173/1997 Sb. , kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Schválený:
173/1997 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. června 1997,
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Změna: 174/1998 Sb.
Změna: 78/1999 Sb.
Změna: 323/2000 Sb.
Změna: 329/2002 Sb.
Změna: 329/2002 Sb. (část)
Změna: 88/2010 Sb.
Změna: 450/2016 Sb.
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:
 
§ 1
(1) Pro účely tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona výrobky uvedené v přílohách č. 1 a 2.
(2) Vlastnosti stanovených výrobků musí splňovat požadavky právních předpisů, které se na ně vztahují, (dále jen "základní požadavky na výrobky"). Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, že výrobce, dovozce nebo distributor hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se zajištění bezpečnosti těchto výrobků na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách, za splnění základních požadavků na výrobky.
 
§ 2
Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje u výrobků uvedených v příloze č. 1 posouzení shody výrobku tak, že
a) pořizuje technickou dokumentaci podle § 4,
b) provede před uvedením výrobku na trh posouzení shody podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona a na základě technické dokumentace podle § 4 a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudí, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky,
c) přijímá taková opatření, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci.
 
§ 3
(1) Výrobce, dovozce nebo distributor u výrobků uvedených v příloze č. 2 zajišťuje u autorizované osoby (§ 11 odst. 1 zákona) posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky [§ 12 odst. 3 písm. b) zákona].
(2) Autorizovaná osoba posoudí shodu vzorku výrobku se základními požadavky na výrobky a o posouzení shody vydává výrobci, dovozci nebo distributorovi doklad.
(3) Pro přezkoušení typu poskytuje výrobce, dovozce nebo distributor autorizované osobě
a) identifikační údaje (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a místo výroby výrobků),
b) technickou dokumentaci,
c) vzorek výrobku.
(4) Autorizovaná osoba provede přezkoušení typu tak, že
a) přezkoumá podklady předložené výrobcem, dovozcem nebo distributorem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,
b) zkouší vzorek výrobku a ověřuje, zda výrobek jako typ splňuje základní požadavky na výrobky.
(5) Pokud vzorek výrobku odpovídá požadavkům stanoveným v § 1 odst. 2, vystaví autorizovaná osoba certifikát typu výrobku a předá ho výrobci, dovozci nebo distributorovi. Certifikát typu výrobku obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.
(6) Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu.
(7) Výrobce, dovozce nebo distributor může v dohodě s autorizovanou osobou zvolit pro posuzování shody i další postupy uvedené v § 12 odst. 3 zákona, je-li to pro daný výrobek vhodnější.
 
§ 4
(1) Výrobce, dovozce nebo distributor pořizuje technickou dokumentaci, která musí umožňovat posuzování shody výrobku.
(2) Technická dokumentace obsahuje, s přihlédnutím k charakteru výrobku,
a) všeobecný popis výrobku,
b) výrobní výkresy a schémata zapojení sestav, součástí, obvodů, složení výrobku, technologický postup, požárnětechnické, chemické, fyzikální a biologické charakteristiky výrobku, ve vztahu k ochraně života a zdraví osob, jejich majetku nebo k ochraně přírodního prostředí,
c) popisy a vysvětlení nezbytná ke srozumitelnosti výkresů, schémat a funkce výrobku, návody k používání včetně případných nároků na obsluhu, včetně vyznačení požárnětechnických charakteristik,
d) výstrahy a upozornění na nebezpečí a návody k bezpečnému použití uváděné jako součást dokumentace musí být v českém jazyce; pokud je třeba upozornění uvést přímo na výrobcích, musí být provedena čitelně a trvanlivě,
e) přehled technických předpisů a seznam použitých českých technických norem (§ 4 odst. 1 zákona), popřípadě jejich článků a popis řešení přijatých ke splnění základních požadavků na výrobky,
f) výsledky konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek,
g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty.
 
§ 5
Doklady (§ 13 odst. 4 zákona) o použitém způsobu posouzení shody zahrnují technickou dokumentaci, popřípadě dokumenty vydané při posuzování shody autorizovanou nebo akreditovanou osobou (§ 14 zákona).
 
§ 6
(1) Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, model, výrobní číslo), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci a o místě výroby,
c) popis a určení výrobku (výrobcem, dovozcem nebo distributorem určený účel použití), ostatní údaje o výrobku, např. třída odrušení, toxicita, třída zápalnosti,
d) popis použitého způsobu posouzení shody,
e) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a českých technických norem použitých při posouzení shody,
f) v případě, že posouzení shody bylo provedeno formou přezkoušení typu, údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby), která přezkoušení typu provedla, číslo a datum vydání certifikátu (včetně doby jeho platnosti); tytéž údaje uvede výrobce, dovozce nebo distributor v případě, že využil k posouzení shody nález (protokol, certifikát apod.) akreditované osoby,
g) potvrzení výrobce, dovozce nebo distributora o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem, dovozcem nebo distributorem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky,
h) datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce, dovozce nebo distributora a její podpis.
(2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobku z hlediska základních požadavků na výrobky, výrobce, dovozce nebo distributor vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.
 
§ 7
U výrobků uváděných na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. prosince 1997 je možno technickou dokumentaci doplnit o dokumenty podle § 4 odst. 2 písm. d) a e) dodatečně, nejpozději do 31. prosince 1997.
 
§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.
Předseda vlády:
prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
JUDr. Kuhnl v. r.
 
Příl.1
------------------------------------------------------------------
Poř. č. Název položky
------------------------------------------------------------------
 1    lešení  trubková, dílcová  a kozová  včetně trubek,
     spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro
     použití v podzemí)
------------------------------------------------------------------
 2    zásahové požární automobily uvedené v jiném právním
     předpise upravujícím technické podmínky požární techniky,
     a to
     a) s celkovou hmotností do 3 000 kg,
     b) dopravní automobily s celkovou hmotností nad 3 000 kg
      v provedení základním, které nejsou vybaveny jiným než
      základním požárním příslušenstvím uvedeným v tabulce
      č. 1 přílohy č. 2  k vyhlášce č. 35/2007 Sb., 
      o technických podmínkách požární techniky, ve znění
      vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
     c) automobilové jeřáby, nebo
     d) automobily vyprošťovací
------------------------------------------------------------------
 
Příl.2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. č. Název položky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   hasicí přístroje
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2   hasiva (kromě vody bez přísad)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  3   požární hadice
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  4   požární proudnice a požární armatury
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  5   výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to
     a) žebříky,
     b) hydraulická vyprošťovací zařízení,
     c) zásahové požární automobily s celkovou hmotností nad 3 000 kg, s výjimkou zásahových
      požárních automobilů podle přílohy č. 1 položky 2,
     d) požární čerpadla,
     e) záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a 
      záchranné tunely),
     f) zvedací vaky
     g) požární kontejnery používané ke stejnému účelu jako zásahové požární automobily
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  6   prostředky lidové zábavy (zařízení s pohyblivými stanovišti osob, zařízení s omezeně 
     řízeným pohybem osob, zařízení dětských hřišť, zařízení s možností pádu z výšky více 
     než 40 cm, zařízení s možností zvýšené psychické zátěže)
---------------------------------------------------------------------------------------------------