173/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
173/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Čl.I
Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb. a vyhlášky č. 39/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů,".
2. V § 1 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:
"l) při výkonu veřejného opatrovnictví,".
Dosavadní písmena l) až dd) se označují jako písmena m) až ee).
3. V § 1 odst. 1 písmeno r) zní:
"r) při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,".
4. V § 1 odst. 1 písm. bb) se slova "a nakládání s obaly" zrušují.
5. V § 1 odst. 1 písmeno cc) zní:
"cc) při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,".
6. V § 1 odst. 2 se slova " , jejichž rozpracování bude provedeno v souboru zkušebních otázek" zrušují.
7. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova "a podpis vedoucího úřadu" zrušují.
8. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce originál osvědčení převedený do elektronické podoby.".
9. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.
10. Příloha zní:
 
"Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.
Náplně jednotlivých správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I 1.      I 2.       I 3.        I 4.                                     I
I Ústřední   I Dosavadní    I Správní činnosti I Náplně jednotlivých správních činností (§ 1 odst. 2)            I
I správní úřad I správní     I (§ 1 odst. 1)  I Náplně správních činností zahrnují také případné rozhodování o přestupcích I
I        I činnosti    I         I v příslušné oblasti.                            I
I        I (§ 6 odst. 1)  I         I                                       I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I silniční    I při správním   I Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších     I
I dopravy    I hospodářství  I rozhodování a  I předpisů.                                  I
I        I         I dozorové     I - výkon působnosti silničního správního úřadu,               I
I        I         I činnosti v    I - zařazování pozemních komunikací, rozhodování o připojení pozemních    I
I        I         I silničním    I komunikací, uzavírkách, zvláštním užívání, pevných překážkách, umísťování  I
I        I         I hospodářství   I podzemních vedení, věcných břemenech, obecné užívání pozemních komunikací a I
I        I         I         I jeho zpoplatnění, odstraňování vraků, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti, I
I        I         I         I odpovědnost vlastníků pozemních komunikací, ochrana pozemních komunikací,  I
I        I         I         I kontrolní vážení, výkon státního dozoru.                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební    I
I        I         I         I zákon), ve znění pozdějších předpisů.                    I
I        I         I         I - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu na pozemních komunikacích, I
I        I         I         I - rozhodování o ohlášení stavby, stavebním povolení, změně stavby před   I
I        I         I         I dokončením, kolaudačním souhlasu, předčasném užívání stavby, zkušebním   I
I        I         I         I provozu, změně v užívání stavby, odstranění stavby, nezbytných úpravách   I
I        I         I         I stavby.                                   I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I silniční    I v silniční    I Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.  I
I        I doprava     I dopravě     I                                       I
I        I         I         I - vydávání stanovisek v silniční dopravě,                  I
I        I         I         I - provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti dopravců,  I
I        I         I         I - ověřování finanční způsobilosti dopravců,                 I
I        I         I         I - ověřování splnění podmínky spolehlivosti řidičů,             I
I        I         I         I - vydávání oprávnění řidiče taxislužby a vydávání průkazů řidiče      I
I        I         I         I taxislužby,                                 I
I        I         I         I - rozhodování o udělení, změně a odejmutí licence k provozování linkové   I
I        I         I         I osobní dopravy,                               I
I        I         I         I - výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, vedení správního   I
I        I         I             I řízení v oblasti silniční dopravy,                     I
I        I         I         I - vedení rejstříku podnikatelů v silniční dopravě,             I
I        I         I         I - schvalování jízdních řádů linkové osobní dopravy a jejich změn,      I
I        I         I         I - evidence vozidel taxislužby.                       I
I        I         I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I -        I při přestupkovém I Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách   I
I        I         I řízení ve věcech I některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,               I
I        I         I bezpečnosti a  I zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou     I
I        I         I plynulosti    I provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů.               I
I        I         I silničního    I                                       I
I        I         I provozu na úseku I - výkon státní správy při řízení o přestupcích proti bezpečnosti a     I
I        I         I dopravy a    I plynulosti silničního provozu                        I
I        I         I silničního    I - rozhodování ve věci bodového hodnocení řidiče,              I
I        I         I hospodářství a  I - rozhodování ve věci zadržení řidičského průkazu,             I
I        I         I správních řízení I - přezkoumávání rozhodnutí o přestupku,                   I
I        I         I souvisejících  I - kontrolní a metodická činnost,                      I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I -        I při správním   I Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k  I
I        I         I rozhodování o  I řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších I
I        I         I řidičských    I předpisů.                                  I
I        I         I oprávněních a  I                                       I
I        I         I řidičských    I - rozhodování o profesní způsobilosti řidiče.                I
I        I         I průkazech    I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách   I
I        I         I         I některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů.              I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - rozhodování o udělení, omezení, podmínění, pozastavení a odnětí      I
I        I         I         I řidičských oprávnění,                            I
I        I         I         I - rozhodování o uložení povinnosti přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo I
I        I         I         I odborné způsobilosti držitele řidičských oprávnění,             I
I        I         I         I - rozhodování o zrušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění a    I
I        I         I         I rozhodování o vrácení řidičských oprávnění,                 I
I        I         I         I - vydávání řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů držitelům I
I        I         I         I řidičských oprávnění a vydávání řidičských průkazů příslušníkům států    I
I        I         I         I Evropské unie a příslušníkům jiných států,                 I
I        I         I         I - vyřizování ztrát řidičských průkazů a vydávání jejich duplikátů,     I
I        I         I         I - řízení při odevzdání a navrácení řidičských průkazů,           I
I        I         I         I - výkon činnosti v oblasti bodového hodnocení řidiče,            I
I        I         I         I - rozhodování o vydání paměťové karty řidiče,                I
I        I         I         I - rozhodování o zadržení řidičského průkazu.                I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I         I při správním   I Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních       I
I        I         I rozhodování o  I komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.                 I
I        I         I registračních  I                                       I
I        I         I úkonech v    I - rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,       I
I        I         I oblasti provozu I - provádění zápisu údajů zapisovaných v registru vozidel a jejich změn,   I
I        I         I silničních    I - provádění zápisu údajů v technickém průkazu,               I
I        I         I vozidel     I - silničního vozidla a jejich změn,                     I
I        I         I         I - rozhodování o vyřazení silničního vozidla z provozu a zánik silničního  I
I        I         I         I vozidla,                                  I
I        I         I         I - postup v případě ztráty, zničení, poškození nebo odcizení technického   I
I        I         I         I průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, osvědčení o   I
I        I         I         I registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo tabulky I
I        I         I         I registrační značky,                             I
I        I         I         I - rozhodování o přidělení registrační značky na přání,           I
I        I         I         I - registr historických a sportovních vozidel.                I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I         I při správním   I Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.       I
I        I         I rozhodování a  I                                       I
I        I         I dozorové     I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I činnosti při   I - projednání návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části s    I
I        I         I provozování drah I ohledem na jeho dopady na dopravu provozovanou na základě smlouvy o     I
I        I         I a drážní dopravy I veřejných službách v přepravě cestujících,                 I
I        I         I         I - projednávání jízdních řádů pro veřejnou osobní drážní dopravu a jejich  I
I        I         I         I změn,                                    I
I        I         I         I - projednávání návrhů na omezení a zastavení drážní dopravy.        I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu:                          I
I        I         I         I - zjišťování zdrojů ohrožování, poškozování nebo rušení provozování drah,  I
I        I         I         I drážní dopravy, drážních telekomunikačních zařízení a vedení a drážních   I
I        I         I         I zabezpečovacích zařízení na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a   I
I        I         I         I lanové v obvodu působnosti obce,                      I
I        I         I         I - vydávání úředního povolení k provozování dráhy speciální, tramvajové,   I
I        I         I         I trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce a jeho změn,         I
I        I         I         I - rozhodování o zrušení úředního povolení k provozování dráhy speciální,  I
I        I             I         I tramvajové, trolejbusové a lanové v obvodu působnosti obce,         I
I        I         I         I - udělování licencí k provozování drážní dopravy na dráze speciální,    I
I        I         I         I tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,             I
I        I         I         I - rozhodování o změně licence k provozování drážní dopravy na dráze     I
I        I         I         I speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,        I
I        I         I         I - rozhodování o odejmutí licence k provozování drážní dopravy na dráze   I
I        I         I         I speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,        I
I        I         I         I - rozhodování o omezení provozování drážní dopravy na dráze speciální,   I
I        I         I         I tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,             I
I        I         I         I - vydávání průkazu způsobilosti k řízení vozidla na dráze speciální,    I
I        I         I         I tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,             I
I        I         I         I - udělování akreditace právnické nebo fyzické osobě k poskytování školení a I
