146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Schválený:
146/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. dubna 2008
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Změna: 251/2018 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací1).
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby drah a dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 
§ 2
Projektová dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace
a) leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 2a
(1) Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.
(2) K projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.
 
§ 3
Přechodné ustanovení
Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci zpracovanou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Řebíček v. r.
 
Příloha 1
Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - letiště/ICAO kód, kraj, katastrální území, adresa, čísla popisná, parcelní čísla pozemků, označení letecké stavby,
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; v případě projektu leteckých pozemních zařízení pak číslo jednací oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace; v případě projektu leteckých pozemních zařízení pak číslo jednací oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod., stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo; to se nevztahuje na ochranné pásmo letecké stavby následně zřizované podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) trvalá nebo dočasná stavba,
c) účel užívání stavby,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
f) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů nebo pracovníků, provozní kapacity stavby, letecký provoz - den/noc apod.,
g) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
h) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
i) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, provozní opatření na letišti, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny,
p) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; to se nevztahuje na nová ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; to se nevztahuje na nová ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond,
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální situační výkresy
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území apod.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva - architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem.
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny.
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.
b) Výkresová část - výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.
c) Statické posouzení - použité podklady - základní normy, předpisy, údaje o zatíženích a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpravidla zpracovává samostatně pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména:
- zdravotně technické instalace,
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Obsah a rozsah dokumentace bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentaci je účelné organizačně uspořádat podle postupu realizace stavby.
Dokumentace zejména obsahuje:
a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.
b) Výkresovou část - umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury zejména elektrická energie, elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod. včetně souvisejících zařízení,
- letecká pozemní zařízení,
- přeložky vedení technické infrastruktury,
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení, účinnost užití zdrojů a rozvodů energie.
b) Výkresovou část - obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují; základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
2.1 Má-li být stavební záměr realizován na letišti, které je držitelem osvědčení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a jedná se o (infrastrukturní) změnu, která vyžaduje předchozí souhlas dozorového orgánu, přikládá se v souladu s příslušnými nařízeními Komise EU souhlas Úřadu pro civilní letectví.
2.2 Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
3 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese.
3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů.
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
5. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií
4)
6. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
7. Úředně ověřená kopie listiny osvědčující oprávnění k projektování leteckých pozemních zařízení, resp. schválení projektové dokumentace oprávněnou organizací
 
Příloha 2
Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro provádění stavby
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - letiště/ICAO kód, kraj, katastrální území, adresa, čísla popisná, parcelní čísla pozemků, označení letecké stavby,
c) předmět projektové dokumentace.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace; v případě projektu leteckých pozemních zařízení pak číslo jednací oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace; v případě projektu leteckých pozemních zařízení pak číslo jednací oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
A.3 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření,
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,
c) další podklady.
B Souhrnná technická zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby,
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb, zejména z hlediska zajištění bezpečnosti leteckého provozu,
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku; zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
n) způsob zajištění bezpečnosti leteckého provozu/provozní opatření na letišti,
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
p) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo; to se nevztahuje na nová ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
B.2 Celkový popis stavby
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) trvalá nebo dočasná stavba,
c) účel užívání stavby,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovniků, provozní kapacity stavby, letecký provoz - den/noc apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; to se nevztahuje na nová ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
d) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0,00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma; to se nevztahuje na nová ochranná pásma leteckých staveb následně zřizovaná podle zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond,
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
q) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem.
b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů, nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech, případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristikou materiálů povrchů.
c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí s odkazem na příslušné předpisy a normy.
b) Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provádění stavby vychází ze statického posouzení vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části a výkresové dokumentace pro provádění stavby. Obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace - výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí.
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí apod.
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se například:
- zdravotně technické instalace,
- plynová odběrná zařízení,
- vzduchotechnika,
- vytápění,
- chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; popis technického řešení, funkce a uspořádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání.
b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné.
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých kapalin, a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
- letecká pozemní zařízení vymezená v zákoně č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhláškách a leteckých předpisech,
- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
1. Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem.
2. Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku.
3. Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.
1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů
3)
2. Úředně ověřená kopie listiny osvědčující oprávnění k projektování leteckých pozemních zařízení, resp. schválení projektové dokumentace oprávněnou organizací
 
Příloha 3
Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - traťový úsek, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle jiných právních předpisů5).
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
a) technologická část - zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudá technologie, ostatní technologická zařízení,
b) stavební část - inženýrské objekty, pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů, trakční a energetická zařízení,
c) dočasné stavby a zařízení, které jsou součástí příslušných objektů stavební a technologické části,
d) objekty podléhající technicko-bezpečnostní zkoušce - seznam určených technických zařízení a objektů,
e) objekty s přímou vazbou na parametry interoperability, pokud se stavby týká, v členění podle subsystémů infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení6).
A.3 Seznam vstupních podkladů
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a pozemku vymezeného pro stavbu, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,
f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.,
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - archeologické posouzení, památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, apod.,
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené dráze - kategorie dráhy, traťový úsek, staničení apod.,
b) účel užívání stavby a význam dráhy v rámci sítě,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby, s ohledem na umístění a účel stavby navrhované kapacity stavby, včetně základních technických parametrů stavby jako navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, základní údaje o provozu a navrhovaných technologiích a zařízeních,
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
f) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení,
g) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod., nová ochranná pásma a chráněná území,
i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
l) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové technické řešení
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření,
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,
c) celková spotřeba vody,
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů a údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy trakčních a energetických vedení,
b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních průzkumů.
B.2.6 Základní popis technologických objektů a technických zařízení
a) popis stávajícího stavu,
b) popis navrženého řešení,
c) energetické výpočty - spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a návrh způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh opatření na zajištění předepsaného účiníku.
B.2.7 Základní popis stavebních objektů
a) stručný popis stávajícího stavu,
b) stručný popis navrženého řešení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
a) kritéria hodnocení relevantních objektů, splnění požadavků na energetickou náročnost budov,
b) posouzení možnosti alternativních zdrojů energií včetně možnosti využití rekuperace energií,
c) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.
B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,
c) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky, včetně provizorních napojení dopravní infrastruktury.
