156/2004 Sb. , kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
156/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. února 2004,
kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 550/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 206/1996 Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 37/2004 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 67b odst. 10 písm. l) se slova "(§ 67d odst. 2)" zrušují.
2. V § 67c odst. 2 se slova "v rozsahu a způsobem, který stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou" nahrazují slovy "v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem".
3. § 67d včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11l) zní:
 
"§ 67d
Registry
(1) Součástí NZIS jsou registry, které jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu.
(2) Účelem registrů je evidence a sledování pacientů s vybranými společensky závažnými nemocemi, vyhodnocování diagnostické a léčebné péče, sledování vývoje, příčin a důsledků těchto onemocnění a stavů a statistická a vědecká zpracování zdravotnického charakteru.
(3) V registrech vedených podle tohoto zákona lze zpracovávat bez souhlasu subjektů údajů tyto osobní a další údaje:
a) pro identifikaci subjektu údajů, a to
1. rodné číslo, je-li přiděleno,11l)
2. číslo pojištěnce zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo,
3. datum narození,
b) pro identifikaci subjektu údajů, kterým je zdravotnický pracovník, údaj uvedený v písmenu a) bodu 1, a dále údaje o vzdělání a pracovním nebo obdobném poměru,
c) související se zdravotním stavem subjektu údajů, a to
1. anamnestické a diagnostické údaje,
2. o průběhu a léčbě nemoci,
3. o dispenzarizaci a aktuálním zdravotním stavu,
4. údaje o výkonu povolání nebo zaměstnání, popřípadě údaje o výkonu služebního poměru potřebné pro posouzení zdravotního stavu subjektu údajů.
(4) Údaje podle odstavce 3 předávají do NZIS zdravotnická zařízení, pokud je neposkytují podle zvláštního právního předpisu.2a),11j)
(5) Údaje shromažďované podle zvláštního právního předpisu2a),5a) předávají do Statistického ústavu správci nebo jimi pověření zpracovatelé těchto údajů.
(6) Pro plnění úkolů NZIS Statistický ústav vydává závazné pokyny, klasifikace a standardy.
(7) Osobní údaje jsou v registrech uchovávány po dobu stanovenou v příloze k tomuto zákonu. Po uplynutí doby stanovené v příloze k tomuto zákonu jsou osobní údaje anonymizovány.
(8) Přístup k osobním údajům vedeným v registru má správce, zpracovatel a oprávněný zdravotnický pracovník zdravotnického zařízení poskytujícího pacientovi zdravotní péči, která je sledována v registru. Oprávněným zdravotnickým pracovníkem se rozumí zdravotnický pracovník určený ředitelem nebo jiným statutárním zástupcem zdravotnického zařízení a schválený správcem registru.
(9) Pro statistické a vědecké účely správce poskytuje z registrů pouze údaje v anonymizované podobě.
(10) Úkoly správce související s nepřetržitým provozem registrů vedených podle tohoto zákona plní Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zřízené Ministerstvem zdravotnictví, které je zpracovatelem.
11l) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.".
4. Za § 67d se vkládá nový § 67e, který zní:
 
"§ 67e
(1) Zpracování osobních údajů v NZIS, pokud tento zákon nestanoví jinak, se řídí zvláštním zákonem.11b)
(2) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou
a) okruh zdravotnických zařízení předávajících požadované osobní a další údaje do NZIS,
b) způsob předávání požadovaných osobních a dalších údajů do NZIS,
c) periodicitu a lhůty předání požadovaných osobních a dalších údajů do NZIS,
d) pro účely zjišťování údajů podle § 67c odst. 1 písm. a) bližší vymezení údajů předávaných zdravotnickými zařízeními do NZIS.".
5. Doplňuje se příloha, která včetně poznámek pod čarou č. 1) až 3) zní:
"Příloha k zákonu č. 20/1966 Sb.
          Národní zdravotní registry

 1. Národní onkologický registr
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci pacienta (rodné číslo) a údaje související se
  zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění     a jeho
  léčbě, a to osobní a rodinná anamnéza pacienta související s
  onemocněním včetně jeho aktuálního zdravotního stavu, údaje o
  dispenzarizaci pacienta; údaje  potřebné pro identifikaci
  zdravotnického   zařízení   hlásícího,   léčícího   a
  dispenzarizujícího  (identifikační číslo organizace, název
  oddělení).
  Po uplynutí 25 let od roku úmrtí pacienta jsou osobní údaje
  anonymizovány.

