199/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Schválený:
199/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se za slovo "tělovýchovy" vkládají slova "(dále jen "ministerstvo")".
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 1a
Zkušební instituce
Zkušební institucí je právnická osoba oprávněná uskutečňovat zkoušku z jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.".
3. V § 2 odst. 1 a v § 13 odst. 1 písm. d) se text "A1" nahrazuje textem "A2".
4. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Rozsah znalosti jazyka podle odstavce 1 zahrnuje
a) porozumění hlavní myšlence jednoduchých a přehledných textů v písemné i ústní podobě, které se týkají každodenního života,
b) vedení rozhovoru o obecně známých skutečnostech a každodenních situacích,
c) pokládání a zodpovídání jednoduchých otázek, které se týkají každodenního života,
d) tvorbu krátkých vět, které se týkají každodenního života, a
e) psaní jednoduchých textů, které se týkají každodenního života.".
5. § 3 zní:
 
"§ 3
Ministerstvo
a) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 30 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka informace o zkoušce, včetně termínů konání zkoušky a její organizace,
b) vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam zkušebních institucí,
c) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o způsobu přihlašování na zkoušku z jazyka a vydávání osvědčení pro uchazeče, kteří úspěšně složili zkoušku,
d) zajišťuje vývoj zkušebních materiálů pro písemnou i ústní část zkoušky z jazyka, včetně pokynů k zadávání a hodnocení písemné i ústní části zkoušky, a jejich distribuci zkušebním institucím a
e) zajišťuje odborné školení a dvakrát ročně metodická setkání za účelem zvyšování kvality organizace zkoušky z jazyka a hodnocení znalostí jazyka při zkoušce pro osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a).".
6. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "těmito" zrušuje a na konci textu úvodní části ustanovení se doplňují slova "v těchto funkcích".
7. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova " , dohlíží na správnost hodnocení a odpovídá za shodu listinné a elektronické podoby odpovědních listů".
8. V § 5 odst. 1 písm. b) se slovo "zkoušku" nahrazuje slovy "část zkoušky".
9. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova "části písemné" vkládá slovo "části".
10. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slova "úkoly ústní" vkládá slovo "části".
11. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova "2 hodnotiteli" nahrazují slovem "hodnotitelem" a slova " , kteří hodnotí dovednost mluvení" se zrušují.
12. V § 5 odstavce 2 až 4 znějí:
"(2) Osoba může zároveň vykonávat více funkcí, s výjimkou současného výkonu funkce tazatele ústní části zkoušky a funkce hodnotitele ústní části zkoušky.
(3) Osobou podle odstavce 1 může být pouze osoba, která
a) získala odbornou kvalifikaci v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů českého jazyka, nebo
b) splňuje předpoklad odborné kvalifikace učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky podle zákona o pedagogických pracovnících.
(4) Osoba podle odstavce 1 písm. a) dále musí splňovat požadavek alespoň
a) pětileté pedagogické praxe ve výuce českého nebo cizího jazyka a
b) roční praxe při zajišťování uskutečňování zkoušky z jazyka, mezinárodně uznávané zkoušky z českého nebo cizího jazyka nebo státní jazykové zkoušky.".
13. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Osoba podle odstavce 1 písm. c), d) a e) dále musí splňovat požadavek alespoň
a) roční pedagogické praxe ve výuce češtiny jako cizího jazyka, nebo
b) dvouleté praxe při zajišťování uskutečňování zkoušky z jazyka, mezinárodně uznávané zkoušky z českého nebo cizího jazyka nebo státní jazykové zkoušky.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
14. V § 5 odst. 6 úvodní část ustanovení zní: "Zkušební instituce před konáním zkoušky z jazyka zajistí písemné prohlášení osob podle odstavce 1,".
15. V § 5 odst. 6 se na začátek písmene a) vkládá slovo "že".
16. V § 5 odst. 6 písm. b) se slova "neprodleně oznámí vedení zkušební instituce, pokud cíleně připravovaly některého z uchazečů ke složení zkoušky nebo pokud" nahrazují slovy "zda cíleně připravovaly některého z uchazečů ke složení zkoušky nebo zda".
17. V § 5 odst. 7 se slova "Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy" nahrazují slovem "ministerstvu", slova "v příslušném zkušebním termínu" se zrušují a slova " , a to do desátého dne následujícího kalendářního měsíce" se nahrazují slovy "do 9 dnů ode dne konání zkoušky".
18. V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
"(8) Zkušební instituce převede do elektronické podoby
a) nevyhodnocené odpovědní listy bezprostředně po ukončení písemné části zkoušky a
b) vyhodnocené odpovědní listy bezprostředně po jejich vyhodnocení.
(9) Po dobu, kdy nejsou odpovědní listy hodnoceny, se uchovávají v listinné podobě tak, aby nemohlo dojít k jejich dodatečnému pozměnění nebo k neoprávněné manipulaci s nimi.".
19. § 6 a 7 znějí:
 