B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie
a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a dopravní technologie v průběhu výstavby,
b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční dopravy po dobu stavby,
c) dosažené parametry stavby - tabulkové, nebo grafické doložení navržených rychlostí, dynamický průběh rychlosti, propustnosti, grafikon vlakové dopravy apod.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) návrh zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. Zásah stavby do zón havarijního plánování a inundačních území, případně jiný vliv stavby na prvky civilní ochrany (úkryty, sirény, monitorovací kamerové systémy apod.).
B.8 Zásady organizace výstavby
B.8.1 Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - včetně omezení hospodaření třetích stran apod.,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi8),
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) dopravní inženýrská opatření pro realizaci stavby,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, postupné uvádění do provozu
p) požadavky na výluky veřejné dopravy,
q) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu.
B.8.2 Výkresy
Situace se zakreslením údajů potřebných pro organizaci výstavby - vychází z koordinační situace stavby (část C). Zejména se uvádí obvod staveniště, včetně ploch zařízení staveniště, vjezdy na staveniště, zdroje vody a energií.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Harmonogram výstavby podle rozsahu a složitosti stavby ve dnech nebo týdnech. Časový plán musí postihnout všechny návaznosti technologických postupů, prokázat reálnost navrhovaných výlukových časů a celkové lhůty výstavby.
B.8.4 Schéma stavebních postupů
Schéma stavebních postupů zejména při stavbě nebo rekonstrukci kolejiště stanic a u staveb, kde budou vyžadovány výluky kolejí nebo vypnutí zabezpečovacího zařízení.
B.8.5 Bilance zemních hmot
Stanovení vlastností a objemu zemních hmot získaných stavbou, hmot potřebných pro stavbu, posouzení využitelnosti získaných hmot a přesuny hmot.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
Situační výkres širších vztahů se zpracovává v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000 a zobrazuje zejména
a) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
b) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,
c) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
Katastrální situační výkres se zpracuje v měřítku podle použité katastrální mapy a zobrazuje:
a) zákres staveniště a navrhované stavby včetně dočasných a trvalých záborů,
b) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
Koordinační situační výkres se zpracuje v měřítku 1 : 1 000, nebo 1 : 500, u změny stavby, která je kulturní památkou v měřítku 1 : 200, a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s vyznačením ochranných pásem, která jsou stavbou dotčena.
Vychází ze stávajícího stavu a zobrazuje zejména
a) stávající stavby, dopravní a technickou infrastrukturu, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické a dopravní infrastruktury,
b) hranice pozemků, parcelní čísla,
c) hranice řešeného území,
d) stávající výškopis a polohopis území stavby a jejího nejbližšího okolí,
e) vyznačení jednotlivých navržených staveb a technické infrastruktury,
f) zákres nových objektů stavby dráhy, jejich tvar, velikost, parametry, půdorysné a výškopisné řešení,
g) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu - u souvisejících technologických objektů napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,
h) řešení vegetace,
i) zařízení staveniště s vyznačením vjezdů,
j) stávající dotčená a nově navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
k) maximální trvalé a dočasné zábory,
l) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,
m) vyznačení stávající a nové hranice obvodu dráhy,
n) vyznačení předpokládaných hranic poklesových kotlin (zón ovlivnění) u tunelových staveb,
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod. Vizualizace architektonicky významných objektů.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Objekty technologických zařízení jsou zařazeny jako provozní objekty (v technologické části) a objekty stavebně - technické a stavební jsou zařazeny ve stavební části jako stavební objekty. Pro každý objekt se vypracuje dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle odstavce A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
D.1. Technologická část
Členění technologické části - provozních objektů
Technologická část je členěna po typech objektů následovně
D.1.1 Zabezpečovací zařízení
a) staniční zabezpečovací zařízení,
b) traťové zabezpečovací zařízení,
c) přejezdové zabezpečovací zařízení,
d) spádovištní zabezpečovací zařízení,
e) dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení,
f) indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol.
D.1.2 Sdělovací zařízení
a) místní kabelizace,
b) rozhlasové zařízení,
c) integrovaná telekomunikační zařízení,
d) elektrická požární a zabezpečovací signalizace,
e) dálkový kabel, dálkový optický kabel, závěsný optický kabel,
f) zapojení dálkového kabelu, dálkového optického kabelu a závěsného optického kabelu do provozu,
g) informační systém pro cestující,
h) traťové radiové spojení,
i) jiné sdělovací zařízení.
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně dispečerské řídící techniky
a) dispečerská řídící technika,
b) technologie rozvoden velmi vysokého napětí/vysokého napětí (energetika),
c) silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven),
d) silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic,
e) technologie transformačních stanic vysokého napětí/nízkého napětí (energetika),
f) silnoproudá technologie elektrických stanic,
g) provozní rozvod silnoproudu,
h) napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení.
D.1.4 Ostatní technologická zařízení
a) osobní výtahy, schodišťové výtahy,
b) eskalátory,
c) měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární signalizace,
d) kolejové brzdy,
e) jiné technologické zařízení.
Ostatní objekty technologické části výše neuvedené budou zařazeny dle charakteru a funkce do příslušných skupin
Obsahové náležitosti dokumentace provozních objektů:
Pro každý provozní objekt se zpracuje:
a) Technická zpráva, která obsahuje
- popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů provozních objektu,
- seznam vstupních podkladů,
- popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů,
- popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání,
- odůvodnění případných výjimek daného provozního objektu z předpisů,
- návaznost na ostatní objekty,
- ochranu před nebezpečným dotykovým napětím,
- stavebně montážní postupy výstavby,
- výpočet spotřeby elektrické energie, či jiných médií,
- potřebné výpočty nezbytné pro zdůvodnění navrhovaného řešení, pokud nejsou součástí části B,
- přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.,
- shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad,
- shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení.
b) Výkresová dokumentace
D.2 Stavební část
Členění stavební části - stavebních objektů
Stavební část se člení po typech objektů následovně
D.2.1 Inženýrské objekty
a) kolejový svršek,
b) kolejový spodek,
c) nástupiště,
d) přejezdy a přechody,
e) mosty, propustky a zdi,
f) ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty),
g) potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace),
h) tunely,
i) pozemní komunikace,
j) kabelovody, kolektory,
k) protihlukové objekty.