 2. Národní registr hospitalizovaných
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci pacienta (rodné číslo); údaje související se
  zdravotním stavem pacienta ve vztahu k hospitalizaci, a to
  diagnostické údaje o průběhu a léčbě nemoci, rodinná anamnéza,
  stav pacienta při propuštění a potřeba další zdravotní péče;
  údaje  potřebné pro  identifikaci zdravotnického zařízení
  poskytujícího ústavní péči (identifikační číslo organizace,
  název oddělení).
  Po uplynutí 5 let od roku ukončení lůžkové péče jsou osobní
  údaje anonymizovány.

 3. Národní registr rodiček
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci rodičky (rodné číslo); údaje související se
  zdravotním stavem rodičky ve vztahu k těhotenství a porodu a
  se  zdravotním stavem  narozeného dítěte,  a to  průběh
  těhotenství a porodu, stav matky a narozeného dítěte při
  propuštění, zdravotní charakteristika narozeného dítěte; údaje
  potřebné pro identifikaci zdravotnického zařízení, kde došlo k
  porodu nebo k poporodnímu ošetření rodičky (identifikační
  číslo organizace, název oddělení).
  Po uplynutí  10 let od roku  porodu jsou osobní údaje
  anonymizovány.

 4. Národní registr novorozenců
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci  matky a  novorozence (rodné  číslo); údaje
  související se zdravotním stavem matky a novorozence, a to
  porodní údaje, zdravotní stav novorozence a léčba, údaje o
  zdravotním stavu při jejich propuštění ze zdravotnického
  zařízení; údaje potřebné  pro identifikaci zdravotnického
  zařízení, kde se dítě narodilo, popřípadě kde byla dítěti
  poskytnuta lůžková péče (identifikační číslo organizace, název
  oddělení).
  Po uplynutí 10 let od roku narození jsou osobní údaje
  anonymizovány.

 5. Národní registr vrozených vad
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci matky a dítěte (rodné číslo); údaje související
  se zdravotním stavem matky a dítěte, a to osobní a rodinná
  anamnéza matky, diagnostické údaje a průběh těhotenství,
  zjištěná vrozená vada dítěte; údaje potřebné pro identifikaci
  zdravotnického zřízení, které vrozenou vadu diagnostikovalo
  (identifikační číslo organizace, název oddělení).
  Po uplynutí 5 let od roku dosažení 15 let věku narozeného
  dítěte jsou osobní údaje anonymizovány.

 6. Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta (rodné číslo,
  titul), údaje o vzdělání a specializaci; údaje potřebné pro
  identifikaci zdravotnického zařízení, k němuž má lékař, zubní
  lékař  nebo  farmaceut  pracovní  nebo  obdobný  poměr
  (identifikační číslo organizace, název oddělení); úvazek.
  Údaje uvedené ve větě prvé poskytují též lékaři, zubní lékaři
  a farmaceuti, kteří poskytují zdravotní péči vlastním jménem
  na základě registrace podle zvláštního právního předpisu.1)
  Jeden rok po ukončení výkonu povolání jsou osobní údaje
  anonymizovány.

 7. Národní registr potratů
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci  ženy (rodné  číslo); údaje  související se
  zdravotním stavem ženy ve vztahu k potratu, a to osobní
  anamnéza,  údaje o  druhu potratu;  údaje potřebné  pro
  identifikaci zdravotnického zařízení, kde byl výkon proveden
  a pro  identifikaci zdravotnického  zařízení, které výkon
  provedlo (identifikační číslo organizace).
  Po uplynutí 10 let od  data potratu jsou osobní údaje
  anonymizovány.

 8. Národní registr cévní chirurgie
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci pacienta (rodné číslo); údaje související se
  zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, a to
  předoperační  informace  (osobní  a  rodinná  anamnéza,
  diagnostické údaje o léčbě a průběhu nemoci, důvod, typ a
  plán  předpokládané operace),  operační informace  (datum
  operace, identifikace operatéra, odborné údaje o provedené
  operaci) a pooperační informace (odborné údaje o pooperačních
  komplikacích,  o propuštění  ze zdravotnického  zařízení,
  popřípadě o úmrtí pacienta); údaje potřebné pro identifikaci
  zdravotnického zařízení, ve  kterém byly provedeny cévně
  rekonstrukční operace (identifikační číslo organizace, název
  oddělení).
  Po  uplynutí 5  let od  roku úmrtí  jsou osobní údaje
  anonymizovány.

