2/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Schválený:
2/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:
Čl. I
V § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která včetně poznámek pod čarou č. 41 až 43 znějí:
„p) motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe41),
q) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče42),
r) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace43).
41) Čl. 31 odst. 7 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).
42) Čl. 31 odst. 7 písm. f) a h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.
43) Čl. 31 odst. 7 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2016.
Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017