D.2.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů
a) pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové),
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- technika prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody),
- hromosvody,
- vnitřní vybavení budov (interiér),
b) zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích,
c) individuální protihluková opatření,
d) orientační systém,
e) demolice,
f) drobná architektura a oplocení.
D.2.3 Trakční a energetická zařízení
a) trakční vedení,
b) napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) - stavební část,
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- technika prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody),
- hromosvody,
- vnitřní vybavení budov (interiér),
c) spínací stanice - stavební část,
- architektonicko-stavební řešení,
- stavebně-konstrukční řešení,
- technika prostředí staveb (zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod, požární vodovod, vytápění, vzduchotechnická zařízení, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní slaboproudé rozvody),
- hromosvody,
- vnitřní vybavení budov (interiér),
d) ohřev výměn (elektrický, plynový),
e) elektrické předtápěcí zařízení,
f) rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů,
g) ukolejnění kovových konstrukcí,
h) vnější uzemnění,
i) ostatní kabelizace.
D.2.4 Ostatní stavební objekty
a) příprava území a kácení,
b) náhradní výsadba,
c) zabezpečení veřejných zájmů.
Ostatní objekty stavební části výše neuvedené budou zařazeny dle charakteru a funkce do příslušných skupin.
Obsahové náležitosti dokumentace stavebních objektů
Pro každý objekt se zpracuje:
a) Technická zpráva, která obsahuje
- popis a základní údaje o současném stavu včetně identifikačních údajů stavebního objektu,
- seznam vstupních podkladů,
- popis a zdůvodnění navrženého technického řešení a hlavních technických parametrů,
- popis navrženého řešení, technických parametrů a jejich zdůvodnění ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání,
- statická posouzení, jsou-li u některých konstrukcí technickými normami a předpisy vyžadována,
- kapacitní, hydrotechnické a jiné výpočty potřebné pro zdůvodnění navrhovaného řešení,
- souhlas odborných útvarů zadavatele s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, souhlas s navrženým řešením, pokud je technickými normami a předpisy požadován,
- popis výjimek z předpisů, uvedení odchylných řešení od předchozího stupně dokumentace,
- přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod. a uvedení jejich závaznosti pro realizaci, popř. při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby,
- shrnutí rozhodujících závěrů z pracovních porad včetně uvedení odkazu na dokladovou část,
- shrnutí rozhodujících stanovisek majících vliv na technické řešení včetně uvedení odkazu na dokladovou část obsahující všechna nezbytná projednání,
- průkaz o zapracování výsledků průzkumů,
- návaznost na ostatní objekty - průkaz koordinace, popis rozhraní jednotlivých objektů, návaznost na jiné - související, cizí, výhledové investice,
- na poddolovaných územích průkaz a řešením stavu únosnosti,
- požadavky na geotechnický monitoring,
- požadavky na měření posunů a přetvoření stavebních objektů,
- řešení přístupu a užívání stavebních objektů osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
b) Výkresová dokumentace
D.3 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení se zpracuje pro stavbu jako celek a pro všechny budovy formou technické zprávy a výkresové dokumentace.
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
3 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
3.3 Stanovisko provozovatele dráhy o projednání a schválení projektové dokumentace stavby
3.4 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem
3.5 Doklady o souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
a) technická zpráva,
b) majetkoprávní část,
c) návrh vytyčovací sítě,
d) koordinační vytyčovací výkres,
e) obvod stavby,
f) geodetické a mapové podklady.
5. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
5.1 Doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty
5.2 Další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení
6. Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů, je-li vyžadováno
6)
7. Projekt zpracovaný báňským projektantem
9)
Pokud není doložen u dokumentace příslušného objektu v části D.
8. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií zpracovaný samostatně pro každý relevantní objekt
4)
 
Příloha 4
Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Členění objektů a obsah dokumentace jednotlivých objektů budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení nebo společného povolení, u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Obsah dokumentace jednotlivých objektů bude doplněn o následující:
a) Technická zpráva bude doplněna o části, které
- zpřesňují, doplňují a zdůvodňují veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci,
- zdůvodňují a zpřesňují technická, konstrukční, materiálová nebo dispoziční řešení,
- stanovují podrobné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav,
- případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, montáž nebo technologické postupy.
b) Výkresová část bude doplněna o části
- výkresy podrobností, detaily konstrukcí,
- výkresy nestandardních výrobků, jako jednoznačný podklad pro dodavatele,
- podrobné výkresy stavebních postupů včetně pomocných a podpěrných konstrukcí,
- doplňující výkresy bezbariérových úprav v měřítku 1 : 50, včetně potřebných detailů,
- projekt ozelenění - vegetačních úprav, včetně výkresu,
- vytyčovací výkresy se seznamem souřadnic a nadmořských výšek hlavních bodů, atd.
c) Soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
d) Výpočty
Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě, např. statické výpočty apod.
Dokladová část
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků vzešlých ze stavebního řízení.
1. Doplnění geodetické části dokumentace včetně koordinačních vytyčovacích výkresů zpracované podle jiných právních předpisů
3)
2. Projekt zpracovaný báňským projektantem
9)
Pokud není doložen u dokumentace příslušného objektu v části D.
 
Příloha 5
Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle jiných právních předpisů5)
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích
a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat na základě smluv či jiných právních dokumentů,
b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba pozemní komunikace se člení podle těchto zásad
a) odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a provozní soubory,
b) stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem,
c) stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby,
d) podle povahy stavby je možné a podle příslušnosti speciálních stavebních úřadů je vhodné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů případně podobjektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům případně podobjektům.
Pro řazení a číslování se použije následující základní členění
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I Číselná I Skupina objektů I                Poznámka               I
I řada  I         I                                   I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 000   I Objekty     I Bourací práce, případně další objekty obsahující rozsáhlé pomocné  I
I     I přípravy    I práce spojené s přípravou staveniště nebo zhotovovací práce, např.  I
I     I staveniště   I dočasné oplocení, protihluková opatření při stavebních pracích,   I
I     I         I trhací práce při přípravě staveniště, stavební jámy.         I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 100   I Objekty     I Předmětná pozemní komunikace a její křižovatky a všechny další    I
I     I pozemních    I objekty pozemní komunikace dotčené nebo vyvolané stavbou předmětné  I
I     I komunikací   I pozemní komunikace, tj. dálnice, silnice, místní komunikace, účelové I
I     I (včetně     I komunikace, samostatné cyklistické stezky apod. Do této skupiny   I
I     I propustků)   I objektů se dále zařadí součásti pozemní komunikace, s výjimkou těch, I
I     I         I které jsou obsaženy v samostatných řadách, např. mosty a tunely, a  I
I     I         I vybavení pozemní komunikace, zejména dopravní značky, světelné    I
I     I         I signály, trvalé oplocení pozemní komunikace, propustky, únikové   I
I     I         I zóny, protihlukové valy, clony proti oslnění. Samostatnými objekty  I
I     I         I pozemní komunikace mohou také být objížďky a dopravní opatření a   I
I     I         I zesilování existujících pozemních komunikací pro odkloněnou veřejnou I
I     I         I dopravu a staveništní dopravu, případně odstranění následků těchto  I
I     I         I doprav provedené po ukončení stavby. Do této skupiny se zahrnou i  I
I     I         I objekty údržbového příslušenství.                  I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 200   I Mostní objekty I Všechny druhy mostních objektů, kromě propustků, opěrné a zárubní  I
I     I a zdi      I zdi.                                 I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 300   I Vodohospodářské I Zejména objekty odvodnění pozemní komunikace (kanalizace, dešťové  I
I     I objekty     I usazovací nádrže), úpravy nebo výstavba vodních toků, vodních    I
I     I         I nádrží, retenčních nádrží a závlahových zařízení, vodovodů a studní. I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 400   I Elektro a    I Objekty úprav nebo výstavby nadzemních a podzemních silnoproudých a I
I     I sdělovací    I slaboproudých vedení, osvětlení, systémů zabezpečení nebo řízení   I
I     I objekty     I dopravního provozu, inteligentního dopravního systému nebo systémů  I
I     I         I dopravní telematiky apod.                      I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 500   I Objekty     I Úpravy nebo výstavba plynovodů, parovodů, produktovodů a jiných   I
I     I trubních vedení I vedení.                               I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 600   I Objekty     I Tunely, galerie, kolektory, podzemní garáže a parkoviště a další   I
I     I podzemních   I podzemní zařízení. Tyto typy speciálních objektů vyžadují s ohledem I
I     I staveb     I na jejich složitost další členění na podobjekty, které se označí   I
I     I         I dalším dvojčíslím za pomlčkou za základním číslem objektu (např.   I
I     I         I 600-08).                               I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 660   I Objekty drah  I Všechny objekty, které spadají pod kompetenci drážního úřadu.    I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 700   I Objekty     I Objekty pozemního stavitelství, které jsou součástí nebo       I
I     I pozemních    I příslušenstvím pozemní komunikace nebo slouží motoristům, případně  I
I     I staveb     I jsou vyvolány stavbou pozemní komunikace, zejména budovy a jejich  I
I     I         I příslušenství na odpočívkách, cestmistrovství, celnice a objekty   I
I     I         I policie. Do řady 700 se zařadí také protihlukové clony (kromě valů), I
I     I         I protihlukové stavební úpravy budov a trvalé oplocení cizích pozemků. I
I     I         I K příslušným budovám nebo skupinám určitého zařízení se přiřadí   I
I     I         I odpovídající provozní soubory a související objekty ostatních druhů, I
I     I         I které kompletují zařízení.                      I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 800   I Objekty úpravy I Objekty rekultivací a vegetačních úprav včetně odhumusování,     I
I     I území      I ohumusování, výsadby rostlin včetně dřevin a úprav ploch po     I
I     I         I výstavbě.                              I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 900   I Volná řada   I Druh objektů, který není možné nebo vhodné zařadit do        I
I     I objektů     I předcházejících řad.                         I
I---------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
Řazení objektů a provozních souborů v jednotlivých řadách závisí na povaze stavby, důležitosti objektů z hlediska celé stavby a dalších okolností. Jestliže je to potřebné z evidenčních důvodů, lze před označením řady objektů předřadit další číselné označení, zejména jedná-li se o dokumentaci souboru staveb, uvede se číslo stavby.
A.3 Seznam vstupních podkladů
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace, zejména
a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby,
b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace,
c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady,
d) dopravní průzkum - studie, dopravní údaje,
e) podrobný, doplňující geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum,
f) diagnostický průzkum konstrukcí,
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech,
h) klimatologické údaje, zejména převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti,
i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem,
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,
o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,
g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod.,
i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,
l) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové technické řešení
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,
c) celková spotřeba vody,
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) popis současného stavu,
b) popis navrženého řešení.
1. Pozemní komunikace
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,
- parametry a zdůvodnění trasy,
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.
2. Mostní objekty a zdi
a) výčet objektů a zdí,
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména - základní údaje rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory:
- základní technické řešení a vybavení,
- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění,
- postup a technologie výstavby.
3. Odvodnění pozemní komunikace
- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.
4. Tunely, podzemní stavby a galerie
a) základní údaje - délka, příčné uspořádání, sklony,
b) technické vybavení tunelu,
c) navržená technologie výstavby,
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti.
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.
6. Vybavení pozemní komunikace
a) záchytná bezpečnostní zařízení,
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,
c) veřejné osvětlení,
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,
e) opatření proti oslnění.
7. Objekty ostatních skupin objektů
a) výčet objektů,
b) základní charakteristiky,
c) související zařízení a vybavení,
d) technické řešení,
e) postup a technologie výstavby.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před sesuvy půdy,
g) ochrana před vlivy poddolování,
h) ostatní negativní vlivy.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
B.8.1 Technická zpráva
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi8),
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.8.2 Výkresy
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje se zejména
a) přehledná situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,
b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické zprávy. Tato situace se vypracuje pro složitější a stavebně komplikované stavby, u menších anebo technicky jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze jednu situaci, která bude obsahovat všechny potřebné údaje.
B.8.3 Harmonogram výstavby
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy.
B.8.4 Schéma stavebních postupů
B.8.5 Bilance zemních hmot
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,
b) umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím,
c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
d) stávající a navrhovaná omezení, ochranná a bezpečnostní pásma,
e) vyznačení hranic dotčeného území.
C.2 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.
C.3 Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 250, u rozsáhlých staveb 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200; situace navržené stavby musí obsahovat podrobnosti potřebné pro ověření polohového řešení stavby a její výstavby,
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,
c) katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla,
d) hranice řešeného území včetně obvodu stavby,
e) stávající výškopis a polohopis,
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,
g) popis a vyznačení všech nově navržených objektů,
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,
i) řešení vegetace,
j) okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku obnovených v terénu s lomovými body v KK=3 dle jiných právních předpisů,
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,
m) maximální dočasné a trvalé zábory,
n) vyznačení geotechnických sond,
o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody,
p) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu.
C.4 Speciální situační výkres
Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace a prvků životního prostředí - soustava chráněných území NATURA 2000, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněná území, apod. Výkresy umístění stavby vzhledem k urbanistické struktuře území, vztah k základnímu dopravnímu systému, chráněným územím.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:
D.1 Stavební část
Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle části A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
Obsah jednotlivých stavebních objektů bez ohledu na jejich zařazení v konkrétní objektové skladbě:
D.1.1 Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu,
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení,
c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,
d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,
e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,
f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace,
g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,
h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,
i) vazba na případné technologické vybavení,
j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů,
k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
2. Výkresy
a) Situace pozemní komunikace
Situace všech objektů je uvedena v koordinační situaci stavby v části C. Tam, kde není dostatečně zřejmé řešení objektu z této situace, přiloží se samostatná situace objektu (výřez situace stavby) ve větším měřítku. Situace musí obsahovat schématický zákres úprav pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
b) Podélný profil
Podélný profil v délkovém měřítku situace pozemní komunikace a výškovém měřítku s desetinásobným převýšením. Obvykle se volí měřítko 1 : 1 000/100 nebo 1 : 2 000/200. Pro jednoduchá technická řešení je možno použít měřítko 1 : 5 000/500.
c) Vzorové příčné řezy
Charakteristické vzorové příčné řezy, případně odlišné úseky pozemní komunikace (zářez, výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek), měřítko 1 : 50 nebo 1 : 100 s ohledem na šířku silniční koruny a místní podmínky, umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů.
d) Charakteristické příčné řezy
Zobrazení začlenění tělesa pozemní komunikace do terénu v charakteristických místech měřítko 1 : 100 nebo 1 : 200.
e) Schematické řešení křižovatek
Složitější křižovatky na samostatných výkresech v měřítku situace pozemní komunikace nebo větším. Pro potřebu ověření sklonových poměrů větví křižovatky (složitý tvar křižovatky nebo nepříznivé terénní podmínky) - zjednodušené podélné profily kritických větví.
f) Výkresy obslužných zařízení
Zpracují se, jestliže jsou součástí objektu pozemní komunikace, jedná se o zastávky linkové osobní dopravy, parkoviště a jiné dopravní plochy a odpočívky. Výkresy musí zobrazovat jednoznačně stavebně technické řešení. Měřítko volí projektant s přihlédnutím k povaze zařízení. Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů vyhrazených míst pro vozidla O1 a sklonů u přechodů.
g) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku
Výkresy navržených dopravních značek a uvedených zařízení v měřítku situace pozemní komunikace nebo jiném měřítku jako samostatné výkresy. U jednoduchých řešení se dopravní značení a všechna další dopravní zařízení vyznačí přímo na situaci pozemní komunikace. Výkresy musí obsahovat údaje o bezbariérovém užívání stavby (objektu), včetně detailů hmatového a akustického vedení a frází orientačních majáčků.
h) Souřadnice hlavních bodů
Souřadnice všech důležitých bodů, které určují polohu objektu. Pokud nejsou tyto body vyznačeny v koordinační situaci, přiloží se samostatný geodetický výkres s jejich zákresem. Tato příloha se vypracuje, pokud uvedené údaje nejsou součástí dokladové části - Geodetický podklad.
i) Projektová dokumentace nového objektu pozemní komunikace nebo rozšíření stávajícího objektu pozemní komunikace, který má být umístěn na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny.
Projektová dokumentace se doplní o pohledy nebo zákresy objektu pozemní komunikace do fotografií a vizualizaci.
D.1.2 Mostní objekty a zdi
1. Technická zpráva
1.1. Identifikační údaje mostu
a) stavba a objekt číslo,
b) název mostu,
c) evidenční číslo mostu,
d) katastrální území, obec, kraj,
e) pozemní komunikace - návrhová kategorie nebo typ příčného uspořádání místní komunikace, evidenční číslo,
f) bod křížení - všechna křížení na délce mostu,
g) staničení začátku úpravy, všechny podpěry, křížení a konec úpravy,
h) staničení přemosťované překážky - plavební km, drážní km, km pozemní komunikace apod.,
i) úhel křížení - všech překážek,
j) volná výška - podjezdu, podchodu, plavební výška.
1.2. Základní údaje o mostu
a) charakteristika mostu,
b) délka přemostění,
c) délka mostu,
d) délka nosné konstrukce,
e) rozpětí jednotlivých polí, resp. světlost u přesypaných konstrukcí,
f) šikmost mostu,
g) volná šířka mostu,
h) šířka průchozího prostoru veřejného nebo nouzového chodníku,
i) šířka mostu,
j) výška mostu nad terénem,
k) stavební výška,
l) plocha nosné konstrukce mostu,
m) zatížení a zatížitelnosti mostu.
1.3. Zdůvodnění stavby mostu a jeho umístění
a) návaznost projektové dokumentace mostního objektu na předchozí dokumentaci, účel mostu a požadavky - podklady na jeho řešení,
b) charakter přemosťované překážky - převáděné komunikace, drážního tělesa, vodního díla apod.,
c) územní podmínky,
d) geotechnické podmínky.
1.4. Technické řešení mostu
a) popis nosné konstrukce mostu,
b) údaje o založení a spodní stavbě mostu,
c) vybavení mostu,
d) statické a hydrotechnické posouzení,
e) cizí zařízení na mostě,
f) řešení protikorozní ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům,
g) požadované podmínky a měření sedání a průhybů (měření a monitoring),
h) požadované zatěžovací zkoušky.
