188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

Schválený:
188/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. dubna 2020
o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Působnost zákona
(1) Tento zákon v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným dne 12. března 2020 upravuje pro oblast vysokého školství pro kalendářní rok 2020 zvláštní pravidla týkající se studia na vysokých školách a činnosti orgánů vysokých škol a některé související otázky.
(2) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o vysokých školách") se použije, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(3) Tento zákon se použije na veřejné vysoké školy a přiměřeně na soukromé a státní vysoké školy.
 
ČÁST DRUHÁ
STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE
 
§ 2
Zohlednění narušení studia
(1) Doba studia ve studijním programu připadající na období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 (dále jen "doba narušeného studia") se nezapočítává do
a) doby studia podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách pro účely stanovení poplatku za studium,
b) maximální doby studia pro účely plnění studijních povinností, je-li taková doba vnitřním předpisem vysoké školy stanovena,
c) maximální doby studia pro účely přiznávání stipendií vysokou školou, je-li taková doba vnitřním předpisem vysoké školy stanovena.
(2) Doba, po kterou se přiznává stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, se prodlužuje o dobu narušeného studia, nejdéle však do doby řádného ukončení studia.
(3) Má-li v době narušeného studia osoba studium přerušené podle § 54 zákona o vysokých školách, nezapočítává se tato doba do celkové doby přerušení, pokud o to požádá.
 
§ 3
Přijímání ke studiu
(1) Vysoká škola může stanovit nový termín ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách (dále jen "ověřování"). Nově stanovený termín ověřování vysoká škola zveřejní alespoň 15 dnů přede dnem jeho konání.
(2) Vysoká škola může využít pro ověřování také distanční formy ověřování. Je-li ověřování prováděno prezenční formou a není-li obnovena osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole vycházející z rozhodnutí orgánu veřejné moci (dále jen "osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole") alespoň 15 dnů před zveřejněným dnem ověřování, zveřejní vysoká škola nový termín, který stanoví nejdříve na patnáctý den po obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů při výuce a zkouškách.
(3) Není-li možné konat ověřování podle původních podmínek, může je vysoká škola stanovit nově a zveřejnit je nejpozději 15 dnů přede dnem ověřování.
 
§ 4
Přijetí ke studiu a zápis do studia
(1) Nemůže-li uchazeč, který splnil ostatní podmínky přijetí ke studiu ve studijním programu, předložit doklad prokazující splnění podmínky
a) dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, jde-li o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu,
b) řádného ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu, jde-li o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, nebo
c) řádného ukončení studia v magisterském studijním programu, jde-li o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu,
lze jej přijmout ke studiu a zapsat do studia podmíněně.
(2) Pokud podmíněně zapsaný student nepředloží doklad podle odstavce 1 nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021, pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti a takový student se považuje za osobu, která nebyla ke studiu zapsána.
 
§ 5
Státní zkoušky
(1) V době, kdy je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, může vysoká škola pro vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia a obhajoby disertační práce využít distanční způsoby, bude-li splněna podmínka alespoň distanční účasti zkušební komise při konání státní zkoušky. Státní zkouška předepsaná na závěr studia a obhajoba disertační práce konaná distančním způsobem nemusí být veřejná za předpokladu, že o jejím průběhu vysoká škola pořídí zvukový nebo zvukový a obrazový záznam a uchová jej po dobu 5 let. Záznam vysoká škola poskytne pouze orgánu veřejné moci při výkonu jeho pravomocí, a to na jeho žádost.
(2) Termín konání státní závěrečné zkoušky zveřejní vysoká škola nejpozději 15 dnů přede dnem jejího konání na svých webových stránkách. Student musí být s termínem prokazatelně seznámen.
(3) Navrhne-li vysoká škola studentovi možnost vykonání státní zkoušky předepsané na závěr studia nebo obhajoby disertační práce distanční formou, sdělí mu současně též způsob jejího vykonání a technické či materiální požadavky. Nelze-li ji vykonat distanční formou, umožní vysoká škola studentovi vykonat státní závěrečnou zkoušku prezenčně po obnovení možnosti osobní přítomnosti studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole.
(4) Odstavce 1 až 3 se použijí i v případě, že osobní přítomnost studenta nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole není možná z důvodu jiných opatření orgánu veřejné moci souvisejících s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, a to i jiného státu.
 
§ 6
Průběh studia a harmonogram akademického roku
(1) Zkoušky a jiné studijní povinnosti a podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu, je možné v době, kdy je osobní přítomnost studenta při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, plnit a ověřovat distančně.
(2) Vysoká škola může v době, kdy není možná osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole, při výuce využívat nástroje distančního vzdělávání.
(3) Akademický rok může být z důvodu omezení vycházejících z nouzového stavu nebo omezení osobní přítomnosti studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole z rozhodnutí rektora prodloužen či zkrácen.
 
ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY
 
§ 7
(1) Kolektivní samosprávné orgány vysoké školy nebo fakulty, u nichž se předpokládá hlasování, mohou v době, kdy je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nebo přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, provádět jednání a hlasování mimo zasedání prostředky komunikace na dálku. Usnese-li se na tom daný orgán, může se veřejným hlasováním usnášet i o věcech, které podle zákona o vysokých školách nebo vnitřního předpisu vyžadují tajné hlasování. Bližší podmínky hlasování stanoví osoba, která stojí v čele příslušného samosprávného orgánu vysoké školy nebo fakulty.
(2) V případě, že funkční období orgánu nebo členů orgánu vysoké školy nebo fakulty má skončit v období mezi dnem vyhlášení nouzového stavu a sto dvacátým dnem po ukončení nouzového stavu, prodlužuje se toto období do sto dvacátého dne po ukončení nouzového stavu. Věta první se nepoužije v případě, že dojde ke jmenování nástupce dosavadního rektora vysoké školy nebo děkana fakulty nejpozději do skončení funkčního období jeho předchůdce.
 
ČÁST ČTVRTÁ
DOBA STUDIA PRO ÚČELY DALŠÍCH ZÁKONŮ
 
§ 8
(1) Doba, po kterou je stát podle jiného zákona1) plátcem pojistného veřejného zdravotního pojištění za osobu starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice v prezenční formě studia, se prodlužuje o dobu narušeného studia, nejdéle však do doby řádného ukončení studia.
(2) Pro účely zákona o státní sociální podpoře, zákona o důchodovém pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění, jakož i pro účely zákonů, které na některý z těchto zákonů odkazují, se na podmíněně zapsaného studenta hledí jako na studenta podle § 61 zákona o vysokých školách. Na podmíněně zapsaného studenta, který ve lhůtě podle § 4 odst. 2 nedoloží doklad podle § 4 odst. 1, se věta první vztahuje do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 9
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
1) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Související články

Zdravotní pojištění - plátci pojistného a návrat "k normálu"