I        I         I         I ověřování odborné způsobilosti a znalostí osob zajištujících provozování  I
I        I         I         I dráhy a drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a    I
I        I         I         I lanové v obvodu působnosti obce,                      I
I        I         I         I - nařizování přezkoušení zdravotní a odborné způsobilosti osob řídících   I
I        I         I         I drážní vozidlo, rozhodování o omezení řízení nebo zákazu řízení, odnímání  I
I        I         I         I průkazu způsobilosti k řízení osobám řídícím drážní vozidlo na dráze    I
I        I         I         I speciální, tramvajové, trolejbusové v obvodu působnosti obce,        I
I        I         I         I - ukládání a vybírání pokut,                        I
I        I         I         I - výkon státního dozoru ve věcech drah v přenesené působnosti podle věcné a I
I        I         I         I územní působnosti.                             I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o   I
I        I         I         I změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.             I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou   I
I        I         I         I drážní osobní dopravou.                           I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I finanční    I při finančním  I Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších    I
I financí    I hospodaření a  I hospodaření   I předpisů,                                  I
I        I rozpočtová   I územních     I zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších   I
I        I pravidla    I samosprávných  I předpisů,                                  I
I        I územních    I celků a jeho   I zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, I
I        I samospráv    I přezkumu     I zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve   I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů,                         I
I        I         I         I zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých    I
I        I         I         I souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,  I
I        I         I         I zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním  I
I        I         I         I samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení  I
I        I         I         I daní), ve znění pozdějších předpisů,                    I
I        I         I         I zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,      I
I        I         I         I zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných  I
I        I         I         I celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,       I
I        I         I         I zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně   I
I        I         I         I některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, I
I        I         I         I zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, I
I        I         I         I vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších     I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - sestavování rozpočtu, popřípadě změn rozpočtu, závěrečného účtu a účetní I
I        I         I         I závěrky,                                  I
I        I         I         I - zpracování rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby,          I
I        I         I         I - zveřejnění návrhu rozpočtu před jeho projednáním v zastupitelstvu,    I
I        I         I         I - předkládání rozpočtu, popřípadě změn rozpočtu, závěrečného účtu a účetní I
I        I         I         I závěrky ke schválení zastupitelstvu,                    I
I        I         I         I - finanční hospodaření s prostředky rozpočtu v souladu se schváleným    I
I        I         I         I rozpočtem,                                 I
I        I         I         I - plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně finančních operací týkajících se  I
I        I         I         I rozpočtových prostředků,                          I
I        I         I         I - provádění finančních operací týkajících se tvorby a použití peněžních   I
I        I         I         I fondů, nákladů a výnosů podnikatelské činnosti územního samosprávného    I
I        I         I         I celku, sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma  I
I        I         I         I nebo více územními samosprávnými celky, anebo na základě smlouvy s jinými  I
I        I         I         I právnickými nebo fyzickými osobami,                     I
I        I         I         I - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k     I
I        I         I         I rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k I
I        I         I         I dalším osobám,                               I
I        I         I         I - provádění kontroly vlastního hospodaření, hospodaření organizačních    I
I        I         I         I složek a zřízených a založených právnických osob,              I
I        I         I             I - interní finanční audit,                          I
I        I         I         I - ukládání odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně,          I
I        I         I         I - samosprávné nakládání s majetkem a vlastními finančními zdroji,      I
I        I         I         I - nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu, státních fondů,  I
I        I         I         I Národního fondu a s prostředky poskytnutými ze zahraničí.          I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I daně      I při správě daní, I Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,      I
I        I         I poplatků a    I zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. I
I        I         I jiných      I                                       I
I        I         I peněžitých    I - postup správce daně a práva a povinnosti osob zúčastněných na správě daní I
I        I         I plnění do    I při správě daní obecně,                           I
I        I         I veřejných    I - hmotně právní úprava místních poplatků, včetně uplatnění speciálního   I
I        I         I rozpočtů     I procesního postupu při správě místních poplatků.              I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I památková péče I při památkové  I Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších     I
I kultury    I         I péči a správě  I předpisů.                                  I
I        I         I sbírek muzejní  I                                       I
I        I         I povahy      I - správní řízení a další postupy při péči o kulturní památky a národní   I
I        I         I         I kulturní památky, při nakládání s nemovitostmi v památkových rezervacích,  I
I        I         I         I památkových zónách a v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek,  I
I        I         I         I nemovitých národních kulturních památek, památkových rezervací a      I
I        I         I         I památkových zón, při péči o archeologické nálezy a v souvislosti s     I
I        I         I         I prováděním archeologických výzkumů.                     I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve   I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů.                         I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - správní řízení při ochraně movitých památek.               I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - správa muzejních sbírek.                         I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I územní     I v územním    I Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební    I
I pro místní  I plánování    I plánování    I zákon), ve znění pozdějších předpisů.                    I
I rozvoj    I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I         I - výkon státní správy na úseku územního plánování,             I
I        I         I         I - pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace kraje a jejich   I
I        I         I         I změny,                                   I
I        I         I         I - pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,       I
I        I         I         I - poskytování územně plánovacích informací,                 I
I        I         I         I - evidence územně plánovací činnosti,                    I
I        I         I         I - metodická, koordinační a kontrolní činnost vůči příslušným obecním    I
I        I         I         I úřadům, výkon státního dozoru ve věcech územního plánování.         I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu:                          I
I        I         I         I - výkon státní správy na úseku územního plánování,             I
I        I         I         I - pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace obce a jejích   I
I        I         I         I změny,                                   I
I        I         I         I - vymezování zastavěného území,                       I
I        I         I         I - pořizování územně plánovacích podkladů a jejich aktualizace,       I
I        I         I         I - poskytování územně plánovacích informací,                 I
I        I         I         I - evidence územně plánovací činnosti.                    I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I stavební řád a I při územním   I Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební    I
I        I vyvlastnění   I rozhodování a  I zákon), ve znění pozdějších předpisů.                    I
I        I pozemků     I rozhodování na  I                                       I
I        I         I úseku stavebního I - výkon státní správy na úseku územního rozhodování; vedení jednotlivých  I
I        I         I úřadu a     I řízení, zejména územního řízení a řízení o vydání územního opatření,    I
I        I         I vyvlastnění   I vydávání územních rozhodnutí, územních souhlasů, poskytování územně     I
I        I         I         I plánovacích informací a další činnosti podle stavebního zákona,       I
I        I         I         I - na úseku stavebního řádu zejména souhrn znalostí při posuzování      I
I        I         I         I ohlašování a povolování staveb, terénních úprav a zařízení, užívání a    I
I        I         I         I odstraňování staveb; výkon stavebního dozoru a zvláštních pravomocí     I
I        I         I         I stavebního úřadu; znalost povinností a odpovědnosti osob při přípravě a   I
I        I         I         I provádění staveb,                              I
I        I         I         I - na úseku vyvlastnění zejména vedení vyvlastňovacího řízení, posuzování  I
I        I         I         I splnění podmínek pro vyvlastnění a zrušení vyvlastnění, posuzování náhrad  I
I        I         I         I za vyvlastnění včetně náhrad třetím osobám.                 I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I -        I při výkonu    I Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,    I
I práce a    I         I veřejného    I zákon č. 99/1963     Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,  I
I sociálních  I         I opatrovnictví  I zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění    I
I věcí     I         I         I pozdějších předpisů,                            I
I        I         I         I zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších     I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I         I - metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní I
I        I         I         I správy na tomto úseku,                           I
I        I         I         I - kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu I
I        I         I         I veřejného opatrovnictví pověřenými osobami.                 I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu:                          I
I        I         I         I - vykonávání opatrovnictví nad osobami, jejichž opatrovníkem je obec,    I
I        I         I         I spočívající v jejich zastupování, správě jejich jmění a nezbytně      I
I        I         I         I souvisejících činnostech,                          I
I        I         I         I - účast při právních jednáních a účast v řízeních před orgány veřejné moci, I
I        I         I         I - zajištění vypracování zpráv opatrovníka, a případných návrhů a podnětů  I
I        I         I         I podávaných soudu.                              I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I sociální péče  I v sociálních   I Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, I
