146/2015 Sb. o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

Schválený:
146/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2015
o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
Změna: 281/2017 Sb.
Změna: 167/2022 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle 70, § 70a odst. 2, § 73 odst. 1, § 77 odst. 4 a § 89 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:
 
§ 1
Výše náborového příspěvku
(1) Náborový příspěvek lze přiznat vojákovi, který při povolání do služebního poměru dosáhl vzdělání požadovaného pro služební místo, na které bude služebně zařazen po ukončení přípravy k výkonu služby výcvikem, a je mu stanovena doba trvání služebního poměru 2 roky, ve výši
a) 30 000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s výučním listem; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč, maximálně však do celkové výše 60 000 Kč,
b) 40 000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč, maximálně však do celkové výše 80 000 Kč,
c) 50 000 Kč, pokud je požadováno vyšší odborné vzdělání; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč, maximálně však do celkové výše 90 000 Kč,
d) 60 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 15 000 Kč, maximálně však do celkové výše 150 000 Kč, nebo
e) 70 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu; je-li mu stanovena doba trvání služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 30 000 Kč, maximálně však do celkové výše 250 000 Kč.
(2) Při opětovném povolání do služebního poměru lze vojákovi přiznat náborový příspěvek, jestliže mu při dřívějším povolání nebyl vyplacen, byl vyplacen za nižší stupeň dosaženého vzdělání nebo jde-li o případy podle § 69 odst. 3 zákona o vojácích z povolání. Výše náborového příspěvku při opětovném povolání vojáka do služebního poměru se vypočte jako rozdíl mezi částkou stanovenou podle odstavce 1 a částkou, která byla vojákovi vyplacena v předchozím služebním poměru.
 
§ 2
Výše kvalifikačního příspěvku
(1) Kvalifikační příspěvek lze přiznat vojákovi, který dosáhl požadovaného vzdělání, při prvním služebním zařazení na služební místo s vyšším vzděláním, než je požadováno pro služební místo, na kterém je do té doby zařazen, ve výši
a) 80 000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou,
b) 90 000 Kč, pokud je požadováno vyšší odborné vzdělání,
c) 150 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo
d) 250 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
(2) Při novém služebním zařazení lze vojákovi přiznat kvalifikační příspěvek, jestliže mu při dřívějším služebním zařazení byl vyplacen za nižší stupeň dosaženého vzdělání. Výše kvalifikačního příspěvku při novém služebním zařazení se vypočte jako rozdíl mezi částkou stanovenou podle odstavce 1 a částkou, která byla vojákovi již vyplacena.
(3) Je-li voják, který dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, jímž si zvýšil nebo rozšířil své vzdělání na základě dohody uzavřené se služebním orgánem podle § 60 zákona o vojácích z povolání, služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program bez uzavření takové dohody, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 100 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.
(4) Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, a voják získal toto vzdělání studiem v magisterském studijním programu navazujícím na jím absolvovaný bakalářský studijní program, kterými si zvýšil nebo doplnil své dosavadní vzdělání, ale pro dosažení tohoto vzdělání v žádném z uvedených studijních programů neuzavřel se služebním orgánem dohodu podle § 60 zákona o vojácích z povolání, lze mu přiznat kvalifikační příspěvek ve výši 250 000 Kč v případě, že doposud nebyl zařazen na služební místo, pro které je vysokoškolské vzdělání požadováno.
 
§ 3
Výše stravného
Za každý kalendářní den služební cesty přísluší vojákovi stravné ve výši průměru krajních hodnot finančního rozpětí stravného stanoveného pro jednotlivé doby trvání pracovní cesty podle právní úpravy sazeb stravného vydané podle § 189 odst. 1, popřípadě 2 zákoníku práce, pokud doba trvání služební cesty odpovídá době trvání pracovní cesty.
 
§ 4
Postup při přiznávání cestovních náhrad při služební cestě
(1) Služební orgán, který vysílá vojáka na služební cestu, přizná cestovní náhradu při služební cestě podle doby a místa nástupu a ukončení služební cesty, způsobu dopravy a ubytování, místa plnění služebního úkolu, popřípadě dalších podmínek služební cesty; podmínky služební cesty stanoví služební orgán před jejím zahájením.
(2) Jako místo nástupu a místo ukončení služební cesty může služební orgán určit stanovené místo výkonu služby nebo jiné místo, v němž se voják v den nástupu služební cesty zdržuje, je-li to hospodárnější.
 
§ 5
Výše jízdného a postup pro určení nejkratší kilometrové vzdálenosti
(1) Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena v příloze k této vyhlášce.
(2) Pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby se využívá informační systém veřejné správy obsahující data o dálniční a silniční síti ve vlastnictví České republiky.".
 
§ 6
Přechodná ustanovení
(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o přiznání náborového příspěvku přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vyplatí se poměrné části náborového příspěvku, jejichž splatnost připadne na dobu ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, podle vyhlášky č. 267/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
(2) Nároky vzniklé při služebních cestách a přestěhování přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 267/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
(3) Nároky na náhrady jako při služební cestě a denním dojíždění vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 267/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
2. Vyhláška č. 44/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
3. Vyhláška č. 457/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
4. Vyhláška č. 445/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
5. Vyhláška č. 203/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
6. Vyhláška č. 75/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
7. Vyhláška č. 413/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ministr:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha
Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti
Výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti je stanovena takto:
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I Kilometrová  I Výše   I Kilometrová  I Výše   I Kilometrová  I Výše   I
I vzdálenost  I jízdného I vzdálenost  I jízdného I vzdálenost  I jízdného I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I   Km    I  Kč  I   Km    I  Kč  I   Km    I  Kč  I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I do 5     I  16,-  I větší než 230 I 231,-  I větší než 520 I 546,-  I
I        I     I až 240    I     I až 530    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 5  I  19,-  I větší než 240 I 245,-  I větší než 530 I 557,-  I
I až 10     I     I až 250    I     I až 540    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 10 I  28,-  I větší než 250 I 255,-  I větší než 540 I 568,-  I
I až 15     I     I až 260    I     I až 550    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 15 I  31,-  I větší než 260 I 265,-  I větší než 550 I 579,-  I
I až 20     I     I až 270    I     I až 560    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 20 I  36,-  I větší než 270 I 275,-  I větší než 560 I 591,-  I
I až 25     I     I až 280    I     I až 570    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 25 I  41,-  I větší než 280 I 282,-  I větší než 570 I 602,-  I
I až 30     I     I až 290    I     I až 580    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
    I větší než 30 I  47,-  I větší než 290 I 291,-  I větší než 580 I 613,-  I
I až 35     I     I až 300    I     I až 590    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 35 I  52,-  I větší než 300 I 302,-  I větší než 590 I 624,-  I
I až 40     I     I až310     I     I až 600    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 40 I  58,-  I větší než 310 I 313,-  I větší než 600 I 635,-  I
I až 45     I     I až 320    I     I až 610    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 45 I  63,-  I větší než 320 I 324,-  I větší než 610 I 646,-  I
I až 50     I     I až 330    I     I až 620    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 50 I  68,-  I větší než 330 I 335,-  I větší než 620 I 657,-  I
I až 55     I     I až 340    I     I až 630    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 55 I  73,-  I větší než 340 I 346,-  I větší než 630 I 668,-  I
I až 60     I     I až 350    I     I až 640    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 60 I  79,-  I větší než 350 I 357,-  I větší než 640 I 679,-  I
I až 70     I     I až 360    I     I až 650    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 70 I  85,-  I větší než 360 I 369,-  I větší než 650 I 690,-  I
I až 80     I     I až 370    I     I až 660    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 80 I  91,-  I větší než 370 I 380,-  I větší než 660 I 702,-  I
I až 90     I     I až 380    I     I až 670    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 90 I  99,-  I větší než 380 I 391,-  I větší než 670 I 713,-  I
I až 100    I     I až 390    I     I až 680    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 100 I 108,-  I větší než 390 I 402,-  I větší než 680 I 724,-  I
I až 110    I     I až 400    I     I až 690    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 110 I 119,-  I větší než 400 I 413,-  I větší než 690 I 735,-  I
I až 120    I     I až 410    I     I až 700    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 120 I 128,-  I větší než 410 I 424,-  I větší než 700 I 746,-  I
I až 130    I     I až 420    I     I až 710    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 130 I 135,-  I větší než 420 I 435,-  I větší než 710 I 757,-  I
I až 140    I     I až 430    I     I až 720    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 140 I 145,-  I větší než 430 I 446,-  I větší než 720 I 768,-  I
I až 150    I     I až 440    I     I až 730    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 150 I 152,-  I větší než 440 I 457,-  I větší než 730 I 779,-  I
I až 160    I     I až 450    I     I až 740    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 160 I 161,-  I větší než 450 I 468,-  I větší než 740 I 790,-  I
I až 170    I     I až 460    I     I až 750    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 170 I 170,-  I větší než 460 I 480,-  I větší než 750 I 801,-  I
I až 180    I     I až 470    I     I až 760    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 180 I 181,-  I větší než 470 I 491,-  I větší než 760 I 813,-  I
I až 190    I     I až 480    I     I až 770    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 190 I 190,-  I větší než 480 I 502,-  I větší než 770 I 824,-  I
I až 200    I     I až 490    I     I až 780    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 200 I 200,-  I větší než 490 I 513,-  I větší než 780 I 835,-  I
I až 210    I     I až 500    I     I až 790    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 210 I 213,-  I větší než 500 I 524,-  I větší než 790 I 846,-  I
I až 220    I     I až 510    I     I až 800    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I
I větší než 220 I 222,-  I větší než 510 I 535,-  I větší než 800 I 857,-  I
I až 230    I     I až 520    I     I až 810    I     I
I---------------I----------I---------------I----------I---------------I----------I

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017