203/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
203/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. června 2017,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl.I
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb. a zákona č. 150/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 29 odst. 4 a v § 38 úvodní části ustanovení se slova "nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let," zrušují.
2. V § 32 odst. 2 se číslo "1977" nahrazuje číslem "1971".
3. V § 32 odstavec 3 zní:
"(3) U pojištěnců narozených po roce 1971 důchodový věk činí 65 let.".
4. V § 61a odst. 1 se slova "nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let" zrušují.
5. V § 67 odst. 6 se ve větě druhé za slovo "celkem" vkládají slova "a z originálních bazických indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti důchodců" a na konci textu věty druhé se doplňují slova " , přičemž se použije ten růst cen, který je vyšší".
6. V § 67 odst. 8 větě první se slovo "třetiny" nahrazuje slovem "poloviny".
7. Příloha k zákonu zní:
 
"Příloha k zákonu č. 155/1995 Sb.
Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971
I----------I------------------------------------------------------------------I
I  Rok  I          Důchodový věk činí u              I
I narození I-----------I------------------------------------------------------I
I     I  Mužů  I      žen s počtem vychovaných dětí       I
I     I      I----------I----------I----------I----------I----------I
I     I      I  0   I  1   I  2   I 3 a 4  I 5 a více I
I----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 1936   I 60r+2m  I  57r  I  56r  I  55r  I  54r  I  53r  I
I 1937   I 60r+4m  I  57r  I  56r  I  55r  I  54r  I  53r  I
I 1938   I 60r+6m  I  57r  I  56r  I  55r  I  54r  I  53r  I
I 1939   I 60r+8m  I 57r+4m I  56r  I  55r  I  54r  I  53r  I
I 1940   I 60r+10m I 57r+8m I 56r+4m I  55r  I  54r  I  53r  I
I 1941   I  61r  I  58r  I 56r+8m I 55r+4m I  54r  I  53r  I
I 1942   I 61r+2m  I 58r+4m I  57r  I 55r+8m I 54r+4m I  53r  I
I 1943   I 61r+4m  I 58r+8m I 57r+4m     I  56r  I 54r+8m I 53r+4m I
I 1944   I 61r+6m  I  59r  I 57r+8m I 56r+4m I  55r  I 53r+8m I
I 1945   I 61r+8m  I 59r+4m I  58r  I 56r+8m I 55r+4m I  54r  I
I 1946   I 61r+10m I 59r+8m I 58r+4m I  57r  I 55r+8m I 54r+4m I
I 1947   I  62r  I  60r  I 58r+8m I 57r+4m I  56r  I 54r+8m I
I 1948   I 62r+2m  I 60r+4m I  59r  I 57r+8m I 56r+4m I  55r  I
I 1949   I 62r+4m  I 60r+8m I 59r+4m I  58r  I 56r+8m I 55r+4m I
I 1950   I 62r+6m  I  61r  I 59r+8m I 58r+4m I  57r  I 55r+8m I
I 1951   I 62r+8m  I 61r+4m I  60r  I 58r+8m I 57r+4m I  56r  I
I 1952   I 62r+10m I 61r+8m I 60r+4m I  59r  I 57r+8m I 56r+4m I
I 1953   I  63r  I  62r  I 60r+8m I 59r+4m I  58r  I 56r+8m I
I 1954   I 63r+2m  I 62r+4m I  61r  I 59r+8m I 58r+4m I  57r  I
I 1955   I 63r+4m  I 62r+8m I 61r+4m I  60r  I 58r+8m I 57r+4m I
I 1956   I 63r+6m  I 63r+2m I 61r+8m I 60r+4m I  59r  I 57r+8m I
I 1957   I 63r+8m  I 63r+8m I 62r+2m I 60r+8m I 59r+4m I  58r  I
I 1958   I 63r+10m I 63r+10m I 62r+8m I 61r+2m I 59r+8m I 58r+4m I
I 1959   I  64r  I  64r  I 63r+2m I 61r+8m I 60r+2m I 58r+8m I
I 1960   I 64r+2m  I 64r+2m I 63r+8m I 62r+2m I 60r+8m I 59r+2m I
I 1961   I 64r+4m  I 64r+4m I 64r+2m I 62r+8m I 61r+2m I 59r+8m I
I 1962   I 64r+6m  I 64r+6m I 64r+6m I 63r+2m I 61r+8m I 60r+2m I
I 1963   I 64r+8m  I 64r+8m I 64r+8m I 63r+8m I 62r+2m I 60r+8m I
I 1964   I 64r+10m I 64r+10m I 64r+10m I 64r+2m I 62r+8m I 61r+2m I
I 1965   I  65r  I  65r  I  65r  I 64r+8m I 63r+2m I 61r+8m I
I 1966   I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I 63r+8m I 62r+2m I
I 1967   I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I 64r+2m I 62r+8m I
I 1968   I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I 64r+8m I 63r+2m I
I 1969   I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I 63+8m  I
I 1970   I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I 64r+2m I
I 1971   I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I  65r  I 64r+8m I
I----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I
 