I        I         I službách     I vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o  I
I        I při řízení o  I         I sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,             I
I        I dávkách a    I         I vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního   I
I        I službách    I         I pracovníka,                                 I
I        I sociální péče  I         I zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších I
I        I         I         I předpisů,                                  I
I        I         I         I zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších     I
I        I         I         I předpisů,                                  I
I        I         I         I zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, I
I        I         I         I ve znění pozdějších předpisů,                        I
I        I         I         I zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších    I
I        I         I         I předpisů,                                  I
I        I         I         I vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o     I
I        I         I         I poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších   I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I         I - správní řízení a rozhodování o registraci poskytovatelů sociálních    I
I        I         I         I služeb, v němž krajský úřad působí jako správní orgán I. stupně,      I
I        I         I         I - vedení registru poskytovatelů sociálních služeb,             I
I        I         I         I - spolupráce při zajišťování sociálních služeb a jiné pomoci osobám     I
I        I         I         I nacházejícím se v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů, kdy     I
I        I         I         I poskytovatel sociální služby ukončil její poskytování,           I
I        I         I         I - koordinace poskytování sociálních služeb a realizace a koordinace     I
I        I         I         I činnosti sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi,    I
I        I         I         I řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území I
I        I         I         I svého správního obvodu,                           I
I        I         I         I - kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu I
I        I         I         I sociální práce sociálními pracovníky.                    I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:           I
I        I         I         I - správní řízení a rozhodování o úhradě za pobyt dítěte v domově pro osoby I
I        I         I         I se zdravotním postižením umístěného na základě rozhodnutí soudu,      I
I        I         I         I - zastupování osoby neschopné samostatného jednání při uzavírání smlouvy  I
I        I         I         I poskytování sociální služby,                        I
I        I         I         I - zajišťování sociálních služeb nebo jiné pomoci osobám ohroženým na životě I
I        I         I         I nebo zdraví,                                I
I        I         I         I - koordinace poskytování sociálních služeb a realizace činností sociální  I
I        I         I         I práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné nouzi, řešení nepříznivé    I
I        I         I         I sociální situace a k sociálnímu začleňování osob na území svého správního  I
I        I         I         I obvodu.                                   I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni pověřeného obecního úřadu:                    I
I        I         I         I - realizace činností sociální práce vedoucí k řešení situace osob v hmotné I
I        I         I         I nouzi.                                   I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I sociálně-právní I při       I Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších I
I        I ochrana dětí  I sociálně-právní I předpisů,                                  I
I        I         I ochraně dětí   I vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o     I
I        I         I         I sociálně-právní ochraně dětí,                        I
I        I         I         I zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, část I
I        I         I         I druhá (rodinné     právo),                           I
I        I         I         I zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - řízení o určení a popření rodičovství,                  I
I        I         I         I - řízení ve věcech osvojení,                        I
I        I         I         I - péče soudu o nezletilé,                          I
I        I         I         I - výkon rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé.            I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - rozhodování ve správním řízení a přezkoumávání rozhodnutí obecních úřadů I
I        I         I         I a ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vydaných ve    I
I        I         I         I správním řízení,                              I
I        I         I         I - metodické a odborné vedení a usměrňování činnosti obcí při výkonu státní I
I        I         I         I správy na tomto úseku,                           I
I        I         I         I - kontrola a dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí a kontrola výkonu I
I        I         I         I sociálně-právní ochrany pověřenými osobami,                 I
I        I         I         I - vytváření koncepce a programů k rozvoji sociálně-právní ochrany dětí na  I
I        I         I         I území kraje,                                I
I        I         I         I - plnění úkolů krajského úřadu při zprostředkování náhradní rodinné péče,  I
I        I         I         I - zajišťování konzultací o výkonu pěstounské péče,             I
I        I         I         I - zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo   I
I        I         I         I pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci     I
I        I         I         I související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče   I
I        I         I         I včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu,  I
I        I         I         I - spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem     I
I        I         I         I realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany dětí,  I
I        I         I         I - plnění úkolů kraje v souvislosti se zřízením a provozem zařízení sociálně I
I        I         I         I právní ochrany dětí,                            I
I        I         I         I - rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti     I
I        I         I         I vyžadující okamžitou pomoc a jeho výplata.                 I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:           I
I        I         I         I - rozhodování ve správním řízení na úseku sociálně-právní ochrany dětí,   I
I        I         I         I - zajištění plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při  I
I        I         I         I zprostředkování náhradní rodinné péče a při uzavírání dohod o výkonu    I
I        I         I         I pěstounské péče,                              I
I        I         I         I - sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických   I
I        I         I         I osob než rodičů a sledování dodržování práv dětí v zařízeních pro výkon   I
I        I         I         I ústavní a ochranné výchovy a dětí v zařízeních pro děti vyžadující     I
I        I         I         I okamžitou pomoc,                              I
I        I         I         I - zajišťování návštěv rodičů těchto dětí,                  I
I        I         I         I - provádění terénní sociální péče v rámci plnění úkolů obecního úřadu obce I
I        I         I         I s rozšířenou působností,                          I
I        I         I         I - vyhodnocování situace ohrožených dětí a jejich rodin, zpracování     I
I        I         I         I individuálního plánu ochrany dítěte,                    I
I        I         I         I - vykonávání opatrovnictví a poručenství a účast u občanského soudního a  I
I        I         I         I správního řízení v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou    I
I        I         I         I působností,                                 I
I        I         I         I - zajištění plnění úkolů obce s rozšířenou působností v rámci trestního a  I
I        I         I         I přestupkového řízení vedeného proti mladistvým,               I
I        I         I         I - zajištění vypracování návrhů a podnětů uložených zákonem v rámci     I
I        I         I         I působnosti tohoto úřadu,                          I
I        I         I         I - vykonávání kontroly a dozoru nad výkonem sociálně-právní ochrany dětí   I
I        I         I         I pověřenými osobami, kterým pověření udělila komise pro sociálně-právní   I
I        I         I         I ochranu dětí,                                I
I        I         I         I - zajištění neodkladné péče dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho I
I        I         I         I věku,                                    I
I        I         I         I - zajištění plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské    I
I        I         I         I činnosti a se zřizováním a provozem zařízení sociálně-právní ochrany dětí, I
I        I         I         I - poskytování součinnosti při výkonu rozhodnutí soudu o výchově nezletilých I
I        I         I         I dětí,                                    I
I        I         I         I - plnění úkolů obecního úřadu obce s rozšířenou působností při spolupráci s I
I        I         I         I věznicemi, ve kterých jsou umístěny děti,                  I
I        I         I         I - spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí za účelem     I
I        I         I         I realizace mezinárodních smluv a poskytování sociálně-právní ochrany dětí.  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu:                          I
I        I         I         I - provádění terénní sociální práce v rámci plnění úkolů obecního úřadu,   I
I        I         I         I - zajištění plnění úkolů spojených s výkonem preventivní a poradenské    I
I        I         I         I činnosti,                                  I
I        I         I         I - zajištění vypracování návrhů a podnětů podávaných obecním úřadem soudu,  I
I        I         I         I - zajištění plnění úkolů obce v souvislosti se zřízením a provozem zařízení I
I        I         I         I sociálně-právní ochrany dětí.                        I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I živnostenské  I při správě    I Zákon č. 570/1991     Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších    I
I průmyslu a  I podnikání    I živnostenského  I předpisů,                                  I
I obchodu    I         I podnikání    I zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve  I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů,                         I
I        I         I         I zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších     I
I        I         I         I předpisů,                                  I
I        I         I         I zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.   I
I        I         I         I 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění  I
I        I         I         I pozdějších předpisů,                            I
I        I         I         I zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).             I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského živnostenského úřadu:                  I
I        I         I         I - výkon řídící, koordinační, kontrolní a metodické činnosti vůči obecním  I
I        I         I         I živnostenským úřadům ve svém správním obvodu,                I
I        I         I         I - rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů, I
I        I         I         I - spolupráce s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou    I
I        I         I         I odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání,          I
I        I         I         I - výkon dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb. v zákonem stanoveném  I