 9. Národní kardiochirurgický registr
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci pacienta (rodné číslo); údaje související se
  zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, a to
  předoperační  informace  (osobní  a  rodinná  anamnéza,
  diagnostické údaje o léčbě a průběhu nemoci, důvod, typ a plán
  předpokládané operace), operační informace (datum operace,
  identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci)
  a pooperační informace (odborné údaje o pobytu na jednotce
  intenzivní péče zdravotnického zařízení, popřípadě o úmrtí
  pacienta);  údaje potřebné  k identifikaci zdravotnického
  zařízení, ve kterém byly provedeny kardiochirurgické operace
  (identifikační číslo organizace, název oddělení).
  Po uplynutí  20 let od  roku úmrtí jsou  osobní údaje
  anonymizovány.

10. Národní registr kloubních náhrad
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci pacienta (rodné číslo); údaje související se
  zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, a to
  předoperační  informace  (osobní  a  rodinná  anamnéza,
  diagnostické údaje o léčbě a průběhu nemoci, důvod, typ a plán
  předpokládané operace), operační informace (datum operace,
  identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci
  včetně podrobné identifikace všech komponent použité umělé
  kloubní náhrady); údaje potřebné k identifikaci zdravotnického
  zařízení, které byla implantace provedena (identifikační číslo
  organizace, název oddělení).
  Po  uplynutí 5  let od  roku úmrtí  jsou osobní údaje
  anonymizovány.

11. Národní registr nemocí z povolání
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci pacienta (rodné číslo, datum úmrtí, pokud se
  jedná o úmrtí v souvislosti s nemocí z povolání); údaje
  související se zdravotním stavem pacienta, a to ve vztahu
  k nemoci z povolání (datum  zjištění nemoci z povolání,
  diagnóza  nemoci,  odpovídající  položka  seznamu  nemocí
  z povolání uvedená ve zvláštním právním předpisu,2) datum, od
  kterého nemoc již není nemocí z povolání); údaje potřebné pro
  charakterizaci  rizika  onemocnění  nemocí  z  povolání
  (zaměstnání, při jehož výkonu nemoc z povolání vznikla,
  rizikový faktor pracovních podmínek,3) který nemoc z povolání
  způsobil,  expozice  tomto  faktoru,  kategorie  práce),
  identifikace  zaměstnavatele  (sídlo, identifikační  číslo
  organizace,  odvětvová  klasifikace  ekonomické činnosti),
  identifikace  zdravotnického zařízení  a lékaře  a datum
  vyhotovení hlášení.
  Po uplynutí 40 let od roku nahlášení jsou osobní údaje
  anonymizovány.

12. Národní registr kardiovaskulárních intervencí
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci pacienta (rodné číslo); údaje související se
  zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění, a datum
  provedení  kardiovaskulární  intervence  koronárních  cév
  katetrizací  (indikace, průběh  obtíží, osobní  anamnéza,
  výsledky  angiografie,  popis  výkonu  včetně  procedur,
  přidružených  výkonů  a  status),  údaje  o  případných
  nekoronárních cévních intervencích (končetin) a údaje potřebné
  pro identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byla
  intervence provedena (identifikační číslo organizace, název
  oddělení).
  Po uplynutí 5 let od úmrtí jsou osobní údaje anonymizovány.

13. Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních
  látek
  V registru jsou  zpracovávány osobní údaje  potřebné pro
  identifikaci pacienta (rodné číslo, státní příslušnost, stát,
  zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, není-li tímto číslem
  rodné číslo); údaje související se zdravotním stavem uživatele
  substituční látky, a to informace o léčbě substituční látkou,
  o její změně nebo ukončení; údaje potřebné pro identifikaci
  zdravotnického zařízení předávajícího údaje o substituční
  léčbě do NZIS a zdravotnického zařízení, do kterého byla
  předána  zdravotnická  dokumentace  pacienta  po ukončení
  substituční léčby. Data se vkládají se souhlasem pacienta.
  Po uplynutí 20 let od roku nahlášení jsou osobní údaje
  anonymizovány.
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
2) Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
3) Vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Špidla v. r.

Související dokumenty

Související články

Předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací