155/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
155/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2018,
kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
Čl.I
Vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb. a vyhlášky č. 165/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) V případech stanovených v § 3 odst. 3 písm. b) a c) a § 4 odst. 2 hradí Ministerstvo obrany stravování žáka v plné výši finanční hodnoty stravní dávky.
(3) Žákovi, který podíl na úhradě stravování podle odstavce 1 neuhradí, se stravování neposkytne.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
3. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
"(3) Stravování se žákovi neposkytuje v době jeho nepřítomnosti na vyučování v objektech školy nebo v objektech školského zařízení, s výjimkou doby, po kterou
a) žák koná praktické vyučování, na které byl vyslán školou v rámci svého vzdělávání,
b) se žák účastní akcí, při kterých je mu poskytována přeprava nebo náhrada jízdních výdajů podle § 15, nebo
c) je žákovi poskytována zdravotní péče11) v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb.
11) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli).".
4. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
5. V § 4 odst. 2 se slovo "útvaru," nahrazuje slovy "útvaru nebo" a slova "nebo vojenského záchranného útvaru" se zrušují.
6. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:
"(4) Pokud žák koná praktické vyučování u vojenského útvaru, poskytují se mu ke stravní dávce stanovené v odstavci 3 podle náročnosti vykonávaného praktického vyučování rovněž přídavky potravin B až F podle právního předpisu upravujícího způsob zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a zabezpečování ubytování vojáků z povolání12) ; podmínky pro poskytování přídavků potravin B až F stanovené právním předpisem podle části věty před středníkem se pro žáka použijí přiměřeně.
12) Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.".
7. V § 5 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "Žákovi, který uhradil podíl na stravování podle § 2 odst. 1, se náhrada v penězích vyplácí za jednotlivá jídla, která měla být vydána, ve výši 60 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka podle § 6 odst. 1; současně s náhradou v penězích se žákovi vrátí rovněž jím uhrazený podíl na úhradě stravování.".
8. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Žákovi, kterému vznikl nárok na poskytnutí stravování podle § 2 odst. 2, avšak nebylo možné mu vydat jednotlivá jídla, se vyplatí náhrada v penězích ve výši 100 % finanční hodnoty stravní dávky pro žáka podle § 6 odst. 1.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
9. V § 11 větě první se za text "písm." vkládají slova "b) a".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 21. 6. do 9. 8. 2018