I        I         I         I rozsahu,                                  I
I        I         I         I - vedení živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu,   I
I        I         I         I - plnění dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy.      I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního živnostenského úřadu:                  I
I        I         I         I - činnosti spojené s posuzováním oprávněnosti provozování živnosti     I
I        I         I         I fyzickými a právnickými osobami včetně posuzování všeobecných podmínek   I
I        I         I         I provozování živnosti u fyzických osob,                   I
I        I         I         I - činnosti spojené se vznikem živnostenského oprávnění včetně vydávání   I
I        I         I         I výpisů z živnostenského rejstříku a rozhodování o koncesích,        I
I        I         I         I - realizace kontrolních činností podle kontrolního řádu a dalších zákonů,  I
I        I         I         I - činnosti spojené s vedením živnostenského rejstříku včetně provádění   I
I        I         I         I zápisů týkajících se podnikatelů a vydávání úředních opisů z jeho veřejné a I
I        I         I         I neveřejné části,                              I
I        I         I         I - činnosti spojené se zánikem živnostenského oprávnění včetně jeho zrušení I
I        I         I         I podle živnostenského zákona,                        I
I        I         I         I - plnění funkce centrálního registračního místa pro podnikatele.      I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Správa    I hospodářská   I při přípravě a  I Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti správy státních hmotných rezerv, ve   I
I státních   I opatření pro  I realizaci    I znění pozdějších předpisů,                         I
I hmotných   I krizové stavy  I hospodářských  I zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve   I
I rezerv    I         I opatření pro   I znění pozdějších předpisů, § 1 - 4, 6 - 8, 10 - 12, 16 - 17, 20 - 27 a   I
I        I         I krizové stavy  I 29 - 30,                                  I
I        I         I         I vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a   I
I        I         I         I provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších   I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I         I - zpracování podkladů, plánů a zajištění dodávek včetně využití       I
I        I         I         I informačního systému ARGIS,                         I
I        I         I         I - použití pohotovostních zásob, použití zásob pro humanitární pomoc,    I
I        I         I         I - zajištění doplnění pracovních sil a prostředků subjektům hospodářské   I
I        I         I         I mobilizace,                                 I
I        I         I         I - příprava a realizace regulačního opatření a jejich kontrola,       I
I        I         I         I - kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy a I
I        I         I         I uplatnění sankčních pravomocí.                       I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu:                          I
I        I         I         I - zpracování podkladů, plánů a zajištění dodávek včetně využití       I
I        I         I         I informačního systému ARGIS,                         I
I        I         I         I - použití pohotovostních zásob,                       I
I        I         I         I - použití zásob pro humanitární pomoc,                   I
I        I         I         I - příprava a realizace regulačních opatření a jejich kontrola,       I
I        I         I         I - kontrola přípravy a účinnosti hospodářských opatření pro krizové stavy a I
I        I         I         I plnění sankčních pravomocí.                         I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I školství    I ve školství   I Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném I
I školství,   I         I         I a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.      I
I mládeže a   I         I         I                                       I
I tělovýchovy  I         I         I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - koncepční činnost spočívající v tvorbě dlouhodobého záměru vzdělávání a  I
I            I         I         I rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a v tvorbě výroční zprávy o stavu a   I
I        I         I         I rozvoji vzdělávací soustavy v kraji,                    I
I        I         I         I - rozhodování a další činnosti v rámci vedení rejstříku škol a školských  I
I        I         I         I zařízení,                                  I
I        I         I         I - další rozhodování ve správním řízení, zejména plnění úkolů nadřízeného  I
I        I         I         I správního orgánu, rozhodování o uznání zahraničního vzdělání, rozhodování o I
I        I         I         I způsobu vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením,          I
I        I         I         I - přezkoumávání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a  I
I        I         I         I absolutoria,                                I
I        I         I         I - činnosti v rámci rozpisu a poskytování finančních prostředků státního   I
I        I         I         I rozpočtu určených na činnost škol a školských zařízení, činnosti v rámci  I
I        I         I         I veřejnosprávní kontroly použití těchto finančních prostředků, jejich    I
I        I         I         I finančního vypořádání,                           I
I        I         I         I - činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol I
I        I         I         I a školských zařízení zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí,      I
I        I         I         I - další správní agendy, zejména udělování souhlasu k využití asistenta   I
I        I         I         I pedagoga, souhlasu se zřízením třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle I
I        I         I         I § 16 odst. 9 školského zákona, jmenování předsedů zkušebních komisí pro   I
I        I         I         I závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria.             I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:           I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - činnosti spojené s předáváním údajů ze školních matrik a dokumentace škol I
I        I         I         I a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí,          I
I        I         I         I - zpracovávání návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního    I
I        I         I         I rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo    I
I        I         I         I svazky obcí.                                I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I přestupky proti I při přestupkovém I Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.               I
I vnitra    I veřejnému    I řízení ve věci  I                                       I
I        I pořádku,    I pořádku ve    I - aplikace úpravy jednotlivých skutkových podstat přestupků proti pořádku  I
I        I občanskému   I státní správě,  I ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě (§ 4),    I
I        I soužití a    I pořádku v územní I přestupků proti veřejnému pořádku (§ 5), přestupků proti občanskému soužití I
I        I majetku     I samosprávě,   I (§ 7) a přestupků proti majetku (§ 8),                   I
I        I         I veřejného    I - rozhodování o jednotlivých skutkových podstatách přestupků fyzických   I
I        I         I pořádku,     I osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob,           I
I        I         I občanského    I - ukládání správních trestů za tyto přestupky.               I
I        I         I soužití a    I                                       I
I        I         I majetku     I                                       I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I matriky a    I při správě    I Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých  I
I        I státní     I matrik a     I souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,             I
I        I občanství    I státního     I zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých   I
I        I         I občanství    I souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,             I
I        I         I         I zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,    I
I        I         I         I zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších  I
I        I         I         I předpisů,                                  I
I        I         I         I zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších     I
I        I         I         I předpisů,                                  I
I        I         I         I zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně    I
I        I         I         I některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),        I
I        I         I         I zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o   I
I        I         I         I ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), I
I        I         I         I ve znění pozdějších předpisů,                        I
I        I         I         I vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o    I
I        I         I         I matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve  I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů,                         I
I        I         I         I vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o I
I        I         I         I ověřování pravosti podpisu,                         I
I        I         I         I vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých  I
I        I         I         I reálií pro účely udělování státního občanství České republiky,       I
I        I         I         I vyhláška 191/2014 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství  I
I        I         I         I České republiky.                              I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - zápisy matričních událostí, matričních skutečností včetně jejich změn a  I
I        I         I         I oprav,                                   I
I        I         I         I - kontrola vedení matričních knih a sbírek listin,             I
I        I         I         I - ověřování matričních dokladů, mají-li být použity v cizině,        I
I        I         I         I - vedení a aktualizace sbírky listin,                    I
I        I         I         I - ověřování     odborné způsobilosti zaměstnanců k vedení matričních knih a k  I
I        I         I         I plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a   I
I        I         I         I sbírek listin,                               I
I        I         I         I - výměna matrik, vydávání výpisů z matričních knih a nahlížení do nich,   I
I        I         I         I - užívání jména a příjmení a jejich změny,                 I
I        I         I         I - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, I
I        I         I         I - řízení o žádosti o nabytí a pozbytí státního občanství České republiky a I
I        I         I         I žádosti o vydání osvědčení (potvrzení) o státním občanství České republiky. I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I evidence    I při vedení    I Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů,  I
I        I obyvatel,    I evidence     I zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších    I
I        I občanských   I obyvatel a    I předpisů,                                  I
I        I průkazů a    I vydávání     I zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších     I
I        I cestovních   I občanských    I předpisů,                                  I
I        I dokladů     I průkazů a    I zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších     I
I        I         I cestovních    I předpisů,                                  I
I        I         I dokladů     I zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších     I
I        I         I         I předpisů,                                  I
I        I         I         I vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve  I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů,                         I
I        I         I         I vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a I
I        I         I         I zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,         I
I        I         I         I vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při I
I        I         I         I pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči  I
I        I         I         I dat cestovního dokladu,                           I
I        I         I         I zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších     I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - výkon státní správy na úseku evidence obyvatel,              I
I        I         I         I - agendový informační systém evidence obyvatel,               I
I        I         I         I - zápis, využívání a poskytování údajů z agendového informačního systému  I
I        I         I         I evidence obyvatel,                             I
I        I         I         I - kontrola údajů v agendovém informačním systému evidence obyvatel,     I
I        I         I         I - problematika trvalého pobytu občanů,                   I
I        I         I         I - výkon státní správy na úseku rodných čísel,                I
I        I         I         I - registr rodných čísel,                          I
I        I         I         I - využívání údajů z registru rodných čísel,                 I
I        I         I         I - přidělení, osvědčení, ověření a potvrzení rodného čísla,         I
I        I         I         I - vydávání občanských průkazů,                       I
I        I         I         I - vedení evidence občanských průkazů,                    I
I        I         I         I - poskytování údajů z evidence občanských průkazů,             I
I        I         I         I - vydávání potvrzení o občanském průkazu,                  I
I        I         I         I - rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu,           I
I        I         I         I - povinnosti občanů ve vztahu k občanskému průkazu,             I
I        I         I         I - vydávání cestovních dokladů,                       I
I        I         I         I - vedení evidence cestovních dokladů,                    I
I        I         I         I - poskytování údajů z evidence cestovních dokladů,             I
I        I         I         I - rozhodování o skončení platnosti cestovního dokladu,           I
I        I         I         I - povinnosti občanů ve vztahu k cestovnímu dokladu.             I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I civilní ochrana I při zajištění  I Krizové řízení:                               I
I        I a obrana    I ochrany obyvatel I                                       I
I        I         I a krizovém    I Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění   I
I        I         I řízení      I pozdějších ústavních zákonů,                        I
I        I         I         I zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů     I
I        I         I         I (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,               I
I        I         I         I nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5   I
I        I         I         I zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů    I
I        I         I         I (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.               I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - zajišťování připravenosti na řešení krizových situací v působnosti    I
I        I         I         I územního samosprávného celku,                        I
I        I         I         I - zřizování a zajišťování činnosti pracoviště krizového řízení,       I
I        I         I         I - poskytování součinnosti při zpracování krizového plánu kraje a krizového I
I        I         I         I plánu obce s rozšířenou působností,                     I
I        I         I         I - plnění úkolů podle krizového plánu kraje a krizového plánu obce s     I
I        I         I         I rozšířenou působností,                           I
I        I         I         I - realizace krizových opatření za krizových stavů v podmínkách územního   I
I        I         I         I samosprávného celku,                            I
I        I         I         I - zajišťování podmínek pro činnost bezpečnostní rady a krizového štábu   I
I            I         I         I kraje a obce s rozšířenou působností,                    I
I        I         I         I - zajišťování agendy zvláštních skutečností,                I
I        I         I         I - příprava a realizace finančního zabezpečení krizových opatření,      I
I        I         I         I - realizace kontrolní činnosti podle krizového zákona.           I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém:            I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně     I
I        I         I         I některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,               I
I        I         I         I vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení       I
I        I         I         I integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů,      I
I        I         I         I vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany       I
I        I         I         I obyvatelstva.                                I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - zajišťování připravenosti na mimořádné události, provádění záchranných a I
I        I         I         I likvidačních prací a ochranu obyvatelstva v působnosti územního       I
I        I         I         I samosprávného celku,                            I
I        I         I         I - realizace základních opatření ochrany obyvatelstva v působnosti územního I
I        I         I         I samosprávného celku,                            I
I        I         I         I - zajišťování havarijní připravenosti a její ověřování cvičeními,      I
I        I         I         I - organizování součinnosti mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností I
I        I         I         I a dalšími správními úřady a obcemi v kraji,                 I
I        I         I         I - vytváření podmínek pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při  I
I        I         I         I řešení mimořádné události,                         I
I        I         I         I - zajišťování zpracování havarijního plánu kraje, vnějšího havarijního   I
I        I         I         I plánu a poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje,     I
I        I         I         I - uzavírání dohod o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání,        I
I        I         I         I - usměrňování integrovaného záchranného systému na úrovni kraje,      I
I        I         I         I - příprava a realizace finančního zabezpečení integrovaného záchranného   I
I        I         I         I systému,                                  I
I        I         I         I - realizace kontrolní činnosti podle zákona o integrovaném záchranném    I
I        I         I         I systému.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Požární ochrana:                              I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,   I
I        I         I         I nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve  I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů,                         I
I        I         I         I vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, I
I        I         I         I ve                                     I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů.                         I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - výkon samostatné a přenesené působnosti v oblasti požární ochrany v    I
I        I         I         I působnosti územního samosprávného celku,                  I
I        I         I         I - koncepce požární ochrany v kraji,                     I
I        I         I         I - organizování požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného  I
I        I         I         I stavu ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje,          I
I        I         I         I - zabezpečování podmínek pro činnost jednotek požární ochrany včetně    I
I        I         I         I financování jejich potřeb,                         I
I        I         I         I - vydávání nařízení kraje a obecně závazné vyhlášky v oblasti požární    I
I        I         I         I ochrany,                                  I
I        I         I         I - zpracovávání stanovené dokumentace požární ochrany,            I
I        I         I         I - organizování preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany,   I
I        I         I         I - plnění úkolů při správě majetku v oblasti požární ochrany, včetně     I
I        I         I         I výstavby a údržby objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních     I
I        I         I         I zařízení,                                  I
I        I         I         I - plošné pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a akceschopnost   I
I        I         I         I jednotky k zásahům mimo hasební obvod.                   I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Ochrana před povodněmi:                           I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  I
I        I         I         I ve znění pozdějších předpisů.                        I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - zvládání povodňových rizik,                        I
I        I         I         I - organizace a provádění povodňových opatření,               I
I        I         I         I - zpracování povodňového plánu v působnosti územního samosprávného celku,  I
I        I         I         I - organizace povodňových prohlídek,                     I
I        I         I         I - organizace a příprava hlásné povodňové služby,              I
I        I         I         I - příprava a činnost povodňových orgánů v působnosti územního samosprávného I
I        I         I         I celku,                                   I
I        I         I         I - vedení stanovené dokumentace,                       I
I        I         I         I - příprava a realizace finančního     zabezpečení ochrany před povodněmi.    I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zajišťování obrany státu:                          I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění    I
I        I         I         I pozdějších předpisů,                            I
I        I         I         I zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění    I
I        I         I         I pozdějších předpisů,                            I
I        I         I         I zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný   I
I        I         I         I zákon), ve znění pozdějších předpisů,                    I
I        I         I         I nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, ve znění      I
I        I         I         I pozdějších předpisů.                            I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - plnění úkolů a opatření v oblasti zajišťování obrany státu v působnosti  I
I        I         I         I územního samosprávného celku,                        I
I        I         I         I - vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného  I
I        I         I         I stavu mohou být napadeny,                          I
I        I         I         I - plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění     I
I        I         I         I životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a      I
I        I         I         I zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu   I
I        I         I         I nebo mobilizace ozbrojených sil za válečného stavu,             I
I        I         I         I - vedení evidence určených věcných prostředků a jejich vlastníků a     I
I        I         I         I fyzických osob určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k   I
I        I         I         I pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,                 I
I        I         I         I - zabezpečování přípravy občanů k obraně státu,               I
I        I         I         I - zpracování dílčího plán obrany kraje a dílčího plánu obrany obce s    I
I        I         I         I rozšířenou působností,                           I