1.5. Výstavba mostu
a) postup a technologie stavby mostu,
b) specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby - přístupy, přívody elektrické energie, skladovací plochy, montážní a pomocné konstrukce apod.,
c) související (dotčené) objekty stavby,
d) vztah k území - inženýrské sítě, ochranná pásma, omezení provozu apod.
1.6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů
a) vytyčovací údaje,
b) prostorové uspořádání a geometrie mostu,
c) statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce,
d) hydrotechnické výpočty.
1.7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace
2. Výkresy
a) situace mostního objektu v měřítku 1 : 500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty stavby pozemní komunikace včetně jejich ochranných pásem, zvláštních omezení a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
b) půdorys v měřítku 1 : 100 nebo u velkých mostů nad 100 m délky v měřítku 1 : 250 nebo 1 : 500,
c) podélný řez v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500 nebo u směrově rozdělených komunikací oddělené podélné řezy s odvozeným průběhem terénu, křižujících vodotečí a komunikací včetně zakreslení průjezdných a průchozích prostorů, plavebních profilů a mostem vzduté hladiny, povodňových hladin - zpravidla Q 100, hladiny návrhového průtoku, směrových a sklonových poměrů, rozhraní zemin pokryvných útvarů a skalního podloží,
d) vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli v měřítku 1 : 50,
e) příčné řezy v měřítku 1 : 100 v lících opěr a osách jednotlivých vnitřních podpěr, případně s pohledem na podpěry,
f) vytyčovací schéma v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 250 nebo 1 : 500,
g) výkres tvaru podpěry v měřítku 1 : 50,
h) výkres tvaru opěr a křídel v měřítku 1 : 50,
i) schéma technologie výstavby,
j) projektová dokumentace velkých mostů, mostů, které se umísťují na území památkové rezervace, památkové zóny nebo ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny a mostů, které jsou kulturní památkou, se doplní o pohledy nebo zákresy mostu do fotografií a vizualizaci.
D.1.3 Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
1. Technická zpráva
a) základní identifikační údaje,
b) popis charakteristik objektu,
c) zdůvodnění funkčního a technického řešení - včetně provozních údajů a instalovaných výkonů,
d) popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient,
e) úprava režimu povrchových a podzemních vod a jejich ochrana,
f) zvláštní požadavky na postup stavebních prací - na provoz a údržbu,
g) charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozu stavebních zařízení během výstavby,
h) popis řešení ochrany proti agresivnímu prostředí, případně bludným proudům.
2. Hydrotechnické výpočty
a) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti profilů stok a přípojek,
b) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti dešťových usazovacích nádrží,
c) v rozsahu potřebném pro stanovení velikosti a druhu opevnění rigolů a příkopů.
3. Statické výpočty
a) pro potrubí v rozsahu potřebném pro návrh typu a únosnosti,
b) pro betonové konstrukce a ostatní objekty na síti pro stanovení tloušťky stěn a dna nádrže a případného vyztužení.
4. Výkresy
a) situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení jak současných, tak plánovaných v měřítku shodném se situací objektů pozemní komunikace,
b) hydrotechnická situace - vyplyne-li její nutnost z výsledků hydrotechnických výpočtů,
c) podélný profil v doporučeném měřítku 1 : 1 000/100, měřítko ve směru osy x má odpovídat měřítku situace,
d) vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí nebo rigolů a příkopů,
e) výkresy aplikovaných typových, nebo atypických objektů.
D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu,
b) stručný stavebně technický popis celého zařízení,
c) typ stožárů a svítidel,
d) světelně technický výpočet,
e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí.
2. Výkresy
a) situace ve shodném měřítku se situací pozemní komunikace, se zákresem polohy stožárů a kabelových rozvodů a určení polohy zařízení v souřadnicích,
b) vzorový příčný řez se zákresem schematické polohy zařízení osvětlení v měřítku vzorového příčného řezu pozemní komunikace,
c) výkresy stožárů se svítidlem.
D.1.5 Objekty podzemních staveb
1. Technická zpráva
1.1. Všeobecná část
a) identifikační údaje,
b) členění objektů,
c) vazby na okolní výstavbu.
1.2. Technická část
a) geotechnické vyhodnocení geotechnických průzkumů, podrobný popis geotechnických podmínek s ohledem na použitou tunelovou metodu, rozdělení horninového masivu na kvazihomogenní celky včetně charakteristických hodnot geotechnických parametrů dle ČSN EN 1997-1,
b) stanovení postupu nebo způsobu výstavby včetně návrhu technologických tříd výrubu, očekávané hodnoty deformací ostění pro jednotlivé technologické třídy výrubu10),
c) návrh na likvidaci důlních vod, ochrana díla proti průvalům vod a zvodnělého materiálu, ochrana díla při povodních, koncepce vedení vod v tunelu a před portály - kanalizace, tunelové drenáže, odvodnění vozovky, stanovení kapacity s ohledem na údržbu a požární zásah apod., likvidace důlních vod, včetně trvalých přítoků podzemních vod, systém ochrany díla proti pronikání podzemní a srážkové vody do díla,
d) ochrana díla proti vnějším vlivům (bludné proudy, agresivní prostředí),
e) požárně bezpečnostní řešení,
f) bezpečnostní dokumentace u tunelů delších než 500 m,
g) písemnosti jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
h) protokol o stanovení prostředí,
i) komplexní geotechnický monitoring včetně popisu varovných stavů a kritérií pro zvýšení nebo snížení četností měření v závislosti na vývoji sledované veličiny v čase a způsob a postup řešení při dosažení varovných stavů,
j) staveniště a provádění výstavby, nároky na zkušební provoz, přehled budoucích provozovatelů a uživatelů, nároky na výcvik budoucích pracovníků,
k) popis objektové skladby i s ohledem na možnost použití observační metody,
l) požadavky na bezbariérové užívání stavby.
