) Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007, byla vyhlášena pod č. 85/2008 Sb. m. s.
Správní ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsané v Praze dne 7. září 2007, bylo vyhlášeno pod č. 86/2008 Sb. m. s.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)