"§ 6
(1) Uchazeč se přihlásí na zkoušku z jazyka osobně ve zkušební instituci anebo písemně nejpozději 14 dnů přede dnem jejího konání; k přihlášce na daný termín doručené po této lhůtě se nepřihlíží. Nejpozději 7 dnů přede dnem konání zkoušky se uchazeč dostaví do zkušební instituce s platným cestovním dokladem a podpisem stvrdí správnost povinných údajů na přihlášce, pokud tak neučinil při osobním přihlášení.
(2) Povinnými údaji jsou jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a státní občanství v souladu s údaji uvedenými v cestovním dokladu, číslo cestovního dokladu, adresa místa pobytu na území České republiky, údaje o případných zvláštních potřebách uchazeče vyplývajících z jeho zdravotního stavu nebo jiné skutečnosti hodné zvláštního zřetele a zvolený termín konání zkoušky.
(3) Zkušební instituce přidělí uchazeči při osobním přihlášení na zkoušku z jazyka nebo při potvrzení správnosti údajů na přihlášce nezaměnitelné centrálně generované registrační číslo (dále jen "registrační číslo").
 
§ 7
(1) Uchazeč se může nejpozději 7 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka ze zkoušky omluvit osobně anebo doručením písemné omluvy v této lhůtě zkušební instituci, u které se na zkoušku přihlásil. Na uchazeče, který se ke zkoušce bez omluvy nedostaví, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl; to neplatí, pokud mu v účasti bránily zdravotní nebo jiné závažné důvody, které prokáže bez zbytečného odkladu.
(2) V případech podle odstavce 1 věty první a části věty druhé za středníkem přísluší uchazeči náhradní termín.".
20. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Uchazeč koná nejdříve písemnou část zkoušky.".
21. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňují věty "Zkoušce mohou být přítomni inspektoři České školní inspekce, zaměstnanci ministerstva nebo Ministerstva vnitra anebo příslušníci Policie České republiky. Další osoby z řad odborné veřejnosti mohou být zkoušce přítomny pouze se souhlasem ministerstva.".
22. V § 8 odst. 5 písm. a) se slova "evidenčním listem uchazeče na daný termín" nahrazují slovy "přihláškou uchazeče".
23. V § 8 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) prezenční listinou uchazečů,".
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).
24. V § 8 odst. 5 se na konci písmene f) čárka nahrazuje slovem "a".
25. V § 8 odst. 5 písmeno g) zní:
"g) dokladem o převzetí osvědčení.".
26. V § 9 odst. 2 se slova "ve všech částech písemné části zkoušky a v" nahrazují slovy "v písemné i".
27. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Výsledek zkoušky uchazeče identifikovaného pouze registračním číslem zveřejní zkušební instituce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 9 dnů ode dne konání zkoušky.".
28. § 11 zní:
 
"§ 11
(1) Uchazeč, který neuspěl, koná při nové zkoušce vždy obě části zkoušky.
(2) V kalendářním roce může uchazeč zkoušku konat nejvýše třikrát.".
29. V § 12 odst. 1 se slova "v den konání zkoušky uchazeči, který úspěšně složil zkoušku" zrušují.
30. V § 12 odst. 2 se za slovo "jedinečným" vkládá slovo "ochranným".
31. V § 12 odst. 3 se slovo "instituce," nahrazuje slovy "instituce a" a slova "a registrační číslo uchazeče" se zrušují.
32. V § 12 odst. 4 se za slovo "uvede" vkládají slova "registrační číslo,".
33. V § 12 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Zkušební instituce ukládá kopii osvědčení po dobu 45 let ode dne konání zkoušky.".
34. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
 