2. Výkresy
a) celková situace stavby v měřítku 1 : 5 000,
b) koordinační situace v měřítku 1 : 500 s označením stavebních objektů a provozních souborů, včetně zakreslení zóny poklesů, ovlivnění a sledování, vedení inženýrských sítí - včetně dočasných a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace,
c) koordinační situace v místě portálů v měřítku 1 : 200 se zakreslením tras kabelovodů, kanalizací, drenáží, jímek, provozně-technických objektů, rozsah stavebních jam, zpětných zásypů apod.,
d) vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50 se znázorněním geometrických vztahů mezi průjezdným průřezem a konstrukcí ostění, technickým vybavením tunelu apod.,
e) charakteristické řezy s geotechnickými údaji včetně rozsahu poklesové zóny a zakreslením objektů a sítí v nadloží v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200,
f) podélné profily s geotechnickými údaji a prognózou rozdělení raženého úseku tunelu na technologické třídy výrubu v měřítku 1 : 500/50 nebo 1 : 200/20 v zastavěném území,
g) výkres technologických tříd výrubu - délka záběru, členění plochy výrubu, schéma kotvení pro jednotlivé dílčí výruby, vzdálenost kotvení od čelby, skladba dočasného ostění, typy a délky kotev a sítí, dimenze výztužných rámů, maximální odstupy čeleb dílčích výrubů, opatření prováděná v předstihu před ražbou apod. včetně tabulky výkazu materiálu pro jednotlivé technologické třídy výrubu na 1 záběr a 1 m tunelu,
h) návrh způsobu izolací a drenáží včetně návrhu úpravy a odvedení drenážních vod,
i) výkresy požární ochrany, situace dojezdů k požárnímu zásahu,
j) výkresy jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
k) koordinační a technologické schéma vybavení tunelu,
l) situace organizace výstavby včetně doporučeného rozsahu vybavení zařízení staveniště.
3. Statická část
a) podklady,
b) rozsah výpočtu dočasného ostění a průkaz dimenzí,
c) rozsah výpočtu definitivního ostění včetně průkazu dimenzí hloubených úseků,
d) statický výpočet dočasného ostění dle jednotlivých etap a pro jednotlivé technologické třídy výrubu, statický výpočet definitivního ostění dle charakteru použitých konstrukcí.
D.1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky
1. Technická zpráva
a) identifikační údaje objektu,
b) popis souladu funkcionality objektů pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky se závaznými specifikacemi,
c) popis způsobu technického řešení ve smyslu požadavků na typ zařízení a způsob a charakter rozvodů,
d) způsob uložení kabelového vedení ve vazbě na ostatní objekty stavby,
e) typy navržených zařízení,
f) uvedení hlavních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž,
g) návrh komplexních zkoušek,
h) v případě revize stručný popis okruhů změn, kterých se daná revize týká,
i) požadavky na údržbu zařízení.
2. Výkresy
a) zákres umístění zařízení a přístup k němu v měřítku situace pozemní komunikace, zakreslení navrženého zařízení do půdorysu v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50,
b) celková přehledně zpracovaná bloková schémata obsahující počet a logickou polohu jednotlivých koncových prvků,
c) základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany,
d) technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů,
e) uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím.
D.1.7 Objekty drah
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace nebo objektů stavbou vyvolaných, které mají charakter stavby dráhy a stavby na dráze, včetně zařízení na dráze, se zhotoví v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky.
D.1.8 Objekty pozemních staveb
Projektová dokumentace objektů zařazených do stavby pozemní komunikace, které mají charakter pozemních staveb, se vypracují v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
D.1.9 Ostatní stavební objekty
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
D.1.10 Požárně bezpečnostní řešení11)
Projektová dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé objekty v rozsahu a obsahu podle této vyhlášky a podle jiných právních předpisů.
D.2 Technologická část
Technologická část projektové dokumentace stavby pozemní komunikace se dělí na provozní soubory nevýrobních procesů zajišťujících speciální činnosti potřebné pro funkčnost, bezpečnost, výkonnost a ochranu pozemní komunikace a jejích součástí.
Pro každý provozní soubor se vypracuje samostatná dokumentace. Provozní soubory, které tvoří technické vybavení tunelů, se připojují k dokumentaci příslušného stavebního objektu.
Dokumentace jednotlivých souborů se člení na tyto části:
1. Technická zpráva
a) identifikace předmětu provozního souboru,
b) výchozí podklady,
c) skladba technologického zařízení, jeho účel, popis a základní parametry,
d) vazba na stavební řešení včetně návrhu na zakládání konstrukcí,
e) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných medií, včetně požadavků a míst napojení.
2. Výkresy
a) výkresy zobrazí sestavu a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy, řezy, pohledy a konstrukční detaily,
b) výkresy a schémata připojení na media, místa připojení, ochranná zařízení,
c) měřítko výkresů se zvolí v závislosti na druhu a rozsahu provozního souboru.
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
2. Doklad podle jiného právního předpisu
Pokud je dokumentace zpracována pro soubor staveb, jehož součástí je výrobek plnící funkci stavby, přikládá se doklad podle jiného právního předpisu2) prokazující shodu vlastností tohoto výrobku s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby.
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
3.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese
3.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů
3.3 Doklady o udělení souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů
3)
Dokumentace bude obsahovat veškeré podklady a dokumenty související s výkonem zeměměřické činnosti na stavbě podle jiných právních předpisů. Jsou to:
a) geodetické zaměření jako podklad pro projekt,
b) záborový elaborát s vymezením trvalých a dočasných záborů i služebností,
c) projekt vytyčovací sítě jako základní polohový a výškový rámec stavby,
d) výkres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby,
e) složka geodetických vytyčovacích výkresů a seznamů souřadnic vytyčovacích bodů
- v této složce bude kromě grafického znázornění vytyčovaných bodů ve vytyčovacím výkresu uveden i seznam souřadnic (X, Y, Z) všech bodů, které určují jednoznačný polohový, rozměrový a výškový rámec objektu,
- seznam souřadnic je možno vložit do vytyčovacího výkresu,
- vytyčovací výkres bude obsahovat i definici požadavků na přesnost vytyčení (konkrétními směrodatnými odchylkami).
f) seznam bodů státních bodových polí ohrožených či zničených stavbou,
g) projekt sledování a monitoringu (s požadovanými podmínkami pro měření sedání, přetvoření i průhybů nebo sledování jiných jevů),
h) geometrické plány zpracované v souladu katastrálním zákonem,
i) přejaté výkresové podklady z katastru nemovitostí,
j) případné další potřebné a požadované podklady pro jednoznačné zajištění zeměměřických prací na stavbě na základě smlouvy.
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
9)
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace
 
Příloha 6
Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby
Projektová dokumentace obsahuje části:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
K dokumentaci se přikládá dokladová část.