Vysvětlivky:
"r" znamená rok
"m" znamená kalendářní měsíc".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl.II
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona č. 148/2017 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části druhé se za slova "ORGÁNŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ" vkládají slova " , DALŠÍCH ORGÁNŮ".
2. Nad označení § 4 se vkládá nadpis, který zní: "Ministerstvo práce a sociálních věcí", a nadpis pod § 4 se zrušuje.
3. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které znějí:
 
"§ 4a
Ministerstvo předkládá vládě do 30. června kalendářního roku, který končí číslicí 4 nebo 9, Zprávu o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci České republiky a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Tato zpráva obsahuje zejména informaci o tom, jak by měl být důchodový věk stanoven, aby bylo dosaženo stavu, kdy by očekávaná střední délka života jednotlivých generací při jeho dosažení činila jednu čtvrtinu součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života, a to pro všechny osoby, které dosáhly v roce předložení zprávy věku 25 až 54 let; tato informace vychází z údajů obsažených ve zprávě zpracované Českým statistickým úřadem podle § 10b. V případě, kdy alespoň pro jednu generaci uvedenou v předchozí větě platí, že podíl očekávané střední délky života při dosažení důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění a součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života je menší než 24 % nebo větší než 26 %, obsahuje tato zpráva též informaci o úpravě důchodového věku podle předchozí věty.
 
§ 4b
Dojde-li v souladu s využitím § 4a k posunutí hranice důchodového věku, ministerstvo předloží vládě 3 roky před termínem schválené úpravy důchodového věku, do 31. prosince kalendářního roku, zprávu, která obsahuje zpřesňující informaci Českého statistického úřadu o očekávané střední délce života dotčených pojištěnců, informaci o očekávané naději dožití ve zdraví těchto pojištěnců zpracovanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky a informaci o předpokládané míře nezaměstnanosti v době posunutí hranice jejich důchodového věku zpracovanou Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. Na základě posouzení těchto informací může vláda navrhnout korekci úpravy posunuté hranice důchodového věku.".
4. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 10b
Český statistický úřad
Český statistický úřad vypracovává pro účely zprávy předkládané podle § 4a Zprávu o očekávaném vývoji úmrtnosti, plodnosti a migrace v České republice, a to do 31. prosince kalendářního roku, který končí číslicí 3 nebo 8; Český statistický úřad je povinen tuto zprávu zveřejnit do tohoto data způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zpráva obsahuje též údaj o věku, při jehož dosažení je očekávaná střední délka života dané generace rovna jedné čtvrtině součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života a údaj o podílu očekávané střední délky života při dosažení důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění a součtu tohoto věku a této střední délky života, a to pro všechny generace, které dosáhnou v následujícím kalendářním roce věku 25 až 54 let, a informaci o očekávaném vývoji měr plodnosti, úmrtnosti a migrace pro období nejméně 50 následujících let; očekávaná střední délka života se přitom stanoví jako prostý aritmetický průměr střední délky života mužů a žen.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákoníku práce
Čl.III
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona č. 148/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 271b odst. 6 se slova "důchodový věk, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, anebo" zrušují.
2. V § 271h odst. 1 se slova "nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let" zrušují.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl.IV
V § 36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., odstavec 3 zní:
"(3) Součástí státních finančních aktiv je zvláštní účet rezervy důchodového pojištění, na který ministerstvo za každý rok, ve kterém byly příjmy pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění vyšší než výdaje na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění, převádí ze státního rozpočtu částku ve výši rozdílu těchto příjmů a výdajů. Ministerstvo stanoví způsob výpočtu rozdílu těchto příjmů a výdajů vyhláškou. Příjmy tohoto účtu tvoří i peněžní prostředky poukázané na něj na návrh vlády po schválení Poslaneckou sněmovnou nebo podle zvláštních právních předpisů. Prostředky tohoto účtu lze použít pouze na výdaje na dávky důchodového pojištění a na převody zpět do státního rozpočtu na úhradu záporného rozdílu těchto příjmů a výdajů. Ministerstvo je oprávněno dočasně volné prostředky vedené na tomto účtu ukládat do bank nebo investovat do státních dluhopisů a do dluhopisů České národní banky, jakož i do dluhopisů vydaných členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států nebo Evropskou centrální bankou. Pro investování prostředků účtu se použije ustanovení § 35 odst. 1 a § 35 odst. 2 obdobně. Výnosy z investování jsou příjmem tohoto účtu. Zprávy o hospodaření s peněžními prostředky účtu jsou součástí státního závěrečného účtu.".
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2017, a ustanovení čl. IV, které nabývá účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.