"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 31/2016 Sb.
Organizační řád pro zkoušku z jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Obecná ustanovení
Čl. 1
Zkouškou z jazyka se ověřuje osvojení rozsahu znalosti jazyka potřebné k získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky.
Čl. 2
Zkušební instituce dbá při výkonu oprávnění uskutečňovat zkoušky z jazyka o
a) dostatečnou informovanost uchazeče o organizaci a průběhu zkoušky a o jeho právech a povinnostech,
b) uspořádaný, přehledný, důstojný a spravedlivý průběh zkoušky a
c) respektování odůvodněných zvláštních potřeb jednotlivých uchazečů.
Čl. 3
1. Uchazeč se v den konání zkoušky registruje za použití přiděleného registračního čísla. Při registraci se ověřuje totožnost uchazeče z předloženého cestovního dokladu. Totožnost uchazeče se ověřuje před písemnou i ústní částí zkoušky. Uchazeč se podepisuje do prezenční listiny. Uchazeč, u kterého se objeví nesrovnalosti při ověřování totožnosti, které nelze na místě odstranit, je neprodleně vyřazen z daného zkušebního termínu; zkoušku může konat v náhradním termínu.
2. Uchazeč dodržuje při zkoušce dané pokyny, včetně pokynů k vypnutí elektronických zařízení a odložení zavazadel a dalších předmětů nepotřebných k vykonání zkoušky.
3. Uchazeč se při zkoušce zdržuje nepoctivého jednání a narušování průběhu zkoušky.
4. Poruší-li uchazeč některé z pravidel uvedených v odstavcích 2 a 3, je ze zkoušky vyloučen a hledí se na něho, jako by u zkoušky neuspěl.
Čl. 4
Ve zkušební instituci může v 1 termínu konat zkoušku z jazyka nejvýše 54 uchazečů.
Čl. 5
Zvláštní ustanovení pro písemnou část zkoušky
1. Písemná část zkoušky se skládá z dílčích testů z
a) čtení s porozuměním,
b) psaní a
c) poslechu s porozuměním.
2. Na 1 zadavatele připadá nejvýše 15 uchazečů. V 1 místnosti může konat zkoušku nejvýše 18 uchazečů. Každému uchazeči je vyhrazena samostatná lavice. Zadavatel je v místnosti přítomen po celou dobu trvání písemné části zkoušky.
3. Uchazeči začínají a ukončují práci na daný pokyn. Čas odevzdání zadání a odpovědního listu napíše zadavatel na tabuli.
4. V průběhu písemné části zkoušky uchazeč
a) nesmí opustit zkušební místnost mimo dobu nařízené přestávky. Opuštění zkušební místnosti je považováno za ukončení zkoušky, nejde-li o opuštění zkušební místnosti ze zdravotních důvodů. Oprávněnost zdravotních důvodů posoudí zadavatel s přihlédnutím k písemnému doporučení ošetřujícího lékaře uchazeče,
b) nesmí používat nebo mít při sobě žádná elektronická zařízení, žádné knihy ani slovníky,
c) pracuje samostatně,
d) řešení zkoušky zapisuje pouze na odpovědní list, k tomu používá psací potřebu zapůjčenou od zkušební instituce, a
e) v příslušném čase odevzdá zadání a odpovědní list.
5. Písemná část zkoušky se skládá ze 2 částí oddělených přestávkou; první část v délce 65 minut tvoří dílčí testy podle odstavce 1 písm. a) a b), druhou část tvoří dílčí test podle odstavce 1 písm. c) v délce 35 až 40 minut podle nahrávky. Písemnou část zkoušky hodnotí hodnotitel, hodnocení zapíše do protokolu o zkoušce, který podepíše spolu s pedagogickým garantem zkoušky.
Čl. 6
Zvláštní ustanovení pro ústní část zkoušky
1. Ústní část zkoušky se skládá z
a) odpovědí na otázky a
b) řešení úkolu na základě obrazového podkladu.
2. Ústní část zkoušky se koná před zkušební komisí, kterou tvoří tazatel a 2 hodnotitelé; přítomen může být také pedagogický garant zkoušky.
3. Na 1 zkušební komisi připadá v 1 termínu nejvýše 18 uchazečů.
4. Uchazeči přistupují ke zkušební komisi v pořadí vylosovaném tazatelem před ústní částí zkoušky; zkušební komise může změnit pořadí z důvodu zvláštních potřeb uchazeče.
5. Uchazeči losují příslušnou variantu ústní části zkoušky před komisí.
6. Ústní část zkoušky trvá nejdéle 15 minut, koná se bez přípravy.
7. Výsledek ústní části zkoušky hodnotí 2 hodnotitelé na základě výsledku uchazeče zaznamenaného v záznamovém listu. Hodnocení zapíší hodnotitelé nejprve do záznamového listu a následně do protokolu o zkoušce. Sporné případy posoudí podle záznamového listu nebo jiných relevantních informací pedagogický garant zkoušky a do protokolu o zkoušce zapíše stanovisko obsahující konečné hodnocení uchazeče a jeho důvody. Protokol o zkoušce podepíší všichni členové zkušební komise a pedagogický garant zkoušky.
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 31/2016 Sb.
Vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle části první hlavy IV zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Uchazeč, který podal žádost o povolení trvalého pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, koná zkoušku z jazyka podle nařízení vlády č. 31/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl.III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021