A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby,
b) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla popisná,
c) předmět dokumentace.
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, pokud záměr souvisí s podnikatelskou činností, nebo
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu.
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající, nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace,
d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle jiných právních předpisů5).
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Členění a označení stavebních objektů je shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace - projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 5 této vyhlášky. V případě chybějících a/nebo nevhodně sloučených objektů se nepřidávají nově číslované objekty, ale je možné rozdělení na podobjekty.
Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. V případě, že objekt bude rozdělen na podobjekty s vlastním soupisem prací, bude samostatná dokumentace zpracována i pro tyto podobjekty.
A.3 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,
c) další podklady.
B Souhrnná technická zpráva
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení a doplní se o případné požadavky stavebního povolení a údaje, které upřesňují vymezení stavby.
C Situační výkresy
C.1 Situační výkres širších vztahů
Celková (přehledná) situace stavby zobrazující celkové situační uspořádání stavby na mapovém podkladu v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000, použije se situační výkres podle přílohy č. 5.
C.2 Koordinační situační výkres
Situace stavby (koordinační) zobrazující detailní zákres stavby v mapovém podkladu podle přílohy č. 5.
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení.
D.1 Stavební část
Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace. Zařazení a označení jednotlivých objektů se provede podle odstavce A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.
1. Stavební část projektové dokumentace pro provádění stavby obsahuje technické zprávy, výkresy objektů a statické výpočty v členění podle přílohy č. 5 této vyhlášky. Tyto technické zprávy a výkresy se, co do obsahu, musí doplnit, aby splňovaly zejména tyto požadavky:
a) musí jednoznačně a úplně určit příslušný objekt (umístění, uspořádání konstrukce, výsledná požadovaná kvalita materiálů, konstrukcí, objektů, uživatelské standardy),
b) musí být dostatečně podrobné pro sestavení soupisu prací.
2. Do výkresů se doplní:
a) požadavky stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí,
b) detaily určující konstrukční prvky nebo jejich části,
c) požadavky na funkci a kvalitu výrobků,
d) podrobnější určení poloh, tvarů a rozměrů,
e) detaily určující užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
3. Doplňky projektového charakteru, které je nutno vyznačit na výkresech a které nelze vyjádřit kresbou, se vyznačí formou stručných textů, tabulek, poznámek, legendami apod.
4. Při návrhu konstrukčních prvků a detailů a jejich vyobrazení na výkresech projektové dokumentace pro provádění stavby se uplatní následující principy:
a) detaily u všech použitých konstrukčních prvků musí obsahovat jejich jednoznačné technické názvy, nejlépe s použitím již zavedené terminologie a definic používaných v českých technických normách a technických předpisech Ministerstva dopravy,
b) detaily pro všechny konstrukční prvky zvlášť a pro jejich komplet dohromady musí obsahovat všechny potřebné navržené rozměry, průřezy, odkazy na rozměrové řady apod., včetně údajů o přípustných tolerancích tvarů a zástavbových rozměrů,
c) detaily pro všechny konstrukční prvky musí stanovit navržený druh materiálu s odkazem na příslušnou předmětovou normu nebo jiný technický předpis, který vlastnosti materiálu dostatečně popisuje, včetně protikorozní ochrany a ochrany proti agresivnímu prostředí,
d) detaily musí obsahovat údaje o požadované provozní životnosti výrobku, prvku nebo části, o odolnosti proti vlivu mechanického (statického a dynamického) zatížení, o odolnosti vůči vlivu prostředí, o požadované hygienické nezávadnosti a eventuálně požární odolnosti, o zvukoizolačních vlastnostech, o recyklovatelnosti a dalších vlastnostech, pokud toto již není stanoveno v jiném dokumentu zadávací dokumentace,
e) detaily obsahují podrobné požadavky technického a materiálového řešení,
f) technická specifikace konstrukčních prvků nesmí zvýhodňovat nebo vylučovat určité dodavatele nebo určité výrobky.
5. Odlišným způsobem je třeba zpracovávat dokumentaci objektů staveb drah a na dráze, pozemních staveb, sítí technické infrastruktury a dalších možných objektů, pro které platí jiné právní a technické předpisy a praxe je odlišná od předpisů pro pozemní komunikace. U těchto objektů, které obvykle zhotovují specializovaní podzhotovitelé, je nutné řešit obsah dokumentace těchto objektů v souladu s příslušnými předpisy, požadavky jejich vlastníků nebo správců a projektovou praxí v příslušném oboru.
6. Je nutné, aby dokumentace stavebních objektů vyhovovala základním požadavkům na projektovou dokumentaci pro provádění stavby, tj. aby jednoznačně a úplně určovala příslušný objekt a umožňovala sestavit soupis prací.
D.2 Technologická část
1. Tato část projektové dokumentace obsahuje objekty technologických provozních souborů nevýrobního charakteru s výjimkou technologického zařízení tunelů, případně velkých mostů, které se zařadí do objektu příslušného tunelu anebo mostu. Požadované zařízení se musí určit podrobnými specifikacemi, rozsahem montážních prací, návazností na stavební objekty s programem odzkoušení a uvedení do provozu. Soubor požadavků na technologické soubory musí být postačující pro sestavení příslušné části soupisu prací, pro ocenění nabídek uchazeči a řádnou realizaci díla.
2. Podrobnosti budou rozpracovány zhotovitelem stavebních prací v rámci výrobní či jiné dokumentace stavby.
3. Nevýrobní technologická zařízení jsou:
a) zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
b) vyhrazená technická zařízení,
c) vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další,
d) inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky,
e) technologie v tunelech.
4. Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.
Dokladová část
Doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. Doklady o splnění požadavků vzešlých ze stavebního řízení.
1. Projekt zpracovaný báňským projektantem
2. Geodetická dokumentace
Geodetická dokumentace v rozsahu dle přílohy č. 5 této vyhlášky doplněná a rozpracovaná v potřebných detailech.
 
Příloha 7
zrušena
 
Příloha 8
zrušena
 
Příloha 9
zrušena
1) Technické požadavky pro letecké stavby, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví například § 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.
1) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedení, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
5) Například zákon č. 200/194 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
6) Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů.
7) Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Vyhláška č. 55/1996, o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
11) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.