I        I         I         I - řešení žádostí o zproštění výkonu mimořádné služby,            I
I        I         I         I - zabezpečování odvodního řízení podle požadavků krajského vojenského    I
I        I         I         I velitelství,                                I
I        I         I         I - vyžadování sil a prostředků Armády ČR k záchranným pracím.        I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek:                    I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších    I
I        I         I         I předpisů,                                  I
I        I         I         I Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.   I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - spolupráce při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za   I
I        I         I         I krizových stavů,                              I
I        I         I         I - spolupráce s ozbrojenými bezpečnostními složkami.             I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Ochrana utajovaných informací:                       I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní   I
I        I         I         I způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,                 I
I        I         I         I nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných    I
I        I         I         I informací, ve znění pozdějších předpisů.                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - výkon státní správy ve věcech ochrany utajovaných informací v přenesené  I
I        I         I         I působnosti územního samosprávného celku.                  I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I zdravotnictví  I ve zdravotnictví I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I zdravotnictví I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich      I
I        I         I         I poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů:  I
I        I         I         I - vyřizování stížností, návrhů a podnětů vedených ve správním řízení,    I
I        I         I         I - činnost nezávislých odborných komisí                   I
I        I         I         I - správní řízení ve věci oprávnění k poskytování zdravotních služeb.    I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění    I
I        I         I         I pozdějších předpisů.                            I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - přezkoumávání lékařského posudku.                     I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - zajištění dostupnosti přednemocniční neodkladné péče,           I
I        I         I         I - kontrola plnění povinností stanovených tímto zákonem.           I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění I
I        I         I         I některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.        I
    I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - tvorba sítě zdravotnických zařízení související se zabezpečením      I
I        I         I         I dostupnosti zdravotních služeb.                       I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - kontrola zacházení s návykovými látkami a jejich evidence ve       I
I        I         I         I zdravotnických zařízeních,                         I
I        I         I         I - kontrola výdeje a evidence tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem,  I
I        I         I         I - zajištění a kontrola likvidace nepoužitelných návykových látek.      I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových  I
I        I         I         I látek,                                   I
I        I         I         I zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících    I
I        I         I         I zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,          I
I        I         I         I zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné       I
I        I         I         I způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání I
I        I         I         I lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,     I
I        I         I         I zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k   I
I        I         I         I výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností       I
I        I         I         I souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých       I
I        I         I         I souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve  I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů.                         I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I vodní      I ve vodním    I Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  I
I zemědělství  I hospodářství  I hospodářství   I ve znění pozdějších předpisů,                        I
I        I         I         I zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o I
I        I         I         I změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění    I
I        I         I         I pozdějších předpisů.                            I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - správní rozhodnutí a výkon vodoprávního dozoru,              I
I        I         I         I - výkon kompetence vodoprávního úřadu, výkon kompetencí povodňového orgánu I
I        I         I         I mimo povodeň,                                I
I        I         I         I - výkon pravomocí vodoprávních úřadů při mimořádných opatřeních,      I
I        I         I         I - vydávání vyjádření a jiných opatření,                   I
I        I         I         I - správní rozhodování a výkon dozoru,                    I
I        I         I         I - rozhodování o přestupcích na úseku vodního hospodářství,         I
I        I         I         I - ochrana množství a jakosti povrchových a podzemních vod,         I
I        I         I         I - ochrana před povodněmi.                          I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I zemědělství,  I v lesním     I Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů    I
I        I myslivost a   I hospodářství a  I (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,                I
I        I lesní      I myslivosti    I vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a  I
I        I hospodářství  I         I podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa,       I
I        I         I         I vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, I
I        I         I         I vyhláška č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů   I
I        I         I         I státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky č. 52/1999 Sb.,  I
I        I         I         I vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu    I
I        I         I         I minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování    I
I        I         I         I náhrad zvýšených nákladů,                          I
I        I         I         I vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o   I
I        I         I         I vymezení hospodářských souborů,                       I
I        I         I         I vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování,          I
I        I         I         I vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení  I
I        I         I         I licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním  I
I        I         I         I hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.,              I
I        I         I         I vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k   I
I        I         I         I ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve   I
I        I         I         I znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.,                       I
I        I         I         I vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené  I
I        I         I         I na lesích,                                 I
I        I         I         I vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a  I
I        I         I         I sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a    I
I        I         I         I podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených  I
I        I         I         I za pozemky určené k plnění funkcí lesa,                   I
I        I         I         I vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného  I
I        I         I         I lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát,         I
I        I         I         I nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým     se mění některá nařízení vlády v   I
I        I         I         I souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení     I
I        I         I         I podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o  I
I        I         I         I stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů,   I
I        I         I         I zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních  I
I        I         I         I dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa I
I        I         I         I a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu I
I        I         I         I s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů,  I
I        I         I         I vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu I
I        I         I         I s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů,   I
I        I         I         I vyhláška č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin,         I
I        I         I         I vyhláška č. 132/2014 Sb., o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin, I
I        I         I         I zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,    I
I        I         I         I vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do    I
I        I         I         I centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti I
I        I         I         I uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,                 I
I        I         I         I zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,     I
I        I         I         I vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.  I
I        I         I         I 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,          I
I        I         I         I vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších I
I        I         I         I podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů,          I
I        I         I         I vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných   I
I        I         I         I stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd,  I
I        I         I         I vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu,  I
I        I         I         I jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice,              I
I        I         I         I vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech      I
I        I         I         I vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.            I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - výkon správních činností podle uvedených právních předpisů při výkonu   I
I        I         I         I veřejné správy v lesním hospodářství a myslivosti.             I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I zemědělství,  I v zemědělství  I zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších I
I        I myslivost a   I         I předpisů,                                  I
I        I lesní      I         I zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské   I
I        I hospodářství  I         I stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (zákon I
I        I         I         I o rybářství), ve znění pozdějších předpisů,                 I
I        I         I         I vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o       I
I        I         I         I rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských  I
I        I         I         I rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění I
I        I         I         I pozdějších předpisů,                            I
I        I         I         I vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších  I
I        I         I         I prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů,       I
I        I         I         I vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin, I
I        I         I         I vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, I
I        I         I         I vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci     I
I        I         I         I přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o I
I        I         I         I označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č.       I
I        I         I         I 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin,       I
I        I         I         I zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu      I
I        I         I         I zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním   I
I        I         I         I kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů,  I
I        I         I         I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října  I
I        I         I         I 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady I
I        I         I         I 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění,                  I
I        I         I         I nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí  I
I        I         I         I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde po    I
I        I         I         I požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění,   I
I        I         I         I zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně  I
I        I         I         I některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), I
I        I         I         I ve znění pozdějších předpisů,                        I
I        I         I         I zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících I
I        I         I         I zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.          I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského úřadu a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:  I
I        I         I         I - vyhlašování rybářských revírů, hospodářských ukazatelů, přidělování    I
I        I         I         I výkonu rybářského práva a ustanovování rybářských hospodářů,            I
I        I         I         I - vyhlašování (rušení, změna statutu) rybích oblastí,            I
I        I         I         I - posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů.        I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského úřadu, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a  I
I        I         I         I pověřených obecních úřadů:                         I
I        I         I         I - udělování výjimek pro výkon rybářského práva, ustanovování rybářské    I
I        I         I         I stráže a vydávání rybářských lístků.                    I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých     I
I        I         I         I souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,             I
I        I         I         I vyhláška č. 327/2012, o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších  I
I        I         I         I necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,       I
I        I         I         I vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování    I
I        I         I         I škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších  I
I        I         I         I předpisů.                                  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:   I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - rostlinolékařská péče a ochranná opatření proti škodlivým organismům,   I
I        I         I         I - základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku         I
I        I         I         I rostlinolékařské péče,                           I
I        I         I         I - přijímání opatření na úseku rostlinolékařské péče,            I
I        I         I         I - státní správa na úseku rostlinolékařské péče,               I
I        I         I         I - působnost obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na I
I        I         I         I úseku rostlinolékařské péče,                        I
I        I         I         I - ochrana včel při použití přípravků na ochranu rostlin           I
I        I         I         I - evidence zemědělských podnikatelů podle § 2f a násl. zákona o       I
I        I         I         I zemědělství.                                I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.     I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:           I
I        I         I         I - evidence zemědělských podnikatelů podle § 2f a násl. zákona o       I
I        I         I         I zemědělství.                                I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I Ministerstvo I ochrana přírody I v ochraně    I Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších   I
I životního   I a krajiny    I přírody a    I předpisů,                                  I
I prostředí   I         I krajiny     I vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. I
I        I         I         I 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,  I
I        I         I         I vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci I
I        I         I         I a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů,        I
I        I         I         I vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve  I
I        I         I         I znění pozdějších předpisů,                         I
I        I         I         I nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích    I
I        I         I         I pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících  I
I        I         I         I živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,      I
I        I         I         I vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o     I
I        I         I         I obchodování s ohroženými druhy,                       I
I        I         I         I nařízení Rady (ES) č. 708/2007, o používání cizích a místně se       I
I        I         I         I nevyskytujících druhů v akvakultuře,                    I
I        I         I         I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, o prevenci a    I
I        I         I         I regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů,   I
I        I         I         I nařízení rady (ES) č. 338/1997 ze dne 9. prosince 1997, o ochraně druhů   I
I        I         I         I volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s  I
I        I         I         I nimi,                                    I
I        I         I         I zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými   I
I        I         I         I zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů,         I
I        I         I         I zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě   I
I        I         I         I rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k    I
I        I         I         I ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s   I
I        I         I         I ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů,              I
I        I         I         I zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o   I
I        I         I         I změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění      I
I        I         I         I pozdějších předpisů.                            I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - výkon správních činností podle uvedených právních předpisů při výkonu   I
I        I         I         I veřejné správy při ochraně přírody a krajiny.                I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I ochrana ovzduší I v ochraně    I Zákon č. 201/2012     Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.   I
I        I         I ovzduší     I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:  I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - výkon správních činností upravených v § 6 odst. 2, § 9 odst. 1, 3 a 5,  I
I        I         I         I § 10 odst. 3, § 11 odst. 2, 3, 5, 6 a 7, § 12 odst. 1, 3, 4, 5 a 7,     I
I        I         I         I § 13 odst. 1 až 3, § 15, § 17 odst. 1 písm. d), e) h) a odst. 2, § 22,   I
I        I         I         I § 23 odst. 2, § 24 odst. 1, § 25 odst. 7, § 26, § 28, § 30 odst. 1 a 2,   I
I        I         I         I § 37 odst. 6 a 7, § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2.               I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I odpadové    I v hospodaření s I Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.      I
I        I hospodářství  I odpady      I                                       I
I        I         I         I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I         I - udělování souhlasu k provozování zařízení,                I
I        I         I         I - udělování souhlasu k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními I
I        I         I         I odpady,                                   I
I        I         I         I - ukládání povinnosti zaplatit poplatek za uložení odpadů na skládku,    I
I        I         I         I - udělování souhlasu s uzavřením skládky, stanovení doby trvání a podmínek I
I        I         I         I péče o skládku po uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci,      I
I        I         I         I - zpracování a vedení evidence souhlasů a dalších rozhodnutí,        I
I        I         I         I - zasílání informací o vydaných rozhodnutích a informací o provozu zařízení I
I        I         I         I a dopravcích odpadů,                            I
I        I         I         I - přidělování identifikačních čísel zařízení ke sběru, výkupu, využívání  I
I        I         I         I nebo odstraňování odpadů, zařízením podle § 14 odst. 2 a malým zařízením  I
I        I         I         I podle § 33b odst. 1,                            I
I        I         I         I - rozhodování v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad,     I
I        I         I         I - udělování souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším  I
I        I         I         I než sto tun nebezpečného odpadu za rok,                   I
I        I         I         I - udělování souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování  I
I        I         I         I nebo soustřeďování odpadů,                         I
I        I         I         I - udělování souhlasu k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle I
I        I         I         I § 48a písm. b) a souhlas s jeho zrušením,                  I
I        I         I         I - udělování souhlasu k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z  I
I        I         I         I prostředků finanční rezervy,                        I
I        I         I         I - zákaz provozu zařízení k odstraňování odpadů,               I
I        I         I         I - může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností  I
I        I         I         I odpadů vydaného pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,  I
I        I         I         I - vedení, pravidelná aktualizace a zveřejňování seznamu osob oprávněných ke I
I        I         I         I zpracování autovraků a doplňování informačního systému sledování toků    I
I        I         I         I vybraných autovraků,                            I
I        I         I         I - ukládání povinnosti zaplatit vybraný poplatek za uložení odpadů na    I
I        I         I         I skládku,                                  I
I        I         I         I - kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a I
I        I         I         I ukládání pokuty podle § 66 odst. 6,                     I
I        I         I         I - kontrola placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,         I
I        I         I         I - rozhodování podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu   I
I        I         I         I Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách I
I        I         I         I a o informování o vydaných rozhodnutích,                  I
I        I         I         I - schvalování plánu recyklace lodi podle čl. 7 přímo použitelného předpisu I
I        I         I         I Evropské unie o recyklaci lodí                       I
I        I         I         I - rozhodování o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu  I
I        I         I         I obce s rozšířenou působností.                        I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností:           I
I        I         I         I - podávání návrhu na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů,         I
I        I         I         I - udělování souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování  I
I        I         I         I odpadů,                                   I
I        I         I         I - udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady,           I
I        I         I         I - vedení a zpracovávání evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi,     I
I        I         I         I autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, I
I        I         I         I využití nebo odstranění elekroodpadu, jím vydaných souhlasů a dalších    I
I        I         I         I rozhodnutí,                                 I
I        I             I         I - podávání informací o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití  I
I        I         I         I odpadu,                                   I
I        I         I         I - zasílání informací podle § 39 odst. 10,                  I
I        I         I         I - zajišťování bezpečného uskladnění odpadu podle § 58 odst. 3,       I
I        I         I         I - zajišťování ochrany lidského zdraví a životního prostředí na náklady   I
I        I         I         I odpovědné osoby,                              I
I        I         I         I - ukládání povinnosti odstranit odpad,                   I
I        I         I         I - zákaz činnosti, která způsobuje vznik odpadů,               I
I        I         I         I - podávání vyjádření,                            I
I        I         I         I - kontrola dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství a I
I        I         I         I ukládání pokut za porušení stanovených povinností.             I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Na úrovni obecního úřadu:                          I
I        I         I         I - kontrola využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním   I
I        I         I         I odpadem a kontrola zbavování se odpadu v souladu se zákonem,        I
I        I         I         I - kontrola zajištění využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto    I
I        I         I         I zákonem,                                  I
I        I         I         I - kontrola placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,         I
I        I         I         I - ukládání pokut za porušení povinnosti podle § 66 odst. 1 a § 69 odst. 1. I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I prevence    I při prevenci   I Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými  I
I        I závažných    I závažných    I nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. I
I        I havárií     I havárií     I 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o I
I        I způsobených   I způsobených   I prevenci závažných havárií).                        I
I        I vybranými    I vybranými    I                                       I
I        I nebezpečnými  I nebezpečnými   I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I chemickými   I chemickými    I - rozhodování o zařazení objektu do skupiny podle § 6 odst. 1 a       I
I        I látkami nebo  I látkami nebo   I § 6 odst. 2,                                I
I        I chemickými   I chemickými    I - určování objektů, u nichž může dojít k domino efektu, a rozhodování o   I
I        I přípravky    I směsmi      I zařazení těchto objektů do skupiny podle § 7 odst. 1,            I
I        I         I         I - rozhodování o změně zařazení objektu do skupiny podle § 8 odst. 1,    I
I        I         I         I - rozhodování o vyřazení objektu ze skupiny podle § 8 odst. 3,       I
I        I         I         I - schvalování návrhu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich  I
I        I         I         I aktualizace a zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy,            I
I        I         I         I - zajišťování projednání návrhu bezpečnostního programu, bezpečnostní    I
I        I         I         I zprávy, jejich aktualizace, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a    I
I        I         I         I vnějšího havarijního plánu,                         I
I        I         I         I - zajišťování zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo    I
I        I         I         I posudku posouzení rizik závažné havárie,                  I
I        I         I         I - stanovení zóny havarijního plánování a rozhodování o tom, že pro objekt  I
I        I         I         I zónu havarijního plánování stanovovat nebude,                I
I        I         I         I - poskytování informací o objektu,                     I
I        I         I         I - zpracování informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino  I
I        I         I         I efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování   I
I        I         I         I obyvatel v případě vzniku závažné havárie,                 I
I        I         I         I - rozhodování o schválení návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné I
I        I         I         I havárie,                                  I
I        I         I         I - zpracování doporučení pro provozovatele týkající se budoucích       I
I        I         I         I preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku a  I
I        I         I         I dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence závažné  I
I        I         I         I havárie,                                  I
I        I         I         I - zpracování informace o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných I
I        I         I         I opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků,              I
I        I         I         I - kontrola dodržování povinností uložených zákonem, zpracování informace o I
I        I         I         I výsledku kontroly,                             I
I        I         I         I - ukládání opatření k nápravě nedostatků při plnění povinností uložených  I
I        I         I         I zákonem o prevenci závažných havárií nebo na jeho základě, včetně jeho   I
I        I         I         I podmínek a lhůty ke zjednání nápravy,                    I
I        I         I         I - vydávání závazného stanoviska pro účely vydání rozhodnutí v územním    I
I        I         I         I řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby anebo v    I
I        I         I         I řízení o dodatečném povolení stavby,                    I
I        I         I         I - rozhodování o zákazu užívání objektu nebo jeho částí.           I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I -        I při posuzování  I Na úrovni krajského úřadu:                         I
I        I         I vlivů na životní I                                       I
I        I         I prostředí a   I Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění  I
I        I         I integrované   I pozdějších předpisů.                            I
I        I         I prevenci a    I                                       I
I        I         I omezování    I - stanovení předmětu a rozsahu posuzování, záměru, koncepce, dotčeného   I
I        I         I znečištění    I území, dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů,  I
I        I         I         I kategorií posuzovaných záměrů, jejich členění, určení, zda záměr či     I
I        I         I         I koncepce je v souladu se zákonem, zařazení záměru,             I
I        I         I             I - zajištění účasti veřejnosti v procesu posuzování,             I
I        I         I         I - kontrola náležitostí předkládaných dokumentů (oznámení, oznámení     I
I        I         I         I koncepce, dokumentace, vyhodnocení koncepce, posudek),           I
I        I         I         I - vydávání závěru zjišťovacího řízení a stanovisek,             I
I        I         I         I - zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu posuzování,          I
I        I         I         I - zajištění dodržování povinností úřadů vykonávajících státní správu na   I
I        I         I         I úseku posuzování vlivů na životní prostředí,                I
I        I         I         I - vydávání vyjádření a stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí I
I        I         I         I (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb. v průběhu pořizování územního plánu nebo  I
I        I         I         I jeho změny.                                 I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. I
I        I         I         I                                       I
I        I         I         I - realizace působnosti orgánů státní správy v oblasti integrované prevence, I
I        I         I         I - kontrola plnění povinností provozovatelů dotčených zařízení,       I
I        I         I         I - vedení povolovacích řízení,                        I
I        I         I         I - zajištění účasti veřejnosti v procesu integrovaného povolování,      I
I        I         I         I - zveřejňování dokumentů vzniklých v průběhu povolování a provozu zařízení, I
I        I         I         I - stanovení a aplikace nejlepších dostupných technik,            I
I        I         I         I - přezkum integrovaných povolení,                      I
I        I         I         I - stanovování sankcí a nápravných opatření,                 I
I        I         I         I - uplatnění integrované prevence v procesech podle jiných předpisů (např.  I
I        I         I         I při územním a stavebním řízení).                      I
I        I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
I        I ochrana     I při ochraně   I Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění    I
I        I zemědělského  I zemědělského   I pozdějších předpisů.                            I
I        I půdního fondu  I půdního fondu  I                                       I
I        I         I         I - souhlas se změnou trvalého travního porostu na ornou půdu,        I
I        I         I         I - evidence informací o kvalitě zemědělské půdy a evidence odnětí zemědělské I
I        I         I         I půdy,                                    I
I        I         I         I - postupy při znečištění zemědělské půdy nebo ohrožení zemědělské půdy   I
I        I         I         I erozí a opatření k nápravě,                         I
I        I         I         I - plošná ochrana zemědělského půdního fondu,                I
I        I         I         I - ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti,     I
I        I         I         I - ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování návrhů na stanovení   I
I        I         I         I dobývacích prostorů,                            I
I        I         I         I - ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování dokumentace pro     I
I        I         I         I umístění záměru,                              I
I        I         I         I - ochrana zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové   I
I        I         I         I činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu, I
I        I         I         I - odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu,               I
I        I         I         I - odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.      I
I---------------I-----------------I------------------I-----------------------------------------------------------------------------I
                                                                 ".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní a poplatků prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě a pořádku v územní samosprávě, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Úředník, který přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky prokázal zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, splňuje zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.
4. Zvláštní odborná způsobilost v hospodaření s odpady a nakládání s obaly prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost v hospodaření s odpady podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
5. Zvláštní odborná způsobilost při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Ministr:
Chovanec v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2017 do 21